ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strömnings- och energiteknik, LKT340, lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»2 10%
Cirka 20 timmar»6 31%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»6 31%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.89

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 36%
100%»11 57%

Genomsnitt: 4.42


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 73%

Genomsnitt: 3.52

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»13 76%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»14 73%

Genomsnitt: 3.68

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3.1

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»16 84%

Genomsnitt: 3.84


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 84%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.94

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 47%
Hög»9 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.57

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 10%
Hög»13 68%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 4.1


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 10%
Gott»9 47%
Mycket gott»8 42%

Genomsnitt: 4.31

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gunnar. Mängden lektioner. »
- Vad som gjort mest för min inlärning har varit föreläsningarna och att vi haft tillgång till många räkneövningar och räknestugor. Detta bör verkligen bevaras.»
- Kompendiet»
- upplägget»
- Gunnar! Han skriver tydligt och välstrukturerat på tavlan, toppenbra!»
- Kurs-pm är riktigt bra Bra laborationer Bra räkneövningar och föreläsningar»
- Gunnar är grym som föreläsare och laborationerna var väldigt bra för förståelsen.»
- Gunnar!!»
- Räkneövningarna, läraren.»
- Studiebesöket»
- Upplägg och föreläsningar/föreläsare. Kurslitteraturen var jättebra!»
- Genomgångarna av tal och Gunnar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Kompendiet bör utökas med energidelen»
- snabbare rättning på vissa laborationer, lämnade in i början av månade men fick tillbaka första returen i slutetav månaden. mkt stressande. strömmningslabben var mest förvirrande gav inte mkt»
- Ändra upplägget på laborationerna så man inte blir så påverkad av att en annan grupp är tröga med att göra sina beräkningar som behövs till den egna rapporten.»
- Det var så många olika labbar hela tiden, i både den här kursen och i sep1, att det tillslut blev väldigt snurrigt att hålla koll på alla tider, rapporter och inlämningar. Jag hade velat ha ett tydligare labbschema med datum och tider och allt, inbakat i kurspm, där det även kortfattat stod vad labben skulle bestå av. Sista labben låg också lite väl nära tentan.»
- Labb 3 tyckte jag tog väldigt lång tid att genomföra. Labbrapporterna tyckte jag var krångla att få ihop»
- Inget. Jag tycker att kursen har varit bra!»
- Tentan var väldigt lång med många delfrågor. Det blev kort om tid för många vilket gjorde att man inte hann viss allt man kunde. Annars allt jättebra!!»
- Kursen var väldigt bra.»

16. Övriga kommentarer

- Det som strulade var främst samarbetet mellan de olika labbgrupperna. Det var svårt att tolka en annan grupps värden och tabeller, vilka ibland också var inkompletta vilket gjorde sammanställningen av labbrapporterna tidsödande och frustrerande.»
- Mycket bra lärare i kursen, verkligen hjälpt till en bättre förståelse!»
- Även om kursen i termodynamik låg direkt före denna kurs hann man glömma en del av det som skulle tillämpas.»
- Stort tack till Gunnar som är duktig på att förklara och föreläsa! Du vill att vi ska förstå och det gör att man peppas!»


Kursutvärderingssystem från