ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Människa - Teknik, LMU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»12 60%
Cirka 20 timmar»2 10%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.85

- Jag har inte vetat vad jag ska plugga på» (Högst 15 timmar)
- Jobbade heltid» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»7 35%
50%»6 30%
75%»5 25%
100%»2 10%

Genomsnitt: 3.1

- Gick på de obligatoriska momenten enbart pga av att läraren inte är bra på att föreläsa, kunde lika gärna läsa boken!!» (25%)
- Ingen bra föreläsare. Deltog sista veckorna vid byte av föreläsare.» (25%)
- Endast deltagit på de obligatoriska momenten.» (50%)
- Tråkiga föreläsningar som inte gav någonting. Dåligt skött undervisning av föreläsare med projektorer som inte fungerar etc. Svårt att få grepp om vad som egentligen var kursens syfte. Det var först på slutet som detta framkom.» (50%)
- Jag hoppade över många föreläsningar då de var allmänt tråkiga.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 20%
Målen är svåra att förstå»7 35%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Målen är i stort sett obegripliga. Har försökt sätta mig in i dem men de kom ut lldeles för sent i kursen, det är inte ok.» (Målen är svåra att förstå)
- Det hade varit lättare om kunskapsmålen varit lite mer konkreta» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tvetydigt vad vi borde lära oss. Kändes som vi fick dubbelinformation angående en hel del områden» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 66%
Nej, målen är för högt ställda»6 33%

Genomsnitt: 2.33

- JA de verkar rimliga i förhållande till förkunskaper, men man får vara beredd att läsa in hele kursen själv eftersom man inte får ut något av föreläsningarna.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»3 17%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»4 23%
Vet ej/har inte examinerats än»7 41%

Genomsnitt: 2.88

- Frågorna var ställda på ett sätt så att man inte förstod vad som frågades. Många har missuppfattat i synnerhet en fråga (nr 2) som jag frågade om två gånger utan att få svar som täckte. Mycket dåligt. Dessutom var en av frågorna baserade på en redovisning av ett av våra projekt. Vi som läser logistik samtidigt hade redovisning och kunde inte gå på det tillfäle då denna redovisning hölls. Vi förväntas alltså läsa allas projektarbete...hur tusan tänker de? Det är dessutom inte rättvist då de som gjort arbetet i fråga har 10 säkra poäng men vi andra inte har det» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»12 60%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»4 20%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.7

- JAg har lärt mig allt på egen hand» (Mycket liten)
- I slutet var det tre - fyra personer på föreläsningarna. Ni vet hur många det var från början. Det säger en del om kvaliteten på undervisningen.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»4 20%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 2.7

- Boken i sig är det inget fel på. Läshänvisningarna kom inte förän flera vackor in i kursen och dessutom var de inte kompleta eller ens de som i slutet gällde. Sista uppdatteringen kom veckan innan tentan.» (Mycket liten)
- Litteraturen är det enda jag har gått på.» (Mycket stor)
- Dock alldeles för omfattande kurslitteratur! Över 400 sidor med svår text är för mkt» (Mycket stor)
- Den nya kursboken är pedagogiskt, modern och lättläst trots sitt stora format. Mycket bra kursbok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»6 30%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.55

- Saker kom upp på sidan men det var felaktigt och sent uppläggt» (Ganska bra)
- Helt okej, dock fick vi inga sidhänvisningar att läsa förrän rätt sent i kursen vilket iofs kan förklaras med att kursboken var helt ny.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»5 26%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»3 15%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Jag jobbar bra tillsamans med minklass och det behövs verkligen i en kurs dom deta.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»14 70%
Hög»3 15%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.15

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 30%
Hög»10 50%
För hög»4 20%

Genomsnitt: 3.9

- läste tre kurser.» (Hög)
- Krock mellan de kurser som rekomenderas och logistiken somk man måse lsa om man ska läsa vidare.» (För hög)
- 3 kurser parallellt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»7 35%
Dåligt»3 15%
Godkänt»6 30%
Gott»4 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- le lära oss Vidar och Ergosam har inte fungerat på alla datorer och det har skapat merjobb. » (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna är oplanerade, ostrukturerade och ointressanta. Man får Ingen överblick över hur eller vad man ska plugga på. Läshänvinsningar lades ut på hemsidan efter sex veckor...oacceptabelt! Läraren har varken läst den nya kurslitteraruren eller planerat föreläsningar efter den. Tekniken fungerar inte som planerat och vi studenter har suttit och väntat på att projectorn ska fungera fler än en gång. Programmet vi skulle lära oss Vidar och Ergosam har inte fungerat på alla datorer och det har skapat merjobb. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Rörigt» (Dåligt)
- På gränsen till godkänt. Kursen är egentligen intressant men föreläsningarna kändes utdragna och tyvärr tråkiga. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöket på Volvo»
- kurslitteraturen, vidar labben! inget annat!»
- Spaningsuppgiften var lärorik och rolig men dess omfattning bör framgå tydligare»
- Boken är bra, dock det enda. Labben i Ergosam var intresant också.»
- hel omstrukturering»
- redovisningarna»
- kursboken»
- Studiebesöken och laborationerna. Praktiskt arbete ger insikt i problematiken.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursens upplägg, föreläsningarnas struktur och planering, ordentliga läshänvisningar som passar den NYA BOKEN!»
- allt utom kurslitteraturen o vidar labben»
- TYDLIGARE MÅL!!!!»
- "Spaningsuppgiften" bör resultera i någon form av poäng i examinationen, då blir det inte längre något nödvändigt ont.»
- ta bort labbarna! meningslösa och tidskrävande»
- föreläsningarnas upplägg och innehåll»
- Ny lärare.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker det är himla trist att kursen var så dålig, jag hade sett fram emot ergonmomikursen och jag tycker för övrigt att ämnet är väldigt intressant, och Viktigt! »
- En allmän fråga blan oss har varit vad som händer med desa utvärderingar. Enligt de som lästa mäniska teknik förra året var de lika missnöjda som vi är, men ända verkar det som allt (utom boken) är identiskt. Det motiverar inte att fylla i dessa enkäter när man inte ser någon förändring.»
- Alldeles för omfattande innehåll... Resultatet, dvs ingen som fick 5:a och 36 procent underkända säger ganska mycket.»
- En av frågorna på tentamen handlade om ett grupparbete som en grupp gjorde under kursen. Det var flera som var sjuka när den gruppen redovisade inför klassen. Det innebär att 10% av klassen hade full pott på denna fråga medans de som missat denna redovisning inte hade en chans att svara på denna. Inte så bra tycker jag.»
- Mycket intressant och viktigt ämne som jag gärna velat fördjupa mig i.»
- Tycker det är fel att ge en fråga på tentan om någon grupps arbete, även om det är ett obligatoriskt grupparbete i kursen. »


Kursutvärderingssystem från