ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnad och struktur HT12, ARK215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-27 - 2012-12-16
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

15 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 20%
Ja, det framgick ganska bra»6 40%
Bra»4 26%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.33

- Vi fick veta att vi skulle rita ett brohus, men inte vad som förväntades av sagda brohus. Det finns ju inga riktigt konkreta gränser att dra.» (Ganska dåligt)
- Alltid lite svårt att veta vad som egentligen är en "bra" prestation.» (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att förklara och använda begrepp kring byggnaders bärande stommar.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»6 42%
Bra»5 35%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.35

- Alla visste redan vad ett fackverk var, och vi har lärt oss ganska lite utöver just det. Det finns så mycket som vi kunde ha lärt oss om just bärande strukturer, känner jag. Däremot har Mats Ander i hållfasthetslära förklarat ganska mycket om vad som händer med krafter och laster i olika system (och det är kanske där det hör hemma). Han tog bland annat upp kärnan i det nya höghuset vid Gothia Towers, och att man måste spänna ner betongen i marken för att bli av med vinddrag. (Aldrig tänkt på förut!) Jag hade kanske velat se liknande exempel från Byggnad och struktur -- och fler exempel än Milleniumbron i London. Ja ännu fler exempel än de KG hade helt enkelt. Det jag tror gör skillnaden är att KG visar det allra bästa i för få exempel och för många gånger, i stället för att skapa förståelse för hur det fungerar "i verkligheten" i många olika exempel som visar samma sak. Men som sagt. Det är en hållfgrej som kanske bör hållas till hållfen.» (Ganska dåligt)
- Låg inte tillräckligt mycket tyngd på det i slutuppgiften.» (Ganska dåligt)
- Kanske fler genomgångar om bärande strukturer som grund för projektet?» (Ganska bra)
- Mest fokus låg (som oftast i dessa kurser) på den arkitektoniska biten. Jag skulle vilja se mer fokus på den bärande stommen. Vi fick ingen förkunskap om hur man tänker kring bärande strukturer/broar. Vi fick lite "gissa" oss till lösningar under projektets gång, eftersom varken Kia eller Oscar hade bra kunskap kring detta. Konstruktören som var med på handledningsmötena, som jag antar skulle fungera som den vi skulle rådfråga kring detta var frånvarande. Flera gånger under våra möten fick han avbryta för att prata i telefon/skicka mail/betala parkeringsavgift (!!!!). Försökte även skicka mail när jag stötte på problem, men fick inget svar. Han var oengagerad, frånvarande och intresserad av vad vi gjorde. Detta gjorde att detta läromålet, och struktur-biten i "byggnad och struktur" inte riktigt föll väl ut.» (Ganska bra)
- Klassen klarar av att prata om olika grader av bärning, men vi har inte lärt oss jättemycket om konstruktion egentligen. Mycket självlärt!» (Bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att utforma en byggnad där utformningsprocessen är ett växelspel mellan arkitektonisk gestaltning och bärande struktur.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Bra»5 35%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.92

- Har inte lyfts fram överdrivet mycket, några projekt har haft med detta i sitt koncept, men inte många.» (Ganska bra)
- Konstruktören verkade ganska oengagerad i kursen och ointresserad av det växelspelet.» (Ganska bra)
- Se kommentar på fråga 2.» (Ganska bra)
- konstuktionsbiten hade kunnat bli mycket bättre ifall vi hade fler timmar med konstruktion eller någon slags workshop där vi experimenterade mer. » (Bra)
- Spännvidden tvingade oss att göra byggnader som innefattade både arkitektur och struktur. Jag tror inte att det var någon som kom undan där.» (Mycket bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att argumentera för val av material och utformning av bärande system i förhållande till såväl mekaniska funktioner som arkitektoniska värden.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 28%
Bra»8 57%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.64

- Ibland blev man lite överkörd av konstruktören. Man fick välja ett fackverk utan att riktigt förstå på djupet varför. Materialval argumenterades inte om. Kanske var det för självklart.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker dock inte vi har fått tillräcklig kunskap om olika material och deras specifika egenskaper i en bärande konstruktion.» (Ganska bra)
- Samma svar här, vi hade en heldag med material men det var inte direkt någon som hade svar på frågorna. Vi spekulerade mest i hur vi trodde att olika material skulle bete sig i olika belastningar» (Ganska bra)
- Ganska lätt att fixa detta, man har ofta en magkänsla för vilka storleksordningar man kan ha på dimensionerna för olika material.» (Bra)
- Kändes ibland som att man famlade i mörkret ang konkreta fakta och helhetskunskap inom ämnet, hade varit uppskattat med mer fakta, tex boktips» (Bra)
- Dagskisserna var bra för det. » (Bra)
- Dagsskisserna i början av kursen var mycket uppskattade, gav en bra start och fick igång tankarna vad gällde plats, material och utformning. Bra!» (Bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att presentera förslag i fysisk och digitala form.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»2 14%
Bra»5 35%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 4.14

- Marie Kalmnäs har besökt klassen tre gånger, men klassen verkar inte riktigt ta till sig av det hon säger. Många planscher har rätt dålig layout, och jag tror att det beror på att vi fått en mall-fil som många bara fyller i, så folk tänker inte så mycket på att skapa en egen layout.» (Ganska bra)
- Jag tycker att digitala verktyg kom in i projektet något för tidigt. » (Bra)
- Kursens digitala bit kopplades ihop med visualisering- och kommunikationskursen vi hade med stefano. Dock hade vi lärt oss revit i samband med att vi startade projektet. Detta gjorde att man var mer sugen på att göra sitt projekt i Revit. Skulle se att man antingen fick välja digitalt verktyg, eller att man i Stefanos kurs väntade med att introducera Revit tills det var aktuellt i projekten. » (Bra)
- Rhino passar kursen bra och är kul!» (Mycket bra)
- Var försiktig med att lägga för mycket vikt på renderingar och sånt bara så att det inte går ut över arkitekturen.» (Mycket bra)

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Jag hade inga förväntningar och lärarens krav var rimliga.»
- Tycker att det har varit lagom. Personligen har jag bara jobbat med det jag tycker varit roligt. »
- Svårt att veta vad läraren faktiskt förväntade sig. Något man kan påpeka är att handledarna inte verkade känns till inlämningsdatumet, då de föreslog ganska stora ändringar ända in i kaklet.»
- Lagom»
- Jag tycker att klassen som helhet underpresterade, och att kvaliteten på projekten var överraskande låg om man ser till hur mycket tid som lades ner. Lärarnas förväntningar verkar dock inte ha varit lika höga som mina, för de tycktes vara glada i hågen.»
- Jag känner att mina förväntningar på mig själv -- att skapa något jag kan var stolt över -- ligger över dem, som ställs på mig från andra håll. Kursens amitionsnivå är förstås hög, men det är inget specifikt för just den här kursen, utan gäller hela programmet. Man måste verkligen ha viljan och vara driven för att kunna ta sig igenom de här fem eller sex eller sju åren. »
- Kia var väldigt bra på att ställa lagom krav och förväntningar och föra fram det roliga och kreativa i uppgiften. Det tror jag absolut att man lär sig mer på i slutändan!»
- Bra och enligt förväntningarna.»
- Bra.»
- Man har höga förväntningar på sig själv. Mycket nätter/kvällar. »
- Lite låg.»

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

14 svarande

Mycket dålig»1 7%
Ganska dålig»2 14%
Ganska bra»7 50%
Bra»1 7%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.21

- Handledningstider fanns inte uppe förrän samma morgon, ändringar. Många saker som ändrades hela tiden. Föreläsningen med KG om hur en bro byggs kom försent. Även vissa andra delar kändes som de kom vid fel tidpunkt. Bra att den sträckte sig över en så lång tid dock!» (Mycket dålig)
- Det var bra med en mittkritik och att man blev aningen pressad under hela projektet. Dock kändes det som att det var mycket organisationsförvirringar som försvårade arbetet.» (Ganska dålig)
- Efter att ha sett förra årets tvåor lida sig igenom kursen var jag glatt överraskad. De tre dagskisserna i början var så himla bra och gav så mycket! Och det märks att det har förändrats en del från förra året, med tidsplanering och så. Men allt är ju fortfarande inte perfekt. Under de sista veckorna av kursen började jag räkna alla timmar övertid jag satt med projektet. Jag kom upp i 40 timmar. Även om jag är noga med att göra snygga saker så tror jag inte att jag hade klarat av det hela utan att jobba över. Jag hoppade över saker som modellbyggande och detaljritningar, men hamnade ändå på 40 timmars övertid, och det är mycket när andra kurser täcker varje litet hål i schemat. Jag har inte haft en lugn helg på flera veckor. En liten fundering är om man kanske skulle kunna starta kursen ännu lite tidigare och vara ännu lite färdigare när hållfasthetsläran drar igång på riktigt? Det är två väldigt tunga kurser, som blir ännu värre när an lägger dem över varandra. » (Ganska bra)
- Dagskisserna kunde varit bättre strukturerade, det blev ingen uppföljning på litteraturen vi ombads läsa och det va rörigt kring projektinlämning.» (Ganska bra)
- Bristande i kommunikation mellan lärare och elever! Dock bra upplägg med dagsskisser innan projektstart. Uppskattad resa till Köpenhamn!» (Ganska bra)
- Mittkritiken borde ha varit längre (mer tid per person)» (Bra)
- Man kom igång med projektet tidigt och var tvungen att göra prestationer på delnivåer vilket gjorde att arbetsbelastningen i slutet inte blev allt för hög. Det är bra att kursen avslutas så pass tidigt också även om jag gärna hade haft högre arbetstempo tidigare i kursen så att vi kunde avsluta ännu tidigare. » (Mycket bra)

8. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»2 15%
Ganska bra»3 23%
Bra»5 38%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3.69

- Handledningarna var bara som en redovisning av vad man hittills kommit fram till, inte så mycket vad som skall förbättras och i vilken riktning man bör fortsätta att arbeta i. Vid handledning ville Oscar skynda igenom mitt projekt för att sedan "gotta ner sig" i de andras. (Även de två andra i min grupp uppfattade det som så).» (?)
- De kritiktillfällen jag haft var bra, men jag hade mycket hellre sett att Kia och Oskar hade dagar där dom gick runt och hjälpe till. » (Ganska otillfredsställande)
- Dålig respons från konstruktör. Förvirrande med kritiktider pga bristande kommunikation mellan lärare och elever. ibland för korta handledningstider (de med kia) hoppa över dessa, låt istället kia gå runt och hjälpa till/diskutera på plats!» (Ganska otillfredsställande)
- Synd att man var låst till sin grupp. Bättre om man fått skriva upp nya tider till varje handledningstillfälle.» (Ganska bra)
- Jag sitter ganska långt ner på klasslistan och har ibland fått handledning två hela arbetsdagar efter andra -- så även om jag behövt få handledning måndag morgon har jag fått sitta och göra mer eller mindre ingenting till tisdag eftermiddag. En lösning hade kunnat vara att skapa en priolista så att de som vill ha handledning tidigt kan lägga sig högst upp i klasslistan (alltså inte boka fler eller boka oftare, utan bara komma före dem som inte känner att de behöver hjälp riktigt än). Jag är fortfarande helt för att alla ska ha handledning på en viss tid, men man kanske skulle kunna flytta runt eller byta ut tiderna sinsemellan. » (Ganska bra)
- Gärna mer konstruktionshandledning tidigare då detta till stor del utformar projektet. » (Bra)
- Kände att det var handledning ganska ofta» (Bra)
- Det var tillräckligt men det hade varit önskvärt med någon att prata med när man satt och arbeta om man körde fast snarare än massa schemalagda handledningar. » (Bra)

9. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevde du handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
Ganska otillfredsställande»4 28%
Ganska bra»2 14%
Bra»6 42%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.14

- Kritikerna var alldeles för snälla, det kändes som de var rädda över att säga något taskigt och ta upp något negativt. Kändes också som att Kia instruerat dem i att inte vara hårda. Tycker inte jag lärde mig någonting på min kritik, och det verkar som om hela klassen fått ungefär samma bedömning. Var inte rädda över att säga att något är dåligt! Jag tycker några av projekten var jättedålig, och många av mina klasskamrater håller med. Det känns tråkigt att de då får samma kritik som alla andra som lagt ner sig jättemycket. Var inte rädda för att ta in kritiker som vågar ta i! Vi tål och mår bra av ärlig och hård kritik som vågar ställa lite krav.» (Nej, inte alls)
- Kia och Oscar var väldigt bra. Konstuktören var bara bra på det som var hans område. Han visade klart att tydligt att han struntade i det som hade med "arkitektur" att göra. En sådan inställning borde inte finnas på AT, då vi hela tiden arbetar med gränsöverstigande kunskaper. » (Ganska otillfredsställande)
- Kritikerna var för "snälla" och gav knappt alls någon konstruktiv kritik, hade velat lära mig mer av kritiken.» (Ganska otillfredsställande)
- DÅLIGT att Kia sade till kritikerna att de inte "fick kritisera" oss. "De skall vara snälla". Kritik innebär ju också att peka på de delar som behöver stärkas. Att bara säga det som var bra (vilket var i detta fallet) är inte alls konstruktivt. Man lär sig ingenting på det! Med tanke på detta var kritiken den 3 dec riktigt dålig!» (Ganska otillfredsställande)
- Har inte haft den slutliga kritiken ännu. Men mittkritiken var ett bra inslag även om det var lite kort tid som man hade att bli kritiserad. Det blev lite för stressigt och man kanske inte fick ut allt man skulle kunna få av kritiken. Jag är även rädd att tiden för slutkritiken kanske är för kort.» (Ganska bra)
- Kia sa en sak, Oskar en annan och Magnus slutade lyssna när han hade tråkigt. Men silade man en del fick man ganska mycket svar, och kunde välja bland de olika åsikterna. Det var skönt att kunna välja sida mellan Kias flum och Oskars realism. De är bra motpoler till varandra. Kritiken var lite för snäll. Jag förstår att det är utvecklande att få positiv kritik för det man gjort bra, men ibland kändes det som om man hade gjort ett fel (t ex att texten är full i skrivfel) och alla var för snälla för att säga "Du kanske skulle kunna be någon att korrekturläsa din text innan du lämnad in den". Jag tror att man måste kunna låta sig ge lite konstruktiv, "snällt negativ" kritik också -- för det kan behövas ibland det med.» (Bra)
- Konstruktören skötte sig inte, satt och smsa på handledningen och brydde sig inte alls om arkitekturen eller nyskapande. <kritiken var en jättebra dag men inte så givande med konkreta kommentarer som man önskat.» (Bra)

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 21%
Gott»7 50%
Mycket gott»4 28%

Genomsnitt: 4.07

- Kia var en härlig person att jobba med. Såg på saker och ting ur en positiv synvinkel. En bra attityd som uppskattas!» (Godkänt)
- Kul projekt, lite rörig administration, men det vet Kia om, och på det hela taget är mitt sammantagna intryck av kursen bra.» (Gott)
- Hade velat se Kia mer under kursens gång inte bara på föreläsningar varannan vecka.» (Gott)
- Rolig kurs! dock dras betyget ner av bristande kommunikation och dåligt betyg på konstruktions-handledning.» (Gott)
- Jag har haft väldigt roligt under hela kursen. Nästan alltid. » (Mycket gott)

11. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Köpenhamn»
- De tydliga delmålen även om de skulle kunna vara tydligare.»
- Dagsskisser, (fast gärna mer uppstyrda) Köpenhamnsresan, mittkritiken, Ulf Jansson. »
- Bra med delmål på vägen.»
- Mittkritiken»
- Dagsskisserna och projektets upplägg!»
- Dagskisserna! Dagskisserna och diskussionerna i grupp. Man kommer fram till så mycket som hade tagit flera år att se på egen hand.»
- Kia och Oscar :) »
- Kia och Oscar :) »
- Betoningen på det arkitektoniska uttrycket i samband med konstruktion. Och kias sätt att ta det lätt, entusiastiskt och roligt :)»
- dagsskisser»
- Dagsskisser, köpenhamn.»
- Bra med de första dagskisserna i grupp. Kan vara tydligare hur de skall genomföras dock. Att bara sitta och resonera en hel dag kan bli segt. Bra med slutdiskussionerna efter varje dagskiss. Intressant.»

12. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- lite för långa dagsskisser i början. mer relevant info på handledningar tidigare»
- Högre arbetsbelastning tidigare genom att tidigarelägga mittkritiken. »
- Ha färre uppstyrda handledningar. Mer entusiasm från konsturktör. »
- *Hade varit bra med någon föreläsning om brokonstruktioner, (fackverk och båge.) + föreläsning om stål, betong och trä. * de första dagarna när vi pratade om platsen, material, volym m.m. så fick vi alldeles för mycket tid, så de flesta i min grupp gjorde annat.»
- Kursen har varit alldeles för rörig och handledningarna har varit för korta. Roligt projekt och bra kurs annars»
- Ta bort volymdagsskissen (eller lägg den innan materialdagsskissen). Fundera på om det kan vara smartare att ha en dagsskiss om konstruktion istället. Det kändes som att vi fokuserade på konstruktion för sent, konstruktionshandledningen kom in när man i princip hade spikat sin idé. Kursen heter ju trots allt Byggnad och struktur, så mer fokus på konstruktion skulle inte skada.»
- Flytta kursen så att den ligger ännu tidigare på terminen?»
- Bättre kritik, längre mittkritik, mer helhetsfakta om konstruktion, ev litteraturtips»
- dagskisser måste utvecklas»Kursutvärderingssystem från