ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Material- o tillverkningsteknik, Z2 2008, MMK072

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-17 - 2008-07-31
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

18 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 22%
Ja»12 66%
Inte läst det»2 11%

Genomsnitt: 2.88

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

18 svarande

Nej»4 22%
Delvis»6 33%
Ja»8 44%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- Total oreda i utdelat mtrl.» (Nej)
- Vill se lite struktur på filerna ni lägger upp.. Inte bara random namn. Döp förslagsvis föreläsnings-dokumkent till fo01, fo02 osv.. Och sortera in allt ordentligt i undermappar.» (Nej)
- läsanvisningar uppdaterades två dagar innan tenta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» (Nej)
- Ibland kom inte info upp i tid. Aktuell info som tex när missad övning skulle komma upp fanns ej. Dessutom var övningen som kom upp felaktig och bestod istället av Per Öhls stolpar till övningen. Det var lite svårt att förstå om man inte hade den riktiga övningstexten. » (Delvis)
- Egen konstruerade hemsidor fungerar i regel bättre än studieportalens. Det som var irriterande var att de många utdelade dokumenten hamnade huller om buller.» (Delvis)
- Mycket dåligt organiserade upplägg av "utdelade filer"» (Delvis)
- Hade varit bra om man lagt upp tentamen vi skrev på hemsidan efter vårt tentamenstillfälle» (Ja)

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»6 33%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.61

- samma som ovan» (Mycket dåligt)
- ^^» (Ganska dåligt)
- Massa kompendier hit och dit, omlagda föreläsnignar/övningar, osv» (Ganska dåligt)
- rörigt med så många föreläsare som försöker göra sin del viktigast.» (Ganska dåligt)
- Det som lades upp kunde sorterats bättre. Föreläsningsanteckningar var inte alltid upplagda innan föreläsning.» (Ganska dåligt)
- Varför inte lägga ut tentalösningsförslagen på hemsidan?» (Ganska bra)

4. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 27%
Målen är svåra att förstå»4 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 22%

Genomsnitt: 2.44

- Kommer inte ihåg att jag läst målen iaf» (Jag har inte sett/läst målen)
- ganska tydligt i vilket fall. Laborationerna ger ju också en fingerpekning» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kan ej svara då jag ej kommer ihåg att jag läst målen» (?)

6. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Uta Klement engagerat sig i kursen?

18 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»7 38%
Bra»7 38%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 2.83

7. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).


Arbetsklimat:

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»1 5%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 2.94

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»12 66%
Hög»4 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05


Lärande:

10. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Njae inte precis. Maskinelementskursen ev. »
- Som vanligt mattekurserna men även till viss del mekaniken och hållfasthetsläran»
- Hållfastheten (men det skulle även funka tvärtom)»
- hållfasthetslära underlättade lite»
- Hållf»

11. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra?

Matrisfråga

- mer tid till polymererna»
- allt var intressant. polymerer lite mindre relevant iom så mkt olika plaster, men viktigt att känna till grunderna så det blir svårt att solla. »
- Tycker upplägget på tillverkningsdelen var mycket sämre än material.»
- känn sosm om man bara slrapar på ytan på allting.. svårt att fatta större intresse för någon av del-ämnena.. svårt att greppa vad som egentligen ska kunnas»
- Atomstrukturer kändes irrelevant till resten av kursen, de olika delarna kunde knytas ihop bättre. Polymerer koncentrerade sig för mycket på detaljer.»

Atomstrukturer
18 svarande

Mycket lätt»0 0%
Lätt»4 22%
Medel»10 55%
Svår»4 22%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

Plastisk bearbetning
18 svarande

Mycket lätt»0 0%
Lätt»0 0%
Medel»10 58%
Svår»7 41%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.41

Skärande bearbetning
18 svarande

Mycket lätt»0 0%
Lätt»1 5%
Medel»10 55%
Svår»5 27%
Mycket svår»2 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.44

Alternativa bearbetningsmetoder
18 svarande

Mycket lätt»0 0%
Lätt»5 29%
Medel»6 35%
Svår»5 29%
Mycket svår»1 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.11

Polymerer
18 svarande

Mycket lätt»0 0%
Lätt»2 11%
Medel»7 41%
Svår»8 47%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.35


Föreläsningar:

12. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

18 svarande

0 0%
3 16%
8 44%
7 38%
0 0%

Genomsnitt: 3.22

- ganska intetsägande, 2h film på olika svarvningsmetoder gav mig inte mer än om det skulle visas 5min.» (2)
- Rörigt med så många olika föreläsare.» (3)
- Vissa var mycket bra mendans andra föreläsare var mycket sämre» (3)
- Skärande bearbetningsföreläsningar var riktigt dåliga. Föreläsaren presenterade sig inte ens och stod sen och klagade på att vi inte ville lyssna och lära oss. Med den inställningen och kvalitén på föreläsningen kanske det inte är så konstigt ?» (3)
- helt ok. » (4)
- Skärande bearbetning var inte speciellt engagerande. Men han erkände ju också att han själv inte tyckte ämnet var speciellt upphetsande..» (4)
- Varierar vilken föreläsare man har. Antal - Bäst, Uta - Ok, Per - Ok, Anders - Dålig» (4)

13. Hur många föreläsningar var du på? (%)

18 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 5%
50 - 75%»3 16%
75 - 90%»2 11%
90 - 100%»12 66%

Genomsnitt: 4.38

14. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»5 27%

Genomsnitt: 2.77

- Var ganska oanvändbart när man väl kom till tentamen.» (Ganska liten)
- Jag försökte tenta kursen året innan utan att ha varit på någon lektion eller laboration, det var omöjligt. Man måste gå på lektionerna för att förstå vad som ska läsas (tyvärr?!). » (Mycket stor)
- Köpte inte tillv.-boken men klarade tentan ändå, man klarar sig på bara anteckningar.» (Mycket stor)

15. Vad kunde föreläsarna gjort bättre?

Uta Klement, Anders Kinnander, Per Öhl, Gustav Holmqvist, Antal Boldizar

- Uta och Antal var bra. Övriga kändes inte speciellt engagerad, varken i att lära ut eller kursen som helhet.»
- Mer sammarbete, färre föreläsare.»
- Per Öhl kunde kommit på rätt tid»
- Gustav Holmqvist lade ut sin pdf från föreläsningen. Där stod det en hel del information om gnistbearbetning men inget av det kom på tentan, Gustav bör tänka så att allt han säger inte kan komma ihågs och att den informationen bör man kunna läsa någonstans i efterhand...»
- gjort upp mellan sig innan kursstart vad som skulle tas upp. Nu kändes det rörigt och ingen visste vad någon annan skulle gå igenom. Mer sammarbete innan tror jag skulle skapa mindre förvirring.»
- Per Öhl,att förstå att man uppdaterar inte sitt material så sent, ta upp med kåren!»


Övningar:

16. Vad tyckte du om övningarna?

- ok»
- ok, bra. »
- Helt okej förutom den i plastisk bearbetning som helt utgick?»

17. Hur många övningar var du på? (%)

17 svarande

0 - 25%»2 11%
25 - 50 %»0 0%
50 - 75%»2 11%
75 - 90 %»2 11%
90 - 100%»11 64%

Genomsnitt: 4.17

18. Kommentarer på övningar och övningsledare:

Karin Björkeborn (Phase diagrams)
Gustav Grenmyr (Metal Cutting)

- Karin var bra även om övningen krävde att man låg i fas för att vara begriplig. Gustav skrev bara av ett papper på tavlan, troligtvis med några fel som följd. Inte bra alls..»
- Varken Gustav el Karin sa så mkt på övningen. Gustav kunde tänka lite på att vara lite mer öppen annars var de bra och svarade på frågor osv. »
- Bra ledare, dock var väl Phase Diagram övningen inte så nödvändig va, att dra sträck och räkna procent kan väl dom flesta»
- Gustav grenmyr var tråkig att lyssna på, svår att hänga med»
- Gustav gjorde en stor grej av en liten sak för att få ämnet att verka svårt enligt min mening, lite strategisk intro skulle gjort den delen mkt lättare.»


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

19. Vad tyckte du om laborationerna?

Datorlabb, Materiallabb, Polymerlabb

- intressant»
- Alla labbar var bra och hjälpte mig att förstå en hel del.»
- Datorlabben var ok, resten meningslösa.»
- alla var mkt givande»
- Datorlabben var tung och svår att förstå så tidigt i kursen. Bör senareläggas. De övriga laborationerna var mycket bra.»
- bra. Datorlabb lite tråkig, man lär sig inte alls på att sitta och läsa och klicka runt. Det borde finnas bättre sätt att ta in den fakta man vill! Man tvingas inte heller till att förstå. Materiallabb och polymerlabben var mkt lärorika och roliga, tummen upp!»
- Datorlabben var svår.»
- Datorlabben var långt ifrån intressant, och hälften behövde vi ju inte lära oss. Men de andra två labbarna var mycket bra.»
- Helt okej»
- Bra»
- Datorlabb, mycke grejer på korttid där stora avsnitt inte var relevanta till de vi skulle lära oss ? Materiallabben var lärorik och var nog de enda i skärande som var något vettigt. Polymerlabben var bra för att lära sig skilja på olika polymeres egenskaper, men inte mer än de.»
- Datorlabben var bra. Materiallaben var ok. Polymerlabben gav en tydligare bild om skillnader på plasterna.»
- Helt ok.»


Kurslitteratur:

20. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Calister, Materials Science and Engineering - An Introduction
John Wiley & Sonc Inc 7th edition 2007
Jafors et al Tillverkningsteknologi, Studentlitteratur 2005

- Callister, bra och begriplig men ganska jobbig. Krävde att man läste större stycken.»
- Ok»
- uta sa att vi kunde använda förra årets bok men sedan kunde vi inte använda den i polymerdelen. Dåligt med info!»
- Används väldigt lite. Varför skall det behövas flera böcker? Se till att ha dem på SAMMA SPRÅK! Engelska helt ok, men inte hälften hälften.»
- Hade förra årets böcker, gillade dem mkt. De var helt ok spec produktionstekniksboken var lättläst och bra. »
- Materialboken var bra. Tillverkningsboken tyckte jag var sämre än den som använts innan (Modern Produktionsteknik). Jag hade tillgång till båda böckerna»
- Calister var lite knepig att förstå, men läser man bara noga så är det en bra bok. Köpte inte den andra boken, men från vad jag hört var den värdelös och ett utmärkt slöseri på några hundralappar.»
- Jafors et al Tillverkningsteknologi, Studentlitteratur 2005..... varför??????»

21. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

Matrisfråga

- Köpte ej Tillverkningsteknologi.»
- använde förra årets böcker till denna kurs, det funkade lika bra. »
- Vi fick inte så mycket nytta av tillverkningsteknologi boken.»
- hade gamla böcker»

Materials Science and Engineering - An Introduction
18 svarande

Ja»10 76%
Nej»3 23%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.23

Tillverkningsteknologi
18 svarande

Ja»2 18%
Nej»9 81%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.81


Tid:

22. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

18 svarande

0 - 10»3 16%
10 - 20»4 22%
20 - 30»6 33%
30 - 40»5 27%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.72

23. Kommentarer på tiden:

- Gott om»


Pedagogiskt pris:

24. Anser du att någon av föreläsarna skall nomineras till pedagogiskt pris?

Uta Klement, Anders Kinnander, Per Öhl, Gustav Holmqvist, Antal Boldizar

18 svarande

Ja»3 18%
Nej»13 81%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.81

- Uta Klement samt Per Öhl var mycket duktiga föreläsare.» (Ja)
- Anders Kinnander» (Ja)
- Antal Boldizar.» (Ja)

25. Anser du att någon av övningsledarna skall nomineras till pedagogiskt pris?

Karin Björkeborn (Phase diagrams)
Gustav Grenmyr (Metal Cutting)

17 svarande

Ja»0 0%
Nej»13 100%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2


Tentan:

26. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

17 svarande

Inte alls»1 5%
Ganska bra»10 58%
Bra»3 17%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 2.47

- skrev den inte» (?)
- Helt annorlunda. Att blanda svenska och engelska mellan formelsamling/tenta/svar osv är ett elände. Machining cost = maskinkostad? Nej, men lovar att många läste det så.» (Inte alls)
- dumma frågor på polymerdelen. typiska sätta ditt-frågor.» (Ganska bra)
- Väldigt väldigt dåligt att fråga om 6 olika vinklar på en svarv, vem bryr sig om att lära sig sånt!! Annars var det blandat bra och dåliga frågor.» (Ganska bra)
- Uta & Antal: Varför var det sådan fokus på att rita upp grafer istället för förståelse? Det som fokuserades i kursen var inte att memorerar graferna i boken utan istället förståelsen och kunskapen bakom. Annars var materialdelen den som var den bästa på tentan.» (Ganska bra)
- Känns väldigt konstigt att koncentrera så stor del av polymerdelen runt någon specifik grupp av polymerer. » (Ganska bra)
- Per Öhls fråga som var (7 av 50p) 14% av tentan var mkt dålig formulerad, jag förstod verkligen inte vad han syftade på och om det beror på att jag hade gamla böcker eller inte tycker ja inte är relevant, om en fråga är ställt så att den kan uppfattas fel är den dåligt ställd enligt mig.» (Ganska bra)
- Märkliga formuleringar av vissa frågor på tentan.» (Ganska bra)
- Tentan kändes stor i jämförelse med övn.tentorna.» (Bra)

27. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

16 svarande

Inte alls»2 12%
Ganska bra»4 25%
Bra»9 56%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.56

- Projektarbeten, Labbar och Inlämningar hade varit en bättre metod.» (Inte alls)
- Den här tentan var väldigt olik de övriga och väldigt underlig i allmänhet.» (Inte alls)
- kanske inlämningsuppgift på atomdelen ist för datorlabb?! iom att flera tyckte att den inte ger ngt. » (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

28. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- En kurskamrat till mig tyckte att man inte bör vara godkänd på kursen förrän man gjort en sådan här kursutvärdering. Men då får utvärderingen komma direkt efter tentan.»


Kursbetyg:

29. Vad tycker du om kursen som helhet?

17 svarande

Dålig»2 11%
Ganska bra»3 17%
Bra»10 58%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.7

- svårgreppad pga den ytliga kontakten med delämnena..» (?)
- Precis som tidigare samlingskurser ( intro z och miljö ) så hade kursen lägre kvalité än övriga kurser vi läst.» (Dålig)
- Kursen var bra, examinationen ja jösses vilken soppa.» (Bra)
- Tona gärna ner delar av skärande bearbetning, speciellt den ekonomiska biten!» (Bra)
- När det gäller två delade kurser så är jag skeptisk, det brukar helt enkelt inte bli lika bra kurs. Men jag gillade kemin i kursen, materialdelen var den som var bäst genomförd.» (Bra)
- intressant och bra allmänkunskap» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från