ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemiteknik, miljö, samhälle, KSK055, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»3 17%
50%»3 17%
75%»3 17%
100%»8 47%

Genomsnitt: 3.94


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 52%

Genomsnitt: 3.11

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»6 37%
Ja, i hög grad»6 37%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 2.68


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.17

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.58

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»4 23%
Ganska dåligt»3 17%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.47


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»3 17%
Ganska dåliga»6 35%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»2 11%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 2.52

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 76%
Hög»3 17%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.29

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»9 52%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.52


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»6 35%
Godkänt»8 47%
Gott»2 11%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.64

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningarna. Gärna fler dock. »
- Studiebesöken och projektet är bra! ChemCad är bra att få prova.»
- Arbetet med projektet, samt alla demoräkningar»
- Genomgångarna, ty jag personligen tycker att de varit en stor del i inlärningsprocessen. Dessutom var studiebesöken ett fyndigt och bra sätt att intressera studenter för sina projekt!»
- Massbalanser och projektet»
- Susanne Svensson var en mycket bra handledare för våran grupp inom fallstudien. »
- Fallstudien och räknestugorna»
-
- Utdelad meterial»
- Materialbalans genomgångarna de var mycket bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker inte att kursens poängantal reflekterar arbetsbördan.»
- Kompendiet! Frågorna måste gås igenom för att det är många som är väldigt otydliga i sina formuleringar och facit stämde inte ibland. »
- Mer materialbalans föreläsningar och övningar»
- Ge mer tid för materialbalans»
- Ta bort det som vi ändå får läsa i kmv:n och pphs:en igen. Minska ner på detaljkunskapen. Åratal, listor med med olika ord som ska symbolisera hållbarhet, diagram att att lära sig utantill.. det glömmer man ändå bort och har absolut ingen nytta av. Jag skulle heller vilja lära mig att tillämpa detta på processer, fast det gör vi redan i etm-kursen i tvåan. »
- Kurshemsidan, bättre att ha en sida på pingpong, som sidan ser ut nu så är den svår att hitta på»
- Tycker att när man ber om hjälp ska man få hjälp, detta inkluderar då att de man ber om hjälp ifrån KAN det man pratar om, vilket jag tycker har varit lite av en bristvara på kursen»
- Hela miljöbiten, det handlar endast om vad läraren tycker. Inget som hör hemma i en vetenskaplig kurs.... Ge bonuspoäng för projektet.»
- Mer räknestugor och att det finns bra lösningsförslag till alla uppgifter så att man kan arbeta med dem när man sitter hemma och inte kan fråga någon.»
- Arbetsbördan per högskolepoäng är för hög»
- bättre kurslitteratur, byte av föreläsare till någon som kan hålla i föreläsningar där man faktiskt lärsig något inte att klassen blir mindre och mindre ju fler föreläsnigar som går »
- Gå igenom materialbalanser lite mer»
- Kompendiet med materialbalanserna måste vara rätt. Det var fel i figurer, facit, frågor... Fler räknestugor. De som håller i räknestugorna måste kunna förklara och svara på det man behöver hjälp med. Dessutom var poängfördelningen på tentan mycket konstig. På vissa frågor kunde man få en poäng för att besvara fyra eller fem delfrågor. Och delfrågorna var inte ens lätta. Frågorna på sammanfattningarna var inte bara tagna från sammanfattningarna utan också från redovisningarna, vilket är helt okej. Men när en grupp nämner något ena redovisningstillfället men den andra gruppen med samma ämne inte nämner det nästa redovisning och det finns en fråga på det på tentan så är det inte okej. Där missade jag (och många andra) minst ett poäng.»
- Magdalenas lektioner bör förbättras och göras mer intressant. Att reflektionerna och samtalen där studenternas åsikter framförs inte ska jämföras med hennes, när Magdalena anser att hennes personliga åsikter är rätt. Att reflektionerna och studenternas åsikter diskuteras varför de tycker så, tycker jag är bättre.»

16. Övriga kommentarer

- Det skulle verkligen behövas mer kraft på materialbalanserna. Det är väldigt svårt, jag tror det hade varit bättre med fler räkneövningar! Om det är ont om tid så vore det ok att byta ut dem mot demoövningarna som inte fungerade jättebra. Det är skönare att arbeta i mindre grupper. Miljöföreläsningarna kanske inte är de roligaste men det känns som att de ändå har givit något. »
- Kompendium för materialbalans var helt under isen. Inga lösningar. Ingen som svarade på frågor. Svårt att hänga med. Rent spontant känns materialbalans viktigare än hållbar utveckling.»
- Jag tycker kursen är överflödig(kanske något som mer hör till utvärdering av hela programmet än just denna kursutvärderingen). Miljön kommer igen i kmv:n och pphs:en (jag har läst dem innan). Kemitekniken kommer i alla andra kemiteknik-kurser, dessutom läser vi dem med kf:arna som klarar dem galant utan att ha läst den här introduktionen till kemiteknik. Den enda anledningen jag kan se att ha kvar den kursen överhuvudtaget är att det kan vara bra att få lite insikt i vad kemiteknik är, eftersom att få vet vad det är när man börjar. Men i så fall tycker jag att biotekniks-lösningen är bättre där man lägger ett 3hp hösten i ettan med intro-bioteknik+projekt. Det vore kul att få lära sig något nytt och användbart istället för att läsa om samma saker i flera kurser som vi gör nu (typ årtalet brundtlands-kommisionen ägde rum och de 12 punkterna i green chemistry, saker som jag ärligt talat inte tror att jag kommer ha användning av).»
- Ett förslag, ge nått högskolepoäng eller alternativt bonuspoäng till tentan för projektet, blir lite mer motiverande att lägga ner tid på det och göra det bra om man får något för det.»
- I övrigt tycker jag det var en lärorik kurs om kemiteknik, miljö och samhälle.»
- En tentamen där man i första hand skall lära sig lärarens åsikter och "viktiga datum"? Inte speciellt intressant upplägg på vare sig tentamen eller undervisning. Varför inte uppmuntra studenterna till eget tänkande och slutsatstagande? För allt är inte så svart och vitt som det framställs i kursen och vad föreläsaren har för åsikter och idéer idag betyder inte att det är samma åsikter och idéer som kommer vara aktuellt om några år. Samt dessa sammanfattningar som kom upp på hemsidan med information om de olika processerna, det hade varit bra om någon (handledaren?) kunde se till att det var korrekt och relevant information. Exempelvis kunde man kanske se till att de frågor rörande processen som kunde komma på tentamen besvarades där?»
- Det har varit väldigt svårt att få ta på kursansvarige när man ska ställa frågor. Hon har nästa aldrig suttit på sitt kontor eller varit på Chalmers de gånger jag har varit där och sökt henne.»


Kursutvärderingssystem från