ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik, TMA073, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»8 30%
Cirka 20 timmar»5 19%
Cirka 25 timmar»7 26%
Cirka 30 timmar»6 23%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»2 7%
25%»1 3%
50%»3 11%
75%»11 42%
100%»9 34%

Genomsnitt: 3.92


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 53%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 26%

Genomsnitt: 2.15

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»11 64%
Vet ej/har inte examinerats än»4 23%

Genomsnitt: 3.11


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 2.76

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»4 15%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»9 34%
Mycket stor»10 38%

Genomsnitt: 2.96

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»10 38%

Genomsnitt: 3.23


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.92

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 42%
Mycket bra»15 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 24%
Lagom»19 76%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.76

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 50%
Hög»10 38%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 42%
Gott»12 46%
Mycket gott»3 11%

Genomsnitt: 3.69

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ailas sammanfattande utdelade material från alla kapitel i boken.»
- Aila, hon är pedagogisk och trevlig. Vill godkänna inte underkänna studenter. Agerar bra på övningstillfällena och hjälper alla. Bra att man får utskrifter på föreläsningarna- de sammanfattande dokumenten hjälpte mig mycket!»
- Laborationen, man lärde sig mycket på den till tentan.»
- Aila är väldigt engagerad som föreläsare, hon är bra. Sammanfattningarna som man fick ut under föreläsningarna var också bra. Bra blandning av powerpoint och att skriva på tavlan. »
- Det är väldigt bra att få utskrivna sammanfattningar, detta bör helt klart bevaras. Aila är även en bra föreläsare även om det ibland går lite för långsamt framåt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare nämna de engelska orden på föreläsningarna, inte bara de svenska. Kursmaterialet är ju på engelska.»
- Det finna inget kurs-PM att läsa, måste det inte finnas? Vilka är målen för kursen? Detta måste förändras. Även instruktionerna till laborationen är undermåliga och måste tydliggöras.»
- Tycker kurshemsidan borde struktureras lite tycker det är lite svårt att navigera och den känns hoppig.»
- Tydlighet i vad laborationen handlar om. Det borde stå i kurs-PM:et »
- Gör ett kurs-PM»
- Bättre handledning till laborationen. Det var svårt att veta vad som skulle vara med i rapporten, eller hur den skulle läggas upp. »
- Det måste finnas ett kurs-pm där allt som ingår i kursen finns, hur tentan ser ut, och absolut tydligare instruktioner för laborationen. Det fungerar inte att vi sköter gruppindelningen själva eftersom man inte kan få översikt någonstans om i vilka grupper det fortfarande finns plats. Gruppindelningen via kurshemsida krävs!»
- Ibland går Aila igenom moment lite väl långsamt, vilket kan vara bra men på de lättaste grejerna kan man åka tempot något (ex behövs inte en halv lektion till att förklara vad medelvärde är osv). MATLAB-övningarna kände inte så meningsfulla, det var svårbegripligt att förstå vad man skulle göra och det var svårt att få hjälp. »

16. Övriga kommentarer

- En rolig kurs med lagom arbetsbelastning. Tycker Aila har gjort ett mycket bra jobb!»
- Kursen överhuvudtaget är smidig och kursboken var väldigt bra på de första kapitelerna men att förklara hypotesdelen var den lite sämre.»
- Det går inte att hitta något kurs-pm för kursen, det är dåligt eftersom detta ska finnas. Det finns inte heller några mål för kursen på kurshemsidan, det borde också finnas. »
- Aila är väldigt duktig på att förklara»
- Laborationen kan styras upp mer, typ grupper via studentportalen.»
- Skulle läst kursen nu men skrev kursen redan i julas och lyckades skriva en 4:a på att plugga lite tentor några dagar. Gick därför inte på föreläsningar men gjorde självklart projektet. Kan diskuteras om kursen borde vara då lätt, men å andra sidan är 2:an ett väldigt tungt år så det behövs en lätt kurs! Matematiskt statistik kanske man inte behöver lägga på en högre nivå heller?! Projektet var väldigt lätt men lagom! »


Kursutvärderingssystem från