ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1011-4 Matematisk modellering, DAT026/DIT990

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-13 - 2011-08-14
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»6 18%
Cirka 25 timmar»13 40%
Cirka 30 timmar»9 28%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 3.21

- ca 30 till en början men de sista veckorna behövdes det läggas ner många arbetstimmar på kandidaten, därav ca 25.» (Cirka 25 timmar)
- Tung men snudd på perfekt kurs» (Cirka 30 timmar)
- Mycket arbete» (Cirka 30 timmar)
- Blev väldigt mycket arbete hemma utöver de schemalagda lektionerna» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»10 31%
100%»20 62%

Genomsnitt: 4.56

- Missade - till egen skada - en hel del handledning» (75%)
- Så mycket som behövdes eller varit möjligt» (75%)
- Det som jag inte deltog i var handledningstimmarna, men då sköttes jobbet på hemmaplan.» (75%)
- Närmast 100% missat lite pga sjukdom/krockar» (100%)
- Kanske inte varit på precis alla handledartillfällen men annars allt.» (100%)
- Har missat nån enstaka föreläsning pga sjukdom, men annars har jag deltagit i allt.» (100%)
- Deltog i alla föreläsningar och i princip alla övningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är kursen relevant för din utbildning?

32 svarande

Inte alls»0 0%
I viss mån»1 3%
Ganska väl»2 6%
I hög grad»29 90%

Genomsnitt: 3.87

- Blir inte mycket mer relevant än så här. Civilingenjör definierat i en kurs näst intill.» (I hög grad)
- Kul att få lära sig hur övrig matte kan appliceras inom det yrkesområde jag är intresserad av.» (I hög grad)
- Den absolut bästa kursen hittills.» (I hög grad)

4. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 54%

Genomsnitt: 3.29

- Jag kanske har sett målen, men jag minns inte...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Svårt att veta hur stor del modulerna kontra uppsatsen har i betyget.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Såg dem inte förens i kursens slut, men upplägget på kursen var sådant att målen framstod klart av föreläsningar och uppgifter.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»26 86%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.93

- Eftersom slutrapporten var fri att utforma som man vill är jag inte säker på om jag fick med allt. Däremot var det en nyttig träning att bestämma nivån och innehållet på egen hand.» (I viss utsträckning)
- Underbart upplägg!» (Ja, i hög grad)
- Sista uppgiften/utvärderingen var väl något konstig man annars bra.» (Ja, i hög grad)
- Eftersom examinationsformerna var så "fria", med uppsats och inlämningsuppgifter fick man väldigt bra möjligheter att visa vad man lärt sig och det var upp till en själv vad man tyckte var viktigt att ta med. Väldigt bra med en uppsats i den här typen av kurs.» (Ja, i hög grad)
- Väldigt bra eximationsmetod.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Stämmer kursens innehåll med kursens mål?

31 svarande

Inte alls»0 0%
I viss mån»1 3%
Ganska väl»3 9%
I hög grad»27 87%

Genomsnitt: 3.83

8. Hur upplever du kursens pedagogiska upplägg?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»27 84%

Genomsnitt: 3.81

- Bra föreläsningar, skickliga handledare vid övningspass.» (Mycket bra)
- Otroligt bra!» (Mycket bra)
- Dag är en hjälte! Jag menar det verkligen :)» (Mycket bra)
- Måndagslektionerna i kombination med uppföljningsföreläsningarna var väldigt lärorikt.» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»7 21%
Mycket stor»24 75%

Genomsnitt: 3.71

- Framför allt uppföljningsföreläsningarna och övningstillfällena har varit till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Uppföljningsföreläsningarna gav väldigt bra perspektiv på modellerna och problemen. Detta var vad jag tyckte var det bästa med kursen.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»6 18%
Ganska liten»10 31%
Ganska stor»11 34%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.46

- Knappt någon litteratur alls - detta svar skall inte läsas som kritik mot litteraturen som fanns.» (Mycket liten)
- Inte haft någon» (Mycket liten)
- Har ej använt kurslitteratur» (Mycket liten)
- Kursen har inte haft någon kurslitteratur med undantag av enstaka länkar till hemsidor som förklarat någon specifik typ av problem.» (Mycket liten)
- Har inte haft så mycket kursmaterial.» (Ganska liten)
- Då inte särskilt mycket nytt material skulle läsas in utnyttjades inte mycket av kursmaterialet. Slides från måndagsföreläsningarna kunde vara bra att ha till hands ibland.» (Ganska liten)
- Ingen kursbok vilket uppskattas, kan tilläggas. » (Mycket stor)
- Om uppgifterna vi gjorde varje vecka räkas till "annat kursmaterial" så mycket stor. Annars mycket liten.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»26 81%

Genomsnitt: 3.81

- Ända bristerna har väl varit en aningen rörig hemsida och lite konstiga platser att lägga upp material som mer eller mindre krävts för att kunna klara uppgifterna.» (Ganska bra)
- Lite bristfälligt med uppdatering» (Ganska bra)
- Kanske mycket bra: stilren hemsida, lätt att hitta och inga inga krångliga inloggningar.» (Ganska bra)
- Det var väldigt bra löst med redovisningsmöjligheter av programmeringsuppgiften.» (Mycket bra)
- Dock hade jag gärna sett att slidesen för föreläsningarna kom upp ett par dagar innan föreläsningen.» (Mycket bra)
- Mycket bra kurshemsida! FIRE för att hantera inlämningar har också fungerat väldigt bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»29 90%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Det blev lite rörigt ibland på vissa övningar, eftersom det var så många olika rum kunde man behöva vänta länge på att någon övningsledare kom förbi så man kunde få hjälp.» (Ganska bra)
- Mycket bra handledare och vår fantastiska Dag som hjälpt. » (Mycket bra)
- Såväl Dag som doktoranderna var till utomordentligt stor hjälp när frågor uppstod.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»16 50%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.46

- Lite snebelastning av arbetsbördan, men det beror på valet av samarbetspartner.» (Ganska bra)
- Pga kursens upplägg tilläts inte mycket samarbete mellan studenter/grupper, men inom ramarna för vad som var tillåtet och inom gruppen jag arbetade i fungerade samarbetet bra. » (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 18%
Hög»22 68%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.93

- Man kunde själv välja lite hur djupt man ville gå in på vissa frågor i vissa moduler. Det fungerade bra för då kunde man disponera tiden mellan de olika frågorna, det hade varit väldigt tråkigt att inte hinna titta mer på något man var intresserad av. » (Lagom)
- Mycket hög, men rimlig.» (Hög)
- Men det kändes som det var ett aktivt val» (Hög)
- Hög eftersom jag och min partner valde att lägga oss på den nivån.» (Hög)
- Tung kurs som krävde mycket arbetstid utöver skoltid.» (Hög)
- Det var väldigt mycket att göra varje vecka.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 25%
Hög»18 56%
För hög»6 18%

Genomsnitt: 3.93

- Endast hög då jag läste en lågintensiv kurs vid sidan. En annan högintensiv kurs hade inneburit en mycket hög arbetsbörda - möjligen på gränsen till för hög. » (Hög)
- Mot slutet för hög, ca 13 h i skolan per dag. Berodde i högsta grad kandidaten. » (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 3%
Gott»5 15%
Mycket gott»26 81%

Genomsnitt: 4.78

- En av de bästa (troligtvis den bästa) kursen jag har gått under min tid på Chalmers.» (Mycket gott)
- Det var utan tvekan den bästa matematikkursen jag har någonsin gått.» (Mycket gott)
- Fruktansvärt bra kurs.» (Mycket gott)
- Fantastiskt bra!» (Mycket gott)
- Som sagt innan, den i särklass absolut bästa kursen under hela min Chalmers tid.» (Mycket gott)
- Jag ska rekommendera kursen till andra datateknologer nästa år. Klockrent!» (Mycket gott)
- Den mest givande kursen så här långt. Väldigt lärorik» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med veckouppgifter»
- Allt.»
- Läraren!»
- Dag Wedelin, bästa lektor vi haft.»
- Det mesta, finns i stort bara undantag vilket följer. »
- Det var ett bra upplägg med två föreläsningar per vecka och många handledningstillfällen.»
- Allt kanske?»
- Allting. Framförallt Dag som föreläsare!»
- Dag och labbhandledarna. Övningsmodulerna.»
- Uppföljningsföreläsningarna. De är guld värda.»
- Dag som föreläsare, upplägget på kursen, med inlämningsuppgifter, genomgångsföreläsning, handledningstillfällen och sedan en återblicksföreläsning.»
- Jag tycker kursen är bra som den är.»
- Allt.»
- Uppgifterna som relaterar till programmering etc.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Eventuellt lite mer litteratur för att underlätta för de som missar en del av undervisningen, dock får man skylla sig själv en hel del.»
- Helst ingen bouncing balls»
- Det borde finnas fler sådana kurser.»
- Hemsidan, tydligare upplägg och lättare att hitta materialet som hör till modulerna. Bättre slides från föreläsningarna om man missar vore väldigt nice också.»
- Väldigt mycket java-applets. Ser ingen som helst fördel med dessa gentemot java. Dessutom är det fullt rimligt att låta folk programmera i vilket språk man vill, vilket borde uppmuntras i programmeringsuppgiften. Sista uppgiften/utvärderingen var konstig. Svårt att säga om den var dålig men tror att man hade kunnat lära sig mer den utvecklades mer. Därav inte sagt att mer information skall ges i uppgiften men kort sagt något att se över. »
- Jag har svårt att komma på någonting...»
- Inget jag kan komma på.»
- Inget»
- Ibland var belastningen lite för hög.»
- Vet ej.»

19. Övriga kommentarer

- Utmärkt kurs överlag!»
- Det var den första gången jag minns att en lärare i en kurs fick en såpass lång ovation efter sista föreläsningen. Man känner verkligen att man har växt upp matematiskt efter att ha gått Matmod. Dag är en av de bästa lärarna jag har någonsin träffat. Ingen överdrift här, man blev genuint intresserad och förvånad vid varenda föreläsning även om man annars brukar halvslumra på föreläsningar. Fler sådana här kurser och Chalmers blir inte bara Sveriges utan Europas MIT :)»
- Keep it up Dag!!!»
- Tack för en bra kurs»
- Jag tycker det var trevligt att man fick utvärdera kursen under tiden den gick och reflektionsuppgifterna i modulerna var bra, där såg man att man utvecklades och lärde sig.»
- Vill tacka Dag för en otroligt bra kurs. Den här kursen har gett mig så mycket kunskaper om mig själv som redan har hjälpt mig att lösa andra problem. En fantastisk föreläsare och en otroligt bra kurs.»
- Föredömlig kurs vad gäller såväl administration som upplägg och pedagogik»
- Mycket bra kurs! :)»
- Väldigt bra och givande kurs.»


Kursutvärderingssystem från