ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2 Analog konstruktion, LET563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-22
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»6 31%
Cirka 30 timmar»5 26%
Minst 35 timmar»4 21%

Genomsnitt: 3.42

- Beror kanske främst på min ambitionsnivå.» (Minst 35 timmar)
- Projektarbetet tog tid från andra delar av krusen. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 40%
100%»12 60%

Genomsnitt: 4.6

- Bra och inressanta lektioner» (75%)
- Föreläsningar var inte så bra, det mesta var overhead bilder som vi bläddrade snabbt igenom snabbt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 55%

Genomsnitt: 3.45

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 84%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- Nej, vi fick lära nya metoder i den här (Smith-digramet), som vi redan hade haft i Artos kurs men läraren tyckte tydligen inte om den. Allt blev mycket förvirrande.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi fick inte mkt hjälp under projektets gång och var tvungna att göra. Klart det. Sen hann man inte plugga ordentligt till tentan.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»13 68%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- extremt svår tenta. Det hade behövts fler räknegenomgångar eller räknestugor för att klara tentan utan att plugga 150%. Uppgifterna var vinklade på så sätt att de var svåra att förstå.» (I viss utsträckning)
- Tentan var rejält stressig. Frågorna "Något mer att beakta vid designen?" var konstiga.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var mycket svårare än det han har gått igenom på föreläsningarna och projektet» (Ja, i hög grad)
- mycket omfattande och bra examen, stor del av laboration/inlämningsuppgift testades.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen testade väl om man uppnått målen, men i min mening var den för lång. (Med detta avser jag inte svårighetsgraden.) Om det är nödvändigt att ha en sådan lång tentamen tycker jag att 5 timmar skrivtid vore rimligt. Bättre hade kanske varit att ha något prov/dugga efter halva kursen, för att sedan skriva en aningen kortare tentamen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»7 35%

Genomsnitt: 3.05

- Det var mycket blandning av olika kapitel och läraren var oförberedd och läste av powerpointen han hade gjort. » (Mycket liten)
- det fanns inte någon struktur på föreläsningar, det var rörlig » (Mycket liten)
- Föreläsningarna var dåliga och förvirrande. Hoppade fram och tillbaka, det fanns ingen struktur.» (Ganska liten)
- skulle dock behövas mer grundlig räkning då det ofta gick för fort i exempeluppgifterna. Det var extremt svårt att hänga med på genomgångarna av ADS.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.8

- Boken var värdelös» (Mycket liten)
- Det var svårt att lägga ihop kurslitteratur och utdelade material » (Mycket liten)
- Fler rekommenderade uppgifter ur kurslitteratur hade varit till stor hjälp. » (Ganska liten)
- Helt ok.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»9 45%

Genomsnitt: 3.25

- Man fattade ingenting. Olika beteckningar » (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»6 30%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»5 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Väldigt svårt att hinna få hjälp under de handledda lektionerna. För få handledare.» (Mycket dåliga)
- Vi fick söka upp läraren för att ställa frågor och när man väl gjorde så blev han arg trots att han sa själv gång på gång att vi fick mer än gärna ställa frågor.. mycket konstig beteende av läraren.» (Mycket dåliga)
- lite tid till att ställa frågor vid datalabbarnas» (Ganska dåliga)
- Det tog lång tid innan man fick svar på mail, speciellt då det närmade sig tentamen (både från Dan och Klas). » (Ganska dåliga)
- Man fick inte så mkt hjälp av läraren. Han hade alltid brottom och man kunde inte ställa så många frågor på föreläsningarna.» (Ganska dåliga)
- Det borde vara ett tillfälle som räknedosa eller övningstillfälle för att ställa frågor och få hjälp angående projekt eller vissa oklarheter i kursen » (Ganska dåliga)
- Dan gav bra svar, men eftersom det fanns så många frågor hade det behövts mer tid till att få fråga om projektet.» (Ganska bra)
- email fungerade men vid utsatta labtider var det svårt att få hjälp. Saknade en hjälplista då handledarna ofta fastnade hos grupper och gick inte i rätt ordning.» (Ganska bra)
- för få övningshandledare på övningstillfällena. » (Ganska bra)
- Dan har varit mycket hjälpsam då han tillfrågats om hjälp. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Helt ok.» (Ganska dåligt)
- Alla hjälpte varandra på projektet men ingen fattade något» (Mycket bra)
- grupparbetet» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 35%
Hög»7 35%
För hög»6 30%

Genomsnitt: 3.95

- Men vi fick inte veta vad vi skulle göra i projektet förrän sista veckan, och det blev mycket jobbit. Läraren borde förklarat bättre. » (Lagom)
- Det hade underlättat om den "lågt satta planeringen" för inlämningsuppgiften istället varit för högt satt. Det verkade som om vi låg bra till (dvs före planeringen) tills de två sista veckorna då det visade sig att extremt mycket mer arbete krävdes för den färdiga designen än vad vi räknat med. » (Hög)
- projektet tog lite för stor del. Man blev inkastad i projektet med lite för lite förkunskaper. » (Hög)
- Projektet visade sig bli en större belastning än vad som tidigare var tänkt enligt Dan» (För hög)
- men endast på sista veckan» (För hög)
- Projekt och tenta var för mycket på kursen» (För hög)
- projektarbetet var för stort för den lilla kunskap vi hade om programmet vi använde. mot slutet fick man ut rätt mycket av det men var väldigt svårt i början att se hur punkterna flyttade sig och förstå varför. bättre förklaring av detta på föreläsningarna önskas.» (För hög)
- Vilket syns ganska tydligt i resultaten, nästan 50% underkända.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 35%
Hög»9 45%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.7


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Dåligt»2 10%
Godkänt»8 40%
Gott»4 20%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.1

- Jag tappade målet, alltså jag var förvirrad under kursen och försökte att komma i gång med kursen» (Mycket dåligt)
- Inget positivt. Läraren blir arg av ingen anledning, han måste förstå att alla är inte perfekta. Vissa är nyfikna över vad man gör och vill inte bara göra för att det är så utan vill också förstå.» (Mycket dåligt)
- bra och intressant kurs. bra genomgångar men de skulle vara mer fokus på räknandet eftersom det var det enda som testades på tentan.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- designuppgiften, men tydliga instruktioner om den»
- Projektuppgiften»
- Projektet. Det gjorde att man fick en bra känsla för kursinnehållet.»
- Projektet. Det var ett intressant och bra projekt men man kanske skulle börja med en övning tidigare eftersom det var ett helt nytt program vi skulle lära oss.»
- Projekt delen i kursen.»
- Dan Kuylenstierna samt inlämningsuppgiften med viss modifikation, vissa onödiga svårigheter skulle kunna undvikas om högre frekvenser fick annat substrat att använda etc. »
- Projektet är lärorik om man bara får info i tid om vad skall göras annars blir det som i år och får bara allt mekanisk utan att förstå nånting.»
- bok på tenta + anteckningar, ett mindre projekt»
- något typ av projektarbete men noggrannare förklarat och även mindre tidskrävande. »
- bra kurs i helhet. Bevara projektet men gör det inte lika stort.»
- projektet med förstärkaren var intressant, men ska man ägna större delen av kursen åt förstärkarkopplingar borda man kanske inte ta med massa andra saker i tentan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Schemalägg ytterligare en lektion per vecka för projektet. Vi la mycket egen tid på projektet men det fanns så många frågor, som även kurskamraterna delade, så det hade varit bra med mer möjlighet att fråga om projektet. En icke försumbar del av varje föreläsning gick åt till datorkrångel för Dan. Varje gång hans dator tappade uppkopplingen så avbröts föreläsningen. Se till att fixa det till nästa år.»
- Tentan. Den var alldeles för omfattande för att man ska klara den på fyra timmar. »
- mer tid till laborationen»
- Man ska antingen ha projekt eller tenta»
- Mer lärarhandled tid. »
- »
- Viss modifikation av laboration/inlämningsuppgift. Samt rekommenderade uppgifter ur bok. Varför inte ha med uppgifter i planeringen? som är relevanta till föreläsningarna? »
- Projektuppgiften bör preciseras noggrannare i projektets pm. Mindre vikt bör dock läggas på projektet, enligt min mening, så att arbetsfördelningen mellan uppgifter i häfte/lärobok får lika stor del som projektet.»
- Lägg in fler övningstillfällen, där man kan ställa frågor om uppgifter inte bara datorövningar. Ny och bättre material att öva på. Tentan måste ha separata frågor istället för en enda stor fråga där allt hänger ihop, det blir mycket förvirrande.»
- ej ha dator med på tentan»
- kortare tenta som man hinner göra på 4 timmar utan att stressa. har aldrig sett så många sitta kvar så länge.»
- otydliga mål främst angående projektet. Kan bero på att det var första året detta projekt genomfördes.. »
- rätt mycket lägre krav.»

16. Övriga kommentarer

- Det kanske är på grund av lokalbrist, men det känns som att det vore lättare att flytta en lärare från johanneberg till lindholmen än att flytta en klass från lindholmen till johanneberg.»
- som alla vet ,kursen är fortsättning på telekommunikation,och föreläsare måste bygga på våra gamla kunskap alltså koppla båda kurser ihop på ett smidigt sätt. Men jag tycker lärare har sin egen metod för föreläsning som vi inte hade en aning om, detta i sin tur leder i negativ konsekvens vilket det är tydligt från kursens examinationsresultat....»
- Mycket bra kurs. tack Dan!»
- Det vore nog bra om CAD-programvaran ADS kunde distribueras ut till studenterna under kursen. Utan tillgång till ADS var det ibland lite problem för våran grupp att göra alla simuleringar i skolans datorsalar.»
- Jag tycker inte att man ska må dåligt över att man har frågor. Den här läraren fick oss att må dåligt över att fråga eller be hjälp. Har aldrig upplevt nåt liknande tidigare.»
- bra att handledarna var tillgänglig på bla mail. Man fick ganska snabba svar vid frågor :)»


Kursutvärderingssystem från