ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 09/10 Projektarbete industribyggnad, LBT821

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2009-12-13
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
hantera byggprocessens olika delar, från idé till färdig byggnad, förvaltning och eventuell rivning eller återanvändning, samt skall också ha kunskap om hur olika beslut påverkar miljön.

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»13 72%
Mycket bra»1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.83

- För mycket arkitektarbete och för lite byggtekniskt. » (Ganska dåligt)
- Har haft lite fokus på miljö och eventuell rivning.» (Ganska dåligt)
- Hantera byggprocessens olika delar, från idé till färdig byggnad, förvaltning tycker jag att vi lärt oss. Men absolut inte angående eventuell rivning eller återanvändning, samt skall också ha kunskap om hur olika beslut påverkar miljön. Men det sistnämnda kanske vi borde lärt oss i miljökursen. » (Ganska dåligt)
- eventuell rivning eller återanvändning, samt skall också ha kunskap om hur olika beslut påverkar miljön. Överstående har enligt mig inte behandlats i kursen.» (Ganska dåligt)
- Kunskapen är dock bristfällig vad avser rivning, återanvändning och miljöpåverkan av olika beslut.» (Ganska bra)
- Vi får alldeles för dålig kunskap om detaljer och hur man ritar dessa. Vet inte om det borde komma in i den här kursen men det är något att tänka på. Man tar liksom bara en detalj nångonstans ifrån och får ingen praktisk kunskap varför man ska göra på ett visst sätt.» (Ganska bra)
- Miljökunskapen kring bl.a. riving har vi väl inte lärt oss så mycket om. Däremot så fick vi från miljölektionen bra information kring husets utformnad och hur det påverkar miljön. » (Ganska bra)
- Har ej lärt oss något om förvaltning, ev rivning och återanvändning.» (Ganska bra)
- Känns inte som man har djup kunskap om det.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt beskriva, diskutera och analysera en industrianläggning efter studiebesök samt utifrån en vetenskaplig text kring kvalitetskriterier värdera objektets kvalitéer.

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 88%
Mycket bra»2 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.11

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt skissa ett tidigt förslag till lösning på ett givet byggnadsprogram.

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»7 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.38

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt förstå och beskriva brandtekniska begrepp samt tillämpa dessa i en brandskiss på tidigare förslag.

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»4 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.05

- Svårt att lära sig på så kort tid som man fick jobba med det.» (Ganska dåligt)
- Jag hade velat ha en sammanställning, förutom powerpointen från föreläsningen, om vad som verkligen gäller kring brand... Blev svårt att komma ihåg i slutet.» (Ganska bra)
- En lektion och en konsultation räcker kanske inte för att man kan allt jättebra. Man kände i slutet på projektet att mycket glömts bort från tidigare lektioner framförallt brand som vi hade så tidigt och endast arbetade med då. » (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt förstå och beskriva principlösningar för energieffektiva installationer för det aktuella projektet samt prova en lösning av nödvändiga utrymmen och huvudkanalisation på tidigare förslag.

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»3 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.94

- Svårt att lära sig på så kort tid som man jobbade med det.» (Ganska dåligt)
- Samma här. En lektion och en konsultation räcker inte för att kunna allt kring installatationer, framförallt inte vilka apparater som ska användas.» (Ganska dåligt)
- Man fick bra förståelse för hur olika konsulter måste samarbeta och vilka kompromisser som måste göras i ett projekt. Även här hade jag önskat en sammanställning över lite vanliga system och installationer som man kunde gå tillbaka till.» (Ganska bra)
- energieffektiva vet jag inte om de installationer vi pratat om var.» (Ganska bra)
- inget om energieffektiva lösningar förutom att tänka på köldbryggor» (Ganska bra)

6. Lärandemål 6

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna utifrån ett aktuellt industriprojekt:
beskriva och diskutera eget och andras förslag i en mellankritik bl a ur livscykelperspektiv hållbara helhetslösningar.

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»5 27%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»2 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.72

- har vi gått igenom det? » (Mycket dåligt)
- Ingen fokus på miljö.» (Ganska dåligt)
- Återkopplar återigen till miljökursen.. Ingår det i den här kursen verkligen?» (Ganska dåligt)
- livscykelperspektiv har vi inte pratat nämnvärt om.» (Ganska bra)
- Tykte det var bra att se andras projekt och få förslag på lösningar, och även liet beröm :)» (Mycket bra)

7. Lärandemål 7

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt föreslå en ny eller förbättrad lösning på en ur livscykelperspektiv hållbar helhetslösning (huvudhandling) omfattande byggnadsutformning, byggnadsteknik, stommens utformning och dimensionering, energieffektivitet, brand samt principiell samordning av vvs- och elinstallationer.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 41%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»2 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.7

- som sagt, åter tveksam på hur mycket miljötänk vi fått in i kursen, en föreläsning med inlämningsuppgift bara, och inget intresse från läraren av miljötänket på slutredovisningen.» (?)
- Jag kan bedömma det ur massa andra perspektiv men ej livscykelperpektiv... » (Ganska dåligt)
- Det var lite svårt att komma ihåg allt man tänkte i läsperiod 1 men man hade absolut mycket tankar om hur man skulle förbättra sitt förslag. Men detaljerna är svåra.» (Ganska bra)

8. Lärandemål 8

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt kalkylera projektets kostnader utifrån huvudhandlingar.

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»13 72%
Mycket bra»3 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.05

- Ganska svårt att uppskatta vad vissa saker kostar som inte fanns med i programmet. 15 miuter handlednng var lite kort.» (Ganska dåligt)
- Svårt att uppskatta kostnader för UE.» (Ganska bra)
- Vore bra om tillgång gavs till program som vi använt tidigare under utbildningen, tex primavera» (Ganska bra)
- ge oss tillgång till primavera. ett skämt att behöva sitta i excel» (Ganska bra)

9. Lärandemål 9

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt planera projektets tid- och resursanvändning utifrån kalkyl och huvudhandling.

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»2 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.88

- Det här var jättesvårt eftersom mycket som var med i kalkylen var UE så man hade svårt att uppsatta tiden på de arbetena. Kändes inte som att tidplanen blev så exakt.» (Ganska dåligt)
- släng in lite där och lite här. felet kanske beror mer på byggplaneringskursen, men jag tror man har grunden och det är väl kanske tanken.» (Ganska dåligt)
- Lite för schematiskt, hade varit bra med en mer ingående genomgång.» (Ganska bra)
- Vi har gjort mer komplicerade tidplaner innan så det kändes larvigt att göra den i excel, men med tanke på att vi har så ont om tid så kanske det är bäst så.» (Mycket bra)

10. Lärandemål 10

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning på Studieportalen eller på kursens projektpresentation på Internet.

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»10 55%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.55

11. Lärandemål 11

Efter fullgjord kurss ska studenten kunna:
utifrån ett aktuellt industriprojekt beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker och intressenter inom och utanför högskolan.

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»5 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.16

- Saknade konstruktiv kritik från vår handledare Göran Ingelhammar under slutredovisningen, han var inte insatt alls i våra projekt utan vi fick gå igenom dem från början, dessutom satt han bara och drog paralleller till egna projekt han har gjort, vilket inte ger mig något. ville ha bättre respons när man lagt ner så mycket tid!» (Ganska dåligt)
- Bra att få kritik både från studenter och andra verksamma i byggbranschen» (Mycket bra)

12. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper?

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men man har för lite kunskap med sig när det gäller att rita t.ex detaljer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Fast detaljritandet har man inet mycket kunskap i.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vad gäller installationer och vilka metoder som är bäst att välja här kring kyla och värme, känns kraven lite mindre rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock så tar det ju lite tid att ta upp den förkunskapen som legat på hyllan i 1½, år men det var en superbra kurs ur det perspektivet att den knyter ihop mycket av det man lärt sig. » (Ja, målen verkar rimliga)

13. Är målen rimliga i förhållande till kursens omgång och poängtal, dvs. 1,5 hp ska motsvara 50 timmars arbete?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»11 61%
För stort omfång i förhållande till poäng»6 33%
Vet ej»1 5%

Genomsnitt: 2.44

- Fast jobbig kurs!!!» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- de som säger att det inte är rätt förhållande har varit för seriösa i gestaltningsbiten. Vi som försökte att inte lägga för mycket tid på det kom undan ganska lågt med arbetstimmar egentligen» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»12 66%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Använde aldrig kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Kursmaterial? Det på nätet? Till detaljerna hade vi väl lite nytta här kanske. » (Mycket liten)
- noll» (Mycket liten)
- Mycket eget sökande» (Ganska liten)

15. Till hur stor hjälp har projektarbetsformen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 55%
Mycket stor»8 44%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- mycket vettig kurs!!» (Ganska stor)
- Jag gillar det och man är stolt över vad man åstadkomt i slutet» (Mycket stor)

16. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»6 33%
Ganska liten»9 50%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»1 5%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Studiebesöket på Kappahl var inte direkt givande. dåligt förberedd guide.» (Mycket liten)
- de pratade mest om sitt företag. » (Mycket liten)
- Synd att byggnaden som vi skulle projektera redan var byggd..» (Ganska liten)
- Gemo var bra, det andra meningslöst.» (Ganska liten)
- På Bilia visste det knappt att vi skulle komma och ännu mindre vad de skulle berätta, ganska onödigt besök» (Ganska liten)
- Bra att se Gemo, men våra guider i Mölnlycke företagspark var helt oförberedda och studiebesöket gav ingenting faktiskt.» (Ganska liten)

17. Till hur stor hjälp har delredovisningar varit för din inläning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»6 33%
Vet ej»2 11%

Genomsnitt: 3.33

- Bra att höra andra» (Ganska stor)
- Bra upplägg! Man jobbade i ett lagom tempo varje vecka istället för mycket på slutet.» (Mycket stor)

18. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inläning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.44

- Bäst hjälp fick man från konstruktion.» (Ganska liten)
- Hjälpen vid handledningarna har varit blandad. Ibland okej, ibland lett till mer förvirring än innan, då olika handledare har gett olika bud. Dessutom alldeles för korta och alltid försenade så man har bara stressat igenom allt och inte känt sig klar när man gått där ifrån.» (Ganska liten)
- Många frågor skulle hinnas med på kort tid vilket gjorde att man ändå inte visste exakt hur allt skulle vara. Fick veta på redovisn idag att det inte varit så många på handledningarna men min grupp hade skrivit upp sig på fler än man tydligen fick gå på, så då borde väl vara rimligt att de grupper som vill får gå på fler handledningar om det finns tider? och i så fall eventuellt på andras bekostnad kanske om de inte är intresserade att gå?» (Ganska stor)
- Bra handledningar, men inte alltid samma besked från olika handledare.» (Mycket stor)
- Men tiderna måste hållas bättre, det spelar ingen roll att vissa behöver mer hjälp, har alla 20 minuter ska alla få 20 minuter, och man ska få börja när man är uppsatt. » (Mycket stor)
- Handledningarna var guld. gav allt. Föreläsningarna var onödigt långa, kunde kapats till 2h per gång. Resten var mer prat om ditt och datt. egentligen räcker 1 h.» (Mycket stor)
- Framförallt i K» (Mycket stor)

19. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar etc?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.38

- Men det är väldigt mycket administrativt arbete. Svårt att hålla reda på allt som står på olika ställen. Bra om det var tydligare från början.» (Ganska bra)
- vore bättre med tydligare information om att lämna in via studieportalen... » (Ganska bra)
- Generellt bra uppdatering med information. Men mer kryptisk info angående inlämningar denna perioden, förra var mer klara besked med utlämnade "uppgifts-papper", önskar liknande till A-huvudhandling, A-detalj, kostnadskalkyl, tid- och resursplan osv. Nu fick vi bara till konstruktionen. Hade kanske underlättat med tex rätt filnamn eftersom det verkar vara många som blivit fel.» (Ganska bra)
- Mycket info och nya mejl hela tiden, men det har ju funkat iofs.» (Ganska bra)
- Det är bättre att vara tydligt i ett genomtänkt mail än att spamma folk med information, då slutar man ta till sig den efter ett tag. » (Ganska bra)
- Magnus uppdaterade ofta och tydligt. Dock förvånansvärt ofta som man behövde ändra på tider etc.» (Mycket bra)
- mycket mail från magnus» (Mycket bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Men mer kritik på det arbete man har gjort under handledningarna.» (Ganska bra)
- Ibland kryptiska svar, men snabba och det är positivt. Handledningstillfällen tenderade till att dra ut på tiden vilket gjorde att man fick vänta. Antingen får det finnas mer tid eller så får de vara striktare med tiden. » (Ganska bra)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»16 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- mkt sjukfrånvaro» (Ganska bra)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 27%
Gott»9 50%
Mycket gott»4 22%

Genomsnitt: 3.94

- Tycker det känns bra att gå igenom "allt man lärt sig hittills" + hela byggprocessen i en kurs under sista året.» (Godkänt)
- Jag har lärt mig mycket och är stolt över det jag gjort. Tycker informationen från Magnus varit bra, bortsett någon gång då det varit lite otydligt vad exakt som ska göras. Och då har vi bara mailat och fått svar nästan direkt.» (Gott)
- Men mycket att göra.» (Gott)
- Som sagt vettig kurs. Men det känns som mycket krut läggs på att det ska vara estetiskt vackert. Det viktiga som man borde lägga mer tid på är brand, el, vvs, tidsplanering etc.» (Gott)
- Kursen knyter samman de kurser som vi läst tidigare på programmet» (Gott)
- Det är bra med en kurs som knyter till våra tidigare kurser. Sedan kan kvalitén på en del föregående kurser påverka denna negativt. Det borde vara en föreläsning om hållbart byggande och praktisk miljökunskap för att uppnå lärandemålen då detta inte ingår i miljökursen. På de flesta andra delmoment har jag funnit föreläsningarna givande och nyttiga för kursen.» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kursupplägget»
- Handledning»
- delinlämningarna»
- konsultationen tiderna»
- Det mesta»
-
- Bra upplägg med att få uppgiften på måndagen och lämna in på fredagen.»
- Upplägget»
- Bra att man får ett helhetstänk»
- Projektformen»
- handledningarna»
- helheten»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En större vikt på miljö och kunna säkerställa att kunskapen finns inom utbildningen. Tydligare instruktioner till de personer som håller i studiebesöken.»
- Det bör vara mer inriktat på byggtekniska saker som detaljer mm och inte så mycket utformning och utseende för byggnaden. Det viktigaste kanske inte är för oss att göra planlösningar mm. Bättre att lära sig mer hur det byggs i verkligheten.»
- Att objektet vi ska projektera inte redan är byggt. När man har den färdiga lösningen framför sig är det svårt att spåna fritt kring lösningar.»
- tydligare att saker ska lämnas in på studieportalen»
- delinlämningen»
- Kunskap om detaljer»
-
- Handledningstillfällen, mer tid möjligt? Handledarna bör vara bättre uppdaterade med vad vi ska kunna och vad våra bidrag bör innehålla, märktes på redovisningen idag då vår redovisnings-ledare hade helt andra synpunkter än vad vår handledare hade på tex detaljer»
- Handledningen»
- Info ang arbetsbelastningen och tillhandahåll det material som finns från början istället för att alla ska gå på tusen handledningar.. å fråga samma frågor... »
- Har egentligen inte med kursen att göra men tillgång till datasalar»
- föreläsningarna. kan vara mer kompakta.»
- Föreläsningarna. Det var ofta som föreläsningarna "slarvades bort". Det pratades för mycket om sådant som inte var relevant för uppgiften»

25. Övriga kommentarer

- Bra och uppskattad kurs!»
- lärorik kurs»
- klarare besked från början så slipper man många mail»
-
- Svårt hinna med både beräkningar och K-ritningar till handledning. Behövde ju resultaten till ritningarna så jag har lite svårt att förstå hur man skulle kunna börja rita massor som sades idag på redovisningen innan man kom till sista handledningstillfället?»
- Under 1a föreläsningen LP2, visa ett exempel på en slutinlämning!!!! Så vet man ungefär hur många ritningar som ska in och hur k-ritningarna ser ut, vi har ju aldrig gjort sådana innan!»
- Bra med handledning men man kanske ska ha någorlunda jämn kompetens på de som handleder eftersom jag antar att det är magnus som sätter slutbetyget å om handledaren kommit med felaktig information slår det tillbaka på eleverna...»


Föreläsningar

Bedöm värdet av följande föreläsningar som ingick i Projektarbete industribyggnad.

26. Föreläsning brand, Pär Hansson, Fire Safety Design

18 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 5%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»4 22%
Vet ej»2 11%

Genomsnitt: 3.38

27. Föreläsning El, Bengt Sinander, WSP

18 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 16%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»3 16%

Genomsnitt: 3.16

28. Föreläsning VVS, Anders Sandh, Bengt Dahlgren

18 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 16%
Ganska bra»13 72%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»2 11%

Genomsnitt: 3.05

29. Miljöfrågor i tidiga skeden, Nina Jacobsson, Lokalsekretariatet

18 svarande

Mycket dpligt»1 5%
Ganska dpligt»4 22%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»3 16%
Vet ej»4 22%

Genomsnitt: 3.27

- 15 min hade räckt» (Mycket dpligt)
- Kändes inte som om hon lade vikt på rätt delar.» (Ganska dpligt)

30. Föreläsning byggnadsdetaljer Magnus Persson

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 38%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»1 5%
Vet ej»4 22%

Genomsnitt: 3.11

- Borde vara i övningsform med mer exempel på lösningar från företag och hur de kan kombineras.» (Ganska dåligt)
- Eftersom "alla" fått kompletteringar på det borde man kanske vara tydligare eller ändra det kursmomentet» (Ganska dåligt)
- En checklista skulle upprättats. All kritik som kom efter slutinlämning skulle kunna ske på föreläsning. Svårt att lära sig av att man försrt måste lämna in något och sedan få tillbaka de fyllt av fel. Och utefter de lära sig hur det skall vara» (Ganska dåligt)
- Bra att det tas upp men vi behöver mer hjälp, kanske inte i den här kursen utan tidigare» (Ganska bra)
- Informationen räckte inte riktigt för att klara rita rätt» (Ganska bra)
- eftersom många grupper fick rest så behövs det mer av detaljer i kursen» (Ganska bra)

31. Föreläsning konstruktion, Steve Svensson

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»9 50%
Vet ej»1 5%

Genomsnitt: 3.61

- Han hade behövt längre tid, blev stressigt mot slutet och det var synd. » (Ganska bra)
- Onstruktionsuppgiften lät mycket lättare än vad den var. » (Ganska bra)
- Mycket information på kort tid, beräkningar som vi sedan skulle göra var trots allt ganska svår och tidskrävande. Blir svårt när man lär sig räkna med eurocode i skolan och det inte används i praktiken, då har man ju inte mycket hjälp på handledningarna heller eftersom de inte visste fullt ut vad vi gjort» (Ganska bra)
- Steve är mycket pedagogisk!» (Mycket bra)

32. Föreläsning beskrivningar, Olle Thåström, Svensk Byggtjänst

18 svarande

Mycket dålig»4 22%
Ganska dålig»5 27%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»4 22%

Genomsnitt: 2.72

- alltså hur nödvändigt är det att en person kommer och föreläser om vad kapitel A-Z handlar om. Tog priset som mest onödiga » (Mycket dålig)
- Första timmen var väldigt seg. vi borde få tillgång till Byggtjänsts Beräkningsverktyg» (Ganska bra)
- Måleri-kombinationen var svår att hitta» (Ganska bra)
- ej närvarande» (Vet ej)

33. Föreläsning Sektionsdata, Andreas Falk, Wikells byggberäkningar AB

18 svarande

Mycket dålig»1 5%
Ganska dålig»2 11%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»2 11%
Vet ej»1 5%

Genomsnitt: 3

- Bättre att vi får lära oss saker i datasalen än att ha en man som står och visar på en powerpoint hur man ska göra (ganska självklara saker)... » (Ganska dålig)

34. Introduktion tid- och resursplanering, Göran Ingelhammar, WSP

18 svarande

Mycket dålig»1 5%
Ganska dålig»7 38%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»1 5%
Vet ej»2 11%

Genomsnitt: 2.77

- 10 minuter som handlade om detta. Resten av tiden var om andra grejer. » (Ganska dålig)
- Förelasningen hade fel fokus. Vore bätrre om han talade om medeltal och riktlinjer innan vi gjorde tidsplanenrna. Inte sista föreläsningen när det var prisutdelning» (Ganska dålig)
- Prata mkt om sina egna projekt som är lärorikt, men är det relevant för kurstillfället?» (Ganska bra)

35. Övriga kommentarer

- Magnus borde inte sagt att projekten ändå kommer behövas göras om i lp2. detta gör att ambitionsnivån blir väldigt låg i lp1 och arbetsbelastningen blir tung i lp2»
-


Studiebesök

Bedöm värdet av följande studiebesök som ingick i projektarbete industribyggnad

36. Studiebesök Gemo, Exportgatan 27, Hisings Backa

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»13 72%
Mycket bra»2 11%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Låste uppgiften ännu mer att se hur dom hade det, vi hade kunnat åka dit senare» (Ganska dåligt)
- Det var inspirerande men synd att se den färdiga produkten på vårat projekt. Det påverkade min vision av hur Gemo"s nya byggnad skulle utformas.» (Ganska bra)
- Lite dumt att man hade en bild i huvudet innan vi påbörjade vårt projekt. Man blev lite färgad» (Ganska bra)
- Intressant att ha varit där och fått veta vad de är för företag, men eftersom de redan byggt det hus vi skulle projektera kanske det varit bättre att vara där när man nästan var klar istället. Blir lätt att man "fastnar" i deras tankar.» (Ganska bra)

37. Studiebesök i anslutning till övningsuppgift 2

18 svarande

Mycket dåligt»8 44%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»2 11%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2

- Mycket dåligt förbered guide.» (Mycket dåligt)
- Låg nästan för tidigt, viste inte vad vi skulle kolla på och han som visade oss huset hade dålig koll.» (Mycket dåligt)
- ej förberedda. kändes lite överflödigt i förhållande till den tid det tog» (Mycket dåligt)
- oförberätt» (Mycket dåligt)
- De visste knappt att vi skulle komma» (Mycket dåligt)
- De visste ju knappt at vi skulle komma på Bilia» (Mycket dåligt)
- Företaget visste knappt att vi skulle komma. Fick gå att fråga runt om vem som skulle visa oss runt. Sen visste inte de vad som var tänkt att de skulle visa oss och vi visste inte heller så mycket än då vad man skulle titta och fråga om.» (Ganska dåligt)
- Besökte KappAhl, var bra och vi fick se mycket men han som skulle visat oss runt hade fått förhinder och ersättaren var inte särskilt väl förberedd.» (Ganska dåligt)
- Inspirerande, men svårt att skriva en flummig text om det eftersom vi som ingenjörer inte brukar jobba så» (Ganska bra)

38. Övriga kommentarer


Handledning

39. Hur har handledningen inom arkitekturområdet fungerat lp 1?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»7 38%
Vet ej»1 5%

Genomsnitt: 3.38

- Vi hade 15 m brett kontor flera veckor utan att magnus påpeka något, sen så en vecka inna inlämning sa han att det var för brett. Dåligt!» (Ganska dåligt)

40. Hur har handledningen inom brand fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»15 83%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 3.05

41. Hur har handledningen vvs fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»14 77%
Mycket bra»2 11%
Vet ej»1 5%

Genomsnitt: 3.16

42. Hur har handledningen el fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»14 77%
Mycket bra»1 5%
Vet ej»1 5%

Genomsnitt: 3.05

43. Hur har handledningen inom arkitekturområdet fungerat lp 2?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»5 27%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Många frågor som tyvärr inte fick något utrymme för ordentligt diskussion » (Ganska bra)
- Dock ej samarbetet/informationsutbytet mellan handledare och magnus» (Ganska bra)

44. Hur har handledningen inom konstruktion fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 3.05

- vi skulle fått ut beräkningsgångarna tidigare, ingen idé att hålla på dom så länge... man lär sig lika mycket oavsett om man skriver av eurocode eller en korrekt beräkningsgång» (Ganska dåligt)
- Vår konstruktör hade dåliga kunskaper inom området limträ och beräkningarna lades ut på kurshemsidan då alla beräkningar är klara och det är för sent att räkna om och få konsultation på detta.» (Ganska bra)
- Många frågor som tyvärr inte fick något utrymme för ordentligt diskussion » (Ganska bra)
- För kort tid» (Mycket bra)

45. Hur har handledning kalkyl fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»5 27%
Vet ej»1 5%

Genomsnitt: 3.22

- Stressigt» (Ganska dåligt)

46. Hur har handledning tid- och resursplanering fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»13 72%
Mycket bra»4 22%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- (Ganska bra)

47. Övriga kommentarer

- alla handledningar har inte gett så mkt... »
-
- Hellre färre men längre handledningar. Säg åt konstruktörerna att vara eniga om hur de vill ha det. Ge ut exempel på beräkningar!!!!!»
- på det stora en bra kurs med lite för hög arbetsbelastning och en lite för ostrukturerad lärare... »
- handledningarna ger allt. så värdefullt.»


Kursutvärderingssystem från