ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Driftteknik SJO201

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»1 8%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»3 25%
Minst 35 timmar»8 66%

Genomsnitt: 4.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 8%
100%»11 91%

Genomsnitt: 4.91


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 2.91

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»5 41%

Genomsnitt: 2.83

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 2.66

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»7 58%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»6 50%
För hög»3 25%

Genomsnitt: 4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»6 50%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.83


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»1 8%
Godkänt»3 25%
Gott»4 33%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 3.58

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De aningen luddigt formulerade uppgifterna som skall göras under kursen ger både positiva och negativa resultat. Det positiva är att ni indirekt tvingar studenterna att sitta nere i simulatorn och testa/lära sig. Men det känns som att de kan bli problem med betygssättningen?»
- Metoden för att spara övningar för granskning av lärare!!!»
- Thomas Lindblom»
- alla uppgifterna där man fick tänka själv..»
- Läraren Thomas!»
- Läraren, Thomas.»
- Thomas.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna bör nog kollas över då vissa känns onödiga i sammanhanget och andra bör ha en klarare beskrivning om vad som skall göras - hur uppgiften skall genomföras.»
- Inget? Tycker kursen innefattat allt jag kan tänka mig på ett bra sätt.»
- Vi måste ha tillgång till fler lärare där nere, och vi måste förberedas mer innan den här kursen, ex. under andra kurser förberedas på OP-Sim.»
- tar på tok för lång tid att få svar på uppgifterna man skickat in »
- Upplägget är dåligt. Mycket lite utbyte mellan givare (lärare) och mottagre(elev). Självstudier på tider långt utanför normalt nödvändigt och ändå inte tillräckligt. Det stora problemet är examineringen som ibland utförs av inkompetent personal på helt godtyckliga grunder. Här behövs struktur och tydliga ramar. »
- Bättre bokningssystem för opsim/tecsim»

16. Övriga kommentarer

- Thomas gör ett jävla hästjobb nere i simulatorn och bör ha en ordentlig klapp i ryggen från skolans sida! Jag ser inte att denna kursen hade fungerat utan hans jobb. Stort Tack till Thomas!»
- Det körde ihop sig lite med schemat men som det löste sig tycker jag blev bättre än den första planeringen. Hög belastning på läraren dock vid slutet av kursen så lite kanske kan justeras ytterligare till nästa gång ? Var osäker på hur det skulle gå med kompetensprövning vid början av denna kurs medan jag nu efteråt känner mig säker på det, i det avseendet har SJO201 lyckats bra. Har för övrigt varit väldigt lärorikt och roligt.»
- tar på tok för lång tid att få svar på uppgifterna man skickat in »
- Den här kursen fungerar inte i sin nuvarande form. »
- Det har varit en mycket givande kurs.Det borde vara någon mer kurs i simulatorn tidigare så att man verkligen kom igång där tidigt i utbildningen. Det är bästa sättet att lära sig system och sammanhang i skolan är att sitta framför simulatorn i många timmar.»


Kursutvärderingssystem från