ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 1 2009 lp4, LSP301

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»8 88%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 1.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»1 11%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 77%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Ingen klar uppfattning om vad kursen ska lära oss» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»6 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2

- vet ej» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»3 33%
Ganska liten»6 66%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Kunde redan det mesta som det talades om..» (Mycket liten)
- sådär» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»5 55%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.11

- krångligt att hitta info ibland» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»2 22%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.33

- Hade blivit bra om jag fått svar även via mail!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Olika förmåga att samarbeta i grupen, den har varit något delad.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»6 66%
Hög»1 11%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.22

- Svårt att säga, kursen var ju integrerad med en annan kurs.» (Lagom)
- Få poäng för mycket arbete!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 77%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 22%
Godkänt»6 66%
Gott»1 11%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Förstår att kursen måste vara på en låg nivå eftersom vi alla har olika förkunskaper, men den här kursen gav mig väldigt lite.» (Dåligt)
- Men kunde vart bättre-ex vad det var för mening med kursen om den redan förmedlar sånt man vet. fast den fick en att tänka lite annorlund ändå.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheterna att ställa frågor, diskutera och argumentera.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bör vara mer tydlig om vad som krävs och gäller, mer om förväntningar.»
- Tempot på föreläsningarna, det kändes ofta lite segdraget!»
- Kursen kan kortas ner en hel del. Kändes som det var lite låg nivå på undervisningen. Men en del saker var bra. Bättre anpassning till högskoleelever.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från