ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 09/10 Inomhusmiljö, LBT630

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-11-12 - 2010-11-30
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 2.71

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»2 28%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.28

- Ingen examination utan redovisning av gruppprojekt som iof var ett bra projekt men kunde förklarats bättre och jag kände att endast detta projektet i kursen var lite futtigt??» (Nej, inte alls)
- Endast en rapport som visar att kanske endast en per grupp fattat vad kursen går ut på. Skulle kanske vara ide med en dugga eller liknande så att alla ser till att lära sig det grundläggande i kursen. » (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 42%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 2.85

- Tyckte vi hade få lärorika föreläsningar då större delen av kursen gick åt till projektet» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»2 28%
Ganska liten»4 57%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Fanns ingen» (Ganska liten)
- KOmpendiet var dock svårt att använda som grund för inlärning samt innehåller en stor del äldre texter» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Ganska dåligt»2 28%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 2.57

- Vi fick vårt betyg 31 augusti!!! » (Mycket dåligt)
- beror väl i stor del på att det var en kursansvarig som inte hade access till kurshemsidan» (Ganska dåligt)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 42%
Lagom»3 42%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.71


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 14%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.71

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 71%
Hög»2 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurt möller var jättebra, studiebesöken och gästföreläsarna bör defenitivt kvarstå.»
- Gästföreläsningarna! »
- Projektet, men tror inte att det behövs lika mycket tid åt det.»
- De olika systemnivåerna som kursen behandlar»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sköt administrationen bättre! Jag hade ej möjlighet att söka stipendie pga att kursen rapporterades in så sent!»
- Större klarhet i vad som förväntas av rapporten.»
- Tiden för att få betyg på ett projektarbete bör ej ta tre månader!»
- Tänka över hur examinationen bör vara. Tenta kanske?»
- Fler föreläsningar»
- kursen bör vara tydligare inriktad mot hållbart byggande»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från