ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-Kandidatarbete, RRYX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 87%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Allmänna frågor

1. Vilket program går du?

7 svarande

Automation och mekatronik»1 14%
Datateknik»1 14%
Elektroteknik»2 28%
Informationsteknik»0 0%
Kemiteknik»0 0%
Kemiteknik med fysik»0 0%
Maskinteknik»0 0%
Teknisk design»0 0%
Teknisk fysik»2 28%
Annat»1 14%

Genomsnitt: 5.28


Arbetsinsats

2. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

7 svarande

Mycket högre»0 0%
Något högre»3 42%
Lagom»4 57%
Något mindre»0 0%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Detta är självklart en anpassningsfråga och det hade inte varit några problem att lägga mycket mer tid än de vanligt för 15 hp.» (Något högre)
- I stort sett justerbar, vilket gör att ambitionsnivån sätter gränsen » (Lagom)

3. Hur har du prioriterat kursen?

7 svarande

Mycket högt»5 71%
Högt»1 14%
Medel»1 14%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.42

- Andra kurser har nedprioriterats eftersom kandidaten är ett så stort och viktigt projekt.» (Mycket högt)
- Ideelt engagemang har varit aningen mer prioriterat. » (Medel)


Mål och måluppfyllelse

4. Har kursens mål och syften varit tydliga?

7 svarande

Mycket tydliga»1 14%
Ganska tydliga»3 42%
Inte så tydliga»2 28%
Något oklara»1 14%
Mycket oklara»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Projektmålen var tydliga, men inte kursmål osv. » (Inte så tydliga)
- Själva projektets mål och syfte har varit relativt tydligt. Däremot kandidatarbetet som helhet saknar en bra gemensam informationskälla.» (Något oklara)

5. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

6 svarande

I mycket hög mån»2 33%
I ganska hög mån»2 33%
I medelhög mån»2 33%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2

- Var inte så tydliga» (?)
- Oklart på grund av otydliga mål.» (I medelhög mån)


Information och administration

6. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

7 svarande

Mycket tydlig»1 14%
Ganska tydlig»2 28%
Okej»2 28%
Mindre tydlig»1 14%
Mycket oklar»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Inte haft något med varandra att göra. » (Mycket tydlig)
- Det är tydligt att det har skilt sig, men vem som ansvarar för vad.» (Okej)
- Inte speciellt, var bara irriterad fram till att jag frågade studievägledaren vad och var allt skulle utföras» (Mindre tydlig)
- Skulle programmet vara inkopplat?» (Mycket oklar)

7. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? Tex med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

7 svarande

Mycket tydligt»1 14%
Ganska tydligt»3 42%
Okej»2 28%
Mindre tydligt»0 0%
Mycket otydligt»1 14%

Genomsnitt: 2.57

- Vi har haft en grym handledare» (Mycket tydligt)
- Något otydligt vad de generella kompetenserna är och vem man ska vända sig till. Är både informationskompetens och fackspråk generella kompetenser? » (Okej)

8. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

6 svarande

Mycket tydlig»1 16%
Ganska tydlig»2 33%
Tillfredsställande»1 16%
Mindre tydlig»2 33%
Mycket otydlig»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Utveckla sammanhållande» (?)
- Bra kontakt med handledare, mindre bra med examinatorer. Tydligare vad som gäller för institutionens kandidatarbeta hade varit av nytta. » (Ganska tydlig)
- Institutionen har upplevts driva arbetet framåt (praktiskt) genom handledarna. Det hjälper dock inte sammanhållningen mellan de olika momenten (förutom examination och mittmöte/delmöten dvs det "praktiska")» (Mindre tydlig)

9. Hur funkade det med PingPong?

7 svarande

Mycket bra»2 28%
Bra»3 42%
Godkänt»1 14%
Mindre bra»1 14%
Dåligt»0 0%
Använde inte PingPong»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- Vi använde det knappt men det rullade fint. » (Mycket bra)
- Inget fel på pingpong, mycket fel med att inte ha all information samlad i ett dokument (eller över huvud taget) på pingpong. Med "all information" menar jag angående generella kompetenser och alla moment som INTE ligger på institutionen» (Bra)
- Pingpong användes endast för inlämningar och dessa dök upp sent på pingpong.» (Mindre bra)


Generella kompetenserna

10. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

Matrisfråga

- Hoppas inte vi skulle gå nått om projektledning...»
- Inte helt tydligt vad som skiljer fackspråk och projektledning?»
- Samordningen har varit katastrofal. Informationen behöver finnas på en plats, lätt tillgänglig hela tiden (tex på pingpong eller en egen kandidat-portal). Förvirring har rått fram tills dess att flera veckor passerat eller att individer själva undersökt via studievägledare etc»

Fackspråk
7 svarande

Mycket bra»1 14%
Bra»2 28%
Godkänt»2 28%
Mindre bra»1 14%
Dåligt»1 14%

Genomsnitt: 2.85

Biblioteket
7 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»1 14%
Godkänt»4 57%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»2 28%

Genomsnitt: 3.42

Projektledning
7 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»0 0%
Godkänt»3 42%
Mindre bra»3 42%
Dåligt»1 14%

Genomsnitt: 3.71

11. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Fackspråk första gången var ok, andra gången var inte så givande eftersom hon inte kunade något om området. Det är så mycket som är specifikt för ens venetskap att det inte hjälper. Första gången fick vi hjälp med det allmänna upplägget samt små språkfrågor. Andra gången hade det nog varit mer givande att min mamma läst rapporten.»
- Den obligatoriska delen med sökning i databaser var totalt värdelös. Dåligt använd tid.»
- Bibliotekets föreläsningar och övningar kan förkortas betydligt då alla tillfällen innehöll samma information och endast slukade tid från relevantare områden.»
- Fackspråk var tid i sjön..»
- Biblioteket upplevs delge information så långsamt som möjligt. Studenter kommer inte att använda systemet bättre/mer om de inte behöver det, trots att man tvingar dem att genomlida genomgången. Det vore mycket bättre med en kort och koncis genomgång (referenser och upphovsrätt) som tydligt visar att det finns system och organisation samt var man kan läsa mer om det när/om man är intresserad. Jag tvivlar starkt på att studenter blir bättre på att använda referenser, de försöker och gör fel efter bästa förmåga oavsett - bäst att bara peka på var och vilka verktyg som finns»

Fackspråk
7 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»3 42%
Godkänt»1 14%
Mindre bra»1 14%
Dåligt»2 28%

Genomsnitt: 3.28

Biblioteket
7 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»0 0%
Godkänt»1 14%
Mindre bra»2 28%
Dåligt»4 57%

Genomsnitt: 4.42

Projektledning
7 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»1 14%
Godkänt»4 57%
Mindre bra»1 14%
Dåligt»1 14%

Genomsnitt: 3.28

12. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- Bibloteket gav ingenting, chans är inte det minsta svårt att lära sig om man vill, man behöver verkligen inte en kurs i det.»
- Fackspråk ger god och användbar feedback. Projektledningen är informationsmässigt bra, men användes tyvärr i mindre mån. All (relevant) information som delgavs på biblioteket hittade jag själv och fördjupade mig i på egen hand »

Fackspråk
7 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»1 14%
I viss mån»1 14%
I mindre mån»2 28%
Inte alls»3 42%

Genomsnitt: 4

Biblioteket
7 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»0 0%
I viss mån»1 14%
I mindre mån»2 28%
Inte alls»4 57%

Genomsnitt: 4.42

Projektledning
7 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»0 0%
I viss mån»1 14%
I mindre mån»4 57%
Inte alls»2 28%

Genomsnitt: 4.14


Projektuppgiften

13. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

7 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»2 28%
Godkänt»4 57%
Mindre bra»1 14%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Det var lite oklart att antalet timmar skulle vara med i bidragsrapporten, det hade även varit bra om handledaren påmint om den.» (Bra)
- Finns helt klart rum för förbättringar. Speciellt när det kommer till information kring vad som gäller för institutionens kandidatarbete. Kandidatarbetet i sig var mycket abstrakt vad själva slutprodukten skulle vara. » (Godkänt)
- De första veckorna upplevdes mycket kaotiska, men det blev bättre efter hand» (Mindre bra)

14. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

7 svarande

Mycket bra»2 28%
Bra»3 42%
Godkänt»2 28%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2

- jag väntade mig att inte helt veta vad jag gav mig in på, men beskrivningar och texter gav mig en god fingervisning om ungefär vad som väntade mig.» (Bra)
- Inget över förväntningarna.» (Godkänt)

15. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

7 svarande

Till stor hjälp»0 0%
Till någon hjälp»4 57%
Till lite hjälp»1 14%
Till mycket lite hjälp»1 14%
Till ingen hjälp»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Viss hjälp, framför allt att komma igång med arbetet.» (Till någon hjälp)
- Planeringen spårade efter någon vecka då det visade sig att arbetet var mer abstrakt än förväntat.» (Till ingen hjälp)

16. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

7 svarande

Mycket bra»2 28%
Ganska bra»4 57%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»1 14%

Genomsnitt: 2.14

- Vi tog upp det en gång, sen bättrade det sig.» (Mycket bra)
- Gruppen fungerade mycket bra.» (Mycket bra)
- Gruppen har arbetat bra, men inte riktigt fokuserat på detaljer (vilka skulle göra att gruppen arbetade bra)» (Ganska bra)

17. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

7 svarande

Mycket svår»0 0%
Ganska svår»2 28%
Lagom svår»4 57%
Lite för lätt»1 14%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Många sidospår att gå vidare på. » (Ganska svår)
- Roligt och intressant område, men uppgiften kändes något ogenomtänkt och hade behövt ett tydligare krav på slutprodukt.» (Ganska svår)
- Lagom komplicerad uppgift. Den tvingade till stora avgränsningar, vilket gjorde den hanterbar - vilket är en del av uppgiften» (Lagom svår)


Projekthandledaren

18. Hur blev ni bemötta av handledaren?

7 svarande

Mycket bra»7 100%
Bra»0 0%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Exemplariskt bemötande. Coachande och kontinuerligt engagerad. Gav ris där det behövdes under hela arbetet vilket påverkade slutresultatet positivt. » (Mycket bra)
- Handledarna var jättetrevliga!» (Mycket bra)
- Vi fick allt stöd vi behövde, ofta med ett leende» (Mycket bra)

19. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

7 svarande

Mycket bra»6 85%
Bra»1 14%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.14

20. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

7 svarande

I mycket hög mån»7 100%
I ganska hög mån»0 0%
I medelhög mån»0 0%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1

- Handledaren tog sig tid då vi i gruppen efterfrågade detta. » (I mycket hög mån)
- De försökte alltid efter förmåga» (I mycket hög mån)


Arbetet i kandidatgruppen

21. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

7 svarande

Mycket bra»3 42%
Ganska Bra»2 28%
Okej»1 14%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»1 14%
Hela gruppen var ifrån samma program»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- Kompetensen-utbytet mellan data och fysik var mycket givande» (Mycket bra)
- Kändes som positivt. Inte jättestor skillnad i kompetens» (Ganska Bra)
- Grupparbeten är alltid svåra. Att det var teknologer från andra program påverkade inte» (Ganska Bra)

22. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

7 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»4 57%
Godkänt»2 28%
Mindre bra»1 14%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Gruppen fungerade bra!» (Bra)
- Det fungerade. Vissa problem och slitningar uppstod ibland, men det är att förvänta sig» (Godkänt)

23. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

7 svarande

Mycket stor hjälp»0 0%
Ganska stor hjälp»0 0%
Till viss hjälp»1 14%
Mindre hjälp»2 28%
Ingen hjälp alls»3 42%
Har ej haft några konflikter»1 14%

Genomsnitt: 4.57

- Ingen konflikt upplevdes stor nog för att kontrakt mm skulle behöva användas.» (Ingen hjälp alls)
- Endast få irritationsmoment under arbetet.» (Har ej haft några konflikter)


Examination

24. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

7 svarande

I mycket hög mån»0 0%
I ganska hög mån»1 14%
I medelhög mån»3 42%
I mindre mån»2 28%
Inte alls»1 14%

Genomsnitt: 3.42

- Mycket arbete framgår ej i rapporten där störst del av betyget ligger. Svårt att ändra på.» (I medelhög mån)
- Det går, men inte mycket mer. Sociala slitningar i en grupp, formuleringar i bidragsrapporten eller en dålig dag vid redovisningen riskerar att ge en något orättvis bild av individen» (I medelhög mån)

25. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

7 svarande

Mycket bra»3 42%
Ganska bra»4 57%
Okej»0 0%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 1.57

26. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

7 svarande

Mycket tydligt»2 28%
Ganska tydligt»3 42%
Okej»2 28%
Mindre tydligt»0 0%
Mycket otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2

- Examinatorer satte betyget, nästan all annan kontakt genomfördes med handledare.» (Mycket tydligt)
- Handledare gjorde allt, vi såg examinatorn två gånger. » (Okej)

27. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

7 svarande

Mycket rättvis»1 20%
Ganska rättvis»1 20%
OKej»1 20%
Mindre rättvis»0 0%
Inte alls rättvis»2 40%
Har ingen uppfattning»2

Genomsnitt: 3.2

- Nej. Jag känner mig inte orättvist behandlad och anser mig ha fått en uttömmande examination. Efter att ha diskuterat saken med andra teknologer upplever jag dock att stöd från institutioner i form av handledare, projektkvalitet och slutligen examination varierar kraftigt och sålunda inte kan vara rättvis för alla inblandade.» (Inte alls rättvis)

28. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

7 svarande

Mycket bra»2 28%
Ganska bra»1 14%
Okej»3 42%
Ganska bra»1 14%
Inte alls bra»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- ej fått examinationsresultat» (Okej)
- Ingen jävla aning. » (Okej)


Sammanfattande frågor

29. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

7 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 14%
Godkänt»3 42%
Bra»0 0%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 3.71

- Jag hade klarat mig bra utan den. » (Godkänt)
- Det är en bra och framför allt mycket lärorik kurs. Det finns dock problem med organisationen mellan olika parter som alla vill ha en bit av kakan. Det verkar också finnas institutioner som behöver arbeta med sina rutiner. Exempel: de två grupperna som arbetat med hypotermi har enligt hörsägen fått utvärdera (med betyg och kommentarer) sina handledare innan examination. Detta har lett till att nämnd handledare inte fått välförtjänt kritik» (Godkänt)

30. Vad kan bli bättre i kursen?

- De generella kompetenserna kan komprimeras. Information om databaser hade vi redan haft i Teknisk kommunikation i åk 1. Många obligatoriska moment innan slutinlämning känns stressat.»
- Tydligare information och samlad information.»
- Informationen till nya studenter de första veckorna. All information bör finnas på samma plats. Bibliotekskursens innehåll bör ändras. Det upplevs också som att examinatorer och till viss del handledare behöver vara mer pålästa om vad som förväntas av dem (mittmöten, påskrifter för att publicera arbetet etc)»

31. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Presentation, opposition.»
- Johan är en jättebra handledare, han borde vara kvar.»
- Typen av handledare!»
- Allt annat!»


Kursutvärderingssystem från