ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Maskinteknik 1, SJO555

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-08
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»7 35%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.5

- detta eftersom jag gjorde motormans utbildningen på lindholmen innan jag sökte till Chalmers, och har där igenom fått mycket gratis.» (Högst 15 timmar)
- började senare i kursen pga programbyte» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»0 0%
100%»18 90%

Genomsnitt: 4.7

- började senare i kursen pga programbyte» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 52%

Genomsnitt: 3.31

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»7 36%
Vet ej/har inte examinerats än»7 36%

Genomsnitt: 3.1

- Nivån på tentan var lägre än väntat men kändes rimlig om man utgår från obefintliga förkunskaper.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»12 60%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.75

- dålig undervisning av dålig lärare. Kunde fördjupat istället för att endast läsa ur boken.» (Mycket liten)
- läraren har sämre sinne för struktur.» (Mycket liten)
- Läraren har väl rett ut en del, men kunde vara tydliga med det han tar upp på tavlan.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»9 45%

Genomsnitt: 3.2

- Då litteraturen varit på engelska med mycket facktermer som är svåra att hitta översättningar till har det krävts mycket tid till att förstå och hitta översättningar till dessa. Dessutom i kombination med engelskans omvända orföljd har det varit mycket besvärligt med kurslitteraturen. Det saknas dessutom ett utförligt register. Vill man leta reda på ett en specifik del i boken, tex kompressionsförhållandet, då kan man inte söka på det i en innehållsförteckning utan man får bläddra sig igenom boken tills man hittar rätt sida. Irriterande och ttidsödande!» (Ganska liten)
- mycket bra böcker» (Mycket stor)
- Instureingsfrågor va väldigt bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»11 55%

Genomsnitt: 3.45

- Bra upplägg med instuderingsfrågor. Borde finnas bättre hjälp till översättningar. Kursen är välldigt viktig för vårt blivande yrke och förståelsen för termer och tekniska ord är välldigt viktigt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»7 35%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.4

- läraren refererade endast till boken om man ej förstog boken.. dålig undervisning.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 70%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»11 55%
Hög»7 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Konstig arbetsbelastning, att sitta och dra streck i ett uselt datorprogram som heter visio tog för mycket tid i förhållande till vad man fick ut av det. Bra att man får lära sig att göra ritningar men kanske borde man göra det på ett annat sätt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 57%
Hög»7 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- medel , jag vet inte. » (?)
- Lite för hög i början av perioden.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 40%
Gott»9 45%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.55

- vid föreläsningar har läraren inte varit strukturerad och i viss mån har jag ifrågasatt hans pedagogiska kompetens.» (Mycket dåligt)
- intressant ämne, kass undervisning» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att man lämnade ut frågor och uppgifter via ping pong»
- Maskinsimulatorn har hjälpt en del och instuderingsfrågor»
- Instuderingfrågorna i Maskinteknik. »
- Alla praktiska moment»
- tec sim»
- Instuderingsfrågor»
- Övningsuppgifter+övningstentor»
- kurslitteraturen!»
- indstuderings uppgifter»
- Instuderingsfrågor»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Anteckningar om genomgång/räknepass kommer upp på hemsidan INNAN lektionen och inte en vecka efteråt. Man vill kunna läsa igenom dem innan, och titta på dem under tiden.»
- Tydligare anteckningar och gärna förklaringar till engelska ord»
- Bättre föreläsningar»
- rittekniken och engelskan. Engelskan kan bli föreläsningstimmar eller tec sim timmar.»
- Kurslitteraturen, borde vara på svenska eller ha referenser till korrekta översättningar.»
- Fler övningstentor»
- mer fristående undervisning av mer intresserad lärare.»
- Dugga i vecka 5 vore kanon»
- Vid TecSim övningar så skulle det vara bra med en genomgång/förklaring av de moment som kan vara lite mer komplicerade innan man gör övningarna »
- strukturen. Främst sammanfattningarna på tavlan.»

16. Övriga kommentarer

- chalmers ftw! :)»


Kursutvärderingssystem från