ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik, MTT030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-12 - 2008-12-22
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»3 42%
Cirka 20 timmar»3 42%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.85

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 28%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 71%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Förklara varför man valt att fokusera på de delar som tas upp i kursen. Hur har urvalet gjorts.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»1 14%
Vet ej/har inte examinerats än»4 57%

Genomsnitt: 3.28

- Det var väldigt mycket detaljfrågor, i och mede att kursen syftar till att ge en övergripande förstålse och orientering i tillverkningstekniken, borde även tentamensfrågorna mäta detta.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

7 svarande

Mycket liten»2 28%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.28

- Vissa föreläsare har varit bra och drar då upp betyget (föreläsaren från Lindholmen var kanon) men jag har inte lärt mig NÅGOT ALLS på examinatorns egna föreläsningar. Han borde vara tydligare, skära ner på innehållet som han presenterar, därmed inte sagt kursens innehåll, för att göra föreläsningarna mer givande. Han bör göra om hela ppt-presentationen (alla) så att han vet previs vad det står på dem och så han INTE LÄSER INNANTILL HELA TIDEN!!! Om detta är för mycket begärt kan han ta bort onödiga slides innan presentationen och inte, som nu, säga vilka slides som ska tas bort undertiden föreläsningen är. DESSUTOM: Lägg ut föreläsningsanteckningar innan föreläsning. Här kan man inte skylla på att det är olika föreläsare m.m. Kursen går varje år och det är bara att kräva att presentationerna ska komma in innan kursstart.» (Mycket liten)
- Bättre pedagogik! Anders Kinnander och Gustav Grenmyr har en väldigt låg nivå med avseende på pedagogik, entiuasm och struktur. Denna låga nivå borde inte finnas på Chalmers.» (Mycket liten)
- Bättre förelsare i den skärande bearbetningen, föreläsaren för den plastiska bearbetningsdelen var bra.» (Ganska liten)
- Väldigt varierande kvalitet på föreläsnigarna,vissa föreläsare verkade helt oförberedda och hade svårt att ge pedagogiska svar på frågor. Det blir väldigt spittrat när det är så många olika föreläsare och var och en är expert på sitt område. Det blir väldigt "grund" helhetskunskap, men kräver djup detaljkunskap kunskap inom respektive område.» (Ganska liten)
- Anders Kinnander behöver jobba på pedagogiken och engagemanget.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

7 svarande

Mycket liten»2 28%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»3 42%

Genomsnitt: 2.85

- ALLA LÄSHÄNVISNINGAR PÅ EN GÅNG OCH INGA ÄNDRINGAR UNDER KURSENS GÅNG. Det här är den absolut sämsta delen med hela kursen för det har varit frukansvärt rörigt. Det krävs tydliga läshänvisningar när det är så mycket olika böcker, kompendie och dokument på olika ställen. Litteraturlistan har varit UNDER ALL KRITIK. Kräv att föreläsarna lämnar in hänvisningar innan kursens början eller strunta i att ha gästföreläsare över huvud taget. Idag har det inte gett någonting då administrationen har varit så bristfällig.» (Mycket liten)
- Läsa den kanske? Det mesta som man behöver kunna står i föreläsningsslidsen, sen kan man komplettera med det andra. Vilket inte behövs, om man inte siktar på femma. » (Mycket liten)
- För många olika litteraturkällor. När ni ändå samlat ihop ett kompendium hade väl all litteratur som inte är kursboken kunnat ingå där?» (Ganska stor)
- mindre spretig läshänvisning. Mer struktur.» (Mycket stor)
- Ett samlat läshänvisningsdokument från start och m möjligt mindre spretande kursmaterial (många olika källor).» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Allt samlat på kurshemsidan med läshänvisningar VID KURSENS START!» (Mycket dåligt)
- Lägga ut kompletta läshänvisningar samt kompletterande dokument redan i början av kursen, man kan då lättare överblicka och planera sig egen tid/inlärning.» (Ganska dåligt)
- Bra att det kom upp länk till e-böckerna, de var svåra att hitta i bibliotekskatalogen.» (Ganska bra)
- se förra» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

7 svarande

Mycket dåliga»1 14%
Ganska dåliga»3 42%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 2.57

- Gustav Grenmyr var ovillig att svara på frågor under övningstillfällena.» (Ganska dåliga)
- Att man har fler övningar, att ansvarig föreläsare är på plats då vi har konsultationstillfälle.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 28%
Lagom»3 42%
Hög»2 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Kursen jag läste parallellt, usability, tog all tid, därför la jag mindre tid på denna kurs, och det var inte så att en större insats krävdes förrän tentan började närma sig-» (Låg)
- Svarvlabben ökade arbetsbelastningen markant under en kortare tid. Ändra kraven på rapporten skulle åtgärda detta tror jag.» (Hög)
- Tydligare och tidiga läshänvisningar och möjlighet att skriva ut föreläsningsant. INNAN föreläsningen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»3 42%
För hög»4 57%

Genomsnitt: 4.57

- Mindre fokus på usabilityn som blev i storleksordningen som hållbar utvecklingskursen...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

7 svarande

Mycket dåligt»2 28%
Dåligt»1 14%
Godkänt»4 57%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.28

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Öhls plast.föreläsningar - grymt bra innehåll och föreläsningsteknik!»
- Föreläsaren från Lindholmen som var kanon och drog upp hela kursen. Utan honom hade den varit helt värdelös.»
- Per Öhl. Väldigt bra föreläsare med god pedagogik.»
- Det övergripande som har med tillverkning att göra.»
- Bra kursbok. Det fungerade bra att ha så många olika föreläsare i kursen. Labbarna var intressanta och lärorika. Det var givande att se skärverktygen i verkligheten på labben. Då var det mycket lättare att förstå vinklarnas betydelse.»
- Per Öhl, och boken var ok.»
- Svarvlabben var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre förelsäningar, mer förklarande och djupgående information om de delar av skärande bearbetning som är centrala för kursen.»
- Byt examinator!!!!!!!! »
- Se över Gustav Grenmyrs kompetens att handha en kurs för studenter. Ge Kinnander möjlighet att gå en kurs i pedagogik och power-point samt försöka få honom mer entiuastisk för sitt ämne.»
- Mindre skärande och plastisk bearabetning och mer fokus på hur man bör tänka när man designar. »
- Lägga ut läshänvisningarna tidigare, (vid kursstart) det skulle underlätta planeringen/överblicken för oss studenter. Bredare syn på tillverkning: Nu var det mycket fokus på metallbearbetning, men det finns ju så många fler material och tekniker. Textil, papp, glas mm. som inte nämndes alls i årets kurs.»
- Gjutningskompendiets språk och ta bort Anders Kinnander.»
- Någon mer övergripande föreläsning i början och slutet som på något sätt introducerar oh knyter ihop ALLA behandlade områden för att få ett bättre helhetsperspektiv»

16. Övriga kommentarer


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från