ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basic Design 2, PPU050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-10-28
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 76%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»4 20%
Cirka 20 timmar»11 55%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Bra arbetsuppgifter som var möjliga att effektivisera» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 10%
100%»18 90%

Genomsnitt: 4.9

- New York lite mer än en vecka» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 70%

Genomsnitt: 3.3

- Sannig med modifikation då uppgift 9 och 10 kunde definieras lite bättre sett till tillvägagångssätt» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 16%
Ja, i hög grad»14 77%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.88

- Ja men i hög grad är att ta i» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»14 70%

Genomsnitt: 3.7

- Märit har varit jättebra. Hon har inspirerat oss och gett oss lagom fria uppgifter där vi skulle använda det vi gått igenom under lektionerna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»9 47%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har inte köpt någon kurslitteratur, men NCS-färgerna har använts mkt. » (?)
- Jag köpte bara en av kursens böckerna» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 2.94

- Websidan användes inte så mkt. Men bra info via mail och på lektioner!» (?)
- Har knappt fått något material.» (Ganska dåligt)
- Bilder från föreläsningar har saknats, men detta berodde på tveksamheter inför copyrightlagen. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.85

- Märit var engagerad och mån om att kursen skulle vara så bra som möjligt. Det kändes som om hon hela tiden reflekterade över hur allting fungerade. Hon var lika mån som oss om att kursen skulle fungera väl. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»14 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- Alla har hjälpt varandra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 90%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 45%
Hög»10 50%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.6

- lagom/hög» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»6 30%
Mycket gott»14 70%

Genomsnitt: 4.7

- Är jättenöjd med kursen. » (Mycket gott)
- Bästa upplägget hittills. Märit har varit riktigt bra och det har varit otroligt kul och lärorikt att få göra friare övningar med färgsättning. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna»
- Egna färgexperiment - detta lärde man sig mycket på!»
- Kursens övergripande upplägg»
- mängden och variationen av uppgifterna»
- Ha veckomål. Det gör att man hela tiden är i fas.»
- Läraren, kursupplägget med löpande uppgifter..»
- Hela konceptet med de många färgövningarna som sätts ihop i en mapp»
- Märit har varit en jättebra lärare. Bra med varierat arbete: blanda färg och få använda kunskaperna genom att bl.a. färgsätta områden. »
- Det nya upplägget»
- Färgsättningsuppgifterna»
- Uppgifterna där man får applicera kunskaperna på objekt - de var väldigt lärorika och roliga.»
- Märit och hennes upplägg. Hon har varit riktigt bra och kunnig. Kul när faktan appliceras i sammanhang. I den här kursen inte enbart på produkter utan även i miljöer.»
- Tycker de mesta var ganska bra. Det var bra att de var konternueligt inlämnande »
- Upplägget med inlämningar varje vecka»
- Delmomenten var jättebra samt att då slapp man stressa lika mycket i slutet av kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den uppgift då man ska kolla egenfärger och uppfattad färg utomhus. Den var lite ostrukturerad och svårt att tolka resultatet»
- Lite längre tid att koncentrera sig på de sista uppgifterna. Kanske börja med färdigställande av mappen tidigare.»
- Antalet ind. handledningar»
- Mer tid till de större uppgifterna på slutet. Gärna mer tips på hur man kan sammanställa mappen tidigare i kursen»
- Tidigare lägga starten av de sista uppgifterna»
- Mer ingående om färgsättning på datorn»
- Tidigarelägga tillverkningen av mappen några veckor så att den är klar och man sedan bara kan sätta in de sista uppgifterna, 9 och 10, i den. Tidigare handledning med de sista uppgifterna så man kommer igång.»
- Ingenting»
- Starta de avslutande uppgifterna tidigare, med handledning och ev. delredovisning.»

16. Övriga kommentarer

- Tack Märit! Hon var jätteduktig och kunnig!»
- Riktigt bra kurs!»
- Kanske lite mindre kurs böcker»
- Mycket trevlig lärare»


Kursutvärderingssystem från