ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Människa - Teknik, LMU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»4 22%
Cirka 20 timmar»6 33%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»7 38%

Genomsnitt: 3

- Kursens tid belastades av kvalitets och miljöledninfskursen som löpte samtidigt» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»3 16%
50%»0 0%
75%»4 22%
100%»11 61%

Genomsnitt: 4.27

- har missat någon enstaka lektion» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»4 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 66%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 2.72

- Kunskapsmålen var ibland svåra att hitta. Det blev inte lättare när läraren knappt visste själv. Känns inte som realistiska mål vid det läget.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 55%
Nej, målen är för högt ställda»8 44%

Genomsnitt: 2.44

- Dock förväntas vi kunna betydligt mer än vad vi går igenom i kursen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja. De är rimliga ifall läraren » (Ja, målen verkar rimliga)
- För höga krav på labbar och rapporter som inte ger något.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 43%
Ja, i hög grad»7 43%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 2.68


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»9 50%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2

- fick läsa mig till det mesta» (Mycket liten)
- Föreläsningarna tog inte upp det som ansågs viktigt enligt kunskapsmålen» (Mycket liten)
- Man kan lika gärna bara ägna tid i boken och läsa powerpoint-bilderna som läggs ut på nätet och alla papper man får så förstår man lika mkt. Powerpointbilderna och wordfilerna som visas på föreläsningarna är skitkassa om man visar dem för en hel klass. Men funkar för hemmastudier.» (Mycket liten)
- Dåligt engagerade föreläsare!! Läser bara innantill på PowerPoint-presentationen.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»8 44%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.66

- kursboken fanns inte att köpa på bokcafet under större delen av kursen» (Ganska liten)
- dock är människa teknik boken svårbegriplig och kursen baseras på väldigt mycket övrigt material i form av pdf filer.» (Ganska stor)
- Mångder av litteratur...» (Mycket stor)
- Det var det ända som hjälpte. Föreläsningarnas innehåll kändes inte relevant. I många fall var det som att föreläsarna inte visste vad de pratade om.» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»5 27%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.55

- Saknade verkligen alla dokument rörande ROSAB-projektet!» (Mycket dåligt)
- Allt låg på hemsidan» (Mycket dåligt)
- Förbättring behövs. Med tanke på de kassa powerpointpressentationerna så bör de komma upp mycket tidigare så att man åtminstone kan skriva ut dem och anteckna vid sidan av, eventuellt kunna läsa vad det står då det inte är bra färger på tavlan där framme. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 44%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»1 5%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 2.72

- lärarna fanns i princip aldrig på plats utanför lektionstid» (Ganska dåliga)
- När det var dags för att fråga ut om kunskapsmål så fick vi inga vettiga svar förrän veckan innan. Med tanke på hur mycket det var att läsa in (vi har andra kurser oxå) så kan det skett smidigare.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Vi slog ihop oss för att hitta kunskapsmålen då det var mycket att hitta själv på egen hand. Projektet fungerade fint.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»8 44%
Hög»5 27%
För hög»4 22%

Genomsnitt: 3.66

- Hög, då tänker jag på slutet. Hade man skippat föreläsningarna å bara gett läshänvisningar hade det gått mycket smidigare. » (Hög) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- för omfattande kurs» (För hög)
- för mycket litteratur» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»3 16%
Hög»7 38%
För hög»7 38%

Genomsnitt: 4.05

- väldigt mycket att göra i kvalite- miljöledning ger lite skev belastning» (För hög)
- En balans mellan kurserna kan göras bättre. Om inte annat så kan bara mer hjälpsamma svar göra att slutintrycket blir mycket bättre.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»5 27%
Godkänt»9 50%
Gott»1 5%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 2.66

- Alldeles för enformigt, ingen variation alls, bara samma malande föreläsningar med powerpoint presentationer varje gång. Det ger inte så mycket i längden, man tröttnar snabbt.» (Dåligt)
- .youtube.com/watch?v=ORxFwBR4smE Just hur man inte skall använda PP och i stort sätt är denna kursens PP uppbyggda så här. » (Dåligt)
- Föreläsningar med kass powerpoint gör inte att man tar tag i studierna utanför föreläsningen. Ofta kändes det inte som att det snackades om ämnet när det pratades omkring powerpointen som i sin tur ofta bestod av skitmkt text och massa starka färger. Det var inte alls lätt att följa med och skriva av saker kring det han sade då man inte vista vad som stod i powerpointen om man satt på annan plats än på första raden. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- kursen känns mycket aktuell i dagsläget, med krav på bra ergonomi mm.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken»
- Grupparbeten!»
- Att målen sätts för hela kursen och inte för två delkurser»
- Volvobesöket var väldigt intressant och även de gästföreläsningarna som hölls.»
- Mer arbetsuppgifter med Vidar och Ergosam programmen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen behöver avgränsas, den tar upp för mycket och går in i detalj på för många områden.»
- Utdelat material (särskilt de på engelska!) Försklag: Hitta en bra bok så slipper man den "högen" med utdelat material och minskad arbete => alldeles för många projekt att göra parallellt med kursen!!»
- Vidar/Ergosam tog me tid än det gav ren kunskap... kanske hade varit bättre med ett2prova-på-tillfälle" än att ha så stora labb-moment runt dem.»
- gemensamma kursmål borde finnas, lärare på plats. Lärare skall komma i tid och förbereda lektionen så att inte 5-10 min försvinner på att läraren måste sätta upp oh-kanon med mera. Tydliga mål med kursen»
- Bättre upplägg på föreläsningarna. Bättre Powerpoint som kan användas i utbildningssyfte och inte hemstudier. (Eller både och).. Mer hjälp vid frågor kring kunskapsmålen. Och inte bara svaret, jag vet inte, det står i boken eller i något utdelat häfte. Se över ifall man kan byte bok. Den är skitseg att läsa! Kolla igenom vad gästföreläsarna har att säga, en av Volvobesökarna gnällde mer på att de tagit bort ett system än att berätta om vad som gjordes förr resp nu.»
- ROSAB arbetet var ganska onödigt. Upplevde inte att jag lämde mig något. De man lärde sig kunde man lika gärna kört på en föreläsning»
- struktur i föreläsningarna. Förberedelse från lärarens sida att ta upp det som är viktigt och prata om det. Inte koppiera hela delar från en rapport och lägga in i en pp-fil och läsa utantill. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Önskar bättre kunskapsmål eller tydligare.»
- Många timmar går åt att leta efter rätt svar bland alla utdelat material och boken och inget resultat uppnås ibland! Väldigt omfattande frågor som svårt att hitta ett svar eller rätt svar på! Hans Eriksson har mer struktur och lättare att hänga med!»
- Mycket trevligt med gästföreläsare samt studiebesök Volvo»
- Lärarna borde få en föreläsning i retorik och kommunikation för det behärskar de inte.»
- Kursen har ett gott syfte, men böcker och föreläsningar/föreläsare skapar inte några speciella positiva intryck på helhetsintrycket.»


Kursutvärderingssystem från