ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik H10, LMS585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»7 20%
Cirka 20 timmar»18 51%
Cirka 25 timmar»4 11%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.31

- Har varit på alla föreläsningar och majoriteten av alla övningar. Har räknat 90% av alla uppgifter i boken.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»10 27%
100%»24 66%

Genomsnitt: 4.58

- Jag var sjuk delar av tiden och arbetade hemma i stället.» (25%)
- Har bara missat när jag varit sjuk.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 5%
Målen är svåra att förstå»5 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 28%

Genomsnitt: 3.02

- Målen i sig är inte svåra att förstå, men när man läser dom i början av kursen förstår inte jag innebörden av dem. Kursmålen ger inte mig någon ledning i vad jag ska lära mig.» (Målen är svåra att förstå)
- Vi fick ta del av målen väldigt sent, även då var det otydligt.» (Målen är svåra att förstå)
- Det tog några (2-3) veckor jag hade förstått vad kursen gick ut på. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 54%
Ja, i hög grad»14 40%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.51

- Tycker det är riktigt dåligt att man får en tenta som det finns fel i. Efter en och en halv timme så kommer man in och rättar felen, då folk har gått plus att man själv har försökt att lösa uppgiften på ett annat sätt» (I viss utsträckning)
- Tentamen testade i första hand om man kunde memorera frågor från boken då tentamen inehöll flera frågor som var mer eller mindre exakt samma som i läroboken. Bara för att man hade memorerat dem betydde det inte att man förstod vad man gjorde.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»19 52%
Mycket stor»7 19%

Genomsnitt: 2.91

- På grund av bristande intresse, så det är mest mitt eget fel.» (Ganska liten)
- Kenneth Hamberg för inte studenternas intresse till kursen utan ställe istället ideligen frågor. Mycket irriterande och väldigt svårt att ta till sig något. Kenneth Hamberg tar inte heller till sig den kritik han får från studenterna angående frågandet.» (Ganska liten)
- Jag var sjuk delar av tiden och kunde inte gå på undervisningen.» (Ganska liten)
- Jag har lärt mig mycket på föreläsningarna, men jag tycker att anteckningarna och powerpointsen varit en aning röriga.» (Ganska stor)
- Vi hade två olika föreläsare i kursen. Peter Hammersberg har varit mycket bra och bidragit till att få förståelse för ämnet. Lika bra och strukturerad som Peter var, lika usel och ostrukturerad var den andre.» (Ganska stor)
- Jag tycker föreläsningarna har varit väldigt intressanta och lärorika.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 16%
Ganska stor»21 58%
Mycket stor»8 22%

Genomsnitt: 3

- Engelsk bok gjorde att fokus lades på bilder/modeller istället för svårförstårlig text.» (Ganska liten)
- Vi ska lära oss nya ord och lära oss språket inom materialval o.s.v. Bara ett "litet" bekymmer. Boken är på utlänska. Använd en SVENSK bok!» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var svårläst.» (Ganska stor)
- Jag har gått kursen förut, den här kurslitteraturen var bättre än den förra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»20 55%
Mycket bra»10 27%

Genomsnitt: 3.05

- Kurshemsidan var svår åtkommlig många gånger samt att materialet som skulle varit upplagt sällan var det.» (Mycket dåligt)
- Fel bok står skriven på hemsidan. Man måste tjata på Kenneth för att få ut material på hemsidan, det tar tid. En övningstenta delades ut. Några till hade inte skadat.» (Mycket dåligt)
- Nya studentportalen är jäääääkligt seg..men den gamla funkade att kolla på.» (Ganska dåligt)
- en del material som skulle vara med på tentan kom ut på hemsidan 2 dagar innan tenta. det är lite sent. speciellt med tanke på att vi hade tex miljöföreläsningen flera veckor innan.» (Ganska dåligt)
- Ofta gick det inte att komma in på hemsidan när man behövde. Sen var det lite dåligt att miljö powerpointen inte kom ut förrän 2 dagar innan tentan.» (Ganska dåligt)
- Har ej tittat på detta» (Ganska bra)
- Bra med väluppdaterad kurshemsida.» (Ganska bra)
- Det enda som var mindre bra var att lösningarna på övningstentan las ut först två dar innan tentatillfället, efter påpekan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»19 52%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.69

- Hade varit bra med en övningstillfälle till.» (Ganska bra)
- Det är den största (och kanske ända) possetiva saken med Kenneth, att han alltid tog sig tid att svara på frågor. När man pratade med han mer personligt var han även betydligt bättre på att förklara saker så att man förstod dem än han var på föreläsningar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 16%
Mycket bra»28 77%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»23 63%
Hög»10 27%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.27

- Precis lagom.» (Lagom)
- Under den första delen av kursen var arbetsbelastningen låg.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»18 50%
Hög»15 41%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.5

- har bara läst denna kurs under denna läsperioden» (Låg)
- Jag läste affärsdriven produktutveckling samtidigt och projektarbetet vi hade i den kursen tog mycket tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 16%
Godkänt»18 50%
Gott»8 22%
Mycket gott»4 11%

Genomsnitt: 3.27

- Ämnet i sig är intressant dock är upplägget inte särskilt bra.» (Dåligt)
- En lärare som står och skriver av ett papper utan någora som helst pedagogiska kunskaper. Han borde göra alla uträkningar istället för att skriva av dom helt för då kan man förstå dom istället sitter man där som ett fån och undrar vad han gjorde. det ända han gjorde var att ställa onödiga frågor till åhörarna.» (Dåligt)
- Kursen bygger på en halv kass bok istället för att boken används som ett hjälpmedel till kursen som det " brukar" vara. » (Dåligt)
- Inte det roligaste ämnet men läraren var engagerad och ville verkligen lära ut. Han va dock inte den mest pedagogiska. Men det faktum att han ville lära ut hjälpte verkligen!» (Godkänt)
- Vet inte om det är nödvändigt i alla inriktningar att ha så djupgående kunskaper inom detta.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarens glöd men han kanske borde gå någon fler pedagogik kurs-eller så va det bara för att jag inte va på alla föreläsningar. Han va helt klart bra i det stora hela iaf!»
- Jag tycker att uppläggningen av föreläsningarna var bra. Lagom fart, informativa och lättsamt skämtsamma. Labben var också väldigt intressant.»
- Litteraturen är bra.»
- Frågorna till publiken!»
- Mer arbete i datorbasen»
- övningslektionerna»
- Kursupplägget, bra planering, lätt att få hjälp»
- Kurslitteraturen»
- Peter»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler laborationer så att man får se alla olika tillstånd!Lättare att relatera till då»
- Tyckte föreläsningarna var flummiga ibland, mer strktur och mindre frågor.»
- Tycker mattedelen av kursen höll ganska låg kvalité. Många konstanter kunde förkortas bort utan att man fick någon förståelse varför, det bara var så. »
- mer stuktur under föreläsningar. och en bättre planering. »
- Arbetsbelastningen de första veckorna var väldigt liten och oproportionerligt stor de senare veckorna. Läshänvisningar bör delas ut i början av kursen och vara lite mer omfattande. Hänvisningar till vilka uppgifter som är viktiga att lösa och förstå bör också delas ut, då en del av uppgifterna var otydliga och saknade kompletta lösningar. Facit till litteraturen bör delas ut med en gång. En hafsigt ihopslängd övningstenta är inte tillräckligt.»
- Kunde bli lite enformiga föreläsningar ibland när det bara var power point och inte så mkt anteckning på tavlan.»
- Tydligare information i början av kursen om vad kursen handlar om och vad man skall lära sig.»
- Ett facit som är rätt + lösnings facit.»
- storleken på kursen»
- Fler övningstentor!»
- ett studiebesök vore roligt»
- Använd samma benämningat och tecken som kursliteraturen när det är föreläsning.»
- vore trevligt med en lite formelsamling man kan ha under hela kursen.»
- Fler gamla tentor»
- Man borde ta hans stödpapper ifrån honom och låta om honom göra uppgifterna på frihand för då kommer han märka att det krävs lite mer kunskaper än dom han lär ut.»
- Läraren»
- Tycker kursen kunde vara lite tydligare. Den spretar ganska mycket. »
- Att ha kursen på svenska och boken på engelska blir väldigt rörigt när det är många tekniska termer. Att ha kursen på engelska tycker jag vore bättre.»

16. Övriga kommentarer

- Hade varit kul om studiebesöket till Volvo blivit av som Kenneth pratade på i början av kursen. »
- Övningarna var bäst, det var då jag började förstå. Peter var bra!»
- Jag upplevde en hel del av Kenneths föreläsningar osammanhängande och inte alls strukturerade särskilt då det blev tekniskt.»
- Ibland under föreläsningarna så blev det rörigt vart vi var på tavlorna. Det blev liksom lite här och sen gick vi igenom något annat och sen fortsättning på den upg på en annan tavla.»
- När vi hade tentan dröjde det 15 min extra innan vi fick tentan eftersom dom inte hade kopierat upp tillräckligt många tentor, tycker det är riktigt dåligt faktiskt...»
- Tentan var inte korrekturläst för 5 öre. Information i olika uppgifter saknades och dylikt. »
- Lärarens sätt att använda tavlan var under all kritik, var omöjligt att kunna göra anteckningar för att föreläsningarna hade ingen röd tråd och rubriker på tavlan hörde oftast inte ihop med det som stod under den. Detta gjorde att det var svårt att repetera anteckningar. »
- tycker att föreläsaren ska tänka på att inte hoppa runt och skriva på alla tavlor samtidigt.. svårt att hänga med då.»


Kursutvärderingssystem från