ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Konstruktionsmetodik, LMT964

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»11 44%
Cirka 20 timmar»3 12%
Cirka 25 timmar»6 24%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.28

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 28%
100%»18 72%

Genomsnitt: 4.72

- runt 85% missat 2 föreläsningar » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 60%

Genomsnitt: 3.44

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»5 20%
Ja, i hög grad»11 45%
Vet ej/har inte examinerats än»7 29%

Genomsnitt: 3

- det ser ut som om man kommer klara det» (Vet ej/har inte examinerats än)
- ingen examination» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»14 56%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.96

- Irrelevanta föreläsningar som inte har någon som helst anknytning till examinationen förekom flera gånger under kursen. Lektioner där studenter satt och väntade på lärare förekom. Föreläsningar med dåligt förberedda talare som tog upp sådant som vi fått föreläsning om tidigare är slöseri med tid för både studenter och föreläsare, som pga. detta bara körde 45 min. och sedan ställde in andra halvan. » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»12 48%
Ganska liten»10 40%
Ganska stor»2 8%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.68

- En bok som är på tok för dyr och som man lika gärna kan klara sig utan.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen kunde man klarat sig helt utan.. Den enda nytta boken gjorde var bilder till projektarbetet.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»11 44%

Genomsnitt: 3.28

- Hemsidans uppdatering var under all kritik, det kurs.pm som låg uppe uppdaterades inte trots att flera förändringar skett. Först ett fåtal dagar innan arbetet skulle in fick vi på ett tydligt sätt reda på var man fann information om utformningen av det. » (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»14 56%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.52

- Tycker det var svårt att komma i kontakt med lärare och dessutom så stod det dåligt i projektpmet om hur rapporten skulle vara skriven.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»16 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Kan vara svårt när man själv inte bestämmer gruppen som man ska vara i och man hamnar med folk som är mindre engagerade.» (Ganska bra)
- vi är en bra och stark grupp ihop. kommer överens hela tiden.» (Mycket bra)
- med undantag av en "gruppmedlem"» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»4 16%
Lagom»13 52%
Hög»6 24%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.08

- Väldigt lättförkänta poäng..» (Låg)
- började väldigt lungt men sedan runt v.40 så blev det väldigt mycket att göra» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»14 56%
Hög»8 32%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.28

- inte haft det såhär slappt sedan 7an ungefär...» (För låg)
- I jämförelse med gymnasiet så har det varit en stor omställning.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»10 40%
Gott»7 28%
Mycket gott»6 24%

Genomsnitt: 3.64

- Ostruturerat, duligt planerat, ogenomtänkt» (Mycket dåligt)
- Tycker kurs innehållet är bra, men utfört på felsätt, det hade kunnat bli så mycket bättre om man ställt lite högre krav. » (Dåligt)
- Det var ett bra tempo i början sedan kom allt på en gång och det kom som en chock för dom flesta. Det blev mycket stress» (Godkänt)
- skönt med en lätt kurs så här i början.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna som kom utifrån från t ex Volvo»
- Arbetet»
- Friheten i elevens egna arbetsgång.»
- Lärarna o föreläsningarna»
- Gästföreläsningarna»
- tycker framförallt svenskan och rapportskrivnings delen var lärorikt.»
- Handledaren Susanne»
- Övningarna var mkt bra!»
- vi fick en bra sammanhållning i gruppen / klassen»
- Gästförläsarna»
- Det mesta»
- Jobba i grupp etc.»
- undervisnings sättet samt handledarna som var mycket pålästa samt väldigt hjälpsamma»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man bör få klarare besked om hur tidigt man ska börja skriva projektrapporten. Projekthandledare, språkgranskare och föreläsare kan gärna ha ett ännu bättre helhetsperspektiv på kursen så de vet vad som sker i andra delar av kursen.»
- Bättre och mer givande föreläsningar. Många av de som kom och pratade hade inte med Maskiningenjör att göra. Någon va utbildad Master tex.»
- Planeringen, få mer klarhet när vissa delar ska vara klara»
- Det mesta. Ta en funderare på hur man kan göra kursen mer relevant för studenterna, som det ser ut nu är det ett skämt. Vår tid är också viktig!»
- Tydligare riktlinjer för projektarbete, vad gäller? hur ska det utformas? Visa gärna exempel på tidigare arbeten. »
- tycker gästföreläsarna skall berätta lite mer om vad dom gör och mindre reklam om deras företag. Tycker dessutom att projektet borde vara lite mer seriöst, att själva resultatet skall räknas med, nu är det egentligen bara sättet man gör projektet på som räknas, produkten kan vara hur dålig som helst. Att möjliggöra flera betyg (3, 4 och 5) hade även gjort att arbetet gjorts mer seriöst. »
- möjligen fler tydliga deadlines »
- Bättre föreläsningar. Mycket av ointresse»
- skulle vara bra att dela upp arbetsbelastningen lite bättre»
- Att man får samma information av de olika lärarna»
- Att lärarna säger samma saker»
- Planeringen av vissa föreläsningar som kom lite försent. »

16. Övriga kommentarer

- En trevligare attityd hos kursansvarig skulle också göra kursen bättre.»
- Föreläsningarna låg långt före om man jämför var vi låg på övningarna.»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från