ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3-4 10/11 Projektarbete husbyggnad, LBT242

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-28 - 2011-05-01
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Utifrån ett nytt eller avancerat byggnadstekniskt problem/projekt skall studenterna efter fullgjord kurs kunna:
1) förstå och beskriva problemområdet efter inledande föreläsningar och studiebesök
2) utreda, inventera och analysera projektets och problemområdets förutsättningar och sammanställa detta i en utredning
3) föreslå utifrån ett byggnadsprogram en ur livscykelperspektiv hållbar helhetslösning (systemhandling) omfattande byggnadsutformning, byggnadsteknik, energieffektivitet, brand, akustik samt principiell samordning av vvs- och elinstallationer. Systemhandlingen omfattar poster, beskrivning av energieffektivitet och installationer samt ritningar från helhet till en tekniskt komplicerad detalj av betydelse för projektet.
4) presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning på Studieportalen eller på kursens projektpresentation på Internet. Poster skall vara på engelska.
5) beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker och intressenter inom och utanför högskolan


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 35%

Genomsnitt: 2.95

- vad jag kommer ihåg...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen och kursinnehållet stämmer inte alls överrens! Ingen utredning har gjorts. Brand, akustik och vvs/el var inte en del av kursen. Ingen inlämning har gjorts via studieportalen (eller är detta ytterligare en sak som våra lärare glömt informera oss om?). Ingen diskussion kring andras förslag har gjorts. Systemhandling säger målet, bygghandling säger handledarna. En detalj säger målet, minst tre säger lärarna... Jag har många gånger funderat över om kursen planeras under tiden den pågår istället för innan. Jag skulle önska att det i målet stod precis vad vi ska lämna in, vad som förväntas av oss, hur detaljerade ritningarna ska vara, var fokus ligger, hur vårt arbete kommer bedömas och vad som förväntas av oss. Men ovanstående mål är bara en stor mängd toma ord!! Kort och gott: PLANERA KURSEN INNAN DEN STARTAR OCH VAR SEN KONSEKVENTA OCH TYDLIGA!!!!!!!!!! » (Målen är svåra att förstå)
- Problemet är bara att genomgående under kursen rådde stor förvirring kring målen. Uppgiften i sin helhet presenterades på ett ytterst otydligt sätt. Vi hade klart för oss att vi skulle konstruera ett hus med glasfasad och ta hänsyn till behovet av solavskärmning och konstruera detta, men detaljerna runt omkring framgick otydligt. Likaså hamnade de flesta studiebesök i SLUTET av kursen och då hade vi ingen nytta av dem längre, inte för kursresultatet iaf..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- Dock kunde man haft genomgång om hur man ritar perspektiv och detaljer i början av kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om allt som står i målen skulle ingå i kursen skulle kursen vara helt enormt stor! Kursen behöver bestämma sig för ett fokus och sedan avgränsa sig tydligt mot detta! Jag har starka misstänker att lärarna inte har insett att majoriteten av oss som läser kursen INTE läser inriktningen mot installation... nästan allt fokus och alla handledare kan kopplas mot installation av olika slag. Var är konstruktionen, projekteringen och byggtekniken representerad? » (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi fick i uppgift att utforma detaljer och presentera i ritningsformat. Ingen undervisade oss i hur man gör detta. Ytterst bristfällig vägledning, inget exempel på litteratur där man kan finna informationen vi sökte tex, ingen genomgång i hur och vad vi ska ta hänsyn till och vad som förväntades finnas med på ritningen, bara några fåtal exempel. Och när vi ritade efter dem fick vi ändå rita om utan någon motivering, även om förutsättningarna var de samma för förlaga och vår detalj! Våra handledare kan inte ha kommit överens om vad som skulle sägas eller vilken information vi studenter skulle få, det verkade närmast slumpmässigt vad man fick höra och veta! Hur kan ett sådant arbetssätt vara rättvist, eller ens rimligt!? Men det bästa av allt var när vi fick antytt att skissande var tidigt ett viktigt verktyg för ingenjörer och arkitekter och att vi skulle skissa vid våra fyra avslutande studiebesök. Detta var en en överraskning. Skissande kräver en viss förkunskap, annars blir skisserna meningslösa och oläsliga, alla är inga konstnärsbegåvningar! Ingen genomgång i denna konst gicks igenom, inga tips. Tiden räckte i synnerhet inte till, inte om man vill prestera väl!» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 22%
Ja, i hög grad»10 55%
Vet ej/har inte examinerats än»4 22%

Genomsnitt: 3

- Kritiken är först nästa vecka... och det är fortfarande oklart om vi ska opponera på någon annas projekt? Tydligen säger kursmålen detta, men någon information har vi inte fått (som vanligt) » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.85

- Rent kaos. Vilken undervisning? Handledare som säger emot varandra? Lärare som säger emot varandra? Lärare som inte har koll? Lärare som säger olika saker till olika elever? Samordning? Lärare som tror vi har en massa förkunskaper sedan tidigare, som vi inte har? Lärare som tror att den lill hastiga detaljen vi gjorde i industrikursen på något sätt gjorde oss fullärda i konsten att rita detaljer? » (Mycket liten)
- Men som tidigare sagts, den har varit ytterst bristfällig. Dubbel inställning till vår uppgift i branschen från kursdistributörerna. Varför inte sätta in en ingenjör att undervisa oss i hur man tar sig an ett projekt av det här slaget? Vi förväntas arbeta som arkitekterna och ta hänsyn till utformning, men det värdesätts inte utan får höra att det inte är en byggingenjörs uppgift. » (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.26

- Den tydligaste kurslitteraturen har handlat om just glas, men kompletterande, allmän litteratur i ffa detaljutformning hade behövts. Eller åtminstone en internetlänk! » (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Ganska dåligt»5 25%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 2.65

- skrev han information med ord som "kanske", "eventuellt", "det vore bra om", "gissar att", "jag förväntar mig"... hur ska det tolkas egentligen??? Och när information väl kom ut på studentportalen kunde det mycket väl hända att det stod olika saker på olika ställen. Ibland kom informationen bara till mailen, ibland bara som en liten kort notis längst ner på något som lades ut under utdelat material. Viss information har endast nämnts i kursmålen, men som tidigare nämnt finns inte ens hälften av vad som står i målen med i kursen så det är svårt att på egen hand sålla vad som är relevant och inte. Informationen och planeringen skulle jag vilja påstå har varit obefintlig! Och om det finns har de verkligen misslyckats med att förmedla den vidare till oss studenter! » (Mycket dåligt)
- Kaos. Planeringen skjöts till sista sekund och bad man om information tidigare hänvisades det till att det hade fungerat alla andra år, så vi kunde gott vänta lite till på att få svar på våra frågor. Formuleringar på kurshemsidan är obegripliga många gånger. Ofta står det i informationen ord som "kanske", "eventuellt", "det vore bra om", "gissar att", "jag förväntar mig"... hur ska det tolkas egentligen? Och när information väl kom ut på studentportalen kunde det mycket väl hända att det stod olika saker på olika ställen. Ibland kom informationen bara till mailen, ibland bara som en liten kort notis längst ner på något som lades ut under utdelat material. Viss information har endast nämnts i kursmålen, men som tidigare nämnt finns inte ens hälften av vad som står i målen med i kursen så det är svårt att på egen hand sålla vad som är relevant och inte. Informationen och planeringen skulle jag vilja påstå har varit obefintlig! Och om det finns har de verkligen misslyckats med att förmedla den vidare till oss studenter! » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Väldigt rörigt bland utdelat material. Tydligare titlar, bättre mappstruktur» (Ganska dåligt)
- Mer information från början» (Ganska dåligt)
- Information kunde dröja mycket länge bara för att sedan presenteras med kort varsel.» (Ganska dåligt)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 35%
Hög»10 50%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.8

- I och med att det inte finns några direkta mål, ingen planering och ingen som bromsar om man gör förmycket finns det heller inga begränsningar för hur stor den här kursen kan bli. Det är väldigt svårt att avgränsa sig själv som student, när man står utan vägledning från handledare i frågan. Om kursens fokus skulle ligga på detaljer, hade det kanske räckt om kursen just handlade om detaljer? Planlösningar och fasader kanske är mindre viktigt eftersom det egentligen inte är något en byggingenjör kommer arbeta med? Det är också intressant att några dagar innan fösta redovisningen dök det hux-flux upp nya saker som vi skulle ha med på postern. » (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Jag har gått runt med en konstant klump i magen av stress på grund av att allt i kursen har varit oklart och det har varit svårt att förstå lärarna. » (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Möjligheterna bra men ingen garanti att hjälp erhölls och frågor besvarades.» (Ganska bra)
- Bra med många handledartillfällen, men någon form av "projektgång" eller riktlinjer för i vilken ordning man bör arbeta med projektet hade varit bra att ha.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»9 45%
Hög»8 40%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.55

- Men inte tack vare den här kursen, utan därför att de andra kurserna har varit orimmligt tunna och lätta. » (Lagom)
- Svårt att hinna med att lägga så mycket tid man vill på båda kurserna.» (Hög)
- Särskilt som examensarbetet till viss del förväntas löpa parallellt med projektkursen... Ständigt blev vi påminda om att vi minsamm hade en dag i veckan schemalagd åt examensarbetet, men den tiden gick vecka efter vecka till Husbyggnadsprojektet!! » (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mer detaljer!»
- Handledningen! Det är denna som är viktigast i en kurs som denna. »
- Studieresan var väldigt värdefull och även veckan då utländska studenter kom till Sverige. Det var kul att få arbeta med studenter från andra länder och lite andra utbildningar.»
- Resan till Haarlem. Väldigt kul och inspirerande inslag.»
- Sammarbetet med dom andra skolorna och resorna!»
- Handledartiderna!»
- Studieresa och den internationella touchen.»
- Utbytet med utländska studenter. Både för att träna tekniska engelska, men också för att det är ett trevligt möte.»
- Uppgiften i sig är intressant.»
- Resan till Holland! »
- Kul och intressant kurs, väldigt trevligt med Hollands utbytet»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- uppställningsritningar, beskrivningar och detaljer? Och även på en mer kunskapsbaserad nivå, kursen förutsätter mycket förkunskaper som vi inte har. Kanske borde de som gör kursen sätta sig in lite bättre i vad vi läst tidigare och vad våra framtida arbetsuppgifter kommer bli?? Skulle inte kursen kunna vara en fortsättning på industrikursen? Om Industrikursen kunde fokusera på konstruktion, så kunde den här kursen fokusera på detaljer och byggteknik? Det vore också bra om det togs fram ett riktigt program och arbetsuppgift till kursen, den vi fick var luddig och vi fick själva göra programmet efter gamla 70-80tals handböcker!?!?»
- Handledningen... Känns ibland som att man går i cirklar bara. Hade varit skönt om handledarna ibland kunde släppa en sak och gå vidare och diskutera resten av projektet. Nästan alla våra handledningar handlade om en sak och sen när man gick till andra handledare ville de bara ändra allt... Ganska frustrerande.»
- Ibland var det lite ont om tid under handledningstillfällena, det blev endel förseningar. Det blev iof bättre på slutet.»
- Ha genomgångar av hur man ska rita detaljer i början av kursen, helst redan i industribyggnaden! Gå då igenom allmäna riktlinjer, textsättning ja alla grunder helt enkelt.»
- Fler föreläsningar så att alla får samma information. Iaf i de inledande stadierna»
- Något bättre framförhållning, information om Workshoppen och vad som skulle ske på resan kom väldigt sent. Det är skönt om man har lite koll på vad som kommer längre fram i kursen.»
- Mer tydlighet i vilken ordning man bör jobba med projektet och var man kan hitta information som kommer att krävas.»
- Mer föreläsningar som handlar om temat!»
- En chalmersbunden kursansvarig, men utomstående konsulter. Gärna två lärare, en arkitekt och en ingenjör. Allmän kunskap i tillvägagångssätt och detaljutformning. Förlägg studiebesök på ett pågående byggprojekt i början, EFTER att ha presenterat kursen och föräläsningar är över. Då har vi möjlighet att få en känsla för uppgiften och vet vi vad vi ska vara uppmärksamma på. Och bättre tydlighet! Och gemensam information!»
- Kursadministrationen»
- Det går inte att ha lärare som inte kan planera en kurs. Hade det inte varit bättre om avdelningen för byggteknologi tog över kursen så att vi verkligen fick lära oss att rita detaljer? så kunde arkitekter komma in som handledare istället? Det hade också varit bra om fokus togs bort från planritningar och fasader då detta är arkitektens arbete, inte ingenjörens. Kursen kunde fokusera på projektering istället: uppställningsritningar, beskrivningar och detaljer? Och även på en mer kunskapsbaserad nivå, kursen förutsätter mycket förkunskaper som vi inte har. Kanske borde de som gör kursen sätta sig in lite bättre i vad vi läst tidigare och vad våra framtida arbetsuppgifter kommer bli? Skulle inte kursen kunna vara en fortsättning på industrikursen? Om Industrikursen kunde fokusera på konstruktion, så kunde den här kursen fokusera på detaljer och byggteknik? Det vore också bra om det togs fram ett riktigt program och arbetsuppgift till kursen, den vi fick var luddig och vi fick själva göra programmet efter gamla 70-80tals handböcker!?» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Jag är besviken på kursen för att jag trodde den skulle lära mig rita detaljer. Men istället blev det en härlig soppa, som inte fokuserade på något. Lite hipp som happ, ingen planering. besviken, besviken, besviken. Skulle inte kursen ligga över 10 veckor för att göra plats för exjobbet under onsdagar? Men i och med att engelskaredovisningen låg redan efter 8 veckor undrar jag hur det är tänkt med detta?»
- Kul kurs men engagerade lärare! Kul många inblandade utifrån såsom vvs:are och andra.»
- Väl genomförd kurs! Resan till Holland blev en lysande avslutning på kursen!»
- Bra kurs, med många inkopplade från yrkeslivet.»
- Tack till lärarna för att dom engagerar sig!»
- Bra och rolig kurs, Dock var de mycket som var oklart vid planering och vad som skulle planeras i arbeter. Detta gjorde att kursen tog upp alldeless för mycke tid i onödan »


Kursutvärderingssystem från