ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt11 Matematisk analys, TMV170

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»16 42%
Cirka 20 timmar»11 28%
Cirka 25 timmar»1 2%
Cirka 30 timmar»9 23%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.15

- har inte räknat nästan någonting förutom sista 2 veckorna. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»1 2%
25%»8 21%
50%»9 23%
75%»8 21%
100%»12 31%

Genomsnitt: 3.57

- gått på 70% av föreläsningarna men inte övningstillfällen och övningsföreläsningar. borde ha gått på dem inser jag nu i efterhand. » (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 55%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 15%

Genomsnitt: 2

- Möjligt att vi fått se dem, kommer ej ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 27%
Ja, i hög grad»12 36%
Vet ej/har inte examinerats än»12 36%

Genomsnitt: 3.09


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»8 21%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»11 28%
Mycket stor»9 23%

Genomsnitt: 2.55

- Kvalitén på föreläsningarna har varit för avancerad. Johan har en tendens att gå väldigt fort fram och hoppar gärna över steg som han uppfattar som att alla hänger med på, detta försvårar förståelsen vid svårare moment.» (Mycket liten)
- Återigen förstår jag ingenting av det läraren gör på tavlan. Kan inte heller fråga om allt jag undrar om eftersom att det verkligen är ALLT jag undrar om.» (Mycket liten)
- jag har inte deltagit i undervisningen särskilt mycket och jag har missat en hel del så det beror inte på undervisningen utan på mig. » (Mycket liten)
- Dålig föreläsare. Mumlar, skriver otydligt, visar ingen energi eller engagemang etc...» (Mycket liten)
- Svårt att hänga med på föreläsningarna alla gånger.» (Ganska liten)
- dåliga föreläsningstider. Mån kl 08 tex» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»7 18%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»16 42%
Mycket stor»9 23%

Genomsnitt: 2.71

- Detta är den sämsta mattebok jag någonsin har använt. Att den är på engelska hjälper inte heller. Har bara facit för hälften av uppgifterna. Inga lösningar på uppgifterna finns heller, utan svar, ofta inkompletta då de inte orkat göra fullständiga sådana. Känns också som att boken ältar för mycket och aldrig går rakt på sak.» (Mycket liten)
- boken förklarade dåligt med dåliga exempel» (Mycket liten)
- Väldigt opedagogisk bok.» (Ganska liten)
- En bok på svenska som bara täcker det som faktiskt ingår i kursen skulle vara bättre. » (Ganska liten)
- Till nästa år kanske man ska hänvisa till ett matematiskt lexikon för matematik eller dylikt då jag tror många inte är särskilt införstådda med uttryck som används i boken.» (Ganska stor)
- Missar man föreläsningar får man läsa i boken. » (Ganska stor)
- calculusboken är bra men kanske kunde man ha en mindre bok eftersom stora mängder i den inte tas upp och det skulle bli lättare att hitta. » (Ganska stor)
- Litteraturen var väldigt bra och jag använde mig även utav opencourseware och khanacademy.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 24%
Ganska bra»23 62%
Mycket bra»5 13%

Genomsnitt: 2.89

- Valde att inte köpa 7th Edition Calculus (köpte ingen alls) och allt som fanns på hemsidan var referens till vilka uppgifter man borde göra..» (Ganska dåligt)
- webbsida skulle kunna användas mer aktivt än bara för lagring av vecko pm. Ex extra uppgifter med utförliga lösningsförslag. Gamla tentor mm.» (Ganska dåligt)
- Vi fick inga gamla tentor som var "representativa för kursen".» (Ganska dåligt)
- Sidan är extremt simpel men den gör sitt jobb.» (Ganska bra)
- Veckoplaneringen kunde ha varit mer precis.» (Ganska bra)
- fler typtentor borde finnas och tydligare information vilka sorters uppgifter som kommer examineras. det rådde en del förvirring kring detta , som jag inte är ensam om. » (Ganska bra)
- Bra med veckoplaneringarna» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»13 34%
Har ej sökt hjälp»13 34%

Genomsnitt: 4

- bra tillgänglighet på handledare under övningar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»4 10%
Mycket bra»26 68%
Har ej sökt samarbete»6 15%

Genomsnitt: 3.94

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»21 55%
Hög»14 36%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.34

- Lite hög tycker jag faktiskt att den var med tanke på svårighetsgraden på de rekommenderade uppgifterna, och så var det så många av dom dessutom.» (Hög)
- kursen var svårare än jag trodde. jag underskattade den. » (Hög)
- Kan bero på att jag förlorade de fem första veckorna. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»21 55%
Hög»14 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»4 10%
Godkänt»11 28%
Gott»19 50%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 3.39

- Otroligt tråkig kurs med undermålig undervisning och förvirrande kursmaterial.» (Mycket dåligt)
- Byt bok och föreläsare!» (Dåligt)
- Var Matte E en gång till.. Var inte mycket nytt vilket gjorde att det var svårt att motivera en själv att både gå dit och att vara aktiv under lektionen.» (Godkänt)
- Inte mitt favoritämne, så betyget beror bara på det, annars en bra kurs!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lika bra och kunnig föreläsare samt tillfällen att fråga en handledare på mattetillfällena.»
- Inga bonuspoäng. För att få bonuspoäng i linj. algebra kursen krävdes endast att man var socialt kompetent.»
- Det mesta bör bevaras. Kursen var bra upplagd. »
- Tycker kursen var mycket bra i sin helhet»
- Inget.»
- Det här årets tenta, jobbigt när tentorna ändrar utseende. »
- Boken, kurslitteraturen är mycket bra!»
- Formatet på tentorna.»
- övningarna»
-
- Derivatans definition. »
- Demoövningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Underlätta för studenter som missar en föreläsning att ta ikapp, kanske använda sig mer av webbsidan?»
- Kanske skulle man räkna fler exempel»
- Allt.»
- Inget»
- föreläsningarna är ganska teoretiskt tunga och svåra att hänga med i tycker jag ofta. de ligger ibland långt ifrån den praktiska kunskap jag upplever att man behöver för att lösa talen, och detta gör det svårare. lägg hellre mer tid på praktiska tillämpningar och mindre på bevis.»
- Gärna länka till MIT-Föreläsning (finns på YouTube) som tar upp det ämnet vi ska ha, så att om man missar föreläsning eller liknande fortf. kan få ett hum om vad vi gått igenom.»
- Det blir väldigt mycket approximationsteorier och det är ibland svårt att hänga med, en lite djupare genomgång hade varit bra, men annars var det en mycket bra kurs!»
- mer exempelräkning. steg för steg utförligt»
-
- Byt bok och föreläsare!»
- Fler konkreta exempel»
- Bättre kurslitteratur»

16. Övriga kommentarer

- Lärorikt!»
- Jag gjorde kursen genom att stress-plugga in exempel från Starius gamla tentor och skrev tentan på omtentaperioden. Total investerad tid: 4tim. Jag kan inte matematisk analys för fem öre och det är väldigt märkligt att jag är godkänd i kursen. Det är oroväckande att det är så vitt spridda krav för att få godkänt, beroende på vilken tenta man gör. Särskilt antydan från Starius att "vi måste ju ha en viss genomströmning" får mig att misstänka att man sänker kraven på omtentorna för att få igenom människor genom utbildningen.»
- En sak som jag vill nämna är att jag tycker att i och med examinatorbytet att tentan blev väldigt annorlunda till det bättre. Dock hade det varit bra med en "Mock up"-tenta istället för alla gamla tentor som alltså till stor del då blev värdelösa.»
- Mer fokus på Taylor och felanalys. Derivata och integraler har vi allihop jobbat med i gymnasiet.»
- En ganska stor ökning i svårighetsgrad på tentamen jämfört med tidigare år.»
- Byt bok och föreläsare!»


Kursutvärderingssystem från