ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3+4 Kandidatarbete vid PPU 11/12, PPUX03

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-30 - 2012-09-17
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Vilket program är du inskriven på?

35 svarande

TKAUT»2 5%
TKDES»18 51%
TKMAS»14 40%
Annat program»1 2%

Genomsnitt: 2.4

2. Hur många har ni varit i er grupp?*

35 svarande

0 0%
0 0%
10 28%
9 25%
16 45%

Genomsnitt: 4.17

3. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

35 svarande

Ja»31 88%
Nej»4 11%

Genomsnitt: 1.11

- Vi fick skaffa ett nytt när det första företaget hoppade av men det löste sig väldigt bra.» (Ja)
- Jag fick mitt förstahandsval och det är jag väldigt glad för.» (Ja)
- Uppdraget ja. Hade jag vetat att företaget var så energikrävande, nej.» (Ja)
- De var inte som jag tänkte när jag läste beskrivningen av arbetet. Är dock rätt nöjd ändå.» (Nej)
- Jag ville ha ett annat (Klättermusen) främst.» (Nej)
- Beror främst på att jag tycker att företaget som vi gjorde arbete för borde uteslutits då vår kontaktperson var ytterst osammarbetsvillig. » (Nej)
- Skulle haft ett annat företag som jag valde, men företaget drog sig ur och jag fick ett arbete jag annars inte skulle valt» (Nej)

4. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»23 65%
Jag använde portalen för att få information»28 80%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»4 11%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»1 2%
Jag/vi hade ett eget förslag»1 2%


Arbetet i gruppen

5. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

35 svarande

Dåligt»1 2%
Mindre bra»1 2%
Växlande bra»8 22%
Bra»12 34%
Mycket bra»13 37%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårigheter med en av medlemmarna» (Dåligt)
- Dålig gruppdynamik, påfrestande företag..» (Mindre bra)
- Inga effektiva arbetsdagar utan mycket mellansnack som inte hörde till arbetet. Två personer hade interna diskussioner dem emellan medan vi andra fick sitta och lyssna på dem till de var klar. Oprofessionellt och respektlöst.» (Växlande bra)
- Min grupp hade stora svårigheter med kommunikationen, dels då det inte fanns en tydlig ledarfigur utan några starka viljor som drog åt olika håll, och dels på grund av tidigare personliga relationer. Trots detta lyckades vi ändå göra ett bra arbete i slutändan så något måste vi ju ha utvecklats. » (Växlande bra)
- Man kan inte komma ifrån att det ibland uppstår konflikter då flera viljor skall sammanfogas, men på det hela taget tycker jag att det gick väldigt bra.» (Mycket bra)

6. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

35 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 5%
Växlande bra»7 20%
Bra»12 34%
Mycket bra»14 40%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var inte så mycket handledning att tala om.» (Växlande bra)
- Ibland lite för lite handledning, alltså att vi fick ta mycket egna initiativ istället för att få mer hjälp med direktiv osv eftersom detta för första gången vi gjorde ett sådant arbete.» (Bra)
- Vi fick leda projektet själva och tillkalladde möten med handledare när vi ville/behövde. » (Bra)
- Vi fick mycket stöd från företaget och handledningen på skolan bestod mest i formalia omkring rapporten etc.. men det var ju också vad vi frågade efter, så det var ju bra.» (Bra)
- Vi hade en fantastiskt engagerad och duktig handledare, kunde inte ha fått bättre hjälp och vägledning. » (Mycket bra)
- Lars Ola Bligård har varit det positiva inslaget i kursen. Mycket engagerad och mycket konstruktiv handledare.» (Mycket bra)
- Vår handledare var väldigt engagerad och stöttande. Jag hade dock gärna tidigare fått handledning av programchefen angående hur vi skulle hantera vår väldigt krångliga kund, men vi var oense i gruppen om huruvida detta skulle påverka hur vi uppfattades i en betygssituation. Här skulle det kunna vara bra att påpeka vad som är att fråga om för mycket hjälp och när nivån ligger utanför vad som förväntas av studenten. Det kanske är bra att tidigt ha ett handledningsmöte om gruppen, lite likt den föreläsning med gruppdynamik som nu låg långt in i kursen (när det delvis var för sent).» (Mycket bra)
- Oskar var en superbra handledare!» (Mycket bra)

7. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

35 svarande

Ja»6 17%
nej»7 20%
Inget jag kommer på»22 62%

Genomsnitt: 2.45

- I vissa stunder kunde handledaren varit mer intresserad/hjälpsam» (Ja)
- Mer förberedelse från handledaren och examinatorn. Mer tydliga med planeringen och hur upplägget är för att göra ett kandidatarbete hos den instutionen.» (Ja)
- Bättre information och bokning av generella kompetenser-momenten, det var rörigt och svårt att hålla reda på flera olika hemsidor plus arbetskortet. » (Ja)
- klarare besked om vad som var obl och ej när man gjorde arbete med folk från andra klasser.» (Ja)
- EN KURSHEMSIDA MED SAMLAD INFORMATION!!! Förstår inte att ni inte kunnat fixa detta. Informationen kunde random hittas på flera olika sidor, utan att vi blev medvetna om detta. Hanteringen av detta har varit katastrof! Dessutom hade det varit bra om ni kunde ha skapat en kurskod med alla obligatoriska moment, så man hittar dom i timeedit» (Ja)
- Tillgång till eget rum och dator» (Ja)
- Eventuellt kändes det lite väl omfattande» (nej)

8. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angivna på hemsidan för kandidatarbete?

http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete

34 svarande

Ja»27 79%
Nej»7 20%

Genomsnitt: 1.2

- Blandat» (Ja)
- Ungefär iaf» (Ja)
- Jag vet egentligen inte. Vi använde oss av de tider vi blev tilldelade från programansvarig.» (Nej)
- Teknisk design hade en del egna.» (Nej)

9. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»25 71%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»22 62%
Det visste vi inte»2 5%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»7 20%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»4 11%

- Detta var ju naturligtvis ett konstant osäkerhetsmoment, men så länge vi försökte hålla oss till den mängd material som vi skulle leverera så var det relativt rimligt att kunna ligga i fas. Däremot var det svårt att komma överrens om hur mycket som skulle få ingå, särsilkt med kunden.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Vi delade upp tiden i två perioder och planerade en period i taget. Det som kan diskuteras är om vi skulle kommit längre till delredovisningen om vi hade planerat allt på en gång. Å andra sidan hade det antagligen inte gått, eftersom vi inte var säkra på hur vi skulle gå vidare förrän efter delredovisningen.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi följde vår ursprungliga tidsplan, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)

10. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

34 svarande

5 h»0 0%
10 h»0 0%
15 h»1 2%
20 h»8 23%
25 h»13 38%
30 h»12 35%

Genomsnitt: 5.05

- kommer inte ihåg, men sammanslaget var det lagom för antalet poäng» (?)
- Mellan 25 och 30» (25 h)
- Belastningen var hög varje vecka, men det fanns veckor då det var mer eller mindre. Jag är dock övertygad att vi i slutändan la mycket mer än den tänkta tiden för kursen, då man fick arbeta utanför den tid vi planerat tillsammans (vilket nästan var 25 h/vecka)» (25 h)
- lite i början, mer på slutet» (25 h)
- Mindre i början, sedan jobbade vi runt 100% med kandidaten» (25 h)
- varierande men aldrig under 25h/vecka» (30 h)
- Det blev mycket liten tid över för övriga kurser» (30 h)
- Jag tror att vi la mer än 30 h vissa veckor. Beror dels på oeffektiva gruppmöten och dels på merarbetet pga missnöjt företag och strävan efter högt betyg.» (30 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.04


Generella kompetenser

11. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

35 svarande

Inte alls»1 2%
Till en viss del»14 40%
Svårt att peka på något specifikt»14 40%
Till en stor del»5 14%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»1 2%

Genomsnitt: 2.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Endast handledningstillfällerna med fackspråk gav något» (Till en viss del)
- Speciellt de tre handledningstillfällena var givande. De gav en del idéer och var också en typ av målstolpar vi kunde jobba mot.» (Till en viss del)
- Fackspråkshandledningarna var mycket givande men utöver dessa så känndes de obligatoriska föreläsningarna och övningarna meningslösa» (Till en viss del)
- Biblioteksuppgiften var inte alls givande på något sätt» (Svårt att peka på något specifikt)
- Jag förstår inte frågan. » (Svårt att peka på något specifikt)

12. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»13 37%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»26 74%
Informationskompetens (Biblioteket)»19 54%
Vetenskapsmetodik: föreläsningar»18 51%
Vetenskapsmetodik: handledning»18 51%
Gruppdynamik: föreläsning»26 74%
Gruppdynamik: gruppövningar»26 74%
Annat:»1 2%

- Kunde nästan varit mer tillfällen hos fackspråk, de var duktiga. De hjälpte iofs till med en hel del som handledaren borde ha gjort. Gruppdynamiken var onödig och biblioteksinfot kunde varit mer effektiv.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket), Gruppdynamik: gruppövningar)
- Vi hade en väldigt dålig gruppdynamik, så till viss del hjälpte föreläsningen men tyvärr hade det behövts tidigare.» (Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Stryk den helt meningslösa "informationssökningsövningen" på biblioteket. Den ger ingenting annat än att man inser att man aldrig kommer söka information via biblioteket. Hej och välkommen till google...» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Fackspråk var väldigt bra att ha vid rapportskrivandet. Informationskompetensen vad dock mycket lik den som hölls första året och tillförde absolut ingenting av värde!» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket))
- Och alla olika delar gav oss olika råd om hur vår rapport skulle skrivas. Och råden var ofta motsägelsefulla » (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)

13. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

34 svarande

Ja»3 8%
Nej»12 35%
Det är OK»19 55%

Genomsnitt: 2.47

- Hur man skriver på svenska. Många "teknologer" som inte är lagda på det hållet. Och ju tidigare man informerar om att man skriver i tex presens och skriver ut alla förkortningar och inte skriver ord som "man" i en rapport, desto smidigare när grupper börjar utforma en rapport.» (Ja)
- Mer/förbättra gruppdynamik» (Ja)
- biblioteksinfon var riktigt dålig, se till att den försvinner!» (Nej)
- Men däremot borde det tas bort... » (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.74


Arbetets innehåll

14. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

35 svarande

Nej, för att...»0 0%
Ja»22 62%
Delvis ...»13 37%

Genomsnitt: 2.37

- Lite luddiga mål och förkunskaper.» (Delvis ...)
- Jag tycker vi borde haft det men vårt företag tyckte alltid vi hade brister.» (Delvis ...)
- Man var tvungen att lära sig mycket nytt under resans gång men det hör ju till!» (Delvis ...)
- Företaget som vi sammarbetade med fick lite manfall och kunde inte hjälpa oss med CAD som det var tänkt från början. Om vi hade kunnat få mer hjälp, eller kunnat mer själva så hade vi kunnat komma ännu längre med att testa vår produkt i form av en prototyp.» (Delvis ...)
- det hade alltid varit bra att ha vetat ännu mer om ämnet men vi hade absolut de kunskaper som krävdes.» (Delvis ...)
- För det som vi lovade åstadkomma, dock begärde ibland företaget mer..» (Delvis ...)
- Vi fick skaffa oss den kunskapen» (Delvis ...)
- Vi hade inte tillräckliga förkunskaper inom de specifika tekniska områden arbetet berörde från början, men tillräckliga för att kunna sätta oss in i ämnena under arbetets gång» (Delvis ...)
- kandidatarbetena var väldigt spridda och vad som behövdes för kunskap.» (Delvis ...)

15. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

34 svarande

Ja, tack vare ...»29 85%
Nej, för att ...»0 0%
Delvis, mest för att ...»5 14%

Genomsnitt: 1.29

- att det inte fanns någon tydlig väg att gå eller tydlig bild av hur resultatet förväntades bli» (Ja, tack vare ...)
- Fått lära mig mycket nytt i området och givit mig inspiration om något jag skulle kunna tänka mig att arbeta med i framtiden.» (Ja, tack vare ...)
- Vi fick tillfälle att genomföra ett riktigt projekt i samarbete mellan olika program, med världens bästa handledare!» (Ja, tack vare ...)
- Det var väldigt utmanande, både på en teknisk och estetisk nivå men samtidigt en rejäl prestation med tanke på den dåliga relation vi fick med vår kund och den utmaning det innebar att försöka samarbeta med denne. » (Ja, tack vare ...)
- att vi fick ta stort ansvar.» (Ja, tack vare ...)
- ... att det är ett verkligt projekt för ett verkligt företag som nu går vidare med vårat arbete och lanserar ny produkt under slutet av året. Detta är så vitt jag förstår ganska unikt för TD att ha en så nära koppling till näringslivet. » (Ja, tack vare ...)
- att man behövt lära sig en hel del nya metoder/programmvaror etc. Arbete i en blandad grupp samt kontakt med en faktisk kund för projektet tillförde också mycket.» (Ja, tack vare ...)
- ..uppdraget ..gruppen ..företaget» (Ja, tack vare ...)
- att vårt arbete gick in på andra områden av vetenskap som vi inte läst tidigare så fick vi tillfälle att lära oss om dessa.» (Ja, tack vare ...)
- att det var ett bra och roligt arbete där vi lärt oss mycket nytt och tagit mycket eget ansvar.» (Ja, tack vare ...)
- nästan för utmanande.» (Ja, tack vare ...)
- Det var väldigt givande, och utmanande, att få använda allt vi har lärt oss under utbildningen i ett riktigt uppdrag för ett företag. Det var stor skillnad mot de skolprojekt vi gjort innan!» (Ja, tack vare ...)
- arbetet låg mer produktutveckling än åt det tekniska.» (Delvis, mest för att ...)
- Utmanande ja, men inte särskilt inspirerande eftersom vi inte kunde göra företaget nöjd. » (Delvis, mest för att ...)
- Det var så lite gjort på området» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

16. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

35 svarande

Nej, för att...»0 0%
Ja»33 94%
Delvis ...»2 5%

Genomsnitt: 2.05

- men vi var tvugna både i rapport och presentation att lägga fokus på att motivera våra val mer än att kunna presentera allt vi hade åstadkommit. Detta upplevde jag som mentalt påfrestande, då de andra grupperna fick genomför snygga presentationer och blev uppskattade medan vi mer fick anta en försvarsroll. » (Delvis ...)

17. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

35 svarande

Nej, för att...»4 11%
Ja»31 88%

Genomsnitt: 1.88

- Det var lite för stressigt för att man skulle hinna sätta sig in i en annan grupps arbete och ge ordentlig kritik. Men det gav ändå lite till den andra gruppen. Framförallt var det svårt att veta vad som skulle ingå i en opposition då vi aldrig gjort det förrut.» (Nej, för att...)
- Det var för mycket med det egna projektet.. kan inte hjälpas.» (Nej, för att...)
- Man hade väldigt mycket att göra med sitt eget projekt samtidigt. Så kändes ganska betungande och något som man gjorde bara för att man var tvungen och som gruppen man opponerade på ännu inte skulle kunna ta till sig och använda.» (Nej, för att...)
- Ja tiden var tillräcklig men jag tycker inte vi fick tillräckligt med material från oppositionsgruppen för att kunna opponera på ett bra sätt... men det förlorade de mest på.» (Nej, för att...)
- Lite kort om tid men det funkade» (Ja)
- Lagom med tid!» (Ja)

18. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

35 svarande

Nej»34 97%
Ja, nämligen»1 2%

Genomsnitt: 1.02

- att examinatorn hade varit bättre påläst på ämnet (kunde läst igenom rapporten noggrannare i förväg).» (Ja, nämligen)


Examination

19. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

34 svarande

Ja»28 82%
Nej, för att ...»2 5%
Delvis, mest för att ...»4 11%

Genomsnitt: 1.29

- Bligård var tydlig från början.» (Ja)
- Vår handledare var väldigt tydlig på vad som gällde» (Ja)
- De har inte berättat så mycket, speciellt inte examinatorn som inte ens såg ena presentationen. Gruppen fick gissa att de arbetade utefter den plan som chalmers lagt upp på hemsidan.» (Nej, för att ...)
- dålig kontakt med examinator och handledaren hade dålig koll på vad som gällde angående betyg och tider.» (Nej, för att ...)

20. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten1.3
2.Handledningstillfällena (arbetets återkoppling)2.4
3.Presentationen2.5

- 1 bäst» (?)
- Hade ingen avstämning med examinator. Allt sådant gjordes med handledare» (?)
- Konstig fråga. Möjligen kan man skilja rapporten från presentationen men annars går det in i varandra. I o m att vi på TD jobbar så nära varandra så har t ex oppositionsgruppen hela vägen varit insatt i vårat arbete och kunnat ge input innan inlämning för betygsbedömning. Vilket påverkade betyget mest? Hur ska man kunna veta det?» (?)
- Företagets respons tror jag spelade in lite grann.» (?)

21. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

35 svarande

Ja, med lika delar»33 94%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»1 2%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»0 0%
Jag vet inte»1 2%

Genomsnitt: 1.11

22. Har du har uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

35 svarande

Ja»24 68%
Nej»10 28%
Det borde funnits»1 2%

Genomsnitt: 1.34

- Men TD håller så hög nivå att det jämfört med andra program sällan är aktuellt med lägre betyg...» (Ja)
- Det vore dock märkligt om någon i årskursen fick mindre än femma, eftersom arbetsinsatserna har varit så stora och resultaten så bra.» (Ja)
- konstig fråga...» (Ja)
- Inte helt nej, men det känns väldigt svårt för examinatorn att kunna avgöra arbetsbördan och engagemanget inom gruppen. » (Nej)


Sammanfattning

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kandidatarbetskursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 14%
Gott»12 34%
Mycket gott»18 51%

Genomsnitt: 4.37

- "Biblioteksupgiften" kändes lite onödig. Överlag krävdes att väldigt många timmar lades ner på kursen vilket gjorde att man kände sig mycket stressad mådde dåligt i perioder.» (Godkänt)
- Med lite tydligare guidning i svåra situationer och kanske lite större omtanke i val av projekt (omfattning och realiserbarhet, men även kundens inställning) skulle kursen kunna bli superbra!» (Godkänt)
- Bra men vissa företag var mer påfrestande än andra och borde granskats mer noggrant innan tilldelning.. Det gick ganska mycket energi utöver kunskap och arbetsinsats att handskas med ett påstridigt företag.» (Godkänt)
- Kunde som sagt varit mer direktiv och förslag från handledare/examinators sida från början. Men ett underbart roligt och lärorikt kandidatarbete nu i efterhand.» (Gott)
- Lärorikt... gärna fler projektkurser istället för tentamina som inte lär oss något. Men mycket plats för förbättring gällande koordination kring arbetet.» (Gott)
- Den roligaste kursen hittills på dessa 3 år» (Mycket gott)
- Det är väldigt bra att TDarna får göra kand.jobbet med företag!» (Mycket gott)
- Det enda smolket i bägaren är den totalt meningslösa biblioteksövningen som ger exakt ingenting och som bara tar tid ifrån det verkliga arbetet. För det tar oerhört mycket tid och kraft att skriva kandidatarbete. Och att då lägga massa tid på biblioteksövningen kändes helt bortkastat.» (Mycket gott)
- Alltid kul och lärorikt med projektkurser! Borde vara mer sånt.» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från