ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-1 Nautisk översiktskurs - sjömanskap, SJO347

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»12 60%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.7

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 10%
75%»7 35%
100%»10 50%

Genomsnitt: 4.3


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 45%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 77%
Nej, målen är för högt ställda»3 16%

Genomsnitt: 2.11

- Sen förra året har kursen förändrats, som jag har förstått det är det till det bättre. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kändes som en väldigt detaljerad nivå för en liten kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För mycket detaljinformation för vår utbildning. För mycket detaljinformation i förhållande till kursens poängtal.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»10 52%
Ja, i hög grad»5 26%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.36

- Mycket bra anpassad tenta» (Ja, i hög grad)
- Det hade varit ännu bättre om vi hade fått ett "fall" och fått lösa det med hjälp av sjötrafikföreskrifterna. » (Ja, i hög grad)
- tentan kunde haft mer frågor!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»7 35%

Genomsnitt: 3.15

- Allt handlade om instuderingsfrågorna, om man kunde dem när tentan skulle skrivas, så klarade man tentan.» (Ganska liten)
- Genomgångarna speglade tentan väldigt bra. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»7 35%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.05

- Behövde ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Köpte aldrig någon litteratur. » (Mycket liten)
- Lektionerna och Powerpoints var mer givande än kurslitteraturen» (Ganska liten)
- Vissa kapitel saknades i boken vilket berodde på strul på tryckeriet. Inte jätte bra. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»11 55%

Genomsnitt: 3.55


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.85

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»14 70%
Har ej sökt samarbete»4 20%

Genomsnitt: 4.1

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»15 75%
Hög»1 5%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.15

- För hög i förhållande till antal poäng som kursen är.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»10 50%
Hög»4 20%
För hög»5 25%

Genomsnitt: 3.6


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 15%
Godkänt»8 40%
Gott»6 30%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Måste vi veta i land hur det är att köra ett fartyg in till kaj från både styrbord och babord? Är inte det befälhavarens uppgift? Att lägga 3 timmar på att sitta vid en dator och styra ett fartyg fram och tillbaka i olika situationer endast för att "få förståelse för". Det är slöseri med min tid! Berätta istället för mig att fartyget kan ha svårt att lägga till i vissa förhållanden så köper jag det. » (Dåligt)
- Roligt med studiebesök och portsim» (Godkänt)
- jag tycker fortfarande att kursen är alldeles för detaljerad. Varför ska vi veta hur man lägger till med ett akterspring? Kan man inte få in något som är lite mer intressant för SOL att veta. En del delar i kursen känns nämligen endast som utfyllnad. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Instuderingsfrågor och möjlighet till pluss poäng till tenta»
- Dom delarna som är relevanta för oss på SOL»
- Innehållet i kursen. Vad jag har förstått så har innehållet under flera år decimerats och förändrats för att vara lämpligare för logistiker. Den nivån som vi höll var relevant.»
- Olinderssons pedagogiska förklaringar och power points»
- Portsim var bra men tidskrävande. Gav en bra uppfattning om hur ett fartyg fungerar i olika typer av väder.»
- Arbetsbelastning och som 4p så gjorde sig kursen gott. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte så detaljrikt. När kommer jag behöva veta hur man lägger till kaj med en högergängad propeller?»
- Jag förstår inte poängen med att vi på SOL ska veta hur man lägger till med hjälp av ett förspring och liknande.»
- En del föreläsningar var alldeles för djupgående. Att exempelvis stå och gå igenom olika dagetsignaler och hur olika lanternor sitter på olika typer av fartyg i flera timmar kändes som bortkadtad tid då jag inte förstår vad denna kunskap skulle kunna ge oss? »
- Kursen är för detaljerad. Hur ska man tänka på sjömanskap från landsidan hade jag velat veta mer om. »
- Studiebesöket på marinan, vilket var alldeles för låg nivå på. Höj nivån! »
- Bort med hur segelfartyg väjer för varandra, bort med insöade regler, lite mer basic. VIlka olika system och program som ska användas så att säga, mer kontorsrelaterat»

16. Övriga kommentarer

- Tycker man går in för djupt i ämnet. Vi kommer troligtvis aldrig behöva använda detta. Man borde slå ihop Maskinteknik, sjömanskap, lasthantering och navigation till en kurs där man lär sig grunderna i allt.»
- För mycket onödig kunskap. Väjningsregler, dagersignaler, mistsignaler förstår jag inte hur jag ska använda i mitt framtida yrke. »
- Hur fungerar anlöp i hamn och hur arbetar landpersonal, hamnagent och rederi med fartyget? Relevent för Sjöfart och Logistik»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.45

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.45
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från