ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 ZBASS Fysik A, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-24 - 2012-11-11
Antal svar: 143
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

143 svarande

Högst 15 timmar»8 5%
Cirka 20 timmar»28 19%
Cirka 25 timmar»37 25%
Cirka 30 timmar»26 18%
Minst 35 timmar»44 30%

Genomsnitt: 3.48

- Varit lat.» (Högst 15 timmar)
- Mer mot slutet av läsperioden.» (Cirka 20 timmar)
- Tempot har ibland varit för högt enligt mig. Om man någon gång fastnade på något var det nästan omöjligt att inte hamna efter direkt, eftersom det kom nytt material konstant.» (Cirka 25 timmar)
- Svårt att ge något exakt svar. I början är det svårt att lägga ner tid då kursen inte kommit så långt än medan man i slutet aldrig får tiden att räcka till.» (Cirka 25 timmar)
- Betydligt mer de två sista veckorna» (Cirka 25 timmar)
- Man har varit tvungen att plugga varje ledig stund!» (Minst 35 timmar)
- Varje dag till åtta minst har jag varit i skolan, söndagarna var jag i skolan också, inte lördagar dock. » (Minst 35 timmar)
- Fick lägga många, långa extra timmar på självstudier pga att läraren inte kunde visa på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur uppgifterna skulle lösas.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

142 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 1%
75%»7 4%
100%»133 93%

Genomsnitt: 4.92

- Föreläsningar, ej övningar» (50%)
- Missade några pga sjukdom» (75%)
- Missat en del fredagsrepetioner på mekaniken då det inte gett något utbildningsvärde.» (100%)
- Har varit på alla föreläsningar utom en och en halv, dock inte på alla övnings- och SI-möten.» (100%)
- Jag har varit på varje föreläsning!» (100%)
- Bortsett från någon missade föreläsning p.g.a. sjukdom.» (100%)
- Alla föreläsningar, övningar endast då jag har haft frågor redo.» (100%)
- missa en föreläsning pga sjukdom men annars vart med på allt.» (100%)
- Förutom 4 föreläsningar och 1 exercise som jag missade pga sjukdom.» (100%)
- Varit sjuk två dagar och inte varit på SI-mötena» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

140 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 15%
Målen är svåra att förstå»5 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»84 60%

Genomsnitt: 3.26

- Minns inte riktigt målen.» (?)
- Har sett målen men slarvat med att läsa dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har inte lyssnat till/läst målen särskilt noggrant. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

126 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»98 77%
Nej, målen är för högt ställda»28 22%

Genomsnitt: 2.22

- Det är svårt att bedöma målen i sig, man vet inte om det hade gått att ta sig an dem på ett annat sätt. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Men det är väldigt många formler att lära sig!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Höga men rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt nära att vara för högt ställda mål. Väldigt mycket teori att ta in på kort tid. Ovana vid högskolestudier hjälper heller inte. Ryktas om att detta är den tuffaste kursen. Kanske lägga den på våren?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga, dock hur föreläsningarna och undervisningen är utformade känns de att det är mer riktat till de med förkunskaper» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har bekanta som har läst Fysik A och B på gymnasiet vilka jag har visat några av våra uppgifter för. Dessa har utbrustit: "Va, läser ni sånt här? Det här är svårare än den högsta nivån vi låg på under gymnasiet!". Detta måste innebära att vi med råge passerar den nivån vi förväntas och således klarar färre kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Inte ens gymnasielärare i fysik klarar många av dessa uppgifter. Därmed tycker jag att det är för stor uppgift att greppa under så kort tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För många olika områden, vilket gör det hela oöversiktligt och stressigt med tanke på att man aldrig får tid att lära sig ett område ordentligt innan det är dags med nästa.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

127 svarande

Nej, inte alls»3 2%
I viss utsträckning»39 30%
Ja, i hög grad»69 54%
Vet ej/har inte examinerats än»16 12%

Genomsnitt: 2.77

- Målen var inte lättast att förstå och där med inte lättt att veta om man uppnått eller inte» (?)
- Jag anser att tentan höll en alldeles för hög nivå i förhållande till det vi tidigare övat på och förväntats lära oss. Jag hade bra baskunskaper, men hade inte möjligt att visa detta då nivån var allt för hög. » (Nej, inte alls)
- då tentan inte motsvarade vad vi gjort på kursen tycker jag inte att den var rättvis. » (Nej, inte alls)
- Per lärde oss alfabetet på föreläsningarna. På tentan bad hon oss skriva det, på arameiska... Tentamen var extremt svår, en nivå som vida överstiger det vi gått igenom.» (I viss utsträckning)
- Mycket svår tenta, inte helt tydligt hur man skulle lösa uppgifterna... » (I viss utsträckning)
- Examinationen låg inte alls på samma nivå som övrig undervisning» (I viss utsträckning)
- För mig som har lagt ner så mycket tid på studier, tycker jag att provet borde har varit lite lättare. Nu känns det som att, trots att jag har pluggat varje vakna stund, jag ändå bara knappt kommer få godkänt, vilket inte känns just!» (I viss utsträckning)
- Tentamen innehöll en del överraskningsmoment där det var mycket svårt att förbereda sig, ambitiöst studerande föregicks nog av tur för allt för många.» (I viss utsträckning)
- Tentan bestod utav övningsuppgifter, gamla tenta uppgifter vi redan sett vilket gör att man kan lära sig uppgifternas lösning utantill. Jag skulle vilja se nya uppgifter till tentan så man verkligen måste förstå ämnet för att klara uppgifterna genom att tänka. Tentan var även väldigt lång så det blir svårt att hinna med allt. Om man kan lösningen utantill på dessa tal i den långa tentan kan man hinna med allt men om man ska ha tid till att tänka själv så är det för långt prov.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för många riktigt avancerade ("MVG")-uppgifter. » (I viss utsträckning)
- Vi hade inte en chans att visa att vi kunde grunderna i kursen då tentan var på alldeles för hög nivå. » (I viss utsträckning)
- Tentatalen var över lag mer komplicerade än övningarna. Kanske borde man ha skippat sam. på fredagarna för att lämna mer tid att räkna igenom hela tal exakt som de ska lösas på tentor? (Ja, jag vet att vi fick rösta. I efterhand tycker jag absolut att vi röstade fel.)» (I viss utsträckning)
- Jämfört med tidigare tentor kändes våran svårare, men så är det väl alltid.» (I viss utsträckning)
- Gillade inte alls upplägget då hälften av uträkningarna inte ska redovisas, Sen har vi tre uppgifter i slutet som ska redovisas som är hämtade ur förra årets tenta men är såpass omfattande att de inte motsvaras av de övningsuppgifter vi haft under kursens gång. Hade vart okej om man hade fått redovisa svaren i första delen med....» (I viss utsträckning)
- Det var synd att provet består av enbart svårare uppgifter. Det borde finnas några, om så bara ytterst få, enklare frågor, för mindre poäng men för att lugna den som skriver tentan.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att till viss del var det mycket svåra uppgifter. Känner att jag inte riktigt fått den kunskap/träning som krävdes för att kunna lösa dem under den tidspress som uppstår.» (Ja, i hög grad)
- Lite för hög grad kan tyckas. Jag uppfattade att tentan var på en HELT annan nivå än saker vi tränat på, både tidigare tentor och övningsuöpgifter.» (Ja, i hög grad)
- Men jag upplevde den en aning svår med tanke på tiden man fick på tentan och att det var första tentan vilket innebar mycket stress.» (Ja, i hög grad)
- Har inte examinerats än» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

OBS! Välj vilken grupp du tillhör!

143 svarande

Totalt:

Mycket liten»3 2%
Ganska liten»7 4%
Ganska stor»46 32%
Mycket stor»87 60%

Genomsnitt: 3.51

Fördelat på olika grupper:

grupp 1-7: (95 st)
Mycket liten3 3%
Ganska liten6 6%
Ganska stor37 38%
Mycket stor49 51%

Genomsnitt: 3.38

- Förstod inget under föreläsningarna. Gjorde mig bara förvirrad. Gick för fort fram och många steg hoppades över med kommentaren: "det här kan ni redan från gymnasiet". Jag har inte gymnasiekompetens i fysik och kom till kursen , som jag trodde, för att lära mig. För att klara fysiken måste du ha svensk gymnasiekompetens i ämnet.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit närmast obegripliga och enligt min åsikt ett stort slöseri med tid» (Mycket liten)
- Det gick alldeles för snabbt. Väldigt mycket information att ta in på kort tid. » (Ganska liten)
- Ostrukturerat och svårt att följa med i uträkningar.» (Ganska liten)
- Föreläsare har varit högst opedagogisk och ibland till och med oförstående på grund utav osammanhängande exempel med mera.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit på en alldeles för hög nivå och otydliga redan från start» (Ganska liten)
- Det var svårt att jänga med ibland. Kändes som om kursen var svårare än vad den behövde vara.» (Ganska liten)
- Jag har deltagit i föreläsningar för båda grupper» (Ganska stor)
- Per var bra på att repetera och markera vad som var viktigt att komma ihåg, men jag svårt för att förstå det han gick igenom, för vad som är självklart för den ena är inte självklart för något annan och specielt inte om man kommer från en annan branch. Det kändes som att det förväntades att vi hade förkunskaper i fysik innan. Sedan var det för tät mellan matte- och fysikprovet, hann inte att plugga så mycket innan provet, vilket påverkade mina resultater - det blir nog omprov för min del.» (Ganska stor)
- Mycket rörigt och svårt att anteckna och få bra underlag till studier via föreläsningarna.» (Ganska stor)
- skulle behövt mer grunder innan man gav sig på de större problemen.» (Ganska stor)
- Men ostrukturerad undervisning, mkt bygger på hur läraren vill att lösningar ska presenteras vilket det känns som att man lärt sig mest om ist för själva ämnet.» (Ganska stor)
- om man har fråga på nåt, önskar jag tydligare svar eller förklaring på annat sätt. allt är inte lika självklart för oss som för föreläsarn!» (Mycket stor)
- Vi har bara haft föreläsningar som betydelse för kursens innehåll. Jag öppnade knappt min nya fysikbok få Per gjort klart från början att föreläsningar var det allra viktigaste. Dock är pers undervisnings mycket röriga och opedagigiska och eftersom han lägger så otroligt vikt på föreläsningar vill man verkligen förstå vad som är viktigt i hans upplägg. Detta är mycket oklart då han pratar om många saker som är mycket svårare än vad vi behöver veta och väldigt ostrukturerade tavelskrivs. » (Mycket stor)
- Relativt till vad jag hade förstått utan föreläsningarna - mycket stor. Sen om jag faktiskt förstod allting på föreläsningarna eller tyckte de var bra och pedagogiska, det är en annan fråga..» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar. » (Mycket stor)
- Per gör allt sitt material och har en helt egen lösningsgång och rättningsvariant. Så det är helt oumbärligt att gå på föreläsningarna för att lära sig det.» (Mycket stor)

grupp 8-10: (48 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 2%
Ganska stor9 18%
Mycket stor38 79%

Genomsnitt: 3.77

- Föreläsningarna går fort och eventuella frågor skummas igenom med en "men det fattar du väl"-attityd. Visst, här har vi mottagit den största delen av vår kunskapsbas, men man hade kunnat lära sig så mycket mer om allt var lite mer strukturerat.» (Ganska liten)
- Föreläsaren pratar endast till dem som redan kan. Har man dåliga förkunskaper (dvs inte läst fysik på gymnasiet) är det väldiigt svårt att hänga med.» (Ganska stor)
- Jag hade ingen bok, vilket gjorde föreläsningarna viktigare.» (Ganska stor)
- Var mycket lättare att lära sig någonting när jag gick på föreläsningarna i den alfa eller beta salen. Var någon gång i styrbord och babord och det var väldigt svårt att höra samt koncentrera sig.» (Mycket stor)
- Har i stort sett inte använt kurslitteraturen för att föreläsningarna var så bra!» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar. Lärde mig alltid något nytt under varje föreläsning.» (Mycket stor)
- Per Öhl är en mycket engagerad föreläsare, vilket, trots endel hemska skämt, gör att man trivs med undervisningen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har övningstillfällena varit för din inlärning?

OBS! Välj vilken grupp du tillhör!

142 svarande

Totalt:

Mycket liten»9 6%
Ganska liten»42 30%
Ganska stor»55 40%
Mycket stor»31 22%
Har ej deltagit i övningarna.»5

Genomsnitt: 2.78

Fördelat på olika grupper:

grupp 1-8: (113 st)
Mycket liten8 7%
Ganska liten31 28%
Ganska stor46 42%
Mycket stor23 21%
Har ej deltagit i övningarna.5

Genomsnitt: 2.77

- hjälpen man fick var precis samma som stod som kommentar till uppgiften vilket innebar att man inte fick någon specifik hjälp för just de tillfället, alltså är övningstillfället onödigt enligt min åsikt.» (Mycket liten)
- Det var oftast svårt att verkligen få hjälp men det man undrade över, utan att få ett kryptiskt svar från Per. Oftast, om man verkligen fastnade, visste man inte ens vad man skulle fråga, och då var det svårt att få ett bra svar. För mig var de inte värda så mycket alls.» (Mycket liten)
- Läraren har mycket bråttom med att lämna dig och gå till näste man dock så kräver han att man kommer till övningstillfällena med många frågor redo. Han stannade inte kvar tills han visste att man klarade sig på egen hand utan rabblade ur sig en ledtråd och gick vidare. » (Mycket liten)
- Jag skulle ha föredragit matte upplägget, då vi ej har samma föreläsare som övningsledare. Det ger en möjligheten att få något förklarat på ett nytt och annorlunda vis. » (Mycket liten)
- För få övningstillfällen!!» (Mycket liten)
- Har haft övningstillfällena som veckans sista aktivitet på fredag eftermiddag. Hade varit bättre att ha dem tidigare under veckan. Om man fastnar på ett tal/problem kan man först få hjälp med det på fredag eftermiddag.» (Ganska liten)
- Per har en förmåga att ibland istället för att hjälpa dumförklara frågan eller svara så invecklat att det stjälper mer. Ibland är det bra. » (Ganska liten)
- Svårt att få konstruktiv kritik då Per allt för ofta gav ett ryck på axlarna och rätt svar.» (Ganska liten)
- Jag hade behövt mer övningstillfällen. SI mötena var guld värda då man behöve mer hjälp under kursen gång för att förstår. » (Ganska liten)
- Samma här, han svarar ej på frågan utan ställer en mot fråga så att när han går där ifrån är man mer undrande än innan och undrar vad man egentligen ställde frågan för de blev ju ändå inte bättre. » (Ganska liten)
- Aningen svårt att få sin fråga hörd. Ofta standardsvar som inte riktigt speglat ens fråga.» (Ganska liten)
- hade varit bra med ett extra tillfälle i veckan då man inte fick så mycket hjälp man behövde eftersom alla hade så många frågor.» (Ganska liten)
- Allt för många som behöver hjälp på för kort tid.» (Ganska liten)
- Eftersom det är långa uppgifter, för det mesta, så krävs det mycket tid att diskutera fram hur problemet bäst ska lösas. Det tar så lång tid att övningstillfällena inte räcker.» (Ganska liten)
- Jag tycker att det borde vara fler övnings tillfällen så att alla kan få den hjälp de behöver.» (Ganska stor)
- Det blir lätt mycket prat under övningstillfällena, vilket kan försvåra ens koncentration. Inte alltid man hinner fråga allt man tänkt på, då det är många som vill fråga ngt när kursen är inne på någon svårare del.» (Ganska stor)
- Hade gärna haft mer än ett övnings tillfälle per vecka, då det är ända tillfället att ställa frågor. » (Ganska stor)
- Dock hade det kunnat vara fler övningstillfällen och gärna med annan lärare (som i matten) så att man kan få lite andra sätt att få saker förklarade på.» (Ganska stor)
- Kunde ha varit fler konsultationstillfällen, gärna med en annan lärare som omväxling och få lite andra infallsvinklar.» (Ganska stor)
- De va svårt att få konkreta svar å förklaringar till saker. Kändes som att läraren inte hade tid att verligen gå igenom ordentligt» (Ganska stor)
- Dock var det svårt att få tillräckligt med hjälp och att få svar på alla sina frågor. Det skulle behövts fler övningstillfällen.» (Mycket stor)
- Framför allt SI mötena har varit till stor hjälp i mekaniken.» (Mycket stor)
- Tack vare möjlighet att diskutera.» (Mycket stor)
- Övningstillfällerna har varit mycket givande men det hade varit bra med fler tillfällen och kanske med fler lärare med olika pedagogik» (Mycket stor)
- Pga lång kö att få hjälp och känt att de gett mer att sitta i små grupp än att gå på dessa» (Har ej deltagit i övningarna.)

grupp 9-10: (29 st)
Mycket liten1 3%
Ganska liten11 37%
Ganska stor9 31%
Mycket stor8 27%
Har ej deltagit i övningarna.0

Genomsnitt: 2.82

- Övningarna var katastrof! Per fick springa som en tok till alla som hade frågor, och pga att vi var för många vid tillfällena hann man bara med en-max två frågor. De är för lite under en hel vecka! Jag gick bara någon enstaka gång mot slutet, i hopp om att jag kunde fråga någon annan elev om hjälp!» (Mycket liten)
- På samma sätt som föreläsningarna är skummiga och eventuella frågor får luddiga svar så ger övningstillfällena inte så mycket. Frågor blir besvarade med: "Det gick vi igenom i exempel [...].", och visst, det kanske vi gjorde, men vad hjälper det om jag inte förstod då heller?» (Ganska liten)
- Jag går i grupp 9. Där var vi två grupper till skillnad från alla andra som fick vara en grupp per tillfälle. Känner då att vi har fått mindre tid per person för att ställa frågor då vi oftast har varit en fylld 60-sal. Kölistan har därför varit lång och detta har ju varit en stor nackdel för oss för vi får helt enkelt inte samma förutsättningar. Trots att Per har försökt hinna med alla så känner jag att övningstillfällerna inte har givit mig speciellt mycket då den tiden har använts för att lösa uppgifter med mina kursare, vilket vi kan göra närsom och inte behöver ett övningstillfälle till. Frågorna vi har haft har vi fått lösa på annat sätt ändå.» (Ganska liten)
- Alla andra grupper fick ha övningstillfällena själva, medan vi fick ha vårat tillsammans med en annan grupp. Där med fick vi inte lika mycket hjälp och det var ofta man inte hann få hjälp alls. » (Ganska liten)
- Jag har inte behövt så mycket hjälp.» (Ganska liten)
- mindre grupper hade varit bättre» (Ganska liten)
- Hade varit bättre med en mindre grupp, vore bra att kunna erbjudas mer hjälp» (Ganska liten)
- Vi var stor grupp och det tar tid för övningsledaren att hjälpa så man fick inte alltid den hjälp man önskade.» (Ganska stor)
- Det hade varit betydligt bättre om vi hade fått ett eget klassrum med endast grupp 9 som nästan alla andra grupper fick. Jag upplevde att det ofta var lång kö för att få hjälp.» (Ganska stor)
- Det var jättedåligt att två grupper hade övningstilfälle ihop, då det ibland var jättelång hjälplista. Tycker det är märkligt hur 8 grupper kan ha det och sen skall två grupper ha det ihop. » (Mycket stor)
- Det hade dock varit bra om vi kunde haft varsitt tillfälle eftersom många vill ha hjälp hela tiden» (Mycket stor)
- Hade helst inte varit två grupper i samma klassrum då det blev väldigt lång kö för att få hjälp. » (Mycket stor)
- Varit svårt att få hjälp då vi varit så många» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

142 svarande

Mycket liten»59 41%
Ganska liten»43 30%
Ganska stor»24 16%
Mycket stor»16 11%

Genomsnitt: 1.97

- Det är väldigt synd att kurslitteraturen ("Heureka"-böcker) inte räcker till för att uppnå kursens mål, klara av tentauppgifterna. Skulle man inte kunna ge ut en Chalmers-fysikbok för tekniskt basår som man har gjort i matematik och som är alldeles lysande?» (Mycket liten)
- Fick i början av kursen veta att kurslitteratur inte var nödvändig.» (Mycket liten)
- Har läst det som hänvisats men det har bara varit dåligt formulerade repetitioner. » (Mycket liten)
- Inte för att litteraturen är dålig, men den behövdes knappt pga de bra föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Ärligt talat var det helt onödigt att köpa böckerna. Speciellt H2, som vi har läst högst 10 sidor i totalt under hela kursen. » (Mycket liten)
- Böckerna lite, anteckningar mycket» (Mycket liten)
- Har endast öppnat kurslitteraturen ett fåtal tillfällen.» (Mycket liten)
- har öppnat boken en gång.» (Mycket liten)
- Böckerna var inte speciellt bra och la till massor av info som var onödig.» (Mycket liten)
- Öppnade boken en gång. » (Mycket liten)
- Boken är helt onödig. Per borde säga detta tydligare.» (Mycket liten)
- Värdelösa meningslösa pengar att lägga på böcker jag öppnade en gång.» (Mycket liten)
- Jag hade inte boken.» (Mycket liten)
- kurslitteraturen har jag knappt använt pga att det "utdelade materialet" har varit så omfattande.» (Mycket liten)
- inte alls» (Mycket liten)
- Borde funnits mer kurslitteratur så det hade varit lättare ta igen om man missat något eller om man inte förstod allt på genomgången. Att kolla igenom overheadsen räckte inte för att man skulle fatta vad som gicks igenom på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Per har sitt eget upplägg som inte följer lärobokens ramar. Stort fokus hölls på att uträkningar och upplägg skulle vara exakt i enighet med så som per önskade. » (Mycket liten)
- Men det kan vara hur jag själv pluggar. Jag använde aldrig boken, förutom den gången som frågorna vi skulle göra var i boken. Det fanns inte tid till att läsa extra, även om det ibland definitivt skulle behövts. Det var helt enkelt för mycket övningsfrågor och annat att göra för att ha tid till boken.» (Mycket liten)
- Öppnade knappt boken vi blev rekommenderade att köpa» (Mycket liten)
- Att lägga ut 500 kr på Heureka-boken kändes ganska onödigt, i princip allting lärde jag mig av föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Ingenting i princip. Inget är bra med boken de delar ni la fokus på la boken inget fokus på och tvärt om. » (Mycket liten)
- Väldigt lite hjälp av kurslitteratur. Dock väldigt hjälpsamma föreläsningsanteckningar. Inte mycket förankrat i litteraturen. Använde den bara till ett litet moment!» (Mycket liten)
- 525kr för ingenting verkligen kanske sammanlagt 10 sidor som var nyttiga» (Mycket liten)
- Jag öppnade boken möjligen 2-3 gånger under hela kursen.» (Mycket liten)
- förlitade mig nästan helt och hållet på föreläsningsanteckningar. Det kändes bitvis lite onödigt att ha en kursbok som i princip inte användes. Hade varit bra om man antingen lägger mer fokus på boken (vilken kändes överflödig) eller blir tydligare med att boken endast fungerar som någon form av referenslitteratur.» (Mycket liten)
- Jag hade den "gamla" boken» (Ganska liten)
- Har inte använt mig av litteraturen annat än då vi skulle räkna på tal i dem.» (Ganska liten)
- Värdelös kurslitteratur. Endast föreläsningsanteckningar har varit till hjälp. » (Ganska liten)
- Mycket fås via ens egna anteckningar!» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har använts mkt lite, känns onödigt att ha köpt den så här i efterhand. Men övnuppgifter har man haft användning av.» (Ganska liten)
- kollade knapt i boken» (Ganska liten)
- Knappt öppnat heurika-böckerna» (Ganska liten)
- Boken läste jag nästan aldrig i. » (Ganska liten)
- Boken endast användbar till få kapitel, om man fastnar på en uppgift går det inte att läsa sig till ett svar i boken vilket gjorde att om man fastnade så fick man förlita sig på de stressiga övningstillfällena där man fick korta svar. Övningsuppgifter vi fått online har vart bra och relevanta.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen följdes inte så mycket i kursmålen. » (Ganska liten)
- Själva boken har inte utgett så stor del av kursmaterialet. Känns nästintill överflödig.» (Ganska stor)
- OH-kopiorna var bra, boken kändes lite överflödig.» (Ganska stor)
- Boken inget alls.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen kändes i mångt och mycket överflödigt, föreläsningsanteckningar och övningshäften var långt mycket viktigare.» (Ganska stor)
- Kursboken var inte till stor hjälp. Vi behövde knappt använda den och jag tycker att det var ett dåligt råd att säga till oss att den skulle vara bättre än andra upplagor.» (Ganska stor)
- Boken i fysik känns i efterhand onödig att ha köpt. Första dagen vi började sas det också att gammal litteratur skulle vara oanvändbar, vilket den verkligen inte var. Hade varig bra om vilken kurslitteratur vi behövde kom ut tidigare och också skillnaden på den nya och den gamla. Kursen var mer baserad på det material som lämnades ut än boken. Vilket är bra då man skulle kunna slippa den kostnaden. » (Mycket stor)
- Kursmaterial, som i övningshäftena - väldigt stor. Kursmaterial, som i övningsboken - väldigt, väldigt liten, öppnat den en gång på 8 veckor. [dock då jag öppnade den var den väldigt användbar]» (Mycket stor)
- Stor hjälp har varit föreläsningarna och instuderingsuppgifterna som Per har lagt ut på hemsidan. Tyckte inte alls om boken.» (Mycket stor)
- Har enbart använt mig av den information vi fått tillgång till via Studenportalen. Har ej använt "boken".» (Mycket stor)
- Gamla tentor i högsta grad.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

142 svarande

Mycket dåligt»2 1%
Ganska dåligt»9 6%
Ganska bra»62 43%
Mycket bra»69 48%

Genomsnitt: 3.39

- Övningshäfterna har varit ganka missvisande. Mycket förvirrande med "2.3" etc. Och vi fick aldrig någon klar bild av vilka uppgifter man skulle göra, vad som skulle göras när osv.» (?)
- Eftersom jag blev sjuk flera gånger under kursens gång så hade jag inte möjlighet att "skriva min egen kurslitteratur" som man förväntas göra på den kursen. Boken är ju inte till någon hjälp heller! Jag tycker att det är fel att föreläsningarna har så stor vikt att om man missar några viktiga då klarar man knappt av kursen. I matematiken till exempel hade jag inga problem att läsa ikapp mig med hjälp av boken.» (Mycket dåligt)
- Väldigt rörigt utdelat material och inga svar på de de utdelade tentorna. » (Mycket dåligt)
- Lite rörigt, kunde varit mer strukturerat. Sen så gick inte alltid hemsidan/kursmaterialet att nå» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är dåligt administrerad. » (Ganska dåligt)
- Det är flummigt med alla index på FÖ papper och ÖVNgs pappar. borde vara enklare. Per har ansträngt sig för mycket så det blev dåligt.» (Ganska dåligt)
- Kunde varit bättre upplösning på vissa bilder och bättre numrerat så man lättare kunde ha följt med så han gick igenom övningsmaterial på föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Det går inte att direkt klicka på "hus"-länken. Man måste söka med kurskoden.» (Ganska dåligt)
- Det borde finns betydligt mer kursmaterial att tillgå på hemsidan. Dessutom borde det material som ligger inskannat uppdateras så att det stämmer överens med de som visas under föreläsningarna. Jag tror starkt på att ju mer material som finns att tillgå, både efter och före föreläsningarna gör det lättare att ta till sig materialet från föreläsningarna. » (Ganska dåligt)
- Jättebra med hemsidan och att allt läggs ut där.» (Ganska bra)
- smått ostrukturerat vid sina tillfällen» (Ganska bra)
- Lite röriga beteckningar och numreringar.» (Ganska bra)
- Det blev ganska mycket pappersutskrifter.» (Ganska bra)
- När jag skulle gå in på utdelat material loggades jag ut från studentportalen. Man måste vara inloggad för att komma åt filerna. Jag skulle vilja att det finns anteckningar för föreläsningarna på kurs hemsidan, de flesta har svårt att följa med på föreläsningarna när man ska anteckna samtidigt. Det fanns OH-kopior att skriva ut men de var inte heltäckande och inget vidare förståeliga.» (Ganska bra)
- Det fungerar bra, mkt info att ta in. Lite krångligt med hemsidan men kan vara jag som e dum.» (Ganska bra)
- Kunde ha varit ett bättre system för att namnge filerna i Utdelat material.» (Ganska bra)
- Det var ganska lätt att få tag i materialet. » (Ganska bra)
- för mycket material att skriva ut tycker jag. Skulle varit bättre med ett utdelat kompendium.» (Ganska bra)
- A+» (Mycket bra)
- Öhl är väldigt bra på att lägga upp material, underbart!» (Mycket bra)
- hade dock varit bättre om man kunde köpa ett häfte med alla övningar istället för att skriva ut varje ex» (Mycket bra)
- Utdelat material var en del av hemsidan som besöktes alldeles för många gånger enligt mig. Men det funkade iallafall.» (Mycket bra)
- utdelat material <3» (Mycket bra)
- Väldigt lätt att hitta utdelat material!» (Mycket bra)
- Det fungerade bra att få overheads från hemsidan med övningarna men jag hade inte tyckt det varit lika bra om jag inte haft en iPad tror jag. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

143 svarande

Mycket dåliga»9 6%
Ganska dåliga»31 21%
Ganska bra»65 45%
Mycket bra»35 24%
Har ej sökt hjälp»3 2%

Genomsnitt: 2.94

- Per har svarat på frågor i den mån han hade tid. Skulle man ha hjälp var de i rasterna på undervisningen som gällde, och då var de ca 10 elever andra elever som också ville ha hjälp!» (Mycket dåliga)
- Många gånger skämdes jag för att fråga pga att det blev så pinsamt när läraren kommenterade frågan med att" kan du inte det? Det är ju basic." Sen tog han upp det på tavlan så att alla skulle se att den som frågade inte kunde. Han vägledde aldrig bara den elev som frågade utan tog upp med alla för att, som det kändes, visa hur lite man kunde.» (Mycket dåliga)
- Jag förstår mig inte riktigt på Per Öhl, och det var svårt att få svar från honom som hjälpte. » (Mycket dåliga)
- se tidigare kommentar.» (Mycket dåliga)
- Se kommentar angående övningstillfällerna. Tycker dock att Per har tagit sig tid mellan föreläsningar och så gott det har gått på övningstillfällena där trots att förutsättningarna var orimliga.» (Ganska dåliga)
- det var svårt när man är så många i gruppen och har bara ett tillfälle i veckan. Om man ska vara så många hade det varit bra med två tillfällen.» (Ganska dåliga)
- se kommentar om övningstillfällen bl.a.» (Ganska dåliga)
- Har bara kunnat ställa frågor på övningstillfället, en gång i veckan, och då var det alltid många som ville ha hjälp.» (Ganska dåliga)
- För lite tid, för många människor som vill ha hjälp samtidigt.» (Ganska dåliga)
- Man fick förlita sig till SI där nivån på ledarna var väldigt skiljd grupperna emellan» (Ganska dåliga)
- Som sagt tidigare så hade det gärna kunnat få vara fler övningstillfällen när man är så många för att man ska hinna få den hjälp som behövs...» (Ganska dåliga)
- Önskar fler konsultationstillfällen och något bättre bemötande då man frågar om saker. Eftersom många saknar baskunskaper, är det många elementära frågor man önskar få svar på och jag kunde ibland känna att svaren man fick var något nedlåtande i vissa situationer.» (Ganska dåliga)
- Alldeles för lite tid! Där har matten fungerat mycket bättre med fler övningstillfällen. Att få chansen att sgälla frågor till en fd. Tb-elev var otroligt bra då dom oftast är mer på vår nivå och vet vilken slags pedagogik vi behöver» (Ganska dåliga)
- Fler övningstillfällen och vid frågor fått ett nedlåtande svar tillbaka. » (Ganska dåliga)
- Jag fick sällan svar på de frågor jag ställde utan de svamlades bort och jag blev även dumförklarad en gång i klassrummet. Det gillade jag inte. » (Ganska dåliga)
- SI-lektionerna har varit toppen. Lektionerna med Per Öhl - Inte lika bra. » (Ganska bra)
- Man kan fråga på övningstillfällen som det är tänkt men även fråga sina klasskamrater som kan ha lösningen, man får hjälpa varandra.» (Ganska bra)
- ok, inte bäst men ok» (Ganska bra)
- Jag ställde nästan alla frågor jag hade på övningsuppgifterna under raster och efter föreläsningar, inte övningstillfällena.» (Ganska bra)
- Under övningstillfällena var det ganska svårt att få hjälp, ofta lång kö för att få hjälp av Per. Borde gå att fixa bättre så att elever hjälper elever med de lättare uppgifterna. » (Ganska bra)
- Rätt få övn tillfällen ändå» (Ganska bra)
- I gruppövningarna var vi för många i salen med bara en lärare. Det hade varit bättre om man haft fler lärare.» (Ganska bra)
- på föreläsningarna var det bra men på övningstillfällena var det ofta lång kö då vi var fler än en grupp som hade det tillsammans.» (Ganska bra)
- För få övningstillfällen» (Ganska bra)
- Per e bra på att svara på frågor.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

143 svarande

Mycket dåligt»1 0%
Ganska dåligt»4 2%
Ganska bra»25 17%
Mycket bra»107 74%
Har ej sökt samarbete»6 4%

Genomsnitt: 3.79

- De som jag försökte samarbeta med förstod inte vad det handlade om heller så det var inte till någon hjälp alls i mitt fall och jag gav upp på det ganska tidigt.» (Ganska dåligt)
- Det är många som inte vill hjälpa varandra, tror det är för att folk konkurerrar med varandra för garantiplatserna.» (Ganska dåligt)
- Har varit jättenöjd.» (Mycket bra)
- Skulle inte klarat kursen alls utan mina underbara kurskamrater!!!» (Mycket bra)
- Man hjälps åt så gott det går, även fast vissa inte vill hjälpa då de missgynnar deras garantiplats.» (Mycket bra)
- Det har varit en tröst och räddning att kunna ventilera och samarbeta med kurskamrater som befunnit sig i samma situation.» (Mycket bra)
- Mycket bra samarbeta och glad vi är ett gott gäng. » (Mycket bra)
- Än en gång, helt ovärderligt att ha kompisar som man kan plugga ihop med. Motivationen och trivseln blir mångdubblad av att ha underbara människor runt omkring sig.» (Mycket bra)
- Samarbetet var utan tvekan bästa sättet att lära sig» (Mycket bra)
- Var detta som gjorde det möjligt att klara av kursen. Tror inte att jag hade klarat av det utan jälp av gruppen» (Mycket bra)
- Hör har jag lärt mig mest.» (Mycket bra)
- det var så jag lyckades förstå.» (Mycket bra)
- Att arbeta i grupp är väldigt effektivt och ger större förståelse.» (Mycket bra)
- Dålig på att arbeta i grupp, men om jag behövt hjälp har jag nästan alltid hittat nåt som mer än gärna velat hjälpa till.» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

143 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 0%
Lagom»12 8%
Hög»88 61%
För hög»42 29%

Genomsnitt: 4.19

- Hög, dock ser jag det som en fördel.» (Hög)
- tillräckligt för att precis hinna med allt» (Hög)
- Didn"t expect anything else» (Hög)
- mkt hög arbetsbelastning, men det har också resulterat i att man har lärt sig väldigt mkt.» (Hög)
- Svårt att hinna med allt» (För hög)
- Man hann inte med allt!!» (För hög)
- Lite mer struktur så hade den varit lagom. Fungerar inte att ge ut 60 uppgifter och tentor en vecka innan den riktiga tentan.» (För hög)
- så många delmoment vilket gjorde det osammanhängande.» (För hög)
- Det blev väldigt snabbt svårt att hänga med i tempot, ingen tid alls för repetition.» (För hög)
- Det är LÅNGA och MÅNGA rekommenderade uppgifter, jag fick känslan att om man gjorde alla dem fick man inte tid att titta på gamla tentor vilket behövs för att få in tänket med att blanda ihop olika kunskaper på ett sett som inte görs i övningsuppgifterna.» (För hög)
- Magsår.» (För hög)
- Alldeles för hög. » (För hög)
- Tyvärr måste jag säga för hög, och det har att göra med sådant jag har sagt tidigare, som att tempot egentligen har varit för högt, och hamnade man efter var det helt kört. Dessutom hade man ingen extra tid att läsa i boken eller så, för all tid gick åt åt övningstalen.» (För hög)
- Väldigt intensivt studerande. Svårt att hänga med men gick.» (För hög)
- Eftersom fysiken är ny för mig har det blivit mer än jag klarat av» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

143 svarande

För låg»1 0%
Låg»1 0%
Lagom»18 12%
Hög»93 65%
För hög»30 20%

Genomsnitt: 4.04

- Hög, dock ser jag det som en fördel.» (Hög)
- För oss som bara kom hit med ett G i matematik B och utan förkunskaper i mekanik blev arbetsbelastningen väldigt hög. » (För hög)
- Tillsammans med mattens arbetsbelastning tvingas man i princip välja endast ett ämne att fokusera på!» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

143 svarande

Mycket dåligt»6 4%
Dåligt»12 8%
Godkänt»39 27%
Gott»61 42%
Mycket gott»25 17%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag kämpade hårt och lade ner så många timmar. Tentan var liknande det vi hade gått igenom på föreläsningarna men svårighetsgraden hade fyrdubblats minst sagt. 1 övningstillfälle per vecka jämfört med så många föreläsningar det är helt ologiskt » (Mycket dåligt)
- Tveksam mot föreläsarens inställning och metoder att lära ut samt att nivån anses överdriven för de som ej tidigare läst fysik. » (Mycket dåligt)
- Dåligt till godkänt. Mitt intresse för fysik har ökat och vissa stunder har jag tyckt fysiken var intresserat och kul. Dock alldeles för högt tempo och för omvecklad kring hela kurs upplägget. Tråkigt att det är mer fokus på hur per vill ha det ( man måste alltså fokuseras på att lära sig hur per tänker och hur han vill att tentan skall skrivas) än att lägga tid och fatt hur fysiken egentligen funkar) Han nämnde i början av kursen att han tyckte vi borde spenderas 40 timmar i veckan på bara fysiken. » (Dåligt)
- Upplägget av kursen var inte det bästa, undervisningarna var oeffektiva och det var mycket som lades mycket tid på sådant som var oviktigt. Konceptet repetiton på fredagar är en smart ide men istället för att ta upp exakt vad som redan står i anteckningarna kunde det vara bra att visa på nya exempel på sådant som kan vara svårt att förstå. Mest av allt saknade jag fler exercise tillfällen!! Där var pär tålmodig och gick igenom nogrannt och tog sig tid att förklara. Jag förstår inte varför matten har två exercise och fysik som många anser vara en svårare kurs, bara har en. » (Godkänt)
- - tog ett tag att anama utlärnnings sättet och var stund tals mycket förvirrande och hopp fram å tillbaka på tavlan samt, använde inte alla tavlor. Utan valde ett ledigt hörn på befintlig väldigt fulla tavla» (Godkänt)
- inte jätte kul med fysik.» (Godkänt)
- Hade behövt mer tillfället att göra övningar och ställa frågor» (Godkänt)
- Hade önskat lite bättre och tydligare struktur på det utdelade kursmaterialet och övningsuppgifterna.» (Godkänt)
- Föreläsningar och uppgifter tog inte upp de frågor som senare kom på tentamen. I alla fall inte på ett sådant sätt som var förväntat. Tidigare tentor i samma kurs liknade mer det kursinnehåll man fick ta del utav.» (Godkänt)
- De andra kurser vi haft har känts mer strukturerade i form av lösningsgång vid specifika problem. I Fysiken del A, kändes det mer som att "här har ni grundformler, lös problemet...", istället för "det här problemet löser vi så här..."» (Godkänt)
- Det känns som att man lär sig Per Öhl fysik och inte allmän fysik. » (Godkänt)
- Roligt och intressant. Men kämpigt» (Godkänt)
- Jag har lärt mig en massa saker och känner att jag har en bra koll på grunderna inom mekanik.» (Gott)
- Väldigt bra undervisning allt det där runtomkring. Det enda negativa är att det ibland blev lite flummigt. Allt behöver inte förklaras på ett extremt svårt och flummigt sätt bara för att det är fysik. Men utöver det var det väldigt bra!» (Gott)
- Per e jättebra, skulle dock velat att de var lite mer grundläggande i början.. repetera lite begrepp.. » (Gott)
- Lite för mycket information de sista veckorna innan tenta. Skulle inte skada att ha en extra vecka med föreläsningar.» (Gott)
- Svår kurs, men Per Öhl var en otroligt bra föreläsare!» (Gott)
- Väldigt intressant och rolig kurs. Högt tempo visserligen men oftast kul.» (Mycket gott)
- Synd bara att jag fick lägga hundratals timmar för att försöka klura ut lösningar som kunde gått betydligt snabbare om jag hade haft tillgång till support i mycket större utsträckning. Utan support är det många gånger omöjligt att komma vidare och det känns så tråkigt på kvällarna när man jobbat kanske 10 timmar utan att lösa en uppgift.» (Mycket gott)
- Väldig intressant ämne och fick ut väldigt mycket med tanke på kursens storlek. Bra föreläsare och intressanta problemställningar.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Exercise och SI-möten. Vår SI- ledare i fysik var en fantastiskt stor hjälp.»
- Per Öhl bör främst bevaras. Ett brinnande intresse för ämnet smittar av sig.»
- Per Öhl»
- övningshäfterna»
- Det försiktiga tempot i början för att få ner grunderna!»
- Bra föreläsningar och repetitionerna på fredagar är kanon! »
- Per Öhl »
- Materialutdelning och planeringen»
- Per Öhl som föreläsare»
- kursplanen och ordningen innehållet kom i»
- Antalet föreläsningar, genomgång av den gångna veckan under fredagens föreläsning »
- per öhl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
- SI-mekaninken»
- Föreläsningar.»
- Per Öhl var bra.»
- Per Öhl! Utan tvekan den bästa föreläsaren jag haft. Förmedlar kunskap på ett tydligt och passionerat sätt, mixat med usel humor för att hålla uppe humöret i salen. :)»
- Entusiasmen från föreläsarens sida.»
- De små grupperna under övningarna»
- SI-lektionerna»
- Kursens innehåll var bra, föreläsningarna var bra, detta bör bevaras till nästa år!»
- Föreläsningstimmarna, en föreläsning per dag behövs verkligen! Övningstillfällena»
- Si»
- övningstillfällena»
- SI-möterna!!»
- Sammanfattningslektionerna»
- kursinnehållet är mycket bra och intressant.»
- SI»
- SI»
- Per.»
- Vet ej.»
- Herr Per Öhl.»
- Per Öhl!»
- Per Öhl»
- tyckte hela kursen hade ett bra upplägg håll det så»
- Si mötena har varit toppen! Bonusuppgiften var också ett bra sätt att sätta sig mer in i de erhållna kunskaperna. »
- Si-möten och bonusuppgiften var väldigt lärorikt»
- SI-möten»
- Per Öhl!»
- Bonusuppgiften.»
- Allt»
- Si!»
- Boken»
- Kurshemsidans upplägg med allt materiel som lades upp där.»
- Uppgifter via portalen -> färre utskrifter samt mindre att bära»
- Per Öhl»
- Per Öhl»
- SI och »
- Upplägget.»
- Det mesta. Kanske skippa något mindre moment då det, speciellt i slutet blev väldigt mycket mindre moment med mycket teori att plugga in på kort tid»
- repetitionsföreläsning i slutet av veckan»
- SI-mötena.»
-

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydlighet med litteratur »
- Mer exercise och mer effektiv tid under föreläsningen. »
- Gör omfattande och relevant kurslitteratur tillgänglig.»
- Jag tycker det bör lyftast fram mer att det är viktigt att göra övningshäftena som hör ihop med det man går igenom på lektionerna så att man kan hänga med mer då det gicks igenom övningstal. Det kändes tyvärr också lite för sent att gå igenom ännu fler nya saker bara två veckor innan provet.»
- Fler "övnings tillfällen", och/eller färre elever vid varje tillfälle!»
- Kursen behöver arbetas om. Detta ska vara ett basår som förbereder för högskolestudier. Kommer man från ett program där man inte läst någon mekanik över huvud taget och kastas in i detta så kommer det gå dåligt. Basåret ska ge Fysik A och B behörighet, inte en ingenjörsexamen i stela och elastiska kroppar.»
- SI tillfällerna»
- Tentamens-tal skall ju testa vår kunskap - men det är ju inte rimligt att bara kunna svara på ca. 1-2 frågor av 8 på ett prov trots 7-8h plugg om dagen, varje dag, varje vecka, i sju veckor.»
- Riktigt dåligt att tentorna för oss låg måndag och onsdag. Jag har full förståelse att det måste vara någon som får bättre tentadagar och någon som får sämre. Men tenterar man för första gången någonsin och är ovan så gör det stor skillnad. Har man vanan för att tentera hade detta troligtvis inte påverkat på samma sätt, man vet hur man ska förbereda sig. I mitt fall kan detta göra skillnaden för att jag ska få godkända eller underkända resultat, jag känner alltså att jag ligger vid gränsen och någon enstaka dag hade absolut gjort skillnad! Vi på TB har inte heller möjlighet att göra hur många omtentor som helst för då hinner man inte klart utbildningen i tid. Får man då två underkända resultat redan i början så är det svårt att klara studierna på Chalmers.»
- Att första tentorna har mer än en dag mellan sig hade underlättat »
- Skilja pä grupper sä alla fär ett övningstillfälle»
- förklara bättre från grunden så att alla förstr, man skall inte känna sig dum när man frågor. Längre tid mellan proven»
- inte lägga tentorna så tätt efter varandra, var svårt att hinna plugga inför båda.»
- möjligheten till hjälp utöver kommentarerna till uppgifterna, mer strukturerade föreläsningar med tydligare text på tavlan (inte 2-timmars anteckningar på en tavla utan sprid ut det istället på flera!)»
- ev mindre klasser under övningstillfällena»
- Lugna er... det är sjukt mycket »
- Jämnare nivå på övings-/tentatal»
- Fler svåra tal under föreläsningarna likt den med lastbilen då det är den digniteten på tentafrågorna.»
- Lägg inte tentorna med bara en dagars mellanrum. Tentan kändes orimligt svår. »
- Det kändes onödigt att spendera 1000 kronor på kurslitteratur i fysiken då den i stort sett inte behövdes.»
- Bara lite mera struktur i övningarna (röriga häften om numreringar, men inget avgörande).»
- Fler övningstillfällen»
- Tenta tiden låg väldigt tätt inpå matematik tentan, vilket bara gav oss 1 ½, dag att endast fokusera på fysiken. Detta gjorde det sista pluggandet aningen stressat och jag var tvungen att prioritera bort saker jag behövde repetera inför tentan för att hinna med.»
- Långsammare tempo! Fler lärare att fråga vid lektionerna. »
- Hemsidan där man laddar ner utgivet material har svårt att förstå när man är inloggad eller ej. Loggar jag in på sidan så skickas jag automatiskt till förstasidan fast att jag hade letat mig in hela vägen på en arkiverad kurshemsida. Det tar lång tid och är väldigt frustrerande. Det borde vara möjligt att filma lektionerna och lägga upp dem online så att man i fall av sjukdom eller liknande inte tvingas gå till skolan och smitta andra då man annars känner att man hamnar för långt efter. Vi går trots allt på en av Sveriges bästa tekniska högskolor. »
- Möjligtvis sänka tempot/kraven på eleverna en aning.»
- Årets examination var det för hög nivå på.»
- Strukturen på undervisningen, alldeles för spretigt och hafsigt. »
- bättre sammanhållning i kursen, inte så sprötigt.»
- Utökning av excersize tillfällena med Per Öhl!!»
- att inte ha tentan så nära inpå mattetentan»
- Man bör ha tentorna med ett större mellanrum. De´,t blir jobbigt att pririotera och 1,5 dag är väldigt lite tid för att läsa in sig på nästa tenta.»
- Fler övningstillfällen»
- Lägga tentan i slutet av tentaveckan istället för mitt i och ge studenterna möjlighet till 2-3 dar extra att läsa på. Finns ingen anledning att lägga den mitt i veckan. »
- Mindre övningsgrupper och längre tid mellan matte- och fysiktentorna»
- Hade velat ha fysiktentan på fredag istället för på onsdag.»
- Lägg inte tentorna så tidigt i veckan! All extra tid vi kunde ha fått innan tentorna hade varit guld värd»
- Mycket, mycket mer support. Som det var nu kunde man sitta och vänta i 2 timmar för att få hjälp. Supporten i Johanneberg kunde inte hjälpa till med alla uppgifter pga att de inte själva kunde lösa dem.»
- Lägg gärna tentorna på onsdag/fredag, eftersom vi tenar för första gången så vore det bra med några extra dagars plugg tid. »
- Tentan, den var fruktansvärt svår. Jag ansåg mig ha rätt bra koll på grejerna inför själva tentadagen men sen när det kom till kritan så fatta jag och många av mina kompisar som jag pratade med efteråt att det inte klarat av mycket.»
- Kursen bör omstruktureras, skicka per på pedagogik-lektion och be någon se över hans utlärningsteknik. »
- Vi borde börja tidigare med större problem, inte bara sista veckan. Mer Hela uppgifter på föreläsningen.»
- Vet ej.»
- Säg till eleverna att litteraturen är näst intill meningslös.»
- Fullständiga anteckningar på föreläsningarna, så eleverna kan slippa anteckna och följa med på föreläsningen istället.»
- Mycket bör förändras med denna kurs. Dels måste vi få fler exercise-tillfällen, för att överhuvudtaget kunna klara av kursen. Jag som aldrig läst fysik, kände mig extremt överväldigad av denna kurs. De sk "sammanfattningsföreläsningarna" på fredagar var i stort sett värdelösa, lägg mer tid på att lära oss saker vi inte förstått istället för att repetera enkla formler i två timmar. Sedan måste vi få ut övningsuppgifter på en högre nivå, på den nivån tentan faktiskt ligger. Gärna efter varje avsnitt. Nu kom de svåra talen sista veckan, alltså hade man dålig chans att vänja sig vid denna höga nivå. Den största svårigheten har varit att, även om kursen har väldigt högt tempo, så kommer vi ändå inte upp på tenta-nivå tillräckligt fort för att klara av den.»
- det var för högt arbetstryck, det påverkade tentan! allt hann inte smälta in.»
- Det var ett väldigt tung och från stund till stund svårt ämne, vilket gör att man önskat att det hade varit mer än bara en dag mellan Matematik tentamen (som var lättare) och Fysik tentamen. Det är trots allt vår första tentamen vilket bara det borde räcka för att få minst 2-3 dagar mellan två tentor. Tills nästa år bör tentamen veckan för basårs elever ses över, och det borde enligt min mening finnas fler dagar utsatta för Fysik repetition än för Matematiken. Sedan skulle det även vara bra om man kanske kunde ha fysik elever från Chalmers som har exercise lektioner där man kan ställa frågor och få hjälp. Jag är medveten om att Per Öhl (vår föreläsare) tog sin väldigt värdefulla tid och hjälpte oss två timmar i veckan men i bland räckte detta faktiskt inte till. Inte är det väll så att man skall behöva tävla om hjälp, där endast de som vågar ställa 100 frågor lyckas? Gör om gör rätt! Peace & Love. »
- att exercise-lektionen borde ligga direkt efter föreläsningen.»
- Tycker man borde undervisa med hjälp av kurslitteratur. Heureka 1 hjälpte knappt någonting när man skulle plugga till tentan eller försöka lära sig något man missat på föreläsningen.»
- Fler övningstillfällen samt mer strukturerat upplägg i undervisningen. »
- Annat upplägg generellt. Inte så många olika områden, mer överkomlig nivå på tentan. Mer pedagogisk prägling på föreläsningarna. Fler övningstillfällen med annan lärare. »
- Bättre upplägg och struktur. »
- Mer pedagogiska föreläsningar. Många tycker det är svårt och han lägger ribban för högt direkt. Inga skämt och röriga exempel. Mer strukturerad när han skriver på tavlan. Tentan måste vara mer svenskt korrekt skrivit, många grammatiska felstavningar som gör att frågorna blir mycket svårtolkade. »
- Ha några fler dagar mellan tentorna. Många som börjat TB är inte vana att plugga (jobb, sabbatsår mm.) och jag var var verkligen slut efter allt intensivt pluggande veckorna innan tenta. »
- Den borde anpassas lite mer för de som inte läst någon fysik alls förut.»
- Vet ej»
- Mer organiserade föreläsningar och utdelade uppgifter. Mer struktur vid exempel så att exemplet skrivs så som det ska vara om det är helt korrekt. Det var väldigt rörigt på både exempel och föreläsningar. Även utdelade uppgifter var röriga och flera av dålig kvalitet. Ge fler exempel som är svåra. Skriv tentafrågor av en typ man har fått chans att öva på, skriv inte en tentafråga med en ny tvist som ej tidigare gåtts igenom hur man ska lösa.»
- Byte av föreläsare.»
- att ha en röd tråd genom tentorna. Inte ha en som utviker sig från alla andra tentor (som man fått tips på att repetera)»
- Mer övningar»
- Han borde vara mer konsekvent på föreläsningarna å inte bara använda samma gamla overheader som förr, trots att det var lite fel och vissa helt ovesentliga saker med»
- Powerpoint istället för overhead, enklare planering»
- Mer strukturerade föreläsningar med en röd tråd på tavlan istället för pilar kors och tvärs.»
- Tentan ska ej vara svårare än kursövningarna»
- Föreläsare.»
- Att kursen ska på någon grad använda boken. Nu var 99% av kursen baserat på föreläsningarna, vilket gjorde att sjuka studenter från TB kom till lektionerna och spred missär.»
- Övningstillfällena får gärna vara mer som SI fast med övningshäftena som grund. »
- Tempot vad väldigt högt. Verkade som att det kom uppgifter på tentan som vi inte jobbat med ännu.»
- Tentorna kunde varit "snällare" lagda. Måndag Fredag eller något sådant. Svårt med tentor nära in på. Speciellt när det var vår första tentaperiod!»
- Borde man inte utgå mer från boken så man själv kan läsa på mer och därmed lättare komma förberedd till lektionerna? Nu var allt nytt när man hörde det på föreläsningarna. »
- en lärare som förstår sig på sina elever. Och en tenta som motsvarar det vi gjort på kursen!!!»
- Fler öviningsledare.»
- alla grupper borde få egna övningstillfällen. Vi borde även fått fler dagar mellan tentorna eftersom det var vår första tentaperiod. Det hade hjälpt många att få bättre resultat. »
- Mer pedagogiskt upplägg på hur saker skrivs upp på tavlan, exempelvis uppifrån och ned.., var ofta jag själv och andra runt om mig gav upp i att följa med i slutet på uträkningarna. Inte för att det var oförståligt utan för att man tappade bort sig då det hoppades hej vilt mellan tavlorna och olika stycken. Saker missades att skrivas upp på tavlan från början och fick kompletteras senare under talet. Det kanske verkar som en bagatell för en som är insatt i ämnet eller för någon som redan läst natur på gymnasiet, men för oss andra hade det underlättat enormt. »
- Fler övningstillfällen, matcha svårighetsgraden med det som ges ut på föreläsningar, övningshäften och tenta. Bättre hjälp på övningstillfällen»
- Ett extra övningstillfälle.»
- Mer övningstillfällen med berörd lärare, på tok för lite tid att kontrollera svar o tänka efter.»
- Tentorna kunde varit mer isär.»
- Ta bort fysikboken. Det är pengar som kan sparas in.»

17. Övriga kommentarer

- Tveksamt att båda våra tentor ligger i början av veckan. Hade också uppskattat om fysiken låg före matematiktentan»
- Jag hade gärna sett att vi hade haft mer en en dags mellanrum mellan fysik- och matte-tentan.»
- Dåligt schemalagd tenta. Nu kommer man ju bara gå hemma i 4 dagar istället för att kunna plugga 2-3 hela dagar extra! Jag står helt och fast vid vad jag tycker och känner inget behov att vara anonym i mina åsikter om dessa frågor. Vill någon veta mer är de bara att ta kontakt med mig. Jakob Melby 0703075675»
- Per Öhl är en skön lirare.»
- Läraren har varit otroligt pedagogisk, vilket krävs till en så pass avancerad kurs.»
- kursen har varit mycke bra vid sina tillfällen men även svikit stort vid andra, därav sammanfattade intrycket "dåligt" av kursen.»
- Att inte lägga tentorna så tätt inpå varandra (mån & ons). Hade varit bättre om dem varit mer utspridda.»
- Jag tycker att skillnaden i svårighetsgrad mellan övningstalen och tentatalen var för stor. man fick nästan en chock på tentan. Man borde ge svårare övingstal eller lättare tentatal.»
- Det är INTE frivilligt att lämna ut sin hemuppgift för någon annan att rätta då tre poäng på provet kan göra väldigt mycket. Vi som studerar har INGENTING att göra med vad våra kamrater presterar på prov. Att svära en "tystnadsplikt" tar inte bort det allvarliga i situationen.»
- Lägg inte matte och fysiktentan så tätt inpå varandra! det är mycket nog med information som ska lagras i huvudet för en tenta, men för två blir det för mycket. kortslutning i huvudet!»
- Jag har tyckt att kursen har varit mycket intressant trots att man har fått närapå jobba ihjäl sig!»
- Att fysiktentamen kom en och en halv dag efter våran matematiktentamen påverkade förberedelserna inför fysiken. Detta bör ändras på till nästa år. Hade varit bättre med två till tre dagar emellan för att möjligtvis kunna uppnå ett bättre resultat.»
-
- Synd att tentorna (matte del a och fysik del a) låg så tätt inpå varandra. Eftersom hela kursen har gått i en väldigt fart var varje minut på slutet viktig för repetition, nu blev det alldeles för lite tid till att repetera och betyget blev helt klart lidande av det. »
- Gillade att tentan låg så nära mattetentan så att man fick något slags "lov" efteråt att hämta upp sig på innan det är dags för nästa läsperiod.»
- Det skulle vara väldigt fördelaktigt om man fick mer tid mellan tentan för matte och fysik.»
- Behåll SI-mötena till nästa år!!! Skulle gärna vilja ha dem under hela tiden på basåret. skulle i alla fall vara gött om man hade SI-möten halva året.»
- Dålig stil att lägga basårets tentamen så pass nära varandra. SKÄRPNING. (Förstaårsstudenter av alla de slag) måste få förtur på de fördelaktiga tentadatumen åtminstone första tentaveckan. »
- Ha gärna ett större avstånd mellan tentorna, iår var de bara en dag emellan vilkat jag tror hade en negativ påverkan på mitt resultat.»
- Tentorna borde inte ligga så tätt inpå varandra. Vi hade Matte-tenta på måndagen och fysik-tentan på onsdagen i tentaveckan.»
- Är medveten om att det är mycket negativ kritik i denna utvärdering, men jag anser att nivån har varit alldeles för hög. Arbetsbelastningen likaså. Riktigt röriga föreläsningar och märkligt upplägg från föreläsarens sida. Felkonstruerade meningar på tentan med bl.a. Syftningsfel samt värdefel gjorde det hela ännu svårare. Ett förslag inför nästa års tentaupplaga är korrekturläsning.»
- Jag studerade 10 h per dag under hela läsperioden. Att studera på högskolan sägs motsvara ett heltidsarbete och man bör därför lägga ner runt 8 h per dag ( om man är en mycket ambitiös elev) . Trots detta var jag inte i närheten av att få godkänt på min fysiktentamen. Det är inte rimligt! Dessutom innehöll provet massa grammatiska fel och även fel information gällande vissa uppgifter. Jag är mycke t mycket missnöjd över detta kursupplägg. Läraren är en mycket duktig fysiker och jag menar inte att ägna mig åt personangrepp men vi har inte mått bra denna termin»
- Inför fler övningstillfällen eller begränsa dem till gruppen tillfället faktiskt tillhör. Grupp 3s tillfällen kändes alltid överbefolkade.»
- Dumt att lägga våra två första högskole-tentor med bara en dag emellan.»
- Tentamen kan om möjligt ligga längre ifrån mattetentamen. De första tentorna är svåra pga brist på rutin och vana.»
- När en kurs ställer så höga krav som den gjorde måste också material och allt runt om hålla hög standard för att alla ska kunna ta till sig och lära sig men detta var ej fallet. Många punkter förväntades att studenter skulle fatta på direkten, ja eleven skall ta stort ansvar men att en helklass på 300 studenter går undrande då kan det inte bara vara dem. »
- Mycket bra undervisning om konkreta Fysikproblem»
-
- Det var ingen höjdare att lägga tentorna så tätt (måndag & onsdag) Det kändes som en onödig stressfaktor»
- Svårt att förstå ofta vad som krävdes av oss, och man var inte direkt särskilt förberedd inför tentan utifrån dom övningshäftena vi fått.»
- Önskar skriva tentorna med fler dagar emellan (Matematik del A, samt Fysik del A). Fler hjälptillfällen. »
- jag gillar verkligen fysik men känner inte att denna kurs gör mekaniken rättvisa. »
- Kursen hade stora brister var gäller normkritik och jämställdhet, främst synliggjorda under föreläsningarna. De kunskaper som skulle förmedlas hade kunnat göras utan könsrelaterade exempel över huvud taget.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6


SI - verksamheten

18. Har du deltagit i SI-verksamheten?

143 svarande

Ja»116 81%
Nej»27 18%

Genomsnitt: 1.18

- Endast 2 tillfällen.» (Ja)
- Super bra med SI-verksamhet, hade helst velat ha det för varje period om möjligt!» (Ja)
- några stycken, men jag skulle ha deltagit i fler ifall att jag fick sitta i en grupp som jag känner mig bekväm i. » (Ja)
- Har varit på alla tillfällen.» (Ja)
- Det var för dålig förkunskaper hos si-ledaren.» (Ja)
- Mycket bra!» (Ja)
- Mycket bra» (Ja)
- Vår ledare i mekaniken var inte alls lika påläst och driven att hjälpa som den vi hade i matematiken. » (Ja)
- Mycket bra SI-ledare! Hatten av för Simon Holm!» (Ja)
- Jag har gått på alla SI-tillfällena.» (Ja)
- Mycket bra verksamhet för att lära sig använda det man lärt sig.» (Ja)
- Bara på de två första mötena. Tyckte det gav lite att gå på just dessa mötena. Antar att det berodde på oengagerad SI-ledare.» (Ja)
- Superbra med SI:n, lärde mig mycket där!» (Ja)
- I början var jag där men det kändes lite som bortkastad tid för ofta kunde inte ledarna hjälpa oss med uppgifterna.» (Ja)
- SJUKT BRA!!!» (Ja)
- Flummig SI-ledare, gav oss nästa veckas uppgifter, därmed hade ingen koll på vart vi var och blev bara förvirrade.» (Ja)
- Kul, borde vara nya indelningar i gruppen varje gång så man inte blir att samarbeta med samma personer varje gång.» (Ja)
- Si:n har varit guld värd! Här har man fått förklarat saker på de enkla sätt man behöver och fått mycket tips. Väldigt uppskattat!» (Ja)
- Kan va bra att ni kollar om si ledaren är kunnig inom området mekanik.... våran si-ledare var inte jättebra på mekanik.. kände att jag gick miste om bra hjälp.» (Ja)
- men ledaren var inte jätte hjälpsam grupp 2» (Ja)
- Fungerade bra!» (Ja)
- Jättebra och nyttigt att få diskutera olika problem och få nya infallsvinklar.» (Ja)
- Mycket bra!! :)» (Ja)
- Mycket duktig ledare (Simon Holm) som tidigt gick igenom liknande uppgifter som kom på vår tenta. » (Ja)
- kände press på att gå pga att det sa att prov resultat för de elever som gått innan varit högre.» (Ja)
- Var med på det första tillfället och det kändes inte som det gav så mycket. Kan säkerligen vara bra om man inte pluggar så mycket tillsammans med andra.» (Ja)
- Extremt hjälpsamt» (Ja)
- Mycket bra och lärorikt på alla sätt. Kanske mer givande än lektioner.» (Ja)
- bäst! Synd att man inte har de i alla kurser!» (Ja)
- Riktigt givande!» (Ja)
- Mycket lärorikt.» (Ja)
- Mycket bra!» (Ja)
- Inte nöjd med vår grupp (2). Oengagerad ledare. » (Ja)
- Tyvärr var vår ledare inte så engagerad och det kändes som att han mest var där för pengarnas skull. Annars var det en riktigt bra grej!» (Ja)
- 1 gång» (Ja)
- Den var fruktansvärd i jämförelse med mattematiken. Killen var oengagerad, kunde inte hjälpa oss, och var heller inte bra att samordna oss. Dessutom tog han aldrig med några utvärderingar. En stort beskivelse» (Ja)
- Jag deltog i samtliga SI-möten förutom ett. Tyckte dock inte att de gav allt för mkt. Uppgifterna var ofta för många och det kändes som om man kunde ha kortat ner antalet.» (Ja)
- Si var det bästa med kursen. Den har hjälpt mig mycket.» (Ja)
- Bara någon gång» (Nej)

19. Om svaret på fråga 18 var NEJ: Vilken var orsaken till att du inte deltog?

- Studerade hellre hemma»
- Jag kämpade redan med de traditionella övningar och att "vinkla matematiken och mekaniken på ett sätt som skiljer sig från det vanliga" lät som någonting som är tänkt för dem som har det väldigt lätt för dessa ämnen.»
- Tiden»
- Lade tiden på annat.»
- Var med på ett si- möte men blev missnõjd pga att det var rörigt ocjh att man inte fick bra svar»
- Jag har varit på några SI-möten men det gav inget. Nivån på de tillfällena var så låga att de inte gav något.»
- Hann inte, tyckte det var mycket att göra utan SI, hamnade efter rätt fort...»
- Var en gång på fysiken men kände att jag nog fick mer utav att göra själv med mina vänner som är i samma nivå som mig. Var lite svårt att bli indelad i en grupp när förståelsen för olika problem var så varierande och då kändes det som att det inte gav mig så mycket.»
- Föredrog att studera med mina kurskamrater.»
- Har haft problem med migrän hela läsperioden och inte kunnat delta i mycket mer än föreläsningarna.»
- hann inte, hade massa uppgifter att göra och prioriterade det hellre än si mötena, om det var ett bra val, vet jag inte.»
- Det kändes som om man inte hade tid att göra övningsuppgifterna men största anledningen var nog att dom jag pluggade med inte ville gå.»
- Jag kände att jag inte han med det. Jag prioriterade att göra de uppgifter som fanns i övningshäftena.»
- Kände inte att jag hann om jag dessutom skulle hinna med att göra alla uppgifter som skulle vara gjorda efter varje vecka. Mot slutet insåg jag att det ändå hade varit värt att gå!»
- Tog upp tid jag inte kände att jag hade. En del av de som deltog verkade dess utom bli lite förvirrade av saker ledarna sade ibland. Dock tog jag del av en del av det material som delades ut och det var mycket användbart.»
- Hade lång pendlingsväg, så tyckte dagarna blev för långa.»
- Har bara varit där en gång. Det verkade bra, men jag kände att jag behövde lägga all tid på självstudier. Jag kände helt enkelt att jag inte hann med att gå på SI-mötena, men ville gärna.»
- Jag var där en gång, men kände direkt att det inte var värt det för mig, och att om jag hade spenderat de två timmarna pluggande själv hade det varit mer värt det. »
- Kändes som att det var mer värt för mig att plugga övningshäftena»
- Använde tiden för egeninlärning istället»
- Deltog en gång, svåra tider att hinna med»
- Kände inte behovet»
- Att det tog för mkt tid och jag fokuserade på att klara uppgifterna i häftet istället»
- Personliga orsaker.»
- Det gav inte så mycket som man trodde de skulle göra och de lades så sent på eftermiddagen att det kändes som att man bara ville få gjort det snabbt för att gå hem »
- Pga dåligt rykte, ej av egen erfarenhet. Det kändes mer givet att gå igenom o diskutera givna uppgifter med klasskamrater än nya uppgifter.»
- Lathet.»

20. Om svaret på fråga 18 var NEJ: Hade du deltagit om SI-verksamheten hade sett annorlunda ut?

Beskriv gärna hur du tycker att SI verksamheten bör utformas för att fler som behöver den skulle använda sig av den möjligheten.

28 svarande

Ja»10 35%
Nej»18 64%

Genomsnitt: 1.64

- Det som var bra med mötena var att vi jobbade i grupp. Det som var dåligt var att ledarna inte hade tillräckliga kunskaper för att hjälpa oss med våra frågor.» (?)
- se ovanstående kommentar» (?)
- Vet inte» (?)
- Jag hade definitivt deltagit om det hade framgått tydligare att det var riktat till dem som har svårt för fysik.» (Ja)
- De som har hand om SI-tillfällena vet väl hur svår tentan kommer vara. Då borde de berätta detta och anpassa tillfällena efter det, istället för att vagga in oss i en falsk säkerhet.» (Ja)
- Kanske, inte säker» (Ja)
- Jag hade deltagit om de uppgifter som diskuterades på SI-mötena var sådana som var med i övningshäftena.» (Ja)
- Möjligtvis om jag upplevde den som mer givande.» (Ja)
- Om jag hade känt att jag hade mer tid och känt att jag behövde lite extra hjälp hade jag gått. » (Nej)
- Hade gärna deltagit, men orkade som sagt inte av hälsoskäl. Främst. Har som tidigare nämnt lite problem med att jobba i grupp, men tycker SI-verksamheten är briljant.» (Nej)
- Det är en väldigt bra tjänst, som jag bara inte tyckte jag behövde.» (Nej)
- Jag jobbar nog inte jättebra i grupp. För mig var det mer värt att plugga igenom allt själv. » (Nej)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från