ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknikhistoria, CTE031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-30
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Patrik Ekheimer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 5 timmar»2 2%
Cirka 10 timmar»24 35%
Cirka 15 timmar»26 38%
Cirka 20 timmar»12 17%
Minst 25 timmar»4 5%

Genomsnitt: 2.88

- Svårt att säga men i genomsnitt kanske.» (Cirka 10 timmar)
- Den mesta tiden lagd på läsandet av artiklar inför inlämningsuppgifter» (Cirka 10 timmar)
- Har dock varierart från uppgift till uppgift» (Cirka 15 timmar)
- Högre belastning än jag trodde från början. Endel artiklar var väldigt tunga att läsa och bidrog med lite till hemtentauppgifterna. Men det är ju svårt att uppfatta innan man börjat läsa.» (Cirka 15 timmar)
- Det tog en del tid att läsa och förstå artiklarna. » (Cirka 15 timmar)
- Det var mycket att läsa» (Cirka 20 timmar)

2. På hur många föreläsningarna har du varit närvarande?

67 svarande

Inga»5 7%
1-2 st»15 22%
3-4 st»11 16%
5-7 st»36 53%

Genomsnitt: 3.16

- Har mest jobbat på distans.» (1-2 st)
- Hade föreläsningar i en annan kurs på samma tid.» (1-2 st)
- Har krockat med annan kurs» (1-2 st)
- Det tryckta kursmaterialet var utförligt, så jag sparade tid genom att inte gå på föreläsningarna. » (1-2 st)
- 5 st.» (5-7 st)
- Fungerar utmärkt som en introduktion till ämnet, samtidigt som man kan pejla in vad för svar som eftersöks. Inget att klaga på.» (5-7 st)
- alla!» (5-7 st)

3. Hur begripliga är kursens mål?

Målet är att teknologerna fördjupar sin förståelse av samspelet mellan å ena sidan teknik och å andra sidan social, politisk och ekonomisk förändring.

67 svarande

Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»55 82%

Genomsnitt: 2.8

- Har inte läst målen.» (?)
- Målen stod väl inte riktigt klara i kursen någon gång.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

64 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»63 98%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.98

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»9 13%
Ja, i hög grad»55 83%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Förutom Seminariet och sista uppgiften tycker jag att uppgifterna snarare testade hur bra man var på att referera istället för att bilda sig en egen uppfattning» (I viss utsträckning)
- Hade ju varit lättare om man visste vad som efterfrågade på varje fråga och hur man bedömdes och om man fått respons» (I viss utsträckning)
- Upplever att kursen har större vikt på den tekniska utvecklingen med inslag av social och ekonomisk historia.» (I viss utsträckning)
- Om det bara skulle vara hemtentan som skulle bestämma så skulle den inte gjort det. Men nu har man ju samlat på sig poäng på uppgifter hela vägen så då tycker jag det.» (Ja, i hög grad)
- Jämfört med andra MTS-kurser jag hört talats om är det rätt mycket arbete för de här poängen. Samtidigt så samlar man på sig tentapoäng under hela perioden, vilket varit väldigt skönt när det drar ihop sig i andra kurser.» (Ja, i hög grad)
- Det var bra med inlämningsuppgifter för då hade man en större chans att reflektera över de olika uppgifterna och man kunde i lugn och ro gå igenom kursmaterialet.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»12 17%
Ganska liten»22 32%
Ganska stor»29 42%
Mycket stor»5 7%

Genomsnitt: 2.39

- Hade ingen nytta av föreläsningarna alls, slutade gå dit efter två ggr.» (Mycket liten)
- Har läst anteckningarna som har legat på internet, de har varit bra» (Mycket liten)
- Eftersom jag inte haft möjlighet att gå på så många föreläsningar.» (Ganska liten)
- Jag gick inte på många föreläsningar, men de jag gick på var bra. Särskilt den som Patrik Ekheimer höll. » (Ganska liten)
- Intressanta föreläsningar som gav mycket men upplever att det gick att göra hemuppgifterna även utan att ha gått på föreläsning.» (Ganska liten)
- På många av föreläsningarna behandlades kursmaterialet för översiktligt och generellt för att ge någon verklig förståelse. Fler konkreta exempel skulle kunna vara en lösning. Detta gäller till största del Bengts föreläsningar.» (Ganska liten)
- Jag märkte att det var betydligt enklare att förstå sammanhanget om man först läste texterna och sedan gick på föreläsning, för att sedan läsa texterna igen.» (Ganska stor)
- Man kan nog klara sig lika bra utan föreläsningarna eftersom man ändå måste läsa texterna. Men jag tycker de ändå var bra, intressanta och lärorika så jag skulle rekommendera att man går på dem.» (Ganska stor)
- Det var lättare att svara på frågorna när man hade varit på föreläsningen.» (Ganska stor)
- Som sagt har undervisningen gett en bra introduktion till ämnet. Dock så kan jag i efterhand känna att man kunde nog ha klarat sig väl på uppgifterna utan att närvara på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Syftar på litteraturen, anteckningar och seminariet.» (Ganska stor)
- Visste man veckans fråga innan föreläsningen kunde man få mycket hjälp. Emellanåt kan man önska att föreläsaren talar lite tydligare så det hörs även på bakersta raden.» (Ganska stor)
- Men det beror på från fall till fall, jag skulle föreslå att all information för att besvara en fråga i examinationen inte skall finnas i kompendiet. Det skulle nog vart bättre om viss info tilldelades endast under föreläsningarna då ser man också vilka som verkligen ter till sig av det.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna utgör tillsammans med Sundins bok en mycket god ryggrad i kursen. De ger sammanhang och god allmänbildning.» (Mycket stor)
- Tog upp relevanta saker kring varje veckas fråga.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har Sundins bok varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»13 19%
Ganska stor»34 50%
Mycket stor»18 26%

Genomsnitt: 3.01

- Sundins bok är visserligen lättläst och ger en snabb blick över teknikhistorian, men den är dessvärre också i många avseenden ovetenskaplig. Därför bör den inte användas som kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Kändes mer som ett uppslagsverk. Undantaget första uppgiften gav boken mig inte mycket.» (Mycket liten)
- Ibland klarade man sig utan boken.» (Ganska liten)
- Tyckte boken var bra och lättläst, dock så var den ibland inte så kopplad till tentauppgifterna vilket gjorde att man koncentrera sig mer på artiklarna i kompendiet.» (Ganska liten)
- Ganska liten, tyvärr. Men det ger en bra bakgrund och var en rätt trevlig bok att läsa. Föreläsarna har varit väldigt tydliga på den punkten.» (Ganska liten)
- Den var väl ganska trevlig läsning men kopplade väl inte så mycket till samhälle och det sociala som ni uppenbarligen syfta med med kursen.» (Ganska liten)
- Trevlig läsning för att ge en grund.» (Ganska liten)
- Gav en bra bakgrund men jag läste den endast kursivt och detta verkade räcka.» (Ganska liten)
- Dock en mycket trevlig bok!» (Ganska liten)
- Lyfter fram saker på ett förhållandevis pedagogiskt sätt vilket gör att texten blir enklare att förstå» (Ganska stor)
- större i början av kursen» (Ganska stor)
- Trevlig och så lättläst att jag har läst den även om fokus legat på de sista artiklarna.» (Ganska stor)
- Bra och intressant men gav inte så mycket till inlämningsuppgifterna» (Ganska stor)
- Gav en bra grund inför artiklarna i kompendiumet» (Ganska stor)
- Konkret och lättläst. Bra som komplement till artiklarna men inte alltid så relevant.» (Ganska stor)
- Gav en mer överblick och inte så mycket om själva frågorna i slutet, men var bra för förtståelsen» (Ganska stor)
- Trevlig och lätt läst bok» (Ganska stor)
- Den var lättläst och fungerade bra som ett komplement till artiklarna i kompendiet.» (Ganska stor)
- Bra, lättläst.» (Ganska stor)
- Det var en bra bok för att få en grunduppfattning om de olika inlämningsuppgifterna. » (Ganska stor)
- Den var bra, lättläst och lättförståelig» (Ganska stor)
- Viktig i början men ju mer man läser kursen så inser man att den är mer generaliserad och att an får mer info av att läsa texterna.» (Ganska stor)
- Intressant bok måste jag erkänna» (Ganska stor)
- En mycket bra bok tycker jag. Mycket bra komplement till de oftast mer spetsade artiklarna» (Mycket stor)
- Gav en bra översikt.» (Mycket stor)
- Mkt bra bok som var lätt att läsa och gav god insikt i de flesta frågeställningar» (Mycket stor)
- Den var intressant» (Mycket stor)
- Mycket intressant att läsa.» (Mycket stor)
- Mycket bra. Lättläst, och jag har intrycket att det var en bra översikt över teknikhistorien. » (Mycket stor)
- Den boken var den bästa och man kunde nästan läsa den som en skönlitterär bok.» (Mycket stor)
- Lättsmält men ändå grundlig. Verkligen intressant att få hela vägen beskriven, från samlar-stadie till dagens industrisamhälle.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kompendiet varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»32 47%
Mycket stor»33 48%

Genomsnitt: 3.41

- Väldigt märkliga artiklar» (Mycket liten)
- Väldigt varierade kvalitet på artiklarna. Vissa var mycket bra, medan andra var väldigt svårlästa och otydliga.» (Ganska liten)
- Framförallt i slutet av kursen» (Ganska stor)
- kunde kanske häfta ihop det i flera tunna» (Ganska stor)
- Många texter var intressanta och man fick ta del av flera författare. Ibland kändes det dock som att vissa av texterna i viss utsträckning var tagna ur sitt sammanhang och man fick ibland fylla i luckorna med tidigare kunskaper.» (Ganska stor)
- ok» (Ganska stor)
- Ganska stor, men det känns som till vissa uppgifter så skulle antalet artiklar kunna skalas ner eftersom de inte kom att bidra till tentauppgiften speciellt mycket.» (Ganska stor)
- Lite långa texter stundtals där vissa texter inte kändes relevanta för frågeställningarna» (Ganska stor)
- Inte lika lättläst, men det var bra!» (Ganska stor)
- Kompendiet är väldigt brett och en del artiklar var riktigt dåliga medan andra var av mer intrsse och bättre att användas för inlärning.» (Ganska stor)
- De flesta artiklarna var okej, dock kunde själva kompendiet haft bättre kvalité och inte bara vart en häftklammer. » (Ganska stor)
- Bra som komplement till boken. Kompendiet och boken fungerar bra som kursmaterial.» (Ganska stor)
- Det var bra. En del artiklar var svåra att förstå, men det ska ju inte heller vara för lätt.» (Ganska stor)
- Några texter var mycket svåra att förstå och andra hade inte med uppgiften att göra» (Ganska stor)
- För att komplettera Sundins bok var dessa artiklar väldigt bra. En del var lite svåra att förstå, och de fick man läsa flera gånger.» (Ganska stor)
- Varierade artiklar vissa riktigt bra och välskrivna, någon var skrivtekniskt rent usel tyvärr» (Ganska stor)
- Det var utmanande texter som man blev tvungen att läsa noga för att få ut något från. Men man lärde sig en del på köpet.» (Mycket stor)
- Eftersom det är den man utgått från är den naturligtvis viktigast.» (Mycket stor)
- Ett välsammansatt kompendie med avseende på de frågor som ställdes under kursen. Jag tror det är väldigt bra att få olika författares synpunkt på olika frågor istället för att endast ha en författares perspektiv hela tiden» (Mycket stor)
- Ha den inbunden nästa gång, betalar hellre 20 kr extra för det. Den gick sönder så fort.» (Mycket stor)
- bra ihopkomponerade texter, bra men engelska texter» (Mycket stor)
- Mycket bra, även om vissa av artiklarna var lite svårlästa pga. det äldre språkbruket.» (Mycket stor)
- Bra artiklar, relevanta med röd tråd och bra indelat i teman.» (Mycket stor)
- Bra!» (Mycket stor)
- Helhetsintrycket är bra, men det fanns en del artiklar som inte var till stor hjälp när det gällde vissa frågor. » (Mycket stor)
- Hemskt bra!» (Mycket stor)
- Har ju utgått från den när man skriver frågorna» (Mycket stor)
- Bra artiklar, men många.» (Mycket stor)
- Mycket bra val av artiklar. De flesta var intressanta.» (Mycket stor)
- Mkt bra.» (Mycket stor)
- Många artiklar är tagna ur sitt sammanhang. En sämre helhetsbild erhålls» (Mycket stor)
- Kompendiet var mycket bra och kompletterade Sundin mycket väl» (Mycket stor)
- Flera intressanta artiklar med olika infallsvinklar på ämnet. » (Mycket stor)
- Har följt studiegången och då har kompendiet varit oerhört viktigt. Hade vi inte fått det utan bara frågorna hade kursen tagit väsentligt mer tid.» (Mycket stor)
- Det kändes som att man inte behövde gå på föreläsningen för att få en 5a kompendiet räckte ... bra/ dåligt???» (Mycket stor)
- Tankvärda skrifter som blir väldigt intressanta då de läses mellan raderna. » (Mycket stor)

9. Vilken eller vilka artiklar uppskattade du mest?

- Vet inte.»
- De som behandlade industriella revolutionen avsedda för hemtentorna 2 och 3»
- De tidiga om vårt ursprung samt de om kriget var intressanta»
- Hughes artiklar samt seminarieartiklarna»
- Douglas Norths och naturligtvis Hughes och Bladhs.»
- Kaijser, Schön (båda), Ceruzzi och Edgerton»
- Ceruzzi och Boorstin (texterna till semenariet) gillade jag mycket. Även de 4 sista texterna om IT-revolutionen var bra.»
- Melvin Kranzbergs text eftersom den tydligt visade på hur tekniks utveckling kan granskas i det kommande texterna»
- Kaijsers, Castell och vissa av Hughes»
-
- "Varför Europa? Varför just då?", "Den andra industriella revolutionen"»
- Helt klart de som var på svenska. De engelska hade många nya ord och ibland förstörde detta möjligheten att förstå texten.»
- "Machine shops and laboratories" var rätt trevlig läsning även om det var en artikel som var svår att koppla till den aktuella frågan.»
- Ceruzzi»
- De som var till litteraturseminariet»
- De om krig.»
- Dillard, Hughes 1994»
- War-artikeln av David Edgerton tyckte jag om, jag köpte till och med boken.»
- De om kriget var mest intressanta»
- Kranzberg var väl en av de bättre, det formatet uppskattas.»
- De flesta artiklarna var bra dock så var de inte alltid jätte relevanta»
- Ceruzzi tyckte jag var mest intressant.»
- Kranzberg»
- De flesta var intressanta att läsa.»
- De flesta»
- Generellt så var Sundin bok bäst, kanske inte just att den gav mest information till tenta frågorna men den höll en jämn standard och var intressant»
- Sundins bok var väldigt trevlig, om den räknas som artikel.»
- Hård och Jamisons om IT-revolutionen och Kaijsers om utformningen av svenska infrasystem»
- Seminarieartiklarna»
- Jag kommer inte att tänka på någon särskild artikel som jag upskattade mest, men jag tror att jag hade tyckt det hade varit kul med någon artikel som belyste teknikens inverkan på oss människor på ett mer individuellt plan. Hur den påverkar oss i vardagen, och vad vi tänker om teknik, och hur detta har sett ut genom historien. »
- Tekniskt momentum. Första militärtekniska texten. Boorstins text om den teknologiska republiken.»
- Måste nog säga de sista som handlade om IT- revolutionen men också den militär- teknik artiklarna :)»
- De om krigen tyckte jag var bra. Dessutom de som vi hade till seminariet.»
- Jörnmarks, Ceruzzi, Hughes och Schöns»
- dillard, dudley. intressant ämne»
- Hughes artikel "Technological momentum" och Kaijsers "Den hjälpsamma handen". »

10. Är där någon eller några artiklar som du skulle vilja ta bort till kommande år?

- Nej.»
- Melvin Kranzbergs artikel. Kändes som en svår första hemtenta»
- North´,s artikel var tungläst och skulle nog kunna bytas.»
- Nej, snarare lägg till några.»
- Jag vill inte ta bort Donald Hughes miljöartikel men jag ser inte att den hör hemma bland tentafrågorna nu. Om ni istället skulle ställa en fråga om teknikens negativa och/eller oanade konsekvenser skulle artikeln bli relevant.»
- Misa och framför allt Dillard. Antar att det är de 33 åren som gått sen Dillard skrev artiklen som gör att den var svår att ta til sig. Även Bladh var svår att få grepp om tycker jag, kan ju bero på svårigheten i uppgiften i och för sig.»
- Andrew & Jamisons»
- Tyckte att en del av artiklarna till sista inlämningsuppgiften till största del handlade om teknisk utveckling och inte om påverkan på samhället»
- Hughes andra text som handlar om Edison och Tesla kändes som den inte kunde ge mig någon ting till den veckans inlämning.»
- Artiklarna i häftet var generells ganska tråkiga i början. De blev mer intressanta i slutet.»
- Texten som kritiserade Hughes: mest eftersom det var svårt att bilda sig en egen uppfattning om Hughes bok och då kunna jämnföra kritiken med ens egna åsikt »
- Douglas Norths artikel var svår att greppa»
- North, Douglas»
-
- Artikeln: Hughes Tommas p. Technological Momentum. Det var inte alls lätt att förstå hanns teorier från denna text och sedan relatera dem till motsvarande fråga. En annan artikel hade varit bättre, en där det kanske står om fas 1, fas 2 etc.»
- "Machine shops and laboratories"»
- Svårt att säga rent specifikt nu i efterhand. Men ibland försökte man hitta ngt att slänga in från en specifik artikel bara för att visa att man läst den, inte för att det behövdes.»
- "The scientific tradition in American industrial research" använde jag inte ett enda citat från, kändes lite onödig...»
- Bladh»
- Nej, de kompletterade varandra bra»
- North. För svår att koppla»
- Den om momentum.»
- Hughes 2004 kändes irrelevant, North var väldigt svårläst.»
- Norths artikel om institutioner var lite svårläst och svårbegriplig»
- Hughes andra artikel i fråga 4 var helt värdelös»
- Douglas Norths artikel var svårförstod och inte blev det lättare när man försökte översätta den, Hughes artikel Machine shops and laboratories förstod jag inte meningen med alls, gav ingenting.»
- Castello om IT-revolutionen kändes verkligen inte som att den gav något»
- Nej»
- Nej»
- Kranzbergs»
- Nej»
- Nej»
- det var svårt med hughes teorier, de texterna var röriga»
- Ceruzzis text var aningens förvirrande.»
- jepp .. .ta gärna bort Världens miljöhistoria (Hughes J. Donald) sen en av mise texterna där indiska infrastrukturen beskrivs ...»
- Nej»
- Castells (upprepar sig mkt), den som snöade in på Edison:)»
- Nej»
- north douglas, mycket svårförstådd. Svårare än de andra»
- Nej.»

11. Vad tyckte du om seminariet?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»22 32%
Mycket bra»42 61%
Deltog ej»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Var väl rätt onödigt att behöva vara på plats en gång. Man borde kunna göra det på distans med.» (Ganska dåligt)
- Diskussionerna var ganska okoncentrerade, flöt lätt iväg på sidospår.» (Ganska dåligt)
- Är inte alls med på syftet med seminariet» (Ganska dåligt)
- Det blir lätt många frågor men få svar.» (Ganska bra)
- Lite för stor grupp tycker jag, antar att det är svårt att göra nåt åt det med tanke på storleken på klassen.» (Ganska bra)
- det kan ställas lite högre krav på den medverkande» (Ganska bra)
- Det kändes som det var för många personer under seminariet. Det var relativt svårt att få säga något, om man inte är lagd till att ta ordet ifrån andra eller vara lite ohyffsad. » (Ganska bra)
- Kändes som folk bara sa det som stod i texterna utan någon eftertanke själv. känns också som om man enbart tvungen att prata en massa som inte hade med saken att göra för att få en 3a. Tänk lite på vad som sägs om det är relevant eller inte, men det var kul att diskutera!» (Ganska bra)
- Var väl den bästa delen i kursen.» (Ganska bra)
- För ostrukturerat för att vara så mycket folk vilket dels gör att folk pratar i mun, men även att mycket av de man själv vill säga hinner bli sagt.» (Ganska bra)
- Många intressanta saker frågor som ställdes.» (Ganska bra)
- Avslappnat, lagom nivå på kunskapskontrollen.» (Ganska bra)
- Jag gillade det mycket, dock så kan det vara svårt för alla att få sagt sitt när det är 11 personer som ska deltaga. Det finns helt enkelt inte tid för att samtliga personer ska kunna "snacka" till sig en 3a.» (Mycket bra)
- Betydligt bättre än väntat. Bäst på hela kursen» (Mycket bra)
- Mycket trevligare än väntat. Inte alls stelt.» (Mycket bra)
- Kul med seminarie! Bra sätt att testa kunskap och kul att få diskutera det man lärt sig» (Mycket bra)
- God stämning.» (Mycket bra)
- Roligt med någon ny form av inlärning, man lärde sig mycket och fick också större förståelse och andras ideér och tankar. Saker som man själv inte hade tänkt på innan. Mycket bra» (Mycket bra)
- Tråkigt att inte alla deltog aktivt, står att man ska göra det för att bli godkänd...» (Mycket bra)
- Det var kul att diskutera utifrån en gemensam text. » (Mycket bra)
- riktigt bra stort plus men lägg större vikt på denna , man kanske kunde ha den som avslutande examination o verkligen se hur studenterna tagit åt sig av kurs-innehållet i större grad» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om examinationsformen?

67 svarande

Mycket dålig»2 2%
Ganska dålig»3 4%
Ganska bra»14 20%
Mycket bra»48 71%

Genomsnitt: 3.61

- Totalt värdelöst. Att få poäng beroende på hur mycket att man skrev av några artiklar utan att behöva fatta någonting med syftet med texterna ser jag inget värde i överhuvudtaget. » (Mycket dålig)
- När man inte får någon respons så känns det ganska onödigt, även om man gör bra ifrån sig behöve rman respons.» (Ganska dålig)
- Det blev väldigt mycket mer arbete än väntat» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha bättre feedback på vad man har gjort rätt eller fel» (Ganska bra)
- Bra upplägg till skillnad från mycket andra examinationstyper som äger rum på Chalmers» (Mycket bra)
- Får mig att skriva allt, uppgifterna är för stora och tunga för att examineras på en gång.» (Mycket bra)
- Den "tvingade" en att sätta sig in i texterna och förstå vad de ville berätta.» (Mycket bra)
- Väldigt bra, om man tänker sig att det varit en tenta där flera frågor skulle besvaras, om än i kortare form, hade jag nog inte fått ut lika mycket av kursen och texterna.» (Mycket bra)
- Att kunna samla på sig poäng under hela kursen är fantastiskt skönt.» (Mycket bra)
- Lärde mig mycket mer under perioden än om jag skulle haft en skriftlig tentamen i slutet av läsperioden. Man fick mer tid att reflektera över texterna och samtidigt en möjlighet att förstå.» (Mycket bra)
- Man fick en bra grund i början av kursen och den knöts ihop på ett vettigt sätt i de sista frågorna.» (Mycket bra)
- Spreds ut över hela lp» (Mycket bra)
- Jag gillade konceptet med att man besvarade en fråga i taget under hela läsperioden. Det känns som att man lär sig mer utav texten då man kan lägga ner tid på att läsa alla texter och sedan fundera igenom vad de författaren/arna vill förmedla och därefter besvara frågan.» (Mycket bra)
- Bra med inlämningar varje vecka.» (Mycket bra)
- det ger en chans att läsa och reflektera över materialet. » (Mycket bra)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»16 23%
Mycket bra»50 74%

Genomsnitt: 3.73

- kunde varigt lite tydligare med anmälan till seminarierna» (Ganska bra)
- Hade dock varit bra om frågorna var rätt från början och inte ändrades under kursens gång. Blir lättare att läsa på förhand då.» (Ganska bra)
- Inga problem alls.» (Mycket bra)
- snabba svar på frågor» (Mycket bra)
- Vill ge ER (Bengt och Patrik) en eloge för de snabba rättningarna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 17%
Mycket bra»17 25%
Har ej sökt hjälp»38 55%

Genomsnitt: 4.33

- Om man skickade e-post fick man svar. Det är dock lättare att ta åt sig svar om man träffas vid.» (Ganska bra)
- har inte ställt så många frågor, men möjligheten att maila eller ställa frågor på föreläsningarna har ju funnits..» (Ganska bra)
- Nu ställde jag inte många frågor, men på de jag ställde fick jag snabbt svar via epost.» (Mycket bra)
- fick svar snabbt» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 16%
Mycket bra»25 36%
Har ej sökt samarbete»29 42%

Genomsnitt: 4.14

- inget alls pga av mig» (Mycket dåligt)
- Inte varit mycket att samarbeta om» (Ganska dåligt)
- Jag har jobbat själv på distans och enbart diskuterat med de andra kursdeltagarna under seminariet. Så betyg baseras enbart på seminariet.» (Ganska bra)
- har pratat med några » (Ganska bra)
- När man inte riktigt förstått en text eller fastnat på en fråga så kunde man kontakta kompisar och diskutera.» (Mycket bra)
- Det lilla samarbete som har förekommit har fungerat bra.» (Mycket bra)
- Har pratat övergripande om uppgifter med studenter man redan kände sen innan.» (Har ej sökt samarbete)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 7%
Lagom»44 64%
Hög»19 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Lagom arbetsbelastning, men den var högre än jag hade trott från början och det verkar som man får lägga ner mer tid i denna kursen än i andra MTS-kurser» (Lagom)
- Beror dock på hur många kurser man läser parallellt » (Lagom)
- Den tog tid, absolut. Framför allt fanns inte chansen att lägga så mycket mindre tid på kursen än den tid det tar att läsa artiklarna och skriva en text. Det blir ju så att man jämför med andra MTS-kurser och då ligger arbetsbelastningen på den här väldigt högt.» (Hög)
- under vissa tider men beror nog på dålig planering» (Hög)
- Först tänkte jag läsa en till kurs parallellt med denna kurs, men det märkte jag att jag inte skulle orka/hinna med. Många tror att det ska vara en "slapp" kurs men det är den inte, utan man måste ofta läsa texterna flera gånger etc.» (Hög)
- Arbets belastningen var högre än jag räknade med för en dylik kurs, men inte för hög för en 7.5hp kurs» (Hög)
- Fråga 7 var väldigt stor.» (Hög)
- jobbigt att seminariet låg i tentaveckan» (Hög)
- Alla dessa uppgifter» (Hög)
- för att vara MTS låg kanske för att vara en snittkurs» (Hög)
- sista stora uppgiften kändes jobbig, hade kunnat avsluta med seminariet» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 8%
Lagom»23 33%
Hög»25 36%
För hög»14 20%

Genomsnitt: 3.69

- Det är betydligt lugnare nu än de tidigare åren! ,)» (Lagom)
- Stort projekt i den andra kursen. Men absolut inte för hög arbetsbelastning, närmare lagom än för hög på skalan. » (Hög)
- Inte teknikhistorians fel, men passade på att läsa 2 andra kurser eftersom jag tyckte det hade blivit alldeles för lite med bara teknikshistorian och 1 till.» (Hög)
- Läste mer än 100%» (Hög)
- Läste både kandidat, logistik och denna kurs så antar att jag får skylla mig själv.» (Hög)
- Jag läste tre kurser totalt.» (För hög)
- Jag har läst kursen utöver ordinarie kurser för perioden.» (För hög)
- Läste dock 150%...» (För hög)
- Läste 200 % så får skylla mig själv.» (För hög)
- Läste tre kurser, började med mitt exjobb och undervisade lite...» (För hög)
- Jag läste två ganska tunga masterskurser upptill, så det var väldigt mycket att göra.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»2 2%
Godkänt»9 13%
Gott»21 31%
Mycket gott»34 50%

Genomsnitt: 4.26

- Helt klart godkänd, men vissa uppgifter kändes lite flummiga och texten man skrev blev därefter. Hade kanske förväntat mig lite mer Teknik och lite mindre samhälle.» (Godkänt)
- Intressant kurs!» (Gott)
- Lite svårt när frågorna ändras under kursens gång, när man hade gjort frågor i förväg. » (Gott)
- Mycket intressant kurs. Hade kanske kunnat fokusera mer även på den sociala utvecklingen med tanke på målet.» (Gott)
- Man lär sig verkligen mycket om hur teknisk utveckling kan kopplas till samhällelig utveckling, förutsatt att man läser artiklarna noggrant.» (Mycket gott)
- Väldigt intressant kurs» (Mycket gott)
- Välgjord, initierade föreläsningar, intressanta frågor, annorlunda tankesätt för en teknolog och väldigt kul.» (Mycket gott)
- Väldigt intressant! » (Mycket gott)
- Mycket intressant kurs som hjälper en att få perspektiv på omgivningen och tekniken.» (Mycket gott)
- Kursen väckte hos mig ett tidigare icke-existerande intresse för historia. » (Mycket gott)
- En intressant kurs som tar upp teknik som är relevant, samtidigt ges möjligheten att reflektera över hur den har bidragit till att forma det samhälle vi idag lever i.» (Mycket gott)
- En intressant och kul kurs. Bra komplement till alla teknikkurser, och även ett skönt avbrott från dem. Det har varit kul att skriva resonerande text som examination. » (Mycket gott)
- keep on going like this :)» (Mycket gott)
- En av de bättre kurserna jag läst på Chalmers. Intressant område och väladministrerat.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationsformen.»
- Seminariet och hemtentaformen»
- Examinationsformen, frågorna var också bra.»
- Upplägget känns väl inarbetat så ha kvar det. »
- Hemtentaminan»
- seminariet»
- Seminariet. Allting egentligen.»
- Seminariet»
- Kompendiet har varit mycket bra och bör bevaras, även examanitations formen bör bevaras»
- examinationsformen»
- examinationsformen»
- Hemtenta»
- En föreläsning per vecka.»
- Upplägget med inlämningsuppgifter varje vecka så man tvingas dela upp arbetet.»
- Seminariet var väldigt givande»
- En hemtentafråga likt den rörande Hughes och kritiken mot honom från Bladh.»
- Seminariet»
- Seminariet»
- Hela konceptet med inlämningsfrågorna.»
- Upplägget.»
- Bra format.»
- Formen av examination och seminariet.»
- Allt!»
- Semenariet.»
- Examinationsformen, seminariet»
- Examinationsformen och kursmaterial»
- seminariet, och hela examinationsformen. »
- Det mesta, men känner kanske att man tappar tråden lite. De första frågorna är mera ytliga om den tekniska utvecklingen och sedan blir det väldigt djupt ju närmare nutid man kommer. Detta är ju bra, men hade velat gå in djupare i den tidiga historien men det finns det väl inte tid för.»
- seminariet, examinationsformen, sundins bok och lärarna:)»
- Bra att ni var så snabba på att rätta uppgifterna!»
- seminariet»
- Bra frågeställningar och bra med en övergripande bok»
- Seminarium»
- upplägget, att man arbetar av tentan med kursens gång»
- Konceptet med det tydliga riktlinjerna över vad som gäller.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- För att göra föreläsningarna mer matnyttiga, kan ni till exempel ta upp mer om vad själva svaren bör innehålla. Hur man skall tänka när man besvarar frågorna.»
- Man kanske kunde ha en lite "enklare" första hemtenta eftersom denna typ av tenta inte är vanlig på Chalmers så tar det ett tag att komma in i det»
- Som jag nämnt ovan, en extra eller ersättande fråga om teknikens baksida.»
- Försöka få ner antalet studenter i seminariegruppen»
- skulle kunna byta ut en uppgift mot ett till seminarium»
- Vissa texter i kompendiet kan behövas komplimenteras. Eller att man har en diskussion kring texterna i kompendiet på föreläsningen så man "vet vad man läser". »
- Hade nog varit med givande om man minskade ner antalet uppgifter och utökade med fler seminarie»
- Tycker inte att Sundins bok har varit viktig för förståelse eller för att kunna besvara frågorna. Känns mer som en historisk översikt om vad som hänt utan att egentligen ge någon insikt i hur de kan appliceras på teorier som gåtts igenom under kursens gång»
- inbundet kompendie så det inte går sönder. Hopplöst att läsa om man inte hade ett bord under»
- ev. större krav vad gäller seminariet»
- Ta bort "onödiga" artiklar, de får en bara på dåligt läs/skriv-humör»
- Bätte formulering av frågor. Mycket tid kan gå åt att tolka frågan helt rätt, vilket gör inlärningen svårare.»
- Sista examinationen borde vara en hemtenta på hela kursen innehåll.»
- Upplägget, det hade varit möjligt att lära sig dubbelt så mycket med hälften så mycket nedlagt arbete om inte inlämningarna varit så tidskrävande.»
- Den sista uppgiften, varför lägga den största uppgiften sist när man ska tentaplugga och sen kanske vill vara lite ledig helgen innan ny period?»
- Jag har inget att klaga på. Tycker allt har fungerat mycket bra.»
- Ha den stora frågan (nr 7) tidigare i kursen.»
- Frågan om IT-revolutionen skulle kunna delas upp då den är väldigt omfattande.»
- Fler seminarier.»
- Mer fokus bör ligga på Sundins bok. Ju länger i kursen vi kom, ju mindre väsentlig blev boken.»
- Tycker inte det var något som behöver förändras.»
- Bättre feedback»
- Det skulle vara kul och intressant att diskutera vår syn på tekniken idag. Alltså något liknande ett seminarium där studenterna får, tex utifrån en text, diskutera hur var och en ser på teknikens roll i samhället och i deras eget liv idag. »
- Möjligen lite mer om de sociala förhållandena under 1800-1900-tal. Hur levnadsstadarned har hängt med den industriella utvecklingen, men det är kanske en annan kurs som det ska tas upp i.»
- jag lärde mig mer på Ceruzzis kort text och seminarie än de längre utan diskussion.»
- Kanske fler seminarium och färre hemtentafrågor»
- Fler konkreta och verklighetsförankrade exempel på föreläsningarna.»

21. Övriga kommentarer

- Tack för mycket trevlig kurs!»
- Tack för en bra kurs!»
- Lycka till i fortsättningen!»
- Kursen är fullständigt värdelös. Det är för mig obegripligt hur man lyckas göra en kurs om ett så intressant ämne som teknikhistoria så flummig och tråkig som denna kursen är. Fokus borde ligga på att studenterna ska lära sig något och inte skriva en massa trams om olika personers åsikter och subjektiva tolkningar av teknikhistorian. En tenta med korta faktafrågor skulle på ett bättre sätt än inlämningsuppgifterna testa hur mycket studenterna lärt sig. Som det var nu kunde man skriva nästan vad som helst och få poäng utan ha nån egentlig kunskap om eller förståelse för teknikhistoria.»
- Trodde det skulle vara anonyma tentor på Chalmers... Jag och en kompis diskuterade tillsammans under hela kursen. I de allra flesta fallen så behandlade vi nästa exakt samma delar ur artiklarna och ändå får HON alltid ett poäng mer. Väldigt förtroendeingivande, kommer inte rekommendera någon att läsa denna kursen.»
- Intressant och allmänbildande kurs som alla borde läsa.»
- Mkt bra kurs!»
- En mycket stimulerande kurs som väcker intresse för ämnet.»
- Tack för en trevlig kurs, den har varit mycket lärorik och intressant.»
- Bra lärare»
- ha det!»


Kursutvärderingssystem från