ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Mätteknik, E0E054

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-03
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»13 50%
Cirka 20 timmar»9 34%
Cirka 25 timmar»4 15%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.65


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»8 30%
100%»15 57%

Genomsnitt: 4.42

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

26 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»3 11%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»1 3%
Målen verkar rimliga»22 84%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.61

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 7%
Ja, i hög grad»23 88%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.96


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 69%
Mycket bra»6 23%

Genomsnitt: 3.11

6. Hur har laborationerna fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 42%
Mycket bra»14 53%

Genomsnitt: 3.5

7. Hur har det fungerat med laborationshandledarna?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»15 57%
Mycket bra»9 34%

Genomsnitt: 3.26

8. Hur fungerade laborationstentan?

26 svarande

Har ej gjort labbtentan»1 3%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 42%
Mycket bra»13 50%

Genomsnitt: 4.34

9. Hur har projekten/rapporterna i kursen fungerat? (Tidsserieanalys, givarprojekt, etc)

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»11 42%

Genomsnitt: 3.34

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»14 53%
Mycket stor»6 23%

Genomsnitt: 3

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»6 23%

Genomsnitt: 2.84

12. Vad tyckte du om studiebesöket till Onsala?

26 svarande

Var ej med»7 26%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»11 42%

Genomsnitt: 3.61

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»13 50%

Genomsnitt: 3.46

14. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Något ostrukturerade föreläsningar, tänker främst på anteckningarna som då görs på tavlan. Det är alltid svårt att kompromissa mellan slides och tavla, tycker det funka sådär. »
- Hade svårt att hänga med på genomgången på föreläsningarna ibland. Känns som att läraren ibland tar för givet att man kan lika mycket som han vilket för att man blir lite förvirrad när han går igenom saker lite väl fort ibland. Men väldet bra för övrigt och läraren är engagerad vilket har stor betydelse för undervisningen. Labarna var bra men samma sak här att man har ire koll på något från början och handledarna tänker att man kan det mesta. Speciellt om hur apparaterna ska användas.»
- Gunnar är hjälpsam och tillmötesgående och svarar gärna på frågor.»
- Gunnar verka mycket engagerad i ämnet, något som är mycket positivt då det smittar av sig. Gunnar är en schysst prick med god retorik. Det var en av labbhandledarna som var lite halvbra. Några drack mest kaffe.»
- Hans-Georgs hjälphandledare på torsdagar, den yngre killen, är väldigt osäker på det mesta varje gång man frågar honom om något, och han nästan alltid dubbelkolla med Hans före han förklarar något konkret, borde han läsa på mer om labbarna? Föreläsningarna tycker jag har varit rätt röriga,ingen struktur riktigt. Gunnar pratar om rätt många saker vi aldrig använder och när han använder tavlorna känns det som han skriver lite här och var. Borde bli mer strukturerat. »
- Nyttig kurs. Den ger något speciellt i och med det praktiska arbetet inkl examination. Gunnar är genuint intresserad av ämnet och det skiner igen på ett bra sätt och smittar av sig. Att tolka resultat och att använda korrekt antal decimaler är något som många av oss inte kommit i kontakt med före denna kursen.»
- Besöket på onsala var mycket uppskattat! Handledarna i labbet var trevliga men borde förbättra sin förmåga att förklara olika typer av mätningar, till exempel FFT.»
- Jag saknade lösta tentor, även om man ur bedömningsmallen fick veta vad lösningen skulle innehålla var det väldigt svårt att vet hur det skulle redovisas och på vilken nivå, t.ex. hur noga måste felberäkningarna och hur man räknat dem redovisas mm.»
- Bättre pedagogik från laborationshandledarna (Ett vanligt problem på chalmers)»


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.88

16. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»20 76%
Vet ej/Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.76

17. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

26 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»23 88%
Höjas lite»3 11%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.11

18. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

26 svarande

Sänkas markant»1 3%
Sänkas lite»9 34%
Förbli densamma»16 61%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.57


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 19%
Gott»9 34%
Mycket gott»12 46%

Genomsnitt: 4.26

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöket och det engagemang som läggs ner, det tog inte många minuter innan svar på ställda frågor kom på mailen.»
- Bra labförberedelser. Tar lagom med tid o det är lätt att få hjälp om man behöver. »
- Mycket bra med en labbtenta istället för en skriftlig tenta.»
- Labbarna och Gunnar»
- Gunnar Elgered och laborationerna/Inlämningarna. »
- Det är bra en kurs som ger praktiska färdigheter i mätinstrument. Gunnar är duktig som lärare och lyhörd för elevernas åsikter.»
- Besöket på onsala och antalet labbar. Gästföreläsare så som Hans George och föredraget om givare.»
- GPS-projektet. Mycket roligt och lärorikt!»
- Studiebesök, projekt och labbrapport»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer strukturerade anteckningar på tavlan. Nu kändes det som att lite "krafs" då och då kom upp, det är lite svårt att veta som student vad som är intressant att skriva upp.»
- En grundlig genomgång innan första laben för de som vill om apparater och allmänt om koppling. »
- Hade varit bra med några fler schemalagda "öppna" labbtider under veckorna innan tentan. Nu hade vi bara en som var schemalagd och lärarhandled. Jag tycker att vi borde haft 3-4 stycken "öppna" labbtider för varje labbgrupp så man hade haft mer tid att träna inför tentan.»
- Man bör kolla igenom LAB-PM, vet att många tyckt att dom vart lite otydliga på vissa ställen, något som jag kan instämma i. »
- Det hade varit intressant med ett samarbete mellan mättekniken och elektroniken. Istället för att skriva en rapport om spännings-/frekvenskarakteristik kanske man hade kunnat mäta på differentialförstärkarkretsen som det labbades på i elektroniken. Givardelen i tidsserieanalysprojektet kändes lite kort, kanske ändra det till ett givet scenario istället, exempelvis: "Stationen har problem med <problem>, ge exempel på givare som hade löst problemet"»
- Strukturera upp föreläsningarna mer»
- Komplettera kompendiet, finns mycket bra saker i labbhäften som saknas i kompendiet»
- Mer hjälp under laborationerna om man ej förstår.»
- Kanske lite tydligare instruktioner om vad projektet ska innehålla.»

22. Övriga kommentarer

- En kurs som är jävligt nyttig. Jag fick sommarjobb inom mätteknik mycket på grund av att jag studerade mätteknik. Många företag efterfrågar kompetensen verkar det som så den kommer nog vara nyttig för framtiden. Lärde mig också mer om Matematisk statistik i kursen än jag gjorde i Matstat. Går det att få Gunnar som lärare i matstat?»
- Det skulle vara bra att få någon slags uppföljning på vissa moment under laborationerna, t.ex. beräkning av mätfel.»


Kursutvärderingssystem från