ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3-4 10/11 Projektarbete produktion, LBT241

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-23 - 2011-05-01
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) beskriva de olika arbetsuppgifter som en ingenjör kan ha på en byggarbetsplats
2) beskriva en projektorganisation och dess arbetssätt
3) beskriva samspelet mellan entreprenör, underentreprenör, byggherre och konsulter
4) utarbeta och presentera en arbetsmetod för en vald aktivitet.
5) analysera en arbetsplats med BIM verktyg


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 65%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 30%

Genomsnitt: 3.2

- Det femte målet???» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men jag är inte helt övertygad om att det var det här jag lärde mig av kursen. Kursen har varit inne och snuddat lite lätt på varje punkt i kursmålet, utan att egentligen göra avstamp någonstans. Någon fördjupning inom ämnet produktion var det inte tal om. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Målen är en repetition av kursen byggproduktion från årskurs 2. Kursens poäng var betydligt i överkant, men det var lättförtjänta poäng för inget arbete alls. Jag tackar för detta!» (Nej, målen är för lågt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»12 60%
Ja, i hög grad»4 20%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.45

- för att tvinga oss elever att ta kursen på allvar. Som det är nu vet alla att "Börje"-kurserna är otroligt lättförtjänta poäng med väldigt lite jobb. Man kan komma undan med i princip vad som helst. » (Nej, inte alls)
- Den lilla texten vi skulle skriva på ungefär 400 ord vardera? Den totala avsaknaden av handledning och feedback på det vi gjorde? De 80% vi skulle närvara på, trots att föreläsningarna inte innehöll något vettigt? Den lilla presentationen på 5 minuter där vi inte fick någon konstruktiv kritik alls rörande arbetsmetoden? Jag tycker egentligen det är skönt med kurser med bara godkänt/underkänt, men i den här typen av kurser borde betygen 3-5 användas för att tvinga lärarna att göra något vettigt och för att tvinga oss elever att ta kursen på allvar. Som det är nu vet alla att de här kurserna är otroligt lättförtjänta poäng med väldigt lite jobb. Man kan komma undan med i princip vad som helst. » (Nej, inte alls) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Tyvärr testades mest engelskan...» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.45

- Personligen upplevde jag kursen som något som lärarna slängt ihop på en eftermiddag därför att de helt plötsligt blev tvungna att hålla i en kurs om produktion. Det var i princip ingen undervisning. Den här kursen har slagit alla rekord i att vara innehållslös! » (Mycket liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»7 35%
Ganska liten»11 55%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.8

- Vi har inte haft någon kurslitteratur. » (Mycket liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»14 70%
Mycket bra»5 25%

Genomsnitt: 3.2

- Har inte varit så beroende av den. Kunde ha varit önskvärt att arbetsuppgifter mm. kom upp tidigare. » (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»2 10%
Låg»4 20%
Lagom»14 70%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Det fanns ingen arbetsbelastning! Vi gjorde ju i princip ingenting. 400 ord/person skrev vi ihop på en eftermiddag och postern var ju även en del av engelskan. De fåtal föreläsningar vi tvingades gå på var innehållslösa. Några föreläsningar fick vi bestämma innehållet på själva, andra var reklam för diverse företag och resten repetition från byggproduktionskursen.» (För låg)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.78

- Har bara sökt hjälp under dom avslutande datorövningarna och det fungerade mycket bra.» (Mycket bra)
- Jag hade gärna önskat att kursen hade haft moment i form av handledning och feedback på det vi gjorde. En mittinlämning hade till exempel varit bra. Jag saknade engagemanget från lärarsidan.» (Har ej sökt hjälp)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»19 95%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.95

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»18 90%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- Tack vare att den här kursen inte innehöll något fick vi mer tid över till resterande projekt och examensarbete. » (Lagom)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att Mikael ville ha feedback på föreläsningarna var mycket bra. Sen var det roligt att planera sitt eget studiebesök. Arbetet kändes väldigt upp till gruppen själv. Vilket är bra.»
- Kursen i Novapoint»
- Mikael, kursen må vara innehållslös men han är en bra lärare! Lite mer engagemang från hans sida som sagt och han behöver bli hårdare mot oss elever, men annars är han väldigt pedagogisk och bra. »
- Studiebesöket på arbetsplats och dess rapport»
- Mer övningar med datorprogram som kan användas»
- De inledande föreläsningarna»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Samspelet mellan kursen och engelskan måste bli bättre, engelsklärarna hade ingen koll på hur mycket som skulle göras.»
- Hela kursen. Jag hade önskat att kursen satte ner en fot och bestämde sig för vad den ska lära ut. Det hade varit roligt om den kunde ta upp ledarskap och hur man blir en bra chef till exempel. Det kunde även vara intressant att få en arbetsuppgift med en enklare byggnad där vi kunde ha fått planera arbetet, räkna ut kostnader mm, diskutera kring olika entreprenadformer och vad olika arbetsmetoder skulle innebära för det här projektet. Innebörden av BIM är fortfarande ett mysterium för mig, så lite mer fokus här hade varit intressant också. Vi får hela tiden höra hur fantastiskt bra BIM är men det är igen som sätter sig ner och förklarar vad det är eller hur vi ska använda det. Mindre reklam och mer action till nästa år! »
- Bättre samarbete med engelska kursen...tydligare. Lite mer datorövningar.»
- Det kanske går att hinna med datorövningarna i plancon o.s.v. i läsperioden 3 med resten av kursen, nu kändes det som en eftersläntrare när man bara gjorde det i läsperiod 4.»
- Att själv hitta ett studiebesök och skriva om det lär man sig inte mycket på.»
- Mer information om hur man praktiskt arbetar som ingenjör i produktionen och koppla övningarna till detta.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Jag läste den här kursen därför att alternativen på projektkurser var begränsat, men jag var tvungen att få ihop poängen. Det hade varit kul om det funnits en projektkurs till, som inriktade sig mot byggteknik och konstruktion. För oss som funderar på att söka sig till konsultjobb fanns det inte så många intressanta kursval!»
- Trist med företag som bara pratar om sig själva och inte om vad de gör»


Kursutvärderingssystem från