ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemisk miljövetenskap, KKM080, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»16 64%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.72

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»3 12%
75%»3 12%
100%»17 68%

Genomsnitt: 4.36


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 36%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 20%

Genomsnitt: 2.44

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 77%
Nej, målen är för högt ställda»3 16%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»3 14%
I viss utsträckning»8 38%
Ja, i hög grad»4 19%
Vet ej/har inte examinerats än»6 28%

Genomsnitt: 2.61


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»10 40%

Genomsnitt: 3.24

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»12 48%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.12

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»10 40%

Genomsnitt: 3.28


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»4 16%
Har ej sökt hjälp»8 32%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»13 52%
Har ej sökt samarbete»5 20%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»19 76%
Hög»2 8%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.04

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 32%
Hög»13 52%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.84


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»7 28%
Godkänt»8 32%
Gott»8 32%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.04

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla föreläsare har varit toppen! Jättebra och inspirerande kurs! :)»
- Projekten är bra och intressanta och borde definitivt bevaras.»
- Miljöprojektet och bonuspoängen»
- Greg är bra som föreläsare och ledare för kursen. Det är också kul att många olika föreläser om sina expertområden.»
- Det var intressant att ha flera föreläsare under kursens gång. Det gav olika perspektiv, och varje föreläsare var väldigt insatt i det de pratade om. Det var också bra att det delades ut power point-slides på varje föreläsning så att man slapp skriva ut dem själv.»
- Gästföreläsare»
- Roligt med olika föreläsare.»
- Mycket bra och interessanta föreläsare. Keep it up !»
- Handsouten. Det är bra att man får dem, samt att man kan skriva på dem.»
- Projekten (ChemSec och Giftfri miljö) var jättebra och dessutom relevanta till kursen.»
- De praktiska övningarna. Vore bra om man kunde införa mer praktisk eller repeterande undervisning. Det är svårt att greppa alla olika skeenden i olika organisationer och företag. Jag gjorde ChemSec-projektet - alltid bra med övningar där man får träna på artikelsökning!»
- Gregs föreläsningar »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske att det finns någon sammanfattning på kursen så att man lättare förstår vad man skall fokucera på inför tentamen. »
- Ha en tydligare röd tråd kanske. Lite väl spritt i föreläsningsyfte.»
- All föreläsningar måste läggas upp på kurshemsidan. Det finns ett antal föreläsningar som om man missat inte kan få någon information om eller några anteckningar om vad det är man ska läsa in eller lära sig. Eftersom detta är större delen av kursen är det absolut det viktigaste att göra. Jag själv hade en period då jag inte kunde gå på föreläsningar och det är mycket svårt att lära in det man behöver från kurshemsidan.»
- Tentan. Vissa frågor som komn på vår tenta var lite svåra att förstå som tex frågan där vi skulle beräkna MIPS. Så det vore bättre att de tydliggörs.»
- Skulle underlätta om kurslitteratur tillsattes, snarare en bok än många avhandlingar och powerpoint-presentationer.»
- Görans föreläsningar känns baserade på egna åsikter utan källhänvisning. Han kopplade inte sitt ämnesområde till kursen i övrig utan tycktes sätta personliga hälsoeffekter före miljöpåverkan. Det kändes fel som del av en miljökurs. »
- Att det var olika föreläsare varje gång gjorde också att undervisningen blev väldigt spridd, och det var ofta svårt att hitta ett sammanhang mellan föreläsningarna. Att man nästan aldrig hade Greg som föreläsare innebar också att det fanns för få tillfällen att ställa frågor på. Det fanns ingen speciell kurslitteratur att relatera föreläsningarna till, så det var svårt att studera inför tentan. Greg hänvisade till de olika power point-slides som fanns, men vissa av dem var väldigt innehållsfattiga medan andra tog upp för mycket detaljer. Göran borde inte heller fortsätta som föreläsare. Hans forskning har inget med miljö att göra, och hans område är väldigt kontroversiellt och borde enligt mig därför inte borde ingå i undervisningen.»
- Görans "miljödel" som inte har något med miljö att göra, om nåt så var de föreläsningarna miljömässigt oansvariga när man köper in bakelser till föreläsningarna bara för att slänga dem. De två föreläsningarna var för dietister, om de har en miljöförankring behöver detta förtydligas betydligt.»
- Chemsec projektet gav egentligen inget. bara bonuspoäng på tentan.»
- Vissa inslag kändes rätt orellevanta som exempelvis 4 timmar föreläsning av Göran då det inte handlade så mycket om miljön i stort utan mer hans vissa gånger högst personliga åsikter vilket kändes oprofficionellt enligt mig. Bättre att satsa på en ordentlig kursbok och en föreläsare för hela kursen, då skulle man kunna gå mer in på djupet på dem relevanta sakerna och förstå sammbanden bakom dem. Förstår att det inte är lätt att få med alla krav med mera men detta är bara mina funderingar.»
- Kursen hade ett överdrivet fokus på byrokrati och juridik, ett högre fokus på mer direkt biologiska/kemiska effekter av miljöproblem/lösningar hade vart betydligt mer relevant»
- Tentafrågorna. Att fråga efter siffror känns inget som vi kommer ha användning för i framtiden. Hellre att de frågar om vad hållbar utveckling är för något än att de frågar om vitaminers kemiska struktur. Jag tycker inte heller att Görans föreläsningar gav så mycket, då de handlade om nutrition, vilket inte känns som en del av kursen. Han verkade inte heller ha belägg för det han sa. »
- Görans föreläsningar om antioxidanter och kolhydrater hade INGET miljöperspektiv överhuvudtaget! Helt orelevant till kursens innehåll som helhet för biokemisk Miljövetenskap, vi läser ju inte till dietister!»
- Vi är många som ifrågasatt Görans approach på miljö. Visst är hälsan viktig, men det var väldigt svårt att se den direkta kopplingen till kursens övriga innehåll. Dessutom är Göran slavisk när det gäller intag av exempelvis kolhydrater och antioxidanter, vilket inte känns riktigt sunt. Är det inte bättre att ha ett synsätt på kost som inte är så svart-vit? Bättre att förespråka måttlighet och inte noll-tolerans mot exempelvis muffins! Måste tilläggas att Görans del var enklast att plugga på, eftersom det var mer "sakligt" (eftersom vi är vana vid biokemi) än kemiska skeenden eller miljölagstiftningar.»
- Relevant kurslitteratur. Jag tycker inte det ska krävas att man är på föreläsningarna för att kunna plugga på kursen. Mycket på tentan var saker som inte står ned på slidesen utan vad jag antar är vad föreläsarna enbart sagt. Då riktigt kurslitteratur saknas är det svårt om man missat någon föreläsning. Göran Peterssons föreläsningar hade absolut inget med miljö att göra och var irrelevanta för kursen. Hans artiklar som han refererar till saknar källor och består mest av personliga åsikter. »

16. Övriga kommentarer

- Det hade varit bra om vi hade fått instuderingsfrågor för alla föreläsningar så att vi visste på ett ungefär vad som var relevant.»
- Delar av tentan var dåligt utformade (speciellt den med initialerna MS) och testade detaljkunskaper som inte ens fanns med på de utdelade powerpointbladen. Syftet med en tenta bör vara att testa hur eleverna lärt sig att förstå kursinnehållet och dess viktigaste delar. Inte att memorera procentsatser från lösryckta exempel. »
- På tentan var det för mycket detaljfrågor (speciellt från Magdalena), och för få förståelsefrågor där man verkligen fick visa att man förstått vad allt handlade om.»
- Tentafrågorna krävde ibland väldigt specifika svar som inte tydligt förekom i de utdelade föreläsningsanteckningarna, vilket kursen skulle baseras på.»
- Jag upplevde att tentan innehöll saker som inte fanns på föreläsnings-slidesen. Framför allt gällande Magdalenas del. Hon hade frågor som jag inte stött på, vad jag kan minnas, samt detaljfrågor som jag tyckte var helt irrelevanta, tex frågan om "höjden" på ozonlagret - i vilket sammanhang är det typ av mått relevant? På det stora hela är det svårt med små detaljer i såna här kurser, som bara grundar sig på föreläsningsanteckningar - var mer försiktig med det! Alternativt poängtera på föreläsningarna att detta och detta är viktigt!»
- Kursen måste få tydliga mål, bra kurslitteratur och en bättre upplagd tenta.»


Kursutvärderingssystem från