ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-1 Företagsekonomi - kalkylering, LNC223

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-18
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»6 31%
Cirka 25 timmar»5 26%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.73

- Mer på slutet» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 20%
100%»16 80%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 75%

Genomsnitt: 3.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 21%
Ja, i hög grad»15 78%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Kunde varit mer frågor om det vi hade i början av kursen, alltså mer teorifrågor, för det var mycket räkneuppgifter men endast få teori.» (I viss utsträckning)
- Dock tycker jag att den inte var upplagd så som läraren hade berättat att den skulle vara. Således hade jag inte pluggat rätt inför tentan.» (I viss utsträckning)
- Tentan var lite enklare än vad jag trodde den skulle vara» (I viss utsträckning)
- Tentan var väl upplagd och frågorna reflekterade det vi gått igenom på föreläsningar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 20%
Mycket stor»16 80%

Genomsnitt: 3.8

- Det var mycket av undervisningen som gick ut på att sitta och kolla när Carolina skulle räkna på tavlan, detta funkar inte för alla så det var bra att vi fick tid att räkna själva den sista timman senare under läsperioden. » (Ganska stor)
- Både föreläsningar och möjlighet att göra uppgifter själv, då läraren satt i salen har varit till stor hjälp.» (Mycket stor)
- Bra med grupparbetet, det var mycket givande. Tycker dock att det tog så pass mycket tid och innehöll så pass mycket av lärandemålen att man borde få HP för det.» (Mycket stor)
- Läraren gjorde en väldigt bra jobb. Ett väldigt bra upplägg på föreläsningarna. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 15%
Mycket stor»17 85%

Genomsnitt: 3.85

- Bra PowerPoints.» (Ganska stor)
- Räkneboken var till bra användning. » (Ganska stor)
- Bra koppling mellan undervisning och litteratur. Boken kändes väl behövd!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»16 80%

Genomsnitt: 3.8

- väldigt bra uppdatering av läraren på pingpong » (Mycket bra)
- Carolina var bra på att lägga ut allt material snabbt. Tycker även att Paper Show funkade väldigt bra. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 70%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 4

- Vi har snabbt fått svar på frågor på mail och kunnat ställa frågor på föreläsningar, samt fått repetera det vi tyckte var svårt.» (Mycket bra)
- Bra kommunikation från lärare i allmänhet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»3 15%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»9 45%
Hög»7 35%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.55

- Matematik för en 9 åring. » (För låg)
- Det var bra» (Lagom)
- Mycket räkna hemma. Men läraren poängterade även att det var viktigt, så inga problem.» (Hög)
- Väldigt högt tempo på föreläsningarna» (Hög)
- Kändes som att kursen var på minst 10hp» (För hög)
- Jag fattar inte hur de som planerar kursen tänker? 2 kursen med 2 tentor och 2 stora arbeten? Seriöst!?» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»7 35%
Hög»5 25%
För hög»6 30%

Genomsnitt: 3.7

- Jag fattar inte hur de som planerar kursen tänker? 2 kursen med 2 tentor och 2 stora arbeten? Seriöst!?» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 10%
Gott»9 45%
Mycket gott»9 45%

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant, roligt och givande.» (Gott)
- Bra kurs, man känner att det är på högskolenivå. » (Gott)
- Jättenöjd. Relevant kurs och TOPPEN undervisning. Carolina är jättebra.» (Mycket gott)
- Kursen har varit mycket bra. Carolina har gjort ett riktigt bra jobb» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att man håller föreläsningarna väldigt tätt med kurslitteraturen»
- Kurslitteraturen»
- Att gå igenom uppgifter tillsammans så att man får en chans att tillämpa det vi lärt oss och ställa frågor.»
- Grupparbetet»
- Paper Show och egen tid under lektionen att räkna själva. »
- Den tydliga kopplingen till litteraturen. »
- Bra upplägg på kursen. Följde litteraturen bra.»
- Carolina! upplägget var mycket tydligt och pedagogiskt.»
- Mycket bra med exempel som vi gick igenom gemensamt. »
- Hela kursens upplägg»
- Allt»
- Läraren. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- att investeringskalkylerna introducerades 1,5 veckor innan tentan»
- Man bör ej gå igenom det svåraste och mest viktiga två veckor innan tentan. Tycker det borde varit i mitten av kursen eller i början. Det hänger inte ihop på så sätt att man inte kan göra så.. Ta heller lätta saker som påläggskalkyler mm i slutet. Då får man mer tid att lära sig det svåra som ex. Investeringskalkylering....»
- Att man får HP för grupparbetet.»
- Man skulle kunna ta fler exempel från sjöfartsvärlden och applicera till övningsuppgifterna.»
- Har ingenting att invända.»
- Många av övningsuppgifterna på pingpong hade felaktiga svar i facit.»
- Mer tid till att räkna själva men att föreläsaren är där och kan svara på frågor. »
- inget»
- Inget»
- Onödigt mycket föreläsningar, och personligen tyckte jag kursen var väldigt lätt. Det känns som kursen hade gjort sig bättre om det var övningstillfällen, och litteraturen hade eleven fått plugga själv. »

16. Övriga kommentarer

- bra för övrigt»
- Kursen var väldigt stor... Inte bra att ha i en läsperiod med tre tentor!!»
- En gång fick vi gå upp och presentera uppgifter och räkna igenom framför klassen. Det tycker jag att vi skulle fortsatt med eftersom vi då hade varit "tvungna" att göra alla uppgifter och därmed lättare hängt med. »
- Jättenöjd. Tack för en intressant kurs!»
- Bra kurs och lärare!»
- Grymt bra»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.34

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.34
Beräknat jämförelseindex: 0.83


Kursutvärderingssystem från