ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik, LEU750

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-21 - 2007-11-21
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 10%
Kontaktperson: Ove Germundsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»1 25%
Cirka 20 timmar»2 50%
Cirka 25 timmar»1 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har lagt ner många timmar på att studera till denna kursen» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»4 100%

Genomsnitt: 5

- Har varit på alla föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 75%

Genomsnitt: 3.5

- Väldigt luddiga mål samt oerhört mycket krav på så kort tid! Man kan inte gå igenom nya saker sista lektions tillfället innan tenta!!!» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 25%

Genomsnitt: 2.25

- för mycket vi ska kunna med tanke på den korta tiden samt alla andra ämnen också! Det är under ALL kritik, inte från lärarens håll han vet ju inte att vi har 3 andra tentor men oves fel.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 50%
Ja, i hög grad»2 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 50%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»2 50%

Genomsnitt: 3

- väldigt otydliga anteckningar och genomgångar. För mycket skrivande på tavlan så man hänger inte med förän han börjat på nästa sak.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 25%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»2 50%

Genomsnitt: 3.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%

Genomsnitt: 4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 25%
Hög»2 50%
För hög»1 25%

Genomsnitt: 4

- som sagt för mycket på så kort tid! Det är inte logiskt!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»1 25%
För hög»3 75%

Genomsnitt: 4.75

- Jag vet inte var jag ska börja! Denna läsperioden var KATASTROF! Hur kan man sätt 4 tentor på en och samma vecka varav tre efterföljd måndag,tisdag onsdag! Absurt! Detta är under all kritik! Och kraven som lärarna ställer på en är ju för höga med tanke på läsperioden. Ove eller vem som lägger upp läsperioderna bör avgå! Det är jävligt tråkigt för man vill ju lära sig men när det är på detta viset med studietakten och att läraren kräver för mycket blir det aldrig bra och man tappar intresset!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 25%
Godkänt»0 0%
Gott»2 50%
Mycket gott»1 25%

Genomsnitt: 3.75

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren. Morgan var mycket duktig och kunnig. Stort plus»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lägre krav»
- Planering över hela läsperioden. På tok för mycket med 4 tentor samma vecka»

16. Övriga kommentarer

- hänvisar till det jag skrivit innan»


Kursutvärderingssystem från