ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmeringsteknik V10, LMT864

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»9 19%
Cirka 20 timmar»18 38%
Cirka 25 timmar»10 21%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»5 10%

Genomsnitt: 2.55

- Lektionstiden, plus nån extra timme här och där. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»4 8%
75%»12 25%
100%»29 61%

Genomsnitt: 4.42

- tycker att föreläsningar i ett praktiskt ämne är dumt, det vore bättre med fler övningstillfällen och laborationer i stället» (75%)
- Föreläsningarna var ostrukturerade och opedagogiska.» (75%)
- Närmare 100% än 75..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 15%
Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 30%

Genomsnitt: 2.91

- kommer ej ihåg målen» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 67%
Nej, målen är för högt ställda»13 32%

Genomsnitt: 2.32

- En aning höga eftersom vi använder två olika språk när vi programmerar..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är aningen höga för studenter som ej har någon förkunskap i programmeringsteknik.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Alldeles för svårt att lära sig både Matlab och C++ när man aldrig programmerat förut. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Tentan är alldeles för svår för att vara en grundkurs. » (Nej, målen är för högt ställda)
- kanske funkar för de som har programmerat innan men inte annars.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Svårt att lära sig både C++ och matlab på så kort tid» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»3 7%
I viss utsträckning»7 16%
Ja, i hög grad»24 57%
Vet ej/har inte examinerats än»8 19%

Genomsnitt: 2.88

- Alldeles för hög svårighetsgrad på uppgifterna och jobbigt med att både matlab och c/c++ är blandat.» (Nej, inte alls)
- Tentan var allt för svår och gammalmodig, med att sitta och skriva program med penna och papper känns inte riktigt i tiden» (Nej, inte alls)
- tentamen är helt fel upplagd, måste klara väldigt svåra frågor för godkänt, och "basic" uppgifterna räcker inte i poäng, ett skämt?» (I viss utsträckning)
- Uppgift nummer 3 på tentan var för svår med tanke på att man i år inte fick ha med sig varken bok eller anteckningar på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»11 23%
Ganska stor»27 57%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.76

- väldigt "lätta" uppgifter på föreläsningar medan labbarna och tentamen var mycket svårare.» (Mycket liten)
- Sa typ bara vad som stod på anteckningarna vilket inte hjälpte särskilt mycket» (Mycket liten)
- För få föreläsningar för oss som aldrig programmerat tidigare! Visa vad som händer i programmet skriv inte bara massa på tavlan, det hjälper inte!» (Ganska liten)
- Gärna mer föreläsningar, Glappet var lite stort mellan dessa och de kunskaper som behövs för labbarna om man inte har kunskap om programmering sedan innan.» (Ganska liten)
- Laborationerna var bra, men föreläsningarna gav mig ingenting.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit till mindre hjälp medan övningarna har varit till större hjälp» (Ganska liten)
- Tycker att det var lite lite föreläsningar i förhållande till övningar. Hade gärna sätt att det var 2 föreläsningar/vecka. » (Ganska stor)
- Svårt när man inte har någon tidigare kunskap även om det går. Och ibland är det väldigt svårt att förstå läroboken bland annat. Man behöver ha lite mer grund, man kastas snabbt in i det och förväntas lära sig. » (Ganska stor)
- Hjälpen under labbarna har varit till hjälp. Föreläsningarna kändes som att de var på en lättare nivå än vad vi förväntades klara själva.» (Ganska stor)
- Labar har varit till mycket stor hjälp medan föreläsningarna inte varit till så stor hjälp. » (Ganska stor)
- Inte föreläsningarna, utan det har varit laborationerna som gett något, då man kunnat fråga mer specifikt.» (Ganska stor)
- Jag har bara deltagigt på de moment som verkat oklara på förhand. Dessa momen har haft utmärkt undervisning.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»8 17%
Ganska liten»18 38%
Ganska stor»18 38%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.34

- Hade inte ens nån kurslitteratur i c/c++ och matlab boken lärde man sig inte mycket ur.» (Mycket liten)
- Riktigt dålig litteratur, öppnade knappt boken, kan inte fatta hur den kan rekommenderas till det priset» (Mycket liten)
- 6/10» (Ganska liten)
- Matlab boken var bra att ha när man behövde slå upp något. Kanske vore det bra att ha en bok i c/c++ också?» (Ganska liten)
- Mycket finns på internet att söka, så det går snabbare. Sedan hade det inte skadat med Mer på C++, men det vet ni ju redan. » (Ganska liten)
- Synd att det inte är uppsatt ett obligatoriskt kompendium med grunderna i C / C++. Att det inte är någon obligatorisk stöd litteratur gör att förståelsen kommer senare för detta moment. » (Ganska liten)
- Man lärde sig det mesta på föreläsningarna och labbarna med tanke på att det är ett ganska praktiskt ämne» (Ganska liten)
- Inte använt någon bok, men haft stor hjälp av labbar och gamla tentor» (Ganska stor)
- Laborera själv» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»19 40%
Mycket bra»26 55%

Genomsnitt: 3.51

- synda att inte kurshemsidan låg länkad från studentportalen från början!» (Ganska bra)
- med vissa webbläsare är kurshemsidan svår att läsa» (Ganska bra)
- Lite märkligt att inte den vanliga kurshemsidna på studieportalen har använts..» (Ganska bra)
- Lite omständigt de första veckorna när kurshemsidan inte var länkad via studieportalen. Hade varit bra om man kunde fått mail när föreläsning var inställd. » (Ganska bra)
- Hon hade en egen sida via CSE som fungerade väldigt bra.» (Mycket bra)
- När kurshemsidan väl kom upp och blev kopplad till studieportalen var det bra...» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»18 39%
Mycket bra»25 54%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.54

- Var mycket folk på labbarna. I synnerhet mot slutet.» (Ganska bra)
- Väldigt ojämn belastning på labbar/övningar. Ibland har det varit lång kö för att få hjälp och ibland ingen. » (Ganska bra)
- På labbarna var det vissa gången mycket bra men ibland var det så mycket folk och så lång kö att det var svårt att få hjälp. » (Ganska bra)
- Svårt få hjälp vid labbarna» (Ganska bra)
- Bra att det fanns handledare vid labtillfällena men ogta väldigt lång väntetid/kö på att få hjälp..» (Ganska bra)
- Lite för lite med handledare på övningstillfällerna» (Ganska bra)
- Kunde ha blivit mycket bra men vissa övningsledare hade lite svårt att lära ut enligt mig.» (Ganska bra)
- Mycket bra på labtillfällena även om många vill ha hjälp. Annars har det varit svårt..» (Mycket bra)
- Jättebra hjälplärare på labbarna. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»37 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- Har ofta fått tagit hjälp av andra när det varit mycket folk på labbarna. » (Mycket bra)
- Varit väldigt lärorikt att arbeta i grupp. Dels lätt att få hjälp och oerhört lärorikt att hjälpa andra. » (Mycket bra)
- Den bästa hjälpen jag har fått har varit från andra studenter.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»21 45%
Hög»15 32%
För hög»8 17%

Genomsnitt: 3.63

- Men det var lite jobbigt att behöva hålla isär matlab och c++..» (Lagom)
- Var mycket svårt att komma in i tänket under de första läsveckorna.» (Hög)
- Som sagt för mycket med två språk när man aldrig programmerat förr. » (För hög)
- Att bli klar med laboration 3 och 5 tog hela läsperioden så man han knappt med de andra laborationerna. Och samtidigt ska man lära sig nått.» (För hög)
- För att var en introduktionskurs i programerin, kändes den för tung.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 8%
Lagom»22 47%
Hög»12 26%
För hög»7 15%

Genomsnitt: 3.43

- Men rimlig. » (Hög)
- Kraven hade varit rimliga om kursen hade innefattat en av de två programmeringsteknikerna.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»7 15%
Godkänt»20 43%
Gott»12 26%
Mycket gott»4 8%

Genomsnitt: 3.15

- Kraven är för höga på tentan. Tentan borde avskaffas och borde bli fler inlämningar. Eller tentan borde göras lättare. Jag förstår inte meningen med att skriva på papper i en programeringstenta. Kommer ju aldrig skriva program på det viset i verkligheten sen.» (Mycket dåligt)
- tycker inte denna kursen är speciellt användbar. hade mycket väl räckt med en 3,5 poängs kurs i detta med bara godkänt/underkänt som betyg. » (Mycket dåligt)
- Alldeles för svår kurs. Verkade bara som det var de som kunde programmering sen innan som förstod något.» (Mycket dåligt)
- Svårt att lära sig två olika program på så kort tid, blir mest rörigt!!! Satsa på ett så man verkligen kan det istället! Övningarna var inget vidare.» (Dåligt)
- Tycker sådan programmering bör vara valbar i detta läget, intresserar mig inte så mycket och hör inte ihop med sådant jag vill lära mig. » (Dåligt)
- Dåliga föreläsningar. För höga krav. För stora hopp i svårighetsgrad i laborationsuppgifterna. Labhandledarna hade inte tid att förklara vad som var fel i programmen när man frågade om hjälp, de rättade i stort sett bara och gick vidare till nästa student. Man visste inte hur mycket som förväntades av en. pga att kursen var modifierad (i år tilläts inga anteckningar/utdelat mtrl/bok på tentan) kunde man inte förbereda sig till tentan genom att göra gamla tentor eftersom dessa var anpassade till hur kursen såg ut tidigare.» (Dåligt)
- Förstår inte varför vi ska behöva lära oss det, sen fanns det ingen relevant övningstenta att öva på.» (Dåligt)
- Lite väl mycket att läsa in eftersom man måste lära sig både c++ och matlab. Svårt att ställa om mellan programspråken.» (Godkänt)
- Svår kurs för den som aldrig programmerat förut. Kanske inte så pedagogiskt att tvingas lära sig två språk då, kanske hade varit nog med bara matlab. På slutet rörde man ihop de två språken.» (Godkänt)
- Det har varit kul att lära sig programmera! » (Gott)
- Bra struktur, Nice med uppdelning. Kanske lite få föreläsningar, faktiskt. Även om den enda vi hade oftast var kortare än utsatt tid, konstigt nog. Tycker man åtminstone kan fylla 2 timmar per vecka, enligt min åsikt. » (Gott)
- I och med kursens bredd gör den skäl för sitt namn, programmeringsteknik. Men hur det skal gå utan C delen i framtiden har jag svårt att se. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Genomgångarna på övningarna som halva klassen hade. Det var underligt att inte hela klassen fick samma övningar. De som inte hade kursansvarig fick en övningsledare som inte hade någon genomgång på hela övningarna. Det avser tavelövningarna. »
- Lab.tillfällen»
- mycket labtid har varit bra!»
- Mycket labb/övningstillfällen där man har möjlighet att få hjälp.»
- Lärarna och labhandledarna är väldigt trevliga och hjälpsamma.»
- de duktiga handledarna (labtillfällena)»
- Killen som kom i slutet på C++-labbarna»
- Jag tycker att det var bra att vi fick lära oss både matlab och c/c++.»
- c++»
- Hjälplärare vid labbarna, kanon. »
- Laborationerna bör dock vara lite lättare så att man kan lära sig nått av dem.»
- Laborationer»
- Det var nice med tavelprogrammeringen faktiskt, får en att tänka till lite. »
- Övningarna»
- Labtillfällen och föreläsninganteckningar på kurshemsidan.»
- laborationerna»
- Jag tyckte att kursen var bra strukturerad. Kul att få testa både matlab och C/C++. Bra att det fanns mycket tid för laboratationer och övningar så att man kunde få mycket hjälp.»
- C / C++ delen borde helt klart bevaras då den ger en djupare förståelse för hur en mikrodator arbetar. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De övningar som övningsledaren hade. Se fråga 14. »
- Labbar bör ge någon extra poäng. Tenta av matlab efter halva tiden om man ska kunna c++ också!»
- allt har varit bra»
- Inte ha två språk i samma kurs. »
- Om man även nästa år ska läsa två språk bör man efter man läst det första skriva en dugga. För att sedan byta språk och skriva dugga/tenta på det. Iår har det svåraste varit att inte blanda ihop språken.»
- Tentans svårighetsgrad. Avskaffas helt eller nivån borde vara på en grundkurs nivå.»
- fler labb-tillfällen, fler övningstillfällen. Tentamen vid datorer, i matlab och c/c++. Kan inte förstå varför vi inte har det. mindre hopp mellan lätta och svårare uppgifter. mm mm mm»
- En pedagogikkurs till Katarina kanske??»
- Det vore bra om man fick tenta av matlab med en dugga och sedan ha c på tentan, så blir det inte så jobbigt att hålla isär de båda.»
- --»
- Jag tycker att det vore en bra idé om man exempelvis har en dugga och obligatorisk inlämning i det ena språket för att sedan tentera av det andra. Sista veckan när man tentapluggade var ett av de stora problemen för mig att jag blandade ihop de två språken. »
- Måste bli bättre ordning på ordningsvakterna som vaktar tentatillfället. Alltid samma visa, liksom varit på alla tidigare kurser vi haft. De springer fram och tillbaka me teser, pratar högt med varandra och stör ofta upp till en kvart in på tentan, och sedan när det är dags att lämna in så blir de jättegriniga om man inte lämnar in på sekunden innan sluttiden, känns inte rättvist, speciellt då jag är mycket noggrann och därav långsam så behöver alltid alla minuter jag kan få. Så alltså: 1. De bör ha ordentligt med teser så det inte tar slut. 2. Bli tillsagda att inte störa eleverna efter tentan börjat. 3. De borde ha kontakt med varandra angående hur fullt det är i salarna, ibland knökar de in folk i en sal när en annan är halvfull. Önskar att detta sker till de kommande kurser vi skall ha. »
- Föreläsningarna borde ligga i samma svårighet som laborationerna och tentamen. Tentamen borde inte ske på papper och penna, mer väsentligt med större laboration/uppgift. sänk ner till 3,5 poäng.»
- Ser inte anledningen till att vi maskiningenjörer ska läsa c/c++. Gör om kursen och behandla enbart MATLAB.»
- Laborationerna borde vara värda minst 3,5 HP.»
- Tack och lov slopas c++ till nästa år. Det var inte alls bra att trycka in både matlab och c++ i samma kurs. Övningsuppgifter med gradvis ökande svårighetsgrad och facit efterlyses.»
- Jag tycker att vi skulle först kunnat läst matlab och sedan haft en dugga på den eller något. Eftersom det var svårt med två språk då man blandade ihop dessa.»
- Kursupplägg»
- Något mer föreläsningstimmar? Lite lurigare labbar, eller fler. Tentan tycker jag borde vara vid en dator. Det är ju så vi kommer jobba i framtiden, så varför inte börja redan nu?»
- Mer demonstrering på projektorn på föreläsningarna»
- Ta bort ett av språken?»
- många labbtillfällen med möjlighet att ställa frågor.»
- Skulle vara bra att få mer labtid, det var alldelles för få labtillfällen.»
- kurslitteraturen»
- Kör en kurs med bara matlab, känns mer som ett program en ingenjör kommer att använda mer än c/c++. Tråkigt att man bara blev halvt bra på båda språken. Tycker allt att labbarna kan ge högskolepoäng med tanke på hur mycket tid man la ner på den och det känndes som man lärde sig mer på labbarna än plugget inför tentan. »
- Det skulle varit bra om man hade haft en dugga när man var klar med matlab och en efter C/C++, istället för en tenta på båda. Detta för att göra det mindre rörigt.»
- Om C / C++ delen finns kvar så borde ett kompendium läggas till. Annars tycker jag att en del av undervisningen borde läggas på interaktiv demonstrartion av matlab. För att det skal bli roligt att programmera måste man känna att man har kontroll över vissa grundläggande funktioner i matlab och kan klara sig ur vissa situationer utan ytterligare hjälp. »

16. Övriga kommentarer

- Var jobbigt att ventilationen inte fungerade på de första labbarna, ävne om det ansvaret ligger på någon annan...»
- jättebra kurs, bra övningar, bra labbar. hade aldrig programmerat innan och det har varit möjligt att uppnå målen under kursens tid. Lagom tempo.»
- nej»
- C/C++ kändes helt onödig att blanda in i kursen, den ska vi inte ens använda i andra kurser. Borde varit en grundkurs i matlab. Känns som man aldrig kommer klara denna tentan. »
- Kursen och föreläsningarna är extremt grundläggande. Laborationerna är lite svårare. Examinationen var mycket svårare. Det som gås igenom på föreläsningar speglas självklart på examinationen då examinationen är mycket mer avancerad än vad föreläsningarna var.»
- Jag tycker ni kan göra som på Johanneberg. Ha kursen tidigt, och sedan implementera programmeringen i mattekurserna. Det är ett skitbra sätt att lära sig på! Annars var kursen i sig ganska givande! »
- Nivån på det som lärs ut på föreläsningen är för låg i förhållande till det man måste kunna på övningarna. Hade examinatorn gått igenom programmeringsteknik på projektorn hade detta förbättrat pedagogiken. »
- Pga brist på labtillfällen så gick alla på varandras vilket ledde till brist på datorer och att det var svårare att få hjälp.»
- svår kurs när man aldrig hållit på med programmering tidigare.»
- Katarina var bra på att förklara på övningarna, det gav mig mycket.»
- Jag gillar denna kursen, och försöker förstå hur och varför en del av med studenterna fick så stora problem. Jag har spenderat mycket til med att hjälpa och förklara för mina kursare vad och som händer på skärmen, utan att avslöja för mycket. »


Kursutvärderingssystem från