ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transformer, signaler och system, SSY080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-20 - 2008-11-09
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»17 47%
Cirka 20 timmar»5 13%
Cirka 25 timmar»10 27%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.02

- 10 h kanske?» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»1 2%
25%»5 13%
50%»3 8%
75%»14 38%
100%»13 36%

Genomsnitt: 3.91

- Några föreläsningar.» (25%)
- Lågt deltagande pga schemakrockar.» (25%)
- Vissa av övningarna krockade med andra kurser.» (75%)
- bara 2 föreläsningar missade jag» (100%)
- Jag va med på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 50%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 22%

Genomsnitt: 2.16

- kommer inte ihåg målen» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 78%
Nej, målen är för högt ställda»5 21%

Genomsnitt: 2.21

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 12%
Ja, i hög grad»13 52%
Vet ej/har inte examinerats än»9 36%

Genomsnitt: 3.24

- Kändes som jag kunde mera än jag presterade på tentamen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»10 28%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»15 42%

Genomsnitt: 3.08

- Skulle va bra om föreläsaren anger tydlig vilka kapitel och delkapitel i boken han snackar om.» (Ganska liten)
- Det var bra undervisning när vi hade Ants, men när Johan drog igång tappade jag intresset för kursen och närapå motivationen till att plugga på Chalmers. Ett bättre exempel på bra undervisare är Bertil Thomas som vi har nu i Reglerteknik, han har förmåga att få en att hålla igång intresset till ämnet och även få en att förstå Transformer. Det som jag saknade är bristen på återknytning till tillämpningar användningsområden. (Vad är en transform... osv.. vad har man den till... hur svårt ska det va?)» (Ganska liten)
- Övningstillfällena var mycket nyttiga.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»10 28%
Ganska stor»12 34%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 2.57

- Kursboken är mest bara ordbajs. och en kursbok där man optimerat till det lilla som läses i ämnet hade varit bättre. Tror till och med Bertil Thomas hade lyckats bättre med att skriva en bok till ämnet.» (Mycket liten)
- PDF:erna med lösningar var kanon.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 3.31

- Studieportalen är hemsk, utdelat material borde finnas tillgängligt mycket tidigt.» (Ganska dåligt)
- Bra gjorda kurssidor speciellt gjorda för kursen har potential att vara bättre än studieportalens standardsidor.» (Ganska dåligt)
- för få övningstillfällen» (Ganska bra)
- Hade gärna sätt att alla oh-blad hade legat på hemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 22%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»13 36%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.41

- Endast en räknestuga per vecka, som då olyckligtvis hade blivit dubbelbokad så att det var svårt att få plats var inte så lyckat.. Eftersom att vi läser fler kurser krockar vissa moment, som t.ex. de lärarledda övningarna..» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»15 41%
Har ej sökt samarbete»5 13%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»20 57%
Hög»12 34%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.42

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»19 54%
Hög»13 37%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.45


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 11%
Godkänt»14 40%
Gott»8 22%
Mycket gott»9 25%

Genomsnitt: 3.62

- Jag har hört många klaga över att det är svårt att hänga med under Johan Karlssons föreläsningar. Jag skulle vilja påstå att så bara är fallet om man inte har tillgodogjort sig de kunskaper från tidigare kurser som i den här kursen är förkunskapskrav. Jag tycker att han är en mycket bra föreläsare.» (Mycket gott)
- Rolig kurs, betydligt bättre än vad jag väntat mig.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lösnings-PDF:erna!»
- De handledda räkneövningarna och sättet som föreläsningarna var på.»
- Det allra mesta.»
- Laborationen»
- Räkneövningar med kort teorigenomgång»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- labben var otydlig och tog dubbla tiden mot vad som va angivet.»
- Släpp lab-pm tidigare! Någon timme labhandledning/lab-frågestund i veckan vore inte fel heller.»
- Labben, utveckla och lägg in Labtillfällen. »
- Kanske en genomgång av en exempeltenta som sista moment i LV7. Då tror jag att många hajjar till och börjar fundera över vilka delar de kan och vilka delar de missat under kursen.»
- Hade gärna sett lite mer sammanfattande i slutet av kursen, för att "knyta ihop säcken" lite mer.»
- Lägg till en obligatorisk inlämningsuppgift, redan efter första veckan, så att man verkligen kommer igång och tar sig över den första tröskeln.»
- Labben va svår och det va dåligt att det itne fanns "labbtid" med lärare. Det va svårt att placera allt i ett sammanhang. Det va under tentan som jag fattade att allt handlade om insignal, utsignal och system. Och man använde transformer för att underlätta räkningen.»
- Kursen är inte speciellt verklighetsanknuten, när den i själva verket är det i högsta grad. Det vore kul att ha fått se lite tillämpningar av fourieranalyser, laplacetransformer osv i kanske mjukvarutillämpningar. Inga bevis eller labbar om det, men bara något som kan ge en inblick av vad man kan åstadkomma med verktygen vi lär oss...»

16. Övriga kommentarer

- Hade varit lite kul att få realisera något i hårdvara.»
- Intressant kurs.»
- 4 egna A4 hjälpte helt sjukt mkt ^^ jag skrev av gamla tentor (frågor och svaren) och sen va det i pricip bara att skriva av under tentan. Men medansj ag skrev dehär 4 sidorna så lärde jag mig även väldigt mkt för jag försökte samtidigt förstå och räknade på uppgifterna.»


Kursutvärderingssystem från