ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Stabilitet och fartygskonstruktion, LNC061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»22 50%
Cirka 20 timmar»9 20%
Cirka 25 timmar»8 18%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 1.95

- Ämnet var för mig rätt lätt så jag har inte behövt lägga så mycket tid utöver föreläsningarna.» (Högst 15 timmar)
- läst likande kurs tidigare» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»7 15%
100%»36 80%

Genomsnitt: 4.73

- Har blivit tvungen att avvika från en stor del av föreläsningarna på grund av sjuka barn/gravid fru med smärtor» (50%)
- Märkligt av föreläsaren att inte fylla all schemalagd tid. » (75%)
- Har varit på alla föreläsningar och övningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 11%
Målen är svåra att förstå»5 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 40%

Genomsnitt: 3.06

- Kursen var väldigt svår att ta till sig i början då vi hade en lärare som inte var speciellt pedagogisk, Filipsson. Att vi dessutom inte hade någon kurslitteratur hjälpte inte precis.» (Målen är svåra att förstå)
- otydliga inom konstruktionsdelen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- men en del av målen har strukits under gång, varför vet jag inte. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 30%
Ja, i hög grad»25 58%
Vet ej/har inte examinerats än»5 11%

Genomsnitt: 2.81

- Ojämn fördelning jämfört med hur kursen delats upp. Mycket begrepp fastän vi nästan endast räknat.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»20 44%
Mycket stor»13 28%

Genomsnitt: 2.95

- Allt jag har lärt mig har varit på föreläsningarna, inte pluggat in något själv hemma.» (Ganska stor)
- Eftersom kurslitteratur helt saknades var föreläsningarna mycket viktiga för att hänga med.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»16 35%
Ganska liten»18 40%
Ganska stor»7 15%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 1.97

- Finns ingen kurslitteratur vilket gör att det blir svårt att hitta en röd tråd genom kursen.» (Mycket liten)
- Fann ingen egentlig kurslitteratur. Detta är dock önskvärt!» (Mycket liten)
- det hade varit bra om man fick lite mer studiematerial, vi gick bara igenom exempel på föreläsningarna, och det är inte alltid man hinner anteckna allt och samtidigt lyssna.» (Mycket liten)
- Saknade totalt kurslitteratur. Saknade hänvisningar till aktuella sidor och kapitel i relevanta böcker. » (Mycket liten)
- Hade gärna haft någon kursliteratur, det var svårt att ta igen om man missade föreläsningar när man inte hade en bok att läsa i.» (Mycket liten)
- svår att sätta sig in i.» (Mycket liten)
- Fanns ju inte någon. Däremot hade vi ett övningshäfte som hjälpt mej väldigt mycket, var dock otroligt många fel i detta häfte vilket lett till många sena kvällar då man suttit och funderat på om det är jag som gjort fel eller om det är häftet.» (Mycket liten)
- dåligt förklarat lr helt avsaknad av info för vissa bitar man inte förstod från föreläsningen» (Mycket liten)
- Ingen rekomenderad kurslitteratur att läsa i gjorde inlärningen frustrerande.» (Mycket liten)
- De övningsuppgifter vi fick på föreläsningarna och övningstentan vi fick på ping-pong var det jag hade mest nytta utav. Använde egentligen inte något annat kursmaterial än det.» (Ganska liten)
- Detta är i det här fallet inte negativt, då kurslitteratur utöver det som fanns på Ping-Pong inte behövdes.» (Ganska liten)
- hade kurslitteratur, endast referenslitt. » (Ganska stor)
- Men jag hade egen literatur som övriga inte hade tillgång till» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»10 22%
Ganska bra»25 55%
Mycket bra»8 17%

Genomsnitt: 2.86

- Kursmaterial som behövs på föreläsningarna borde klart och tydligt meddelas innan föreläsningen.» (Mycket dåligt)
- ingen info om när nya dokument kommit ut på pingpong» (Ganska dåligt)
- Materialutdelningen av exempelvis tabeller fungerade mycket dåligt. Hälften av klassen blev utan och utdelningen tog 15-20 minuter av lektionen.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»17 37%
Mycket bra»19 42%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 3.46

- mer övningstillfällen hade krävts (hade bara 1-2). Då fick man tillfälle att fråga läraren om vissa frågor och fick bra svar.» (Ganska dåliga)
- Hade varit bra med SI-tillfällen, övningstillfällen och dylikt.» (Ganska bra)
- Har ej sökt hjälp via mail, men läraren var alltid öppen för att svara på frågor under rasterna och jag upplevde att jag fick svar på de frågor jag hade.» (Ganska bra)
- Vår lärare, Filipsson, var väldigt duktig inom ämnet men absolut inte någon pedagog. » (Ganska bra)
- Speciellt på övningarna på slutet. Då hade man tid att ställa frågor om man undrade över något speciellt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 26%
Mycket bra»26 57%
Har ej sökt samarbete»7 15%

Genomsnitt: 3.88

- Mest jobbat självständigt» (Ganska bra)
- Tack och lov att vi hade varandra. Kanske 25% av kursen lärde jag mig av élever som redan hade denna kunskap.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»11 25%
Lagom»26 59%
Hög»6 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- Fanns väldigt lite att göra hemma» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»9 20%
Lagom»28 62%
Hög»7 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»4 9%
Godkänt»16 36%
Gott»14 31%
Mycket gott»7 15%

Genomsnitt: 3.4

- Ok i slutänden men otroligt rörig och svårförståelig emellanåt, speciellt i början.» (?)
- ostrukturerad/opedagogisk lärare, förklarar inte alltid i steg eller varifrån han fick en viss siffra lr hur han räknade ut ett visst tal.» (Mycket dåligt)
- Skandal (sätter dålig istället för mycket dåligt, då jag har begränsad erfarenhet av högskolestudier och vill hellre fria än fälla)! Saknade helt och hållet en röd tråd genom hela kursen, man fick gå till föreläsningarna och ta överaskningarna som de kom.» (Dåligt)
- Känndes Förvirrad...» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Många räkneexempel på tavlan»
- förklaringar till verkligheten»
- De övergripande målen för kursen.»
- Genomgångarna av utdelade uppgifter under föreläsningarna gjorde att fler förstod än om de hade suttit hemma och försökt själva.»
- Den goda stämningen!»
- de 2 övningstillfällena.»
- Upplägget som helhet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsarn bör vara tydligare och inte bara hänvisa till massa tabeller utan att ha förklarat ordentligt vad alla uttryck betyder.»
- Ett övnings kompendie med allt det som fanns på ping pong i en fil. Det var väldigt rörigt att fixa fram allting»
- Det _MÅSTE_ finnas något sorts kompendium så att man kan följa med i föreläsningar och det måste framgå någonstans vad föreläsaren går igenom på varje enskild föreläsning.»
- mer matematik, lite djupare hur vissa formler härleds. Tror att fler kommer förstå mer då»
- mer härledning på hur formlerna kommit till»
- Någon form av bok "kurslitteratur" inte bara stenciler.»
- Ett sammanfattande häfte med korta/enkla förklaringar av alla förkortningar hade varit guld värt i början av kursen.»
- Möjligen lite tydligare om vad man skall räkna te.x när läraren skriver på tavlan att han/hon är mycket tydlig av vad de gör så alla förstår.»
- Läraren måste ha en bättre struktur på lektionerna (i helhet sett över hela kursen). Det var inte lätt att hänga med då läraren inte heller härledde formler utan bara använde dem. Samma gäller flera viktiga begrepp som skulle definieras under tentamen, men som han aldrig berättat eller förklarat på ett stimulerande sätt under lektionerna.»
- 1. Kurslitteratur måste finnas och den borde även vara tillgänglig via kokboken. Alt. så kan denna ersättas av för utbildningen relevant utdelat material. 2. Utdelat material måste stämma. Fel i facit, uppgifter som inte går att lösa för att det fattas vissa ingångsvärden gör det mycket svårt att på ett kostruktivt sätt studera hemma. 3. Om allt kursmaterial är "utdelat material" så borde eleverna i ett tidigt skede av kursen informeras av detta. 4. Återigen, om allt kursmaterial är "utdelat", så måste ju detta fungera. Vid ett flertal tillfällen hänvisade läraren till material på kurshemsidan, som aldrig lagts ut där.»
- Tydligare uppdelning och kursliteratur»
- fler övningsuppgifter hade varit bra.»
- tydligare begreppsförklaringar»
- försöka få mer bakgrund till de olika formlerna och siffrorna, jag gillar att veta lite mer djupgående om varför jag gör ngt och tycker det är lättare att hitta ett sätt att tänka generellt på så sätt»
- Jag vill se en övningstenta som motsvarar den riktiga tentan.»
- Någon form av kurslitteratur, en lärare som har kunskap, pedagogik och mattematisk kunskap för härledning av formler istället för att bara uppnå "känslan" som Filipsson pratade om.»
- Det kändes som om man aldrig fick ett grepp om kursen. Att Hans bara tog upp saker på måfå. Där av visste man inte vilka saker som var viktiga.»
- Utförligare förklaring av begreppen och förkortningarna som används inför beräknings uppgifter.»
- om möjligt, bättre litteratur. mer pedagogisk och strukturerad lärare. fler övningstentor och tentor som återspeglar riktiga tentan bättre än den vi fick som var ganska missvisande och för lätt. Lärarn sa att om man klarar denna övningstenta så har man mer än godkänt, detta stämde inte alls.»
- Lite mer pedagogiska föreläsningar»
- Övningar där man måste klarat av en uppgift innan lektionens slut.»
- Ev. lite tydligare uträkningar på tavlan.»

16. Övriga kommentarer

- Det vore bra med en bestämd kurslitteratur att kunna läsa i och följa, då vi nu haft två att välja mellan.»
- Om "det är elevernas ansvar att lära sig ämnet och läraren bara är en coach", så var ansvarsfördelningen i denna kurs helt skev. Med utdelat material som gång på gång saknas på hemsidan, en lärare som kör lite grejer ur huvudet utan att hänvisa till var man kan läsa om detta själv, uppgifter som inte går att lösa, facit som är fel så var det i vissa lägen svårare att lära sig med hjälp av det utdelade materialet. Alltså helt ärligt, om det är mitt problem att lära mig och kursen bara försvårar detta, varför skall jag då gå i eran skola?»
- Tycker inte att det ska förändras så mycket på denna kurs.»


Kursutvärderingssystem från