ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL vt13 - Bärkraftig resursanvändning, FFR101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»8 17%
Cirka 20 timmar»10 21%
Cirka 25 timmar»12 25%
Cirka 30 timmar»11 23%
Minst 35 timmar»6 12%

Genomsnitt: 2.93

- Redan godkänd på övningarna så jag gick bara på föreläsningarna och läste kursbok.» (Högst 15 timmar)
- Jag har inte närvarat på föreläsningarna eller duggorna. Bara gjort inlämningsuppgifterna och kompletteringsuppgifter.» (Högst 15 timmar)
- Läser om kursen, gjorde den även förra året.» (Högst 15 timmar)
- Hög arbetsbelastning. Men med fördelen att man lärt sig mer än någonsin!» (Cirka 30 timmar)
- Rapporterna i kursen har inneburit en hög arbetsinsats.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»0 0%
25%»5 10%
50%»8 17%
75%»13 27%
100%»21 44%

Genomsnitt: 4.06

- Har deltagit vid samtliga fördjupningsövningar men endast ett fåtal föreläsningar.» (25%)
- Man behövde inte gå på föreläsningarna, allt som behövdes för duggor och så fanns i dokument på kurshemsidan» (25%)
- Blev knepigt då kursen låg på campus Lindholmen detta år. Kunde inte medverka på alla föreläsningar som jag ville» (25%)
- Jag har inte närvarat på föreläsningarna eller duggorna. Bara gjort inlämningsuppgifterna och kompletteringsuppgifter.» (50%)
- Läser om kursen, gjorde den även förra året.» (50%)
- Missat flera föreläsningar men varit på alla uppgiftstillfällen.» (50%)
- Är med en kommitte vid sidan av.» (75%)
- 90% är nog en bättre estimering än 100%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 8%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 54%

Genomsnitt: 3.3

- Varför ska vi lära oss detta?» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är inte svåra att förstå men vissa moment i kursen blir svårgreppade då det i vissa fall orienteras kring "antaganden".» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kunde varit tydligare med hur man kan plugga inför duggorna, och lite svårt att hänga med om man missat mer än en föreläsning under varje block. Svårt att veta hur begreppen från föreläsningsslidesen hänger ihop med diagram och bilder tex.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- En ganska flummig kurs med med lika flummiga mål, går väl hand i hand antar jag.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Varje föreläsning sa vad man skulle lärt sig efter varje del, detta hjälpte mycket då man förstog vilka delar som var viktiga. När jag läste kursen förra gången kastades bara information på oss utan att säga vad som var viktigt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Använde dem för att plugga inför duggan, mesta av kriterierna testades.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var väldigt bra att ni hade med målen på varje föreläsningsslide.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Som vanligt med mjuka vetenskaper är det helt omöjligt att ha väldefinerade kurskrav/mål. Det var tydligt att lärarna nitiskt följde kursmålen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»42 89%
Nej, målen är för högt ställda»4 8%

Genomsnitt: 2.06

- Dock hade målen inget med utbildningen att göra» (Ja, målen verkar rimliga)
- För program som har använding för det» (Ja, målen verkar rimliga)
- Fem stycken ibland lite svårförståeliga inlämningar och fem duggor gjorde att kursen var väldigt jobbig. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Ja målen blir för högt ställda eftersom vi inte har några förkunskaper till denna kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»8 17%
Ja, i hög grad»34 72%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.8

- Skulle kunna varit utan tenta med obligatorisk närvaro på lektioner» (Nej, inte alls)
- Skulle säga att alla duggor+tentan testar i hög grad. svårt att få med allt på bara tentan/duggor.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade i hög grad att vi hade tagit del av vad som presenterades vid föreläsningstillfällena men saknade till stor del egen reflektion.» (Ja, i hög grad)
- Tycker att inlämningsuppgift/dugga var utmärkt i den här kursen. Hade inte kunnat vara bättre. Ger stort fokus på viktiga moment som sedan kan användas senare i kursen.» (Ja, i hög grad)
- Enkla frågor som behövde ett bra och välformat svar(måste vara påläst för att få poäng). Kom nog som en chock för de flesta efter första duggan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»7 15%
Ganska stor»12 26%
Mycket stor»24 52%

Genomsnitt: 3.23

- Föreläsningarna var onödiga då all information fanns i dokument på hemsidan» (Mycket liten)
- Det har varit svårt att förstå vad man behövde kunna på duggorna.» (Mycket liten)
- Deltog endast vid ett fåtal föreläsningstillfällen.» (Ganska liten)
- Tyckte de första föreläsningarna var bra, sen använde jag mig mest av slides för att lära mig. Så underlaget till undervisningen var till mycket stor hjälp.» (Ganska liten)
- Skulle kunna varit utan tenta med obligatorisk närvaro på lektioner» (Ganska stor)
- Som sagt, föreläsningarna var mycket bättre denna gången, med tydliga mål för varje block.» (Mycket stor)
- Det var bra att kunna komma åt föreläsningsslidesen efter själva föreläsningen så man kunde repterera hur mycket man ville» (Mycket stor)
- Dock var felstavningarna väldig distraherande..» (Mycket stor)
- Väldigt bra och givande föreläsningar.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mycket lärorika och gav den kunskap du behövde för att klara av kursen. Dock att tillägga kändes en del av föreläsningarna slarvigt planerade och föreläsarna tveksamt förberedda.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Oumbärlig.» (Mycket stor)

7. Hur upplevde du det nya upplägget på kursen, där kursens innehåll examinerades efter hand i fem duggor?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 15%
Mycket bra»39 84%

Genomsnitt: 3.84

- Det nya upplägget tillät studenten att få kunskaperna examinerade direkt, samt att snabbt få information om var hennes kunskaper brister för att kunna stärkas för en sista tentamen.» (Ganska bra)
- Bättere än innan. Skulle kunna varit utan tenta med obligatorisk närvaro på lektioner» (Ganska bra)
- Bra tänkesätt att kunna lägga delar bakom sig, men som sagt tidigare så inför dugga tillfällena har man haft en väldigt liten aning om vad de kommer handla om och upplägg.» (Ganska bra)
- Kursen blev väldigt enkel, med ett högt tempo. De som slappade efter fick det mycket svårare.» (Ganska bra)
- Det var otroligt bra. Jag läste kursen när det var en tenta i den, men det här sättet med duggor är otroligt mycket bättre. Man lär sig mer och det blir roligare att plugga när man ser resultat utmed hela kursen istället för att man får det 3 veckor efter kursen. » (Mycket bra)
- Eftersom det är extremt mycket fakta och information i kursen lämpar sig detta upplägget mycket bättre än en traditionell tenta där man inte riktigt vet vad man ska plugga på.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att dela upp tentamen i flera delar / temablock pga. kursens omfattning.» (Mycket bra)
- I längden så kommer jag ihåg mer av kursen då det inte var nödvändigt att plugga in allt inför en stor tenta.» (Mycket bra)
- Jättebra att hela tiden examineras så man håller en jämn studietakt.» (Mycket bra)
- Blev ett högt tempo under läsperioden. » (Mycket bra)
- Mycket bättre än förra året! » (Mycket bra)
- Bra upplägg! Jag tycker att man lär sig väldigt mycket mer på detta sätt jämfört med att bara ha en "sluttenta".» (Mycket bra)
- Fortsätt så!» (Mycket bra)
- Skönt att få kursen lite mer uppdelad» (Mycket bra)
- BRA!» (Mycket bra)
- Eftersom kursen innehåller så spridda moment ser respondenten inget alternativ till detta upplägg.» (Mycket bra)
- Kändes som man fick chans och möjlighet att lära sig mer när kursen tenterades av i etapper. » (Mycket bra)
- Jättebra sätt att få studenterna att arbeta under hela kursen istället för att råplugga innan tentan.» (Mycket bra)
- Dock blev det väldigt enkelt» (Mycket bra)

8. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 1 (Perspektiv på hållbar utveckling) och fördjupningstillfället då denna uppgift diskuterades? Utveckla gärna ditt svar i fritext nedan.

44 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»5 11%
Ganska bra»20 45%
Mycket bra»18 40%

Genomsnitt: 3.25

- Jag gjorde inte inlämningsuppgifterna.» (?)
- Kändes väldigt flummigt överlag. Alldeles för mycket text i källorna att ta sig igenom för att skriva 2-3 sidor.» (Mycket dålig)
- För mycket tid behövdes för inlämningen. Diffusa frågor» (Ganska dålig)
- Svår och onödig» (Ganska dålig)
- Varför ska vi som blivande elektro- och dataingenjörer lära oss om vägbyggande och vargar osv?» (Ganska dålig)
- Redan godkänd, gjorde inte» (Ganska bra)
- Vissa av frågorna var otydliga.» (Ganska bra)
- Det enda som var svårt med inlämningsuppgiften var hur mycket man skulle behöva skriva, men det var väldigt bra att man hade en handledare som hjälpte en med inlämningarna. Underlättade otroligt mycket. » (Ganska bra)
- Frågorna kunde ha varit mer tydlig ställda och försök undvik 100 sidors svårläst engelska texter.» (Ganska bra)
- Gjorde förra året!» (Ganska bra)
- Frågorna var lätta att förstå» (Mycket bra)
- Aha-upplevelse» (Mycket bra)
- Detta var den uppgift som verkade ge mest tillfälle för oss elever att söka information på egen hand.» (Mycket bra)
- Bra start-uppgift. Lärde sig mycket grundbegrepp som man hade med sig i hela kursen och i alla uppgifter.» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 2 (Växthuseffekten & klimatförändringar) och fördjupningstillfället då denna uppgift diskuterades (klimatrollspelet)? Utveckla gärna ditt svar i fritext nedan.

44 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»7 15%
Ganska bra»19 43%
Mycket bra»18 40%

Genomsnitt: 3.25

- Jag gjorde inte inlämningsuppgifterna.» (?)
- För mycket tid behövdes för inlämningen. Diffusa frågor» (Ganska dålig)
- Tar mkt tid» (Ganska dålig)
- Bra att man får en förståelse för den politiska arenan och hur debatten ser ut men skippa rollspelet, det blir för mycket "lekis" av det hela och ger ingen realistisk bild av hur det faktiskt skulle vara. Ha en öppen diskusion om de olika faktionerna istället med för/nack - delar och vad som är försvarbart och inte, skulle vara bättre.» (Ganska dålig)
- Det här CCC verktyget var fullständigt värdelöst, buggigt och fungerar inte i alla webbläsare.» (Ganska dålig)
- Redan godkänd, gjorde inte» (Ganska bra)
- Bra generellt. » (Ganska bra)
- Bättre frågeställningar» (Ganska bra)
- Gjorde förra året!» (Ganska bra)
- Klimatrollspelet var ganska kul, fast väldigt flummigt och vet inte om det riktigt gav något. Uppgiften i övrigt var en tankeställare och väldigt intressant.» (Ganska bra)
- Fördjupningstillfälle var väldigt roligt och det ledde i sin tur att man lärde sig väldigt mycket» (Mycket bra)
- Viktigt att kunna» (Mycket bra)
- Rollspelet var underhållande, även om alla grupper inte hade samma förståelse för uppgiften.» (Mycket bra)
- Den roligaste fördjupningstillfället.» (Mycket bra)
- BRA!» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 3 (Hållbara energisystem) och fördjupningstillfället då denna uppgift diskuterades? Utveckla gärna ditt svar i fritext nedan.

42 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»8 19%
Ganska bra»20 47%
Mycket bra»14 33%

Genomsnitt: 3.14

- Jag gjorde inte inlämningsuppgifterna.» (?)
- ej utförd» (?)
- Bättre frågeställningar» (?)
- För mycket tid behövdes för inlämningen. Diffusa frågor» (Ganska dålig)
- Många frågor som var svåra att tolka.» (Ganska dålig)
- Tar. Mkt tid» (Ganska dålig)
- Uppgiftstesen var svår att förstå.» (Ganska dålig)
- Lite svårtolkade uppgifter stundtals, oklart hur en del uppgifter skulle lösas (vilka samband som gäller osv)» (Ganska dålig)
- Massor med oklarheter i uppgiften, det framgick inte helt hur man skulle gå till väga etc.» (Ganska dålig)
- Redan godkänd, gjorde inte» (Ganska bra)
- Ekvationerna skulle behöva mer syntax då de inte var speciellt tydliga.» (Ganska bra)
- Vissa otydligheter i uppgiften i sig men annars helt okej. Kan åtgärdas genom att förklara frågorna grundligare och förtydliga vissa bitar.» (Ganska bra)
- Det var ju ändå något åt rätt håll när det handlar om energisystem.» (Ganska bra)
- Vi blev tilldelade kärnkraft. Kändes inte riktigt att den vara inmatchad för att passa de andra uppgifterna. Annars bra.» (Ganska bra)
- Intressant, men väldigt otydliga räkneuppgifter. Matematiken var inte svår, men det var klurigt att förstå vad som skulle räknas ut.» (Ganska bra)
- Gjorde förra året!» (Ganska bra)
- Het debatt» (Mycket bra)
- Väldigt kul :)» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 4 (Hållbar markanvändning) och fördjupningstillfället då denna uppgift diskuterades (köttskatt-debatten)?

42 svarande

Mycket dålig»2 4%
Ganska dålig»5 11%
Ganska bra»15 35%
Mycket bra»20 47%

Genomsnitt: 3.26

- Jag gjorde inte inlämningsuppgifterna.» (?)
- ej utförd» (?)
- Bättre frågeställningar» (?)
- Vad köttskatt har med vår utbildning att göra kan jag inte begripa över huvudtaget, jag går på Chalmers för att bli elektroingenjör och inte syssla med politiska frågor.» (Mycket dålig)
- För mycket tid behövdes för inlämningen. Diffusa frågor» (Ganska dålig)
- Tar mkt tid» (Ganska dålig)
- Själva uppgiften var väldigt repetitiv, väldigt mycket tabeller av "samma sak", kändes lite omotiverat även om det skulle visa skillnader.» (Ganska dålig)
- Redan godkänd, gjorde inte» (Ganska bra)
- Fixa frågan om marktillgångar.» (Ganska bra)
- Litet m står för "milli" eller tusendel. Se SI för mer information.» (Ganska bra)
- Bra uppgifter, men lite lam diskussion. » (Ganska bra)
- Gjorde förra året!» (Ganska bra)
- Gav insikter om vår ohållbara matkonsumtion vilket var intressant.» (Mycket bra)
- Bra uppgift, man blev otroligt medveten om sin omgivning och hur mycket man egentligen påverkar miljön. » (Mycket bra)
- Inte så kul, men lärorik och bra :D» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 5 (Din klimatpåverkan 2020) och fördjupningstillfället då denna uppgift diskuterades? Utveckla gärna ditt svar i fritext nedan.

42 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»6 14%
Ganska bra»16 38%
Mycket bra»20 47%

Genomsnitt: 3.33

- Jag gjorde inte inlämningsuppgifterna.» (?)
- ej utförd» (?)
- För mycket tid behövdes för inlämningen» (Ganska dålig)
- Skulle kunna varit utan tenta med obligatorisk närvaro på lektioner» (Ganska dålig)
- Jag ställer mig mycket tveksam till uppgifter som är så pass baserade på antagningar det blir oseriöst på något vis. Skulle hellre se någon annan uppgift i samma ämne istället för denna.» (Ganska dålig)
- Detta känns lite väl allmänt att syssla med på högskolenivå, känns mera som att det hör hemma på gymnasiet eller i högstadiet i grundskolan.» (Ganska dålig)
- Redan godkänd, gjorde inte» (Ganska bra)
- Helt ok uppgift, känns dock som att den kan förbättras. Vissa saker i den var svåra att förstå» (Ganska bra)
- Egentligen mycket bra, men lite ont om tid till att hinna besvara uppgifterna bra och genomtänkt. Hade behövt läsa på lite mer och få tid att diskutera och tänka.» (Ganska bra)
- Gjorde förra året!» (Ganska bra)
- Rätt intressant att se hur mycket man själv orsakar, även om det är ett stort åtagande att faktiskt göra något åt det.» (Ganska bra)
- Det kan vara en ide att ändra kursen så att det blir lite svårare att inte åka frisjuts på sina kurskamrater på den här uppgiften. Det var mest jag som gjorde arbetet i min grupp för denna inlämning.» (Ganska bra)
- Intressant att räkna på.» (Mycket bra)
- Väldigt bra uppgift eftersom den var även personlig. » (Mycket bra)
- Rolig och intressant uppgift. Dock var det lite jobbigt att sista inlämningsuppgiften var så tätt inpå tentaveckan eftersom de som läste datakommunikation hade tenta 27:e maj. Det blev väldigt stressigt.» (Mycket bra)
- Väldigt intressant uppgift och en bra sammanfattning på kursen.» (Mycket bra)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»16 34%
Ganska liten»10 21%
Ganska stor»11 23%
Mycket stor»10 21%

Genomsnitt: 2.31

- Klarade kursen med en fyra utan att öppna några av böckerna som hörde till kursen.» (Mycket liten)
- Inte läst böckerna alls. Föreläsningarna var tillräckligt lärorika.» (Mycket liten)
- Kursliteratur helt onödig» (Mycket liten)
- Har läst kursböckerna. Men har ändå varit föreläsningarna man lärt sig på.» (Mycket liten)
- Köpte aldrig böckerna» (Mycket liten)
- Böckerna visserligen bra, men de behövdes inte för att slutföra kursen. » (Mycket liten)
- Först nu efter kursen har respondenten satt sig för att läsa böckerna.» (Mycket liten)
- Föreläsningar och internet har varit primär källa.» (Mycket liten)
- Jag läste en och en halv bok. Mest för att jag inte fick tag i "utmaningen" i tryckt form.» (Ganska liten)
- Böckerna var ganska bra, läste igenom delarna inför duggorna och det hjälpte en del. Dock så börjar de kanske bli lite gamla, det händer ju en hel del inom ämnet.» (Ganska stor)
- Föreläsningsslides/dokument var det enda man behövde för att läsa in sig till duggor» (Ganska stor)
- Intressant och bra kurslitteratur!» (Ganska stor)
- Mest föreläsningsslidesen, de har varit till stor hjälp. Särskilt när man velat kolla upp begrepp och sådant själv efteråt, pch när man missat föreläsningar av olika anlednigar.» (Ganska stor)
- Jag är nog en av de få som tyckte böckerna gav en klarare bild på de olika momenten och det va en intressant läsning! Jag vet att det finns många som inte tyckte kursmaterialet var till någon hjälp och anledningen är helt enkelt att de inte har orkat läsa mer än de dem behöver för att nå godkänt. » (Mycket stor)
- Kurslitteraturen har jag nog inte ens sett, kurshemsidan hade allt man behövde och lite till.» (Mycket stor)

14. Vad tyckte du om kursboken ’,Utmaningen’, av Kristina Sundbaum (red.)?

42 svarande

Mycket dålig»4 9%
Ganska dålig»15 35%
Ganska bra»19 45%
Mycket bra»4 9%

Genomsnitt: 2.54

- Läste den inte då jag tröttnade efter bara några sidor.» (?)
- Den behövdes inte alls för kursen» (Mycket dålig)
- Bra texter, men värdelösa bilder. Varför är det bara teckningar på halvnakna kvinnor överallt? Har ni ens tänkt på det? Och ofta ganska sexistiskt tecknade, med kortkort klänning och djävulshorn på huvudet. Kvinnans fel alltihop? Eller hur hör det ihop med klimatfrågor? Det är inte enda en man på någon av de bilderna. Ni kanske tänker att ni inte kan påverka bilderna, men att välja att ha den som kursbok är att tycka att sånt är ok. Bara för att Slitz skulle skriva något intressant om klimatet så känns det INTE troligt att ha det som kursbok. Så hur tänkte ni där? "Utmaningen".... Utmanande kvinnor alltså?» (Mycket dålig)
- Bra intressant bok dock mer intressant än vad den var värdefull för kursen.» (Ganska dålig)
- Bättre än kursboken innan» (Ganska dålig)
- Lite tråkig att läsa.» (Ganska dålig)
- Mycket text med lite för lite info. » (Ganska dålig)
- Relativt tråkig att läsa. Artikelformatet känns väldigt "obokigt".» (Ganska dålig)
- Har inte sett den så egentligen "vet inte"» (Ganska dålig)
- Har inte haft tid att läsa ut den dock» (Ganska bra)
- Det jag läste var bra, ca halva. Lättläst framförallt, medförde en frisk vind till kurslitteraturen.» (Ganska bra)
- Ganska bra och lättläst, dock helt onödig för att klara av duggorna» (Ganska bra)

15. Vad tyckte du om kursboken ’,Makten över klimatet’, av Christian Azar?

42 svarande

Mycket dålig»4 9%
Ganska dålig»6 14%
Ganska bra»19 45%
Mycket bra»13 30%

Genomsnitt: 2.97

- Inte tillräckligt med tid för att läsa klart» (?)
- Den behövdes inte alls för kursen» (Mycket dålig)
- Bra intressant bok dock mer intressant än vad den var värdefull för kursen.» (Ganska dålig)
- Har inte sett den så egentligen "vet inte"» (Ganska dålig)
- Lättläst och informativ.» (Ganska bra)
- Intressant då det gav ett historiskt perspektiv.» (Ganska bra)
- Ganska bra och lättläst, dock helt onödig för att klara av duggorna» (Ganska bra)
- Raka motsatsen till den andre, mycket bra bok.» (Mycket bra)
- Bra bok. Stora delar återkom i kursen vilket gjorde att, förutom att den var intressant, det kändes givande för kursen.» (Mycket bra)
- Tydlig och lätt att förstå. Intressant text.» (Mycket bra)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 27%
Mycket bra»33 70%

Genomsnitt: 3.68

- Sista inlämningsuppgiften ko mupp alldeles för sent.» (Ganska bra)
- Inlämningar och hemsida fungerade bra. Något som kan förbättras var att inlämningsuppgifterna ibland kom ut lite sent. Samt att sista inlämningen kanske blev rättad något sent, med tanke på totalpoäng och tentan.» (Ganska bra)
- Detta fungerade ä då hyfsat bra, dock kunde det kanske bli lite väl mycket med alla dessa scheman i början men efter ett tag så förstod man bättre.» (Ganska bra)
- Hade uppskattat om uppgifterna kom in tidigare än samma vecka som de ska vara klara, i vissa fall var det så ont om tid att man behövde skriva allt på en eftermiddag (p.g.a krock med andra kurser).» (Ganska bra)
- Det var bra att vi kunde få information om kursen och all info finns där. Det uppskattas» (Mycket bra)
- Dock vart bra om man fick uppgifterna tidigare.» (Mycket bra)
- Bra med länkar och artiklar för vidareläsning, vissa block hade varit intressant med fler artiklar utöver kurslitteraturen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»23 50%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 3.8

- Har undrat lite över hur betyg kommer sättas eftersom jag inte får poäng från inlämningarna. Det gick rätt långsamt att få svar och jag har idag ännu inte fått något definitivt svar på hur mitt betyg kommer sättas.» (Ganska dåliga)
- Hade sällan möjlighet att gå på konsultationstillfället pga. schemakollisioner men fick snabbt svar på frågor via mail.» (Ganska bra)
- Dock kunde de inte nås på telefon» (Ganska bra)
- Bra med tillfällen där man kan gå å få hjälp med inlämningarna.» (Ganska bra)
- Väldigt kompetenta och trevliga handledare.» (Mycket bra)
- Även om man inte har mer tider för frågor under handledningen, kunde man maila och oftast får man svar samma dag, vilket är väldigt bra, det får oss som student att känna handledarna bryr sig om kursen och oss» (Mycket bra)
- Handledarna svarade på mail snabbt och handledningstillfällerna var jättebra! » (Mycket bra)
- Relativt snabba svar på mail och schemalagda arbetstillfällen har gjort det väldigt enkelt att få hjälp.» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»26 55%
Har ej sökt samarbete»5 10%

Genomsnitt: 3.74

- Vi var efter sammanslagning till en början två i gruppen sedan tillkom ytterligare två gruppmedlemmar varav båda ej deltog/hoppade av gruppen innan sista inlämningen. Det fungerade dock bra mellan oss två som var med i gruppen initialt.» (Ganska bra)
- Blev tilldelad en tredje person till gruppen som sällan gjorde sin del av arbetet.» (Ganska bra)
- I början var det väldigt bra grupparbete, men det gick sakta nedför efter den 3:e inlämningen. Det blev för jobbigt och energikrävande» (Ganska bra)
- Samarbetet har fungerat hyffsat bra men det kan bli svårt i grupparbeten där ambitionsnivån är olika mellan personer. Man kanske kan informera vid gruppindelning om detta och trycka lite på att folk gärna ska ha typ samma ambitionsnivå.» (Ganska bra)
- Hade lite krångel i början men allt löste sig jättebra.» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»20 42%
Hög»20 42%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.57

- Låg för mig då jag inte gjorde inlämningar» (Låg)
- Duggorna var inte särskilt svåra eller tidskrävande men la mycket tid på inlämningsuppgifterna.» (Lagom)
- Det går absolut inte att minska arbetsbelastningen. Möjligtvis höja den. Tyckte att det var lagom med föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inget kändes stressat.» (Lagom)
- Skulle vilja sätta lagom men då vissa veckor är alldeles för högt speciellt till sista inlämningen och duggan.» (Hög)
- För många inlämningar.. Borde minska till 3-4 inlämning istället, eller minska på frågorna.. Kan garantera de flesta pluggade inför duggorna kvällen innan eller morgonen pga tidsbrist» (Hög)
- Hög, men lärt sig mycket.» (Hög)
- Det blev rätt så mycket att göra med 5 inlämningar, 5 duggor och 5 diskussioner det borde nog minskas ner lite på något sätt, framför allt eftersom det inte är den ända kursen vid tillfället som det ska göras inlämningar och grejer i samtidigt.» (Hög)
- Beror mest på tidbrist p.g.a. att uppgifterna kommit ut för sent.» (Hög)
- I och med att det var 5 duggor, 5 inlämningsarbeten och 5 fördjupningstillfällen så var det väldigt hög belastning på kursen. Jämt mycket att göra, vilket tyvärr blev lite väl mycket med tanke på att den andra kursen vi hade också var högt belastad.» (Hög)
- För mycket på en gång, speciellt när man läser andra kurser samtidigt. » (För hög)
- Lite väl många inlämningsuppgifter. Kanske hade varit bättre att dela upp det i ca 4 st istället. Även fast man kommer ha lika mycket innehåll i inlämningsuppgifterna totalt så är det mindre stressande med lite färre deadlines.» (För hög)
- Skulle kunna varit utan tenta med obligatorisk närvaro på lektioner» (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»15 31%
Hög»21 44%
För hög»10 21%

Genomsnitt: 3.85

- Eftersom det var en jämn arbetsbelastning, och om duggorna blev godkända direkt, blir arbetsbelastningen låg då det inte blir en tenta i slutet. För mig i alla fall. Kanske hade känts högre om jag var tvungen att göra om några.» (Låg)
- Som sagt, mycket inlämningar som tog endel tid.» (Hög)
- Datakommunikation med en dugga i veckan + laborationer. BRA med inlämningsuppgifter och duggor, blev väldigt ont om tid ibland.» (Hög)
- Knäpp matematikkurs.» (Hög)
- Se kommentar ovan» (För hög)
- Denna kursen tar mkt lång tid på inlämningsuppgifter etc som påverkar andra kursen beroende av tid.» (För hög)
- Kursen kombinerades med LMA222 vilket ledde till en extremt hög arbetsinsats.» (För hög)
- Väldigt hög. » (För hög)
- Läs förra kommentaren.» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 10%
Godkänt»7 14%
Gott»14 29%
Mycket gott»21 44%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som kommenterat innan, kursen hade inget med programmet att göra. För mycket att göra» (Dåligt)
- Mycket energi lagt på en kurs som är onödig för dataingenjörer» (Dåligt)
- Skulle kunna varit utan tenta med obligatorisk närvaro på lektioner» (Dåligt)
- Ja det var egentligen bara det tredje tillfället som verkade rätt okej för oss elektroingenjörer iaf, men för dataingenjörerna kan jag inte se speciellt mycket hjälp eftersom kursen handlade väldigt lite om programmering och annat skoj som de tycker är roligt...» (Dåligt)
- Egentligen så har jag inte lärt mig något nytt eller användbart av kursen.» (Dåligt)
- Gillar inte att behöva ta till antaganden för att svara på frågor. Subjektiv åsikt men gillas ej.» (Godkänt)
- Kändes som att jag redan kunde det vi gick igenom det var mest uttryck som albedo och dematrialisering som var nya för mig.» (Godkänt)
- Jag tycker hela ämnet är väldigt subjektivt och flummigt. Måste dock säga att den var bättre än sitt rykte, hade väldigt låga förväntningar så jag blev positivt överraskad. På det stora hela en "okej" kurs, fast hade jag haft valet hade jag läst något annat.» (Godkänt)
- Jag lärde mig mycket om saker man redan visste om och saker som man aldrig har funderat på eller vet om.» (Gott)
- Det har förbättrats enormt mycket i förhållande till föregående år» (Gott)
- Enligt protokoll från utvärderingsmötet halvvägs genom kursen så skulle alla vara positivt inställda till kursen. Detta är inte något som respondenten känner igen då respondenten är den enda eleven i respondentens umgångeskrets som känt något som helst positivt om kursen. Alla andra elever i respondentens omgivning har uttryckt extremt negativa åsikter om kursen.» (Gott)
- Roligaste och mest givande kursen jag har läst!» (Mycket gott)
- Mycket bättre än förra året!» (Mycket gott)
- Den hittills bästa kurs jag läst! Bra föreläsningar och engagerande handledare/föreläsare. Ämnet är väldigt intressant och jag hoppas verkligen så många som möjligt får ta del av denna kurs i framtiden.» (Mycket gott)
- Mycket intressant kurs. Borde finnas mer sånt här i grundskolan. Mer information i samhället. Bra jobbat!» (Mycket gott)
- Tror att det är en kurs som behövs mycket också, viktig. Inte jätteviktig för vårt program, men viktig i sig själv och för andras skull.» (Mycket gott)
- Räkneuppgifterna kändes inte relevanta i ett komplext perspektiv. De gav intrycket av att visa på hur man kan räkna på klimatet.» (Mycket gott)
- Bra jobbat!» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna.»
- Upplägget med duggorna, föreläsningar som tydligt visar målen.»
- Tycker att det nya upplägget med duggor och inlämningsuppgifter fungerade väldigt bra.»
- Uppdelade duggorna »
- Duggorna. Var ett bra sätt att examineras på»
- Duggorna och inlämningsuppgifterna, Även upplägget på föreläsningar, att det var massa olika föreläsare och inte bara en och samma person. »
- Fördjupningstillfällenas upplägg. Det var en väldigt skön stämning och det var bra att förberedelserna inför varje tillfälle inte var så "tunga" så man kunde gå dit och bara fokusera på att lära sig från vad de andra grupperna hade att säga istället för att sitta och vara nervös och orolig inför sin "redovisning".»
- Kurshemsida»
- Uppdelningen av tentamen med duggor.»
- Examination systemet, att duggorna är uppdelad i temablock. Det blir mer fördjupning i kursen eftersom man får plugga in det man har lärt sig under föreläsningen, än att råplugga vissa delar för tentamen.»
- Duggorna så man känner att man betar av delar istället för att tokplugga sista veckan.»
- Martin Persson»
- Duggorna»
- Duggorna.»
- Att det är uppdelat i duggor istället för tenta»
- Möjligheten att kunna tenta av kursen efter hand.»
- Chalmers vicerektor(?) var väldigt intressant att lyssna till.»
- Den splittrade examinationen, gästföreläsare.»
- Föreläsarna, bra jobbat!»
- Det var väldigt kul att gå till föreläsningarna. Allt "extra" runt omkring som spelet o.s.v.»
- Bra och tydliga planeringen! Föreläsningsslidesen! Och engagemanget från föreläsarna/handledarna!!+++»
- Att kursen var uppdelad i fem delar tyckte jag var positivt så att inte tentan slår ner som en bomb.»
- Upplägget med duggorna, pratade med flera studenter som läst kursen tidigare och de tyckte det var en väldigt bra lösning.»
- Ett upplägg med fem deltentor "tvingar" oss till att följa med i upplägget»
- Allt.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gästföreläsningarna»
- Inlämningar. Gör dom mindre och lättare att förstå. Oklara prefix, använd samma prefix och byt inte hej vilt! Renskriv innan ni lämnar ut uppgifterna. Få ut mer info om vad som kommer hända på fördjupningarna, man kom oftast dit och hade bara inte en aning förutom att det hade ett ämne.»
- Att inlämningsuppgifterna skulle komma ut mycket tidigare eftersom det tog mycket tid och det kunde bli stressigt om uppgiften kom 3 dagar senare än utlovat. »
- Lite bättre kommunikation med lärarna från de andra kurserna som vi läser parallellt med denna. Det verkade som att det fungerade bra för de som läste Analys och Elkraft men för oss som läste Datakommunikation så hände det (dock inte ofta) att föreläsningar krockade och sen krockade även den sista duggan med Cisco-slutprovet. Bättre kommunikation mellan lärarna hade därför uppskattats»
- vet ej»
- Bättre med att få ut inlämningsuppgifter i tid.»
- Minska arbetsbelastningen på inlämningsuppgifterna. Egentligen skulle det räcka med att ställa tydligare frågor eftersom 1/3 utav arbetstiden går ut på att tolka vad uppgiften går ut på. »
- Studenter som studerar i ett område där hon inte kommer ha någon som helst inverkan med fysiska objekt borde inte vara tvungna att läsa denna kurs. Det är ett slöseri med tid och energi.»
- Vissa föreläsningar var lite oentusiastiska, se och lär av de två sista föreläsningarna innan dugga 5!»
- lite längre tid borde ges för att kunna arbeta med inlämningen innan handledningens tillfället. jag upplevde att det var lite ont om tid för förberedelse från tiden inlämningen postas till handledningstillfället»
- Skulle kunna varit utan tenta med obligatorisk närvaro på lektioner. Färre inlämningsuppgifter»
- Skippa antaganden, bevisa eller bevisa inte. Inga mellanting.»
- Fylla kursen med innehåll som kan vara till mera nytta för elektro- och dataingenjörerna som går kursen.»
- Tycker faktiskt att det mesta var riktigt bra.»
- Det vore bra om kursansvarig övervägde att minska antalet rapporter med en, då det skulle leda till något längre inlämningstider på resterande rapporter utan att allt för mycket skada kursens mål.»
- Eventuellt få in ett moment med en koppling till arbetslivet.»
- Fler handledstillfällen. »
- Man hade behövt mer handledning på en del uppgifter.»
- Frågorna till inlämningsuppgifterna borde nog ses över då jag vid några tillfällen hade svårt att förstå hur det var tänkt att de skulle besvaras.»
- Färre inlämningsuppgifter, 3st eller så hade nog varit mer lagom. Samt att de delas ut tidigare så man har mer än en vecka på sig, en vecka resulterar ofta i att hela gruppen kan en eller 2 dagar i den veckan.Det innebär att man MÅSTE bli klar den dagen, inte riktigt hållbart om man vill ha en hög kvalité på inlämningarna.»
- Kursen riktar sig till blivande ingenjörer, inte löst folk. Alla vet att solpaneler ger mindre utsläpp än att elda olja. Mer intressant vore det om man gjorde kursen mer "ingenjörsaktig". Vad händer på atomnivå när en solcell gör om ljus till el? Hur räknar man ut optimal storlek på ett vindkraftverk? Hur optimerar man en förbränningsmotor till att dra så lite bränsle som möjligt o.s.v.»
- Hårdare.»

24. Övriga kommentarer

- Skönt att se att det har blivit en så pass stor ändring sen jag gick kursen senast(2010). Istället för att predika kändes det mer som att föreläsarna ville få oss intresserade i ämnet.»
- I början av kursen så visades ett klipp ifrån TEDX, TEDX är inte samma organisation som TED och bör nog därför inte användas som material.»
- Väldigt positivt överaskad av kursen, tidigare miljökurser i gymnasie och högstadie har varit för "svartvita". Kursen ger en mer nyanserad syn på klimatproblemen.»
- Mycket inspirerande föreläsare rakt igenom!»
- Stort tack till Liv som höll i diskussionerna, det var ett nöje!»
- Bättre än förra året!»
- Tycker det har varit en bra och intressant kurs. Bra innehåll och inspirerande föreläsare. Bra innehåll i inlämingarna och duggorna. »
- En kurs som har fått mig att öppna upp ögonen. »
- Kul idé med dataspelet, men det hanns inte rikigt med tyvärr.»
- Jag är glad över att kursen siktade på ökad medvetenhet istället för att försöka ändra åsikter och levnadsätt.»
- Flum Flum flum. Förstår inte vad som hände vid "halvtids rapporten" där kursrepresntanterna påstod att studenterna var engagerade i kursen och tyckte den var jätteintressant. De jag pratade och arbetade med hade väldigt svårt att ta kursen och uppgifterna seriöst. Visst var man "engagerad" på det vis att man arbetade med den konstant, men det var mer ett måste än fri vilja.»
- Bättre.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.08

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.08
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från