ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 3, FSP011, lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»5 35%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.07

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»13 92%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»2 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 14%

Genomsnitt: 2.14

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»6 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»4 36%
Vet ej/har inte examinerats än»3 27%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»5 35%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 1.92

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»3 21%
Har ej sökt hjälp»5 35%

Genomsnitt: 3.92

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 14%
Hög»4 28%
För hög»8 57%

Genomsnitt: 4.42

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»6 42%
För hög»5 35%

Genomsnitt: 4.14


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»1 7%
Godkänt»9 64%
Gott»2 14%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.07

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt.»
- Projektet. »
- Det har varit nyttigt att vi har fått lära oss hur kritiskt granskande fungerar. Men det skulle vara bra om man först gjorde en liten övning med kritiskt granskande på svenska.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag hade gärna sett mer uppföljning och guidning av projekten. Projektet kändes mer som ett test än ett inlärningstillfälle, genom mer konsultation och mindre föreläsningar hade man kunnat lära sig mer, genom trial-error.»
- Inget.»
- Att alla grupper ska ha ungefär samma antal personer. Vissa grupper var 6!!personer vilket är bra mycket svårare att samordna än en grupp på fyra personer. »
- »
- Det mesta»

16. Övriga kommentarer

- Det hade varit bra att ha någon föreberedande övning inför ex-jobbet istället för projektet som vi hade. Känns som att det hade gett mer.»
- Inga kommentarer.»
- Har lagt mer tid än vad jag tycker för en 1,5 p kurs.. Detta har varit mer rättvist om det var en 3 hp kurs.»
- Jag tror att de flesta tycker att kursen har tagit väldigt mycket tid per poäng. Lektionstimmarna har inte varit så effektiva/givande. man kan istället ha ännu fler lektioner i datasal då man får jobba med rapporten och ha möjlighet att fråga lärare. »
- Har lagt mer tid på denna kursen än på de andra tillsammans (analytisk kemi och separations teknik 2) vilket jag tror flera kan hålla med om, vilket jag inte tycker den är värd. Kursen är jätte bra och jag tycker att det vi går igenom och lär oss är väldigt viktigt och nyttigt. Bara att det krävs så mycket mer av oss än den tiden poängen kräver. Är inte säker på hur man skulle kunna lösa detta, antingen man skär ner på uppgifter eller utökar poäng och tid för kursen. »
- Det var väldigt mycket jobb för 1,5 HP. Jag tycker också att projektbeskrivningen kunde vara tydligare. Jag tycker att kursen borde ha fler HP eller ha lägre krav/mindre projekt. »
- Kursen är inget fel på i sig, men det är ett skämt att den är på 1.5hp när den är nästan lika tidskrävande som Analytik Kemin (4.5hp) och Separationstekniken (7.5hp) tillsammans... Den behöver kortas ner mycket eller så behöver poängen ökas rejält. »
- Det känns som om man lägger ner väldigt mycket tid för endast 1,5 hp. »


Kursutvärderingssystem från