ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik, del C, LMA515, Lp3 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-27
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»5 31%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 2.56

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»2 12%
75%»4 25%
100%»9 56%

Genomsnitt: 4.31


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 31%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 43%

Genomsnitt: 2.75

- Tyckte fokus(på tentan) låg på de delar av kursen som behandlades i slutet av kursen..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 12%
Ja, i hög grad»8 50%
Vet ej/har inte examinerats än»6 37%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.37

- svåra föreläsningar» (Ganska liten)
- Mycket bra undervisning i inledningen, sedan gick det alldeles för fort på föreläsningarna enligt mig, då missade jag dock 2 föreläsningar pga sjukdom i slutet. På de sista kapitlen hade jag i stort sett ingen hjälp av föreläsningarna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»9 56%

Genomsnitt: 3.31

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»8 50%

Genomsnitt: 3.43

- inte kunnat göra nån tentaanmälan.» (Ganska bra)
- Kunde ha uppdaterats då och då, även om info och gamla tentor fanns tillgängliga vilket var bra! » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 18%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»4 25%
Har ej sökt hjälp»3 18%

Genomsnitt: 3.43

- skulle varit bra med fler räkneövningar» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt samarbete»3 20%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»11 68%
Hög»4 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»10 62%
Hög»4 25%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.31


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 18%
Godkänt»7 43%
Gott»4 25%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.31

- för lite möjlighet till hjälp och för dåliga föreläsningar» (Dåligt)
- Framförallt föreläsningarna är otroligt tråkiga och intressedödande. Somnat på flertalet av dem.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken»
- Oskar! Den bäste examinatorn denna kursen haft på länge.»
- kurslitteraturen»
- Räkneövningarna var väldigt bra, man fick mycket hjälp. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningstillfällen , eller åtminstone på bättra tider»
- antalet räkneövningar ökas»
- Göra föreläsningarna roligare, beror mycket på personen som föreläser.»

16. Övriga kommentarer

- Tyckte föreläsaren förväntade sig lite för mycket av studenterna och föreläste i för hög takt vilket inte sällan ledde till slarvfel på tavlan. Hade önskat lite lägre tempo, värt att nämna är att vi missade en föreläsning som vi skulle få igen vid ett annat tillfälle vilket aldrig blev av pga att vi redan gått igenom hela kursen - det tyder på (för?) högt tempo.»


Kursutvärderingssystem från