ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp1åk3: IOE011 Ekonomisk analys 3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-14 - 2007-11-25
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»7 23%
Cirka 25 timmar»5 16%
Cirka 30 timmar»9 30%
Minst 35 timmar»6 20%

Genomsnitt: 3.26

- Arbetet under kursen var ok men tentan var på en helt annan nivå. Jag hade hellre sett att dessa var mer jämna. Antingen tenta på det vi lärt oss eller mer arbete så man lärs sig mer» (Cirka 30 timmar)
- Mycket läsning i trög bok» (Cirka 30 timmar)
- Aldrig lagt ned så mycket tid på en kurs som denna, och då brukar jag slutföra kurserna med väldigt fint resultat. Om kursen haft lite struktur så hade man kunna lägga ned tiden och energin på "rätt" saker.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»7 23%
100%»21 70%

Genomsnitt: 4.6

- Kännt ett behov att närvara vid varje tillfälle, eftersom kurslitteraturen var väldigt otydlig och otillräcklig. Har fått planera om många viktiga saker för att inte missa en föreläsning. Och efter varje föreläsning så ställda man sig frågan "Vad gjorde jag där?" Har aldrig ställt den frågan innan, så var vädigt tråkigt att känna så. Studier ska ju självklart inte kännas helt meningslösa.» (100%)
- Jag var på alla föreläsningar och ändå hävdade Ove att jag missat saker men han var bara väldigt dårlig på att föra fram information!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»11 37%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 6%

Genomsnitt: 2.48

- Målen med kursen är en sak men innehållet ett helt annat vilket är väldigt irriterande.» (?)
- alldeles för brett...kan inte förvänta sig att man skall kunna allt i innovationsekonomi efter en 7.5pkurs. Tycker att målen kunde vara mer konkreta och tydliga. » (Målen är svåra att förstå)
- Har ju hört mål, men att det sen var relevant i kursen märkte jag inte. Allt kändes väldigt odefinierat och ostrukturerat. Kurslitteraturen var uppenbarligen inte tillräcklig, då man fick söka den mesta kunskap på internet.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen förklarar inte vad som förväntas av teknologen i praktiken. » (Målen är svåra att förstå)
- Målen säger i princip läs hela boken och är väldigt luddiga, dom skulle man lika gärna kunna vara utan....» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 57%
Nej, målen är för högt ställda»11 42%

Genomsnitt: 2.42

- Kan inte ha någon uppfattning om målen om de är svåra att förstå.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen i Kurs PM är rimliga, de verkliga kraven är orimliga. » (Ja, målen verkar rimliga)
- se svaret på fråga 3» (Nej, målen är för högt ställda)
- Efter att man läst kursen och gjort tentan så var målen väldigt svåra, och det mesta fanns inte med i kurslitteraturen eller på föreläsningarna. Om tentamen hade som uppgift att granska om studenterna förstått och nått målen så får jag in te ihop det.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Som sagt var så är dom svåra att greppa» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»8 28%
I viss utsträckning»17 60%
Ja, i hög grad»3 10%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Som tidigare sagt var examinationen på en helt annan nivå än själv kursen. Jag förstår inte vad jag skulle ha fått den kunskapen jag har läst hela boken 2 ggr och varit på alla föreläsningar. Ove borde ta sig en funderare...» (Nej, inte alls)
- Nej eftersom att vi på examinationen delvis testades på saker som kursen inte tagit upp!» (Nej, inte alls)
- Tycker inte alls att det var en tentamen som förhöll sig till innehållet i föreläsningarna och boken. Frågeställingen i tentan kunde också vara mer konkret och tydlig. Känns som om kursens olika representanter har det svårt att kommunicera fram vad det är som är av inresse, både när det kommer till att skriva en frågeställning på en tenta och när det kommer till att hålla föreläsningar där det är viktigt att lyfta fram viktiga delar i kursen.» (I viss utsträckning)
- Väldigt mycket som Ove under kursen inte lagt någon vikt vid och som kurslitteraturen tar upp lite hastighet. Man har studerat väldigt mycket och intensivt, men det mesta verkar som man gjorde i onödan.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för mycket konstiga uppgifter som krävde förkunskaper som inte gick att läsa sig till i kursmaterialet..» (I viss utsträckning)
- På tentan kom ju en massa frågor som inte fanns svar på varken i boken eller på Oves föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- Vissa delar som poängterades hårt i undervisningen testades inte alls på examinationen.» (Ja, i hög grad)

6. Hur väl speglade examinationen undervisningen i kursen?*

30 svarande

Mycket dålig»9 31%
Ganska dålig»13 44%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»1 3%
Vet ej»1 3%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Testade tentan dina kunskaper på ett bra sett?*

30 svarande

Nej, inte alls»8 27%
Nej, bara i viss utsträckning»16 55%
Ja, ganska bra i viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»1 3%
Vet ej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Hur väl motsvarade Ewings dugga det du fått lära dig på föreläsningarna?*

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Nej, bara i viss utsträckning»1 3%
Ja, ganska bra i viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»29 96%
Vet ej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Hur väl motsvarade Ove Granstrands dugga det du fått lära dig på*

30 svarande

Nej, inte alls»2 6%
Nej, bara i viss utsträckning»7 23%
Ja, ganska bra i viss utsträckning»16 53%
Ja, i hög grad»5 16%
Vet ej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.68


Undervisning och kursadministration

10. Hur var Tomas Ewings föreläsningar?*

30 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 3%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»15 50%
Vet ej»1 3%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Hur var Ove Granstrans föreläsningar?*

30 svarande

Mycket dålig»4 13%
Ganska dålig»10 33%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»2 6%
Vet ej»1 3%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»4 13%
Ganska liten»14 46%
Ganska stor»11 36%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.3

- man borde se över upplägget för Oves föreläsningar då jag tycker att dessa är under all kritik. Duggan tex som skulle vara en dugga på glosor och som var ngt helt annat. Jag har svårt att förstå att det ska vara så svårt att kommunicera ut till studenterna vad det är som skall förhöras samt vad det är som är viktigt i kursen...borde inte detta vara en av de mer avgörande delarna när man väljer ut föreläsare? Att vara professor inom ett visst område betyder nödvändigtvis inte att man är redo för att bedriva en kvalitativ utbildning enligt mig.» (Mycket liten)
- Tomas Erwing var väldigt pedagogisk och gjorde föreläsningarna intressant. Han var alltid förberedd och hade struktur över det hela. Ove hade ingen som helst struktur, tog upp massa saker som han kom på det, det mesta fanns inte med i kurslitteraturen. Han ljög om både dugga och tenta. Han påstod att det han gick igenom på föreläsningarna var viktigast, men det förstod man alrdig efter tentan. Enligt kurs pm:et hade vi en ordförståelsedugga, men sen var något helt annat.» (Mycket liten)
- Eftersom jag inte lärde mig det jag behövde till tentan» (Mycket liten)
- Då Ove mer än gärna pratar om sånt som han är intresserad av har föreläsningarna en tendens att gå åt andra håll än vad det övriga kursmaterialet gör, det ska förövrigt inte behöva ta 10-15 min att sätta upp dagens agenda. Däremot var Ewings föreläsningar mer konkreta och välstrukturerade.» (Ganska liten)
- lektioner med T.E. - mycket stor lektioner med O.G. - mycket liten» (Ganska liten)
- Grabstrand höll sig inte till ämnet och svävade ut alldeles för mycket..» (Ganska liten)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»19 63%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.6

- Till juridikdelen var den stor hjälp. Man hade alla möjligheter att lära sig och förstå. Medans Oves del var helt tvärt om. Kändes som Ove bara motarbetade studenterna och inte alls var intresserad av att vi skulle förstå.» (Mycket liten)
- Inte tillräcklig för det som kom på tentan.» (Mycket liten)
- Mycket kortfattad och dåliga skrivet kompendium» (Ganska liten)
- Boken täckte ju inte det som kom på tentan. Sedan krävde Ove att man skulle kunna räkna på flera saker men inga räkneupgifter fanns i boken.» (Ganska stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»5 17%
Ganska dåligt»12 41%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.27

- Vissa dokument kom ut försent och en del var jättesvåra att tolka då det var handskrivet i dokumenten..» (Mycket dåligt)
- Att lägga upp svar på frågor mindre än ett dygn innan tentamen är UNDER ALL KRITIK! Kompendiet var okej, men ni borde jobba otroligt mycket hårdare på att få upp svaren i tid samt att de svar som sedan läggs upp faktiskt är läsbara och inte nedklottrade i marginalen på något som sedan scannas in. Ovärdigt får någon som undervisat på Stanford eller så kanske amerikanska studenter får lista ut fler saker själv.» (Mycket dåligt)
- Utdelat material sköttes mkt dåligt!!!!!» (Mycket dåligt)
- Borde ha kunnat gå fortare!» (Mycket dåligt)
- Det utlåvades massa olika material som antingen kom försent eller som inte kom alls. (Oves del)» (Ganska dåligt)
- Ove kom på nya saker vid varje föreläsning som inte fanns med i kurslitteraturen. Då föreläsningarna inte är obligatoriska bode ju dessa saker komma ut på hemsidan. Om man vill ge studenterna möjlighetetn att förstå kursen så låter man ju alla ta del av informationen.» (Ganska dåligt)
- Det tog lång tid att få information om den dök upp överhuvudtaget.» (Ganska dåligt)
- Examinatorn skyllde på kursadministratören, kursadministratören på examinatorn. » (Ganska dåligt)
- Var är rättningsmallen tex?» (Ganska dåligt)
- Vi blev lovade 2 tentor, 1 kom tidigt och den andra var "på väg" länge men kom aldrig. Vi blev lovade räkneuppgifter eftersom det inte fanns i boken, de var"på väg" i flera veckor men kom aldrig. Vissa svar på frågor lades ut dagen före tentan och så säger ni att man ska börja studera i tid, vilken framförhållning!» (Ganska dåligt)
- Svar till övningsuppgifter i granstrands kompendium kom inte upp i tid som utlovat. Vikitgit med facit till räkneuppgifter resten var ok att hitta själv i texten» (Ganska dåligt)

15. Hur var det stöd du fick för matematik och räkning i kursen?*

30 svarande

Mycket dåligt»12 52%
Ganska dåligt»8 34%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»1 4%
Har ej sökt stöd»1 4%
Har ej sökt stöd»7

Genomsnitt: 1.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- mycket bristfälliga instuderingsuppgifter och alldeles för dåligt genomgången räkning på lektionerna!» (Mycket dåligt)
- I kurslitteraturen var matematiken och räkningarna väldigt dåligt förklarade. Allt beskrevs väldigt lite och ej täckande. Sen på föreläsningarna räknades nästa inget, men vid det eller de få tillfällen det gjordes så var det också väldigt ostrukturerat och dåligt. Väldigt missnöjd av den delen.» (Mycket dåligt)
- Då de flesta svaren på räkneuppgifterna kom upp på kurshemsidan dagen innan tentan.» (Mycket dåligt)
- Ove räkande ca 2 exempel på tavlan och ingen av gångerna fullföljde han räkningarna, mumlade nått om att han inte var säker på svaret.» (Mycket dåligt)
- fanns det överhuvudtaget??» (Mycket dåligt)
- Vilket stöd? har inte hört talas om nåt och inga räkneuppgifter fanns i boken utom på kapitel 5» (Mycket dåligt)
- Med tanke på att en av examinationsfrågorna var av sådan räknetyp som överhuvudtaget inte nämts under undervisningen.» (Ganska dåligt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.67


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»6 20%
Ganska dåliga»10 33%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»1 3%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 2.56

- Vid de få tillfällen som frågor kunde ställas visade det sig att dessa kunde besvaras med antingen en nedlåtande attityd eller inte alls.» (Mycket dåliga)
- Ove ställde frågor till vissa elever ibland, när dessa sa att de inte förtod så svarade han: " synd för dig". Att en föreläsar inte visar något som helst intresse för att lära eleverna något så börjar man ju undra. » (Mycket dåliga)
- Blev dumförklarad om man ville fråga något» (Mycket dåliga)
- Det fanns inget vänligt klimat att ställa frågor på föreläsningarna, (har själv inte försökt, men hört andra bli dumförklarade). Inga mail har heller besvarats. Tomas Ewing var dock bra och behjälplig.» (Mycket dåliga)
- Ove är fruktansvärt ovillig att svara på frågor, antingen ignorerar han det helt, eller så svarar han spydigt om något helt annat, väldigt sällan ger han svar på en fråga» (Mycket dåliga)
- Vi bad om mer räkneexemple men han räknande inte mer för det» (Ganska dåliga)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»18 62%
Har ej sökt samarbete»6 20%

Genomsnitt: 4.03

- Man var ju väldigt beroende av att kommunicera med varandra för att förstå vad som var viktigt och även att ta del av varandras anteckningar, eftersom manfick leta så pass mycket på internet etc. Sedan att det verkar som alla var helt fel ute så kanske det var helt i onödan. Man har ju självklart lärt sig saker, men som tydligen inte var nödvändiga just här.» (Mycket bra)
- Alla hade fungefär samma uppfattning om Ove» (Mycket bra)
- Eget samarbete är andledning till att kursen gick att klara.» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 36%
Hög»12 40%
För hög»7 23%

Genomsnitt: 3.86

- svårt att veta vad man skulle plugga på och inte» (Hög)
- Visade sig ju när tentan kom att vi alla skulle pluggar mycket mer och mycket mer på det som ove inte ens tagit upp» (Hög)
- P.g.a. ostruktur och dåliga föreläsningar och icke täckande litteratur så har det gjort att man lagt ned väldigt mycket tid, och tyvärr känns det som man gjort det helt i onödan. Verkade som det mesta som Ove gick igenom på föreläsningarna var helt orelevant. Att sadan inte ha någon räkning näst intill, och sedan ta enstor del av det på examinationen är helt obegripligt. » (För hög)
- Då inga klara svar kom gällande vad som var essensiellt att förstå fanns det för mycket att kunna för att kunna besvara examinationen korrekt. » (För hög)
- Helt galen kurs!» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 27%
Hög»12 41%
För hög»9 31%

Genomsnitt: 4.03

- Som sagt, mycket för hög. Och detta även helt i onödan om man ser till kursen. Minsta struktur hade dragit ned på belasningen avsevärt.» (För hög)
- Många duggor och inlämningar.» (För hög)
- Två så tjocka böcker är för mycket läsning» (För hög)
- Två galna kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»8 26%
Dåligt»8 26%
Godkänt»10 33%
Gott»4 13%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Kursen belyser ett väldigt intressant ämne, och även viktigt ämne. Att sen en föreläsare förstör hela ämnet är väldigt tråkigt. Jag känner att jag vill hålla mig så långt borta från innovationsekonomi som möjligt, för att slippa Ove. Masterprogrammet verkade väldigt intressant, men tyvärr ligger det nu väldigt långt borta.» (Mycket dåligt)
- Jag gillar ämnet jätte mycket men Ove Granstrand förstörde det tycker jag. Man kan inte göra som han gör!» (Mycket dåligt)
- Själva idén med innovationsekonomi är mycket bra, men det var ett mycket dåligt klimat för frågeställningar från teknologernas sida samt oklara mål för vad som förväntades av oss (förutom att vi skulle kunna allt och lite till) Jag har aldrig tidigare gått till en examination och undrat vad som kommer att komma. Att dessutom lägga ut en provtentamen där det på många av svaren i facit stod "Kopiatorn har ätit upp svaret" vittnar om examinatorns oengagemang av kursens syfte för teknologerna. » (Mycket dåligt)
- commercial law segment - very good!» (Mycket dåligt)
- Kursen i sig skulle vara bra men Ove Granstrand är en total katastrof och adinistrationen med att ge ut tentor och svar på uppgifter m.m. har fungerat riktigt dåligt.» (Mycket dåligt)
- Kursen känns väldigt ostrukturerad. Kompendiet är snarare en hafsigt skriven sammanfattning från olika källor snarare än kursbok. Kursens mål är inte väldefinierade. Det finns ingen struktur i kompendiet som markerar vad som är väsentlig kunskap och vad som är nödvändigt för sammanhanget. Figurer och formler är slarvigt gjorda och bitvis svårtolkade.» (Dåligt)
- tentan speglade inte kursenens grad av fördjupning. Vilket senare har visat sig genom resultatet i klassen.» (Dåligt)
- Mycket intressant innehåll i kursen! Dålig koppling mellan föreläsningar och kursboken. Urkass tenta!!» (Dåligt)
- Innehållet är egentligen roligt.. Men det blev fullständigt massakerat av Granstrand!! Jättesynd att han måste gräva ner sig i formler och annat skräp.» (Dåligt)
- Bra kurs på relevant ämne med en ignorant examinator som går in för att medvetet sätta dit folk. » (Dåligt)
- Mycket intressant kurs, synd att examinatorn inte tog mer hänsyn till förkunskaperna samt vad som är rimligt att begära.» (Godkänt)
- Intressant ämmne, men empatilöse Ove har jag inget till övers för.» (Godkänt)
- behandlade många viktiga ämnen som commercial law samt postioneringsstrategi för nya innovationer mkt intressant» (Gott)
- Intressant kurs men tycker att mer grundläggande modellbyggande, som tentan byggde på, borde beskrivas bättre på lektionen. » (Gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Oves roll i kursen borde ses över»
- Kursen i sig, om man nu på något sett kan få föreläsaren att strukturera kursen. Men att ha Ove som föreläsare gör att studenterna inte lär sig så mycket som de borde vid vanliga förhållande som man borde kunna kräva vid en högskoal som Chalmers.»
- Gästföreläsningarna»
- Själva innehållet och tanken med kursen»
- Kursen»
- Tom Ewing»
- Att ha lite matematiskt perspektiv är inte fel men det skall vara välsterukturerat. Modeller måste förklaras tydligare och vara kort och koncist beskrivna.»
- inget»
- Att juridikdelen var skild från den resterande delen. »
- Boken»
- examination and commercial law part»
- Behåll Ewing»
- Ämnet överlag. Mycket intressant. Tom Ewing är bra!»
- bra uppdelat med dugga och tenta i ekonomi samt dugga i commercial law»
- Att ha två separata tentor för innovationsekonomi och commercial law.»
- Separationen mellan duggan i commercial law och tentan»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Oves roll i kursen»
- Byt bort Ove! Han är helt klart det mest värdelösa föreläsare och männsika jag stött på under min tid på Chalmers. Han är helt respektlös, och även väldigt otrevlig. Dessutom att han vid ett flertal tillfällen ljugit studenterna rakt upp i aniktet är helt ofattbart. Att en så pass fin högskola som Chalmers har en sådan föreläsare och examinator är helt obegripligt. Tvekar inte en sekund på att han kan ämnet, men det betyder inte att han är lämplig som föreläsre. Något måste förändras, för jag upplevde det näst intill ohållbart. Har alltid trivts på skolan och på föreläsningar, men vid denna kurs så började man undra.»
- Bättre språk i kurslitteraturen. Engelskan var hemsk. Ge tentamen på det vi lärt oss och inte 100 gånger över detta.»
- Ewing är stentorr. Hans föreläsningar hålls på en extremt sovvänlig nivå. Examinationen bör spegla undervisningen i högre grad.»
- Byt lärare och skaffa en bättre bok, en som det går att läsa sammanhängande stycken i.»
- Tentan och undervisningen på räkning.»
- Att vara duktig inom ett vetenskapligt område är inte detsamma som att vara en bra lärare inom området. En sådan här kurs tar man inte fram på en vecka utan man måste hela tiden finputsa den och jobba på förbättringar genom årens lopp. Pedagogik är svårt och det är en stor brist som Ove har och underskattar när det gäller utformningen av kursen samt litteratur. Han kanske skulle utveckla kursen i samråd med sina eller andra doktorander/pedagoger från Chalmers och/eller Handels.»
- ny examinator, nu kursbok, ny struktering av kursen»
- Examinatorn och målen. Ge möjlighet för att ställa frågor och få svar på dem. »
- mycket... bla att de bör lägga ut svar på räkneövningar "lite" tidigare än dagen innan tentan, vilket är skandal!»
- Läraren, eller lärarens undervisningsförmåga. Tentan bör spegla undervisningen. Rättsningsmallen ska finnas vid grandningen. Man ska få kopiera tentan etc.»
- Undervisningen och tentan bör förändras Det vore omöjligt att mha boken svara på samtliga tentauppgifter»
- ove borde gå en kurs i undervisning»
- Skrota Granstrand!»
- Förtidspensionera Ove Granstrand. En sådan person är inte lämplig att vara examinator. Hans attityd syftar enbart till att sätta dit studenter, underkänna dem och att ej je femmor.»
- Skaffa en lärare som är villig att lära ut och är villig att svara på frågor. Om det krävs att man ska kunna räkna så måste det ju finnas räkneuppgifter så man har en chans att lära sig det...»
- Ordna facit till övningarna och lägg ut direkt samt mer räkneövningar inte bara ett ända exempel på varje uppgiftstyp. »
- Högra tempo och mindre flum på föreläsningarna.»
- det behövs räkneövningar»
- Tycker det är arrogant av Ove Grandstrand att i inledning till ett av kapitlen, kapitel 4, skiva att innehållet är grundläggande ekonomi som bara behöver läsas ytligt om man har läst mikroekonomi. Vi har i årskurs 1 läst lite mikorekonomi men inte alls härlett samband och gått in på den såsom i kapitel 4. Istället bör Ove Grandstrand skriva i inledningen att kapitlet är mycket viktigt och att man måste ha total förståelse för alla steg i kapitlet om nästkommande kapitel ska vara begripliga. Man kanske kan ha räkneövningstillfällen när vissa uppgifter, som man har fått titta på själv först, räknas på tavlan.»

23. Övriga kommentarer

- Väldigt viktigt och intressant ämne, men något drastiskt måste göras för att bibehålla kvalité. Att en föreläsare ska få förstöra hela ämnet, och även kanske masterprogrammet är förfärligt. Har ingen som helst förståelse för hur han kan få föreläsa. Kanske märker att jag är väldigt frustrerad över mycket, men tyvärr så är det så. »
- Varför tillåts Ove forsätta som han gör när det under flera år har kommit fram starka klagomål mot honom? Bestämmer han över alla andra eller varför kan ingen ansvarig ta tag i frågan om nu studenteran år efter år är missnöjda?»
- Mest trött på att Ove valde att ta med frågor (speciellt beräkningsfrågor) på tentan som inte varit möjliga att lära sig under kursens gång. Detta trots påtryckningar från tidigare årskursare om att han skulle sluta med det.»
- Ewings föreläsningar i Commercal Law var bra och givande men inte tillräckligt. Han borde utforma lite övningsuppgifter som vi kan göra själva och sedan diskutera på föreläsningarna. Vidare kanske man skulle göra inlämningsuppgifter, t.ex. studenterna skriver och lämnar gruppvis in ett avtal och sedan diskutera brister kring dessa på en föreläsning/seminarium. Att ha internationellt perspektiv är bra då det redan finns andra juridikkurser på Chalmers som endast inriktar sig på den svenska lagstiftningen.»
- Kursens namn är mycket intresseväckande, men tyvärr måste jag säga att det här är den sämsta av alla ekonomikurser jag hittils läst. Kursen tycktes inte handla om att få någon förståelse för ämnet, utan att lära sig specifika undantagsregler för specifika händelser. Jag betvivlar inte att examinatorn har goda kunskaper inom området, men har svårigheter att lära ut. »
- Tråkigt att ett såpass intressant ämne blir delvis förstört av en inte helt genomtänkt plan över hur eleven skall lyckas...»
- Ove kom 30 minuter försent till gransknigen och skrattade bara när man påpekade att det var rätt respeklöst att låta en hel klass stå och vänta så länge. En rättningsmall måste finnas tillgänglig inför gransklingen och det skulle vara bra om man kune på kopiera tenta och kolla mot rättningsmallen senare i lugn och ro. Tentan speglade inte alls det vi gått igenom på föreläsningar och det tycker jag är ganska tydligt i o med att ingen i klassen för betyget 5. Notera att jag ändå fick min 3a så det är inte det att jag är bitter för ett underkänt betyg utan denna kursen har skötts dåligt.»
- Gör en tenta relevant till kursen! ( i högre utsträckning)»
- oves lektioner var svåra att anpassa till boken, och boken var mycket svår att läsa. absolut non-user-friendly kursbok, och dessutom dyr. P.S. skicka gärna ut resultatet av den här enkäten.»
- På tentan kom det en artikelanalys som Ove i och för sig hade varnat oss om men han vägrade säga vad det handlade om, hur man skulle göra eller nåt trots massor med frågor så det blev ju en överaskning på tentan»
- oerhört stressig tenta»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.68
Beräknat jämförelseindex: 0.42

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från