ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Grundläggande lasthantering, SJO191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-12
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

9 svarande

Högst 5 timmar»3 33%
Cirka 10 timmar»5 55%
Cirka 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.77

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»1 11%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 55%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»1 11%
Vet ej/har inte examinerats än»5 55%

Genomsnitt: 3.22


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»8 88%

Genomsnitt: 3.88

- Hans är väldigt bra och pedagogisk» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»1 12%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.37

- Vi har inte använt någon kurslitteratur.» (?)
- Köpte inte ens litteraturen och har inte ens tittat i den.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%

Genomsnitt: 3.77


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.75

- Tycker att övningstillfällena borde delas in i mindre grupper o sitta i mindre salar för att själva räkna o sedan ställa frågor vid behov. Likt den strukturen som man har i tekniskt basår.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt samarbete»3 37%

Genomsnitt: 4.12

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 77%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»4 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 33%
Mycket gott»6 66%

Genomsnitt: 4.66

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att det är mycket övningar så att man verkligen hänger med. Det känns relevant det vi går igenom, inte massa onödig utantillkunskap.»
- Allt!»
- Föreläsningen som var praktisk, när du visade i en vatttenbalja.»
- presentationer på nätet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker det är lite jobbigt att man gör massa uträkningar, men man får aldrig veta vilka enheter det är. Det gör det ibland svårt att hänga med på sammanhanget.»
- Inget!»
- inget»
-
- Tycker att övningstillfällena borde delas in i mindre grupper o sitta i mindre salar för att själva räkna o sedan ställa frågor vid behov. Likt den strukturen som man har i tekniskt basår.»

16. Övriga kommentarer

- Har bara gott att säga om den här kursen! Bra föreläsningar, lagom arbetsbelastning och väldigt givande! Den kurs jag känner jag lärt mig absolut mest i/av under läsperioden»
- Väldigt bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från