ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-4 Matematisk modellering och problemlösning, DAT026|DIT991

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»12 28%
Cirka 25 timmar»16 38%
Cirka 30 timmar»9 21%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 3.07

- Föreningsaktiv» (Högst 15 timmar)
- Mycket mer tid än många andra kurser. Det känns som att kursen kräver för mycket tid, men eftersom det inte är mer än 25 timmar per vecka går det ju inte att klaga på.» (Cirka 20 timmar)
- Jag jobbade mycket själv vilket ökade tiden som gick åt. » (Cirka 25 timmar)
- Kursen var väldigt fokuserad på att lägga viss mängd tid, så detta ledde ju till att man lade mer tid helt enkelt.» (Cirka 25 timmar)
- 30 timmar, fast helt frivilligt.» (Cirka 30 timmar)
- Mycket eget arbete, vilket är positivt för kursen. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»2 4%
75%»5 11%
100%»34 80%

Genomsnitt: 4.71

- Föreningsaktiv» (25%)
- obligatoriska moment» (50%)
- Krock i föreläsningarna » (50%)
- Egentligen inte riktigt 100%. Vissa veckor var jag inte på sista handledningen för att min grupp redan var klar.» (100%)
- Har gått på alla föreläsningar jag har kunnat, enstaka missförstånd gjorde att jag missade några.» (100%)
- Jag har deltagit på i stort sett alla föreläsningar, men inte handledningarna» (100%)
- Missat någon enstaka föreläsning, men försökt gå på alla.» (100%)
- Missade 1.5 föreläsningar tyvärr.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 76%
Jag har inte sett/läst målen»4

Genomsnitt: 2.76

- Ni borde länka in kursmålen i denna fråga. Det har gjorts tidigare och hjälper till att svara på frågan. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag har inte läst målen, men kursen är tydlig med vilka dessa är och återkommer ständigt till dem. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Detta är det närmst överensstämmande. Baserat på kursens utformning blir givetvis målen inte lika tydliga som för andra kurser, men det beskrivs så bra som man kan förvänta sig. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Egentligen inte vad vi lär oss men hur vi lär oss att tänka.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- För mycket tid krävdes för att uppnå högt betyg» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 15%
Ja, i hög grad»33 84%
Vet ej/har inte examinerats än»2

Genomsnitt: 2.84

- Examinationen i form av veckoinlämningar är ett utmärkt sätt att testa vad vi lärt oss, med ett litet problem: det är svårt att visa på individnivå då vi hela tiden jobbar i par och inget ska eller får göras individuellt. Således, även om en person gör större delen av det effektiva arbetet och output, så går inte detta att påvisa på något enkelt sätt. Nästan alla kurser har samma "problem" i form av parvisa laborationer, men där löser man det genom att laborationer endast betygsätts G/U och på tentamen få visa individuellt vad man lärt sig. Den som då gjort 80% av arbetet med labbarna har normalt sett också lärt sig mer och kan dra nytta av detta på tentamen. I denna kurs finns ingen slutlig tentamen och inget uppenbart sätt att dra nytta av detta vid den slutliga rapporten. Har ni någon lösning på det? » (I viss utsträckning)
- Tycker kanske inte den slutgiltiga rapporten var helt lämplig för kursen. Någon form av programmeringsövning där modellering var nödvändig vore nog bättre kanske?» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att modulerna har varit bra utförliga och möjliggjort prestationer på olika nivåer. Det har antydigts att antalet timmar som var och en lagt ner på rapporten skulle ha en inverkan på de individuella bedömningarna. Här finns det risk för att man förväxlar kvantitet med kvalitet.» (Ja, i hög grad)
- Eftersom det var en fortlöpande examination i form av uppgifter varje vecka och en inlämningsuppgift på slutet så testades det mycket väl. » (Ja, i hög grad)
- Föreningsaktiv» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»23 56%

Genomsnitt: 3.41

- Detta är baserat kring undervisningen under föreläsningar. Om man räknar in handledningstillfällen. Om man däremot räknar in handledningstillfällena så ska det definitivt vara "mycket stor" alternativet. » (Ganska liten)
- Mkt värdefulla och lärorika föreläsningar. Somnade aldrig, vilket jag ofta gör på andra kurser. Vid schemalagda övningar var det ofta fullt i datasalen men flera handledare fanns på plats och jobbade effektivt, inga orimliga kötider uppstod. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit en förutsättning för att kunna följa kursen. Särskilt uppföljningsföreläsningarna har varit värdefulla. » (Ganska stor)
- Dag var grym!» (Mycket stor)
- Perfekt antal föreläsningar. I de flesta kurserna tycker jag inte föreläsningarna är värda att gå på, men det var de verkligen i denna. Bra med bara en, men innehållsrik, föreläsning per vecka.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»18 43%
Ganska liten»13 31%
Ganska stor»10 24%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Fanns ingen direkt kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Hade ingen kurslitteratur eftersom kursen bygger på enbart inlämningsuppgifter.» (Mycket liten)
- Fanns ingen direkt kurslitteratur. » (Mycket liten)
- Använde ingen kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Inte haft någon typ.» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur och de externa dokument som var länkade var säkert användbara, men inget jag la större vikt vid. De kändes för avancerade.» (Ganska liten)
- Ingen kurslitteratur att tala om. Enstaka papper och föreläsningsanteckningar, men dessa täcker inte upp kursens hela innehåll, vilket inte heller verkar vara tanken.» (Ganska liten)
- Fanns inte så mycket material (det behövdes ej, handledningen gav mycket)» (Ganska liten)
- Ingår modulerna i den här frågan? I så fall mycket stor, annars ganska liten.» (Ganska liten)
- Jag köpte ingen litteratur till denna kurs men materialet som fanns på kurshemsida var mycket bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 19%
Mycket bra»33 78%

Genomsnitt: 3.76

- Tydlig kurshemsida med enkelt upplägg i ren text/HTML. Detta uppskattas starkt och det är mkt värdefullt att ni inte låtit er tvingas in i ping/pong eller något annat liknande som bara gör allt oerhört omständligt utan att tillföra något. Alla lärare och handledare har också varit tillgängliga och svarat snabbt på mail. Fire funkar bra och är praktiskt för sitt syfte.» (Mycket bra)
- Väldigt bra rutiner och tydliga instruktionener. Uppskattar särskilt att problemen fanns tillgängliga under hela kursen. Detta gav en bra överblick och tillät en friare planering av studierna. » (Mycket bra)
- Bra moduler, bra extramaterial.» (Mycket bra)
- Enkel lättillgänglig sida. Bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»34 82%
Har ej sökt hjälp»1

Genomsnitt: 3.82

- Lite få handledare på labpassen. » (Ganska bra)
- Var vissa tillfällen då man fick vänta lite väl länge på hjälp, men tycker ändå överlag att handledningen fungerade mycket bra!» (Ganska bra)
- Bästa kursen jag har läst i den fronten. Fanns alltid hjälp att få. Fantastiskt bra jobbat!» (Mycket bra)
- Har alltid fått hjälp snabbt både vid schemalagd undervisning och utanför denna. » (Mycket bra)
- Jag har inte besökt handledningen då jag inte känt behov av det, men mitt intryck är att den varit bra. Det faktum att Dan erbjöd sig att svara på frågor i sin mobiltelefon indikerar att möjligheterna till hjälp var mycket bra. » (Mycket bra)
- Väldigt många labbpass, väldigt kompetenta handledare. Dag var även här väldigt bra!» (Mycket bra)
- Perfekt. » (Mycket bra)
- Har inte läst en enda kurs där möjligheten att få hjälp varit så bra. Helt outstanding!» (Mycket bra)
- Dag svarade på mail snabbt. Flera handledningstillfällen fanns även.» (Mycket bra)
- Dålig besöksfrekvens en del handledarpass. Löstes med listorna sedan. » (Mycket bra)
- Dag är bäst och att han stannar över flera timmar för att hjälpa oss är riktigt bra. ALLA kurser borde ha detta, även om det kostar cash såklart men.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»31 77%
Har ej sökt samarbete»1

Genomsnitt: 3.7

- Jag avbröt mitt samarbete med min labb-partner. Vi hade olika ambitionsnivå och olika villighet att lägga ner tid och kraft. Detta drabbade kvaliteten på mina inlämningar före brytningen, men framför allt drabbade det min labbpartner som inte fick feedback på mycket av sitt arbete iom att mina lösningar ofta var det som lämnades in. (Vår deklaration i början av varje modul var ingen lögn. Vi jobbade båda på alla problem, men min lösning var ofta den som lämnades in) » (Mycket dåligt)
- Vi har fått gjort det vi skulle, men jag har fått dra och slita en del i min labkamrat och ibland helt enkelt göra saker själv för att denne valt att göra andra saker istället. » (Ganska dåligt)
- Jag och min labbpartner låg inte på samma nivå vilket kanske inte var optimalt. Jag tycker, förutom det, att vi har samarbeta bra.» (Ganska bra)
- Väldigt bra sammarbete med labbpartner, bra sammarbete med övriga studenter där läge funnits.» (Mycket bra)
- Mycket bra samarbete när vi jobbade men vi var föreningsaktiva och hann inte med så mycket.» (Mycket bra)
- Han jag jobbade med är en riktigt bra lirare.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 38%
Hög»24 57%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.66

- Totalt sett rimlig belastning men ojämnt fördelad under veckorna. I synnerhet vecka 5 och 6 var något tyngre än de andra, och detta samtidigt som slutskedet på BSc projektet gjorde att vi inte klarade att leverera med samma kvalitet som övriga veckor.» (Lagom)
- Uppgifterna tar tid att göra men så ska det vara på högskolenivå.» (Lagom)
- När uppgifter är kul kan man spendera hur mycket tid som helst utan att det känns som om det är hög arbetsbelastning.» (Lagom)
- Jag skulle säga att svårigheten på problemen inte var så speciellt hög. Däremot var antalet problem och mängden text man skulle producera relativt hög varje vecka. Jag valde att göra alla frivilliga uppgifter och jobbade dessutom mycket själv. Detta ledde till att antalet timmar ofta överskred 20 per vecka. » (Hög)
- Ovanligt tung kurs, samtidigt väldigt givande. » (Hög)
- Men det inte mer än vad som kan förväntas. » (Hög)
- Arbetsbelastning fungerade då den andra kursen jag valt inte var allt för svår men det hade inte fungerar tillsammans med mer avancerade kurser.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»14 33%
Hög»22 52%
För hög»5 11%

Genomsnitt: 3.73

- Egentligen lagom men var föreningsaktiv.» (Lagom)
- Andra kursen vi läste var ett skämt.» (Lagom)
- Hade Kandidat samtidigt» (Hög)
- BSc projektet innebar tidvis hög belastning, vilket drabbat mig/oss i MM kursen då vi prioriterat BSc men inte haft så stor kontroll över det. » (Hög)
- Denna kurs betraktade jag som "hög" arbetsbelasting i fråga 11. Samtidigt hade jag kandidatarbetet som adra kurs, vilket gick in i sitt slutskede samtidigt som den här kursen. Detta ledde till den högsta arbetsbelastningen jag upplevt hittills på utbildningen, ibland med 12 timmars arbete 7 dagar i veckan. » (Hög)
- kandidat + matematisk modellering = jobbig kombination» (Hög)
- Hög, men så blir det när man väljer en tung mattekurs som andra kurs.» (Hög)
- Andra kursen var inte så krävande, trots det var arbetsbelastningen mycket hög» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 2%
Gott»6 14%
Mycket gott»35 83%

Genomsnitt: 4.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En av de mest lärorika kurser jag läst. Hög kvalitet på allt innehåll och personal, något annorlunda attityd från lärare än man är van vid (vilket är positivt). Har jobbat mer effektivt med denna kurs och lärt mig mer än dubbelt så mkt per nedlagd timme, bedömer jag. » (Mycket gott)
- Jag vågar påstå att detta har varit den mest givande kursen av alla jag läst under tre år. Den har möjliggjort användning av all den matematik som jag kämpat med i övriga kurser.» (Mycket gott)
- Bland de bättre kurserna jag läst. Flummig, men enormt givande.» (Mycket gott)
- Föredrar mer abstrakt matematik, men den här kursen är intressant och "nyttig".» (Mycket gott)
- Bästa kursen jag läst hittills. » (Mycket gott)
- Väldigt givande.» (Mycket gott)
- Bästa kursen på Chalmers. Har aldrig tyckt matematik är lika kul som nu.» (Mycket gott)
- Denna kursen anser jag vara den bästa kursen jag läst hittills, och detta på grund av att upplägget och sättet att lära ut på varit otroligt roligt och lärorikt. Hela kursen gick ut på att vi skulle "tvinga" in all ny information genom att tänka och tänka och tänka för att sedan försöka ta oss framåt. Detta upplägget var något som passade mig utmärkt, och med hjälpen på vägen har varit otroligt bra. Stor eloge till Dag och alla handledare som gjorde denna kursen till den bästa. » (Mycket gott)
- Jag vet inte vad jag hade för förväntningar men jag blev OERHÖRT positivt överraskad» (Mycket gott)
- Delad förstaplats med projektkursen i slutet på första året.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det var bra med så mycket handledning och uppföljning»
- Det mesta. Kursen var väldigt rolig. Det var den första mattekursen för mig på Chalmers som faktist var rolig.»
- Upplägget på kursen var riktigt bra»
- Allt»
- allting, den flexibla inställningen till deadlines. »
- Hela kursupplägget. Bra föreläsningar, givande moduler.»
- Tempot»
- Handledningstillfällena. Upplägget. Dag.»
- Allt»
- Dag. Bra föreläsare/handledare. Gillar att han var mån om att man verkligen skulle förstå vad uppgifterna och kursen i sig handlade om.»
- Kursens upplägg, lärare och handledare. »
- Föreläsaren, handledningstillfällen»
- Bra föreläsare. Bra och tankeväckande arbetsuppgifter.»
- Dag, Mathematica, veckomoduler, upplägg, ..., allt.»
- Allt»
- Kursen i sin helhet. En ögonöppnande kurs på många sätt och vis!»
- Allting»
- Formatet med veckomoduler»
- Fokus på just att lära sig HUR man ska modellera problem.»
- Upplägget i allmänhet är jag ett stort fan av. De två uppgifter som jag direkt kommer på är den mer fria uppgiften om läkemedel (Uppg 4 dynamic) och det diskreta planeringsproblemet (Uppg 5 discrete). Surpriseuppgiften gillar jag också mycket.»
- Labbarna»
- Dag - försvinner han så kan ni lägga ner kursen.»
- Kursens upplägg är mycket bra, jag tycker att den ska fortsätta på samma sätt!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite högre tempo på uppföljningsföreläsningen så man hinner med alla uppgifter»
- Ha inte den jobbigaste modulen sist.»
- Problem 5, vecka 5. Att läsa kod om ett AMPL-program för dieter var jättetråkigt. Vecka 1/2 med surprise funktion var otydlig och förstod inte riktigt meningen med det. Kanske kan ni göra den mer konkret. Och om det går att på något sätt göra individuellt arbete mer synligt skulle det uppskattas, eftersom ingen sluttenta finns och instruktionerna/poängsättning för slutrapporten är mkt vaga. Alla andra problem i kursen var intressanta.»
- Den eventuella tolkningen av vad antal timmar representerar. Kvantitet != kvalitet. »
- Sista inlämningen. Rapport kändes inte som rätt väg att gå.»
- Har personligen lättast att lära mig nytt på eftermiddagen... föreläsningen efter lunch?»
- Inget speciellt.»
- På vissa modulerna så sa olika handledare olika saker vilket gjorde en förvirrad över hur man skulle lösa vissa problem.»
- Hjälplistans struktur »
- Bättre väder (kursen är det alltså inget fel på)»
- Det vore trevligt att i förväg få reda på vilket schemablock som undervisningen kommer hamna i. I år krockade den valbara kurs jag hade valt med denna kurs. Detta resulterade i att jag var tvungen att antingen missa 100 % (1/1 föreläsning/vecka) av föreläsningarna i denna kurs, eller missa 50 % (1/2 för./vecka) av föreläsningarna i den valbara kursen. Inget alternativ var särskilt trevligt och det slutade med att jag missade hälften av föreläsningarna av den andra kursen. Hur resultatet på den andra kursen i slutändan blir vet jag ej än, men jag vet att det skulle gått bättre om jag hade kunnat vara med på all undervisning. Eftersom det inte fanns någon förhandsinfo om när denna kurs skulle gå så hade jag inte heller någon möjlighet att kunna "planera bort" detta problem.»
- Istället för att analysera kan man kanske göra något eget i AMPL och CLIPS.»
- Någon kanske borde titta på att skriva om Java-koden till något annat än en applet.»
- Kanske lite bättre planering av handledning, men annars ingenting alls.»
- Mer krill!»
- Bättre kurslitteratur »
- Kommer tyvärr inte på något bra här. :(»
- Ingenting»
- Vädret - bättre om det är lite sämre väder så man sitter inne och pluggar. »

16. Övriga kommentarer

- En av de bästa kurser jag läst. Kommer rekommendera den till folk jag pratar med, och hoppas ni kan fortsätta leverera med samma höga kvalitet.»
- Jag har läst en del filosofi och kognitionsvetenskap tidigare och känt att jag haft stor nytta av detta i den här utbildningen och i problemlösning i allmänhet. Att den här kursen har ett filosofiskt innehåll och en meta-kognitiv aspekt tror jag är mycket värdefull för de många studenter som kanske helt saknat detta annars. »
- Kursen tog upp extremt mycket tid. Vår grupp kände inte att vi alls var nöjda när vi jobbat 20h»
- På hela taget extremt bra kurs. Se till att ha kvar lärare och handledare (kanske ta in någon mer) så bevarar ni en av chalmers garanterat fem bästa kurser. »
- Mycket bra kurs!»
- Tack för en fantastisk kurs!! Har rekommenderat kursen till allt och alla.»
- Tack för att jag fick gå denna kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.8

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.8
Beräknat jämförelseindex: 0.95


Kursutvärderingssystem från