ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 2 12/13 Engelska, LSP020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-27
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

36 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Dåligt»12 33%
Godkänt»15 41%
Gott»5 13%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Innehållet var inte alls anpassat efter det som testades på tentan. Därtill var nivån på föreläsningar väldigt ojämn och vissa föreläsningar kändes oplanerade och dess syfte syntes inte finnas klart för någon! » (Mycket dåligt)
- Jag tycker kursen var rätt värdelös. En del mellanstadiegrammatik samt ett par inlämningsuppgifter som i stort sett var exakt lika dana. Om man inte kan sån här engelska vid det här laget, så lär man sig det ändå inte på 6 veckor. » (Mycket dåligt)
- Mycket ogenomtänkt och "luddig" kurs, lärde mig inte mycket!» (Dåligt)
- För mycket föreläsningar och för lite studier under lektionstillfällen.» (Dåligt)
- man viste knappt vad man skulle göra...» (Dåligt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.69


Lärandemål

- behärska vanliga engelska grammatiska strukturer
- skriva logiskt strukturerad text på engelska inom fackämnet
- använda responsarbete som ett verktyg i lärandeprocessen
- ge muntlig presentation på engelska inom fackämnet på en språkligt acceptabel nivå


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 22%
Målen är svåra att förstå»5 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 27%

Genomsnitt: 2.69

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»23 82%
Nej, målen är för högt ställda»4 14%

Genomsnitt: 2.1

- Kursmålen borde omformuleras och anpassas efter utbildningen, inte efter "hur det alltid har varit". » (Nej, målen är för högt ställda)
- Kraven och lärandemålen är för "stora" för den här lilla kursen» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»15 46%
Ja, i hög grad»12 37%
Vet ej/har inte examinerats än»3 9%

Genomsnitt: 2.5

- Examination bör ej ske genom tentamen. » (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»10 27%
Ganska liten»16 44%
Ganska stor»8 22%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.05

- Endast få lektionspass gav någonting som hade med kursen att göra, vissa föreläsningar var på mellanstadienivå. » (Mycket liten)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»12 34%
Ganska liten»18 51%
Ganska stor»4 11%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.82

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»14 40%

Genomsnitt: 3.17

- Strukturen på PingPong var obefintlig - datummärkning och titlar var otydliga. » (Ganska dåligt)
- Gäller ej EngOn webbsidan» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 11%
Lagom»14 40%
Hög»10 28%
För hög»6 17%

Genomsnitt: 3.45

- För mycket för 3 hp» (Hög)
- Det handlar om 3 hp - inte fler. » (För hög)
- 3-poängskurs och bombardemang med läxor, inte rimligt. Antingen minska läxbelastningen eller öka antalet poäng.» (För hög)
- för mycket för en sån liten kurs» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»13 37%
Mycket bra»13 37%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 3.6

- Då föreläsningarna var mest inriktade på att de studerande skulle lösa snabba uppg. som sedan rättades i en faslig hastighet. » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 31%
Mycket bra»18 51%
Har ej sökt samarbete»5 14%

Genomsnitt: 3.74

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»17 48%
Hög»12 34%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.4

- Lagom under första delen, men mycket hög under slutet» (Hög)
- jobbigt att ha fyra kurser som kräver en del sammtidigt» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Skrivandet av summary »
- Engagerade lärare»
- Muntliga presentationer EngOnline»
- muntligt framförande»
-

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ALLT! Om examinationen består av 80 s t gramatikfrågor skall dessa föregås av tydligare, fler och mer strukturerade gramatikgenomgångar! Uppgifterna kring "summary" tog för mycket utrymme och syntes efter ett tag rent utsagt löjliga. Fokus på gramatiken måste finnas på föreläsningarna och där måste det finnas en tydlig pedagogisk grund som är något utöver den engelskaundervisning som varje elev redan genomgått. Om ett utbyte med andra elever skall finnas med i kursen skall dessas kunskaper och deras intressen granskas noggrannare. Att ha två "slutredovisningar" / presentationer är fullkomligt överflödigt. Det gavs ingen bra feedback efter 1a så då syntes den andra totalt onödig då inga konkreta förbättringsförslag gavs efter 1a - den för tillfället undervisande pedagogen syntes markant ointresserad. Examination bör ske lika det gör på AE-prog. examination kan inkluderas i "Introduktion bygg/anläggning" och Byggteknik del B som två olika sammanfattningar som granskas och rättas i kombination med grammatikföreläsningar under de båda kurserna. En enskild tenta testar inte det som tränas under kursens huvudsakliga tid, dvs sammanfattningar! Det genererar sämre kvalitet med tentaskriven sammanfattning, samma kvalliteter kan lätt testas i tidigare/parareell kurs med sammanfattningar där. Grammatiken testas i dessa. »
- Bättre pp/pdf med grammatikregler etc på hemsidan. Som det är nu så kan man inte i efterhand läsa på pdferna om man missat lektionen, man förstår inte sammanhanget.»
- Allt annat!»
- Mer tid åt studier under lektion och inte bara föreläsningar om vartannat.»
- Inget Taiwanutbyte, för många inlämningar och uppgifter för en sådan lite kurs»
- upplägget av kursen, ändra grammatiken som innebar alldeles för mycket jobb att lära sig om man inte kunde det innan»
- mängden saker du behöver göra för ynka 3 poäng där du kan bli som mest godkänd.»
- Fokusera mycket mera på byggteknik och tillhörande engelska. Fick uppfattningen att kursen enbart går ut på att lära sig gymnasiegrammatik i engelska.»
- Ta bort "Taiwangrejjen" då den inte gav någonting. Färre saker på lektionerna. Nu skulle man göra massa olika grammatikövningar och andra saker vilket gjordes att man fick stressa igenom allt på lektionen. Exempelvis så delades ofta papper med olika meningar som skulle kompletteras ut, och sedan hade man 5 minuter att göra dem på. Sedan gick läraren igenom dem. Det hade varit bättre om man fick mer tid till dem, nu hann man aldrig göra färdigt det innan det skulle gås igenom. »
- Hitta en bättre lösning än EngOn, visst ska inte studierna vara alltid roliga men det ska inte vara så tråkigt heller. Hemsidan kan man använda för att öva, men är svårt att förstå eller lära sig något av det. mycket krånglig och uppfyller inte sin funktion. Samarbetet med Taiwan studenter kan utvecklas på ett sätt man träffar de istället att skriva till de på nätet.»
- Mer inriktat på konstruktions-engelska»
- utbytete med Taiwan kändes onödigt och togs inte på allvar»
- minska gränserna och belastningarna. man har ganska mycket annat så får man läxor nästan varje vecka från engelskan»
- Det var lite för mycket fokus på gramatik på tentan. Gramatik är den delen som man har traglat enda sedan man börajde med Engelska så lite för stort fokus på det.»
- hela kursen, men framför allt utbytet med de utlänska studenterna. Fokusera mer på att lära ut mer relaterad engelska som tex byggtermer, och hur man faktiskt skriver facklig engelska. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Mycket bra och trevliga lärare!»
- Ingen bra kurs alls, inkludera den engelska delen i någon annan kurs till nästa år!»
- Behövs tenta eftersom kursen bara har betygen godkänd och underkänd? Kan man sätta betyg på annat sätt istället?»
- lärarna var bra!»
- Kursen ligger helt fel placerad i terminen då man har relativt tunga kurser både i matematik och byggteknik bland annat.»
- Vill tacka lärarna för att de var verkligen bra och vi fick hjälp när det behövdes.»
- Eftersom arbetsbelastningen var hög under läsperioden prioterades engelskan bort. Kände inte heller att jag kunde lära mig något nytt i ämnet.»
- tråkig kurs som man inte utvecklas i»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.69
Beräknat jämförelseindex: 0.42

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från