ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKMAS/Kursvärdering 2013, TEK125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»6 31%
Cirka 20 timmar»10 52%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.89

- Dock med en viss peak vid praktikfallsinlämning» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»3 15%
50%»2 10%
75%»8 42%
100%»5 26%

Genomsnitt: 3.68

- Inte p.g.a dåliga föreläsningar, snarare lathet» (25%)
- Varit på alla fl förutom en vecka när ja åkte skidor» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 55%

Genomsnitt: 3

- ej läst» (Jag har inte sett/läst målen)
- De mer ingående kursmålen (för varje föreläsning) Borde vara med på KURS PM eller samlade under samma dokument.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mkt bra faktiskt» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dock saknas de i konkret form i kurs-pm:et. De som angavs i föreläsnings-slidesen var desto bättre.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 13%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 1.93

- Genomgående lite för lätt. Ett ganska intressant ämne, kan säkerligen uppkomma betydlig mer komplexa fall i verkligheten än vad som redogörs för i kursen. Synd att ribban är lagd så lågt» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 40%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.66

- Oerhört typade räknetal. Dock god spridning på teoridelen.» (I viss utsträckning)
- Kändes som en hyfsat lätt tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.57

- dock pga mitt låga deltagande vid fö.» (Ganska liten)
- Pga att jag läste extra och därför inte hade tid till all undervisning. De föreläsningar jag gick på var bra.» (Ganska liten)
- Fick ut mycket av föreläsningsslidesen tillsammans med boken så gick inte på alla föreläsningar.» (Ganska liten)
- Går ganska bra å klara sej utan fl tror ja. Men ja tyckte dom var ett bra komplement till litteratur. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»9 47%

Genomsnitt: 3.47

- Bra bok» (Mycket stor)
- kursen följer litteraturen på ett gott sätt» (Mycket stor)
- Bra struktur i boken» (Mycket stor)
- En väldigt bra skriven kursbok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»11 57%

Genomsnitt: 3.57

- Felaktiga lösningar i vissa utdelade övningstal.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»5 26%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.52

- Joakim svara snabbt på frågor via mejl. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Kärvade ganska mycket i caset, resterande av studierna gick bra» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»2 10%
Låg»0 0%
Lagom»13 68%
Hög»3 15%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.05

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»12 63%
Hög»5 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Uppenbarligen skillnad på hp och hp.» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 26%
Gott»12 63%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite väl grundläggande på sina ställen. Jag läser Verksamhetsstyrning II på Handels samtidigt, och förvånades över att de gick igenom mer avancerade begrepp. Exempelvis vill jag minnas att på tentan var frågan "Antagande för att EOK ska gälla", där ett svar är "momentan påfyllning" samtidigt som jag har en formelsamling från Handels som säger: "EOQ-modellen vid intern tillverkning med successiv påfyllning och avtappning": Q* = ( 2EO / LV (1 - E/P)) ^(1/2) där P är påfyllningshastighet/tid. eller: "EOQ-modellen vid intern tillverkning med successiv påfyllning och momentan avtappning.": Q* = ( 2PO/ LV ) ^(1/2) Vidare tycker jag att det är underligt att kursen inte nämner optimerande algoritmer, såsom Wagner-Within eller Silver-Meal, utan bara betona vikten/utbredningen av EOQ. Handels erbjöd i det här fallet ett bredare perspektiv där olika metoder åskådliggjordes och jämfördes.» (Godkänt)
- Ett intressant ämne som sagt» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfallet»
- Bra upplägg på projektet!»
- Caset och casepresentationen, nyttigt.»
- Praktikfallet och föreläsningarna»
- Praktikfallet»
- Excellaben!»
- Caset. Gästföreläsningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Eftersom projektet är så stort och tar så lång tid borde det ligga som fristående poäng, tex 1,5 eller 3 poäng och tentan resterande. Projektet skulle kunna lämnas in tidigare och på sätt kan man satsa mer på tentaplugg efteråt. »
- Höj nivån?»
- Kändes som man inte kunde slutföra praktikfallet förens i sista stund. Tillsammans med andra kurser bli det mycket att hinna med när man vill fokusera på tentan.»
- Övningsledaren Joakim får gärna vara lite mer ödmjuk och trevlig i sitt bemötande med studenterna och inte tro att alla är IQ befriade när vi sitter på lab eller ölspelet. Annars tyckte jag att det var en bra kurs och de andra i kursadministrationen var trevliga!»
- Projektuppgitften: Det är för mycket att uppskatta och gissa för någon som inte har någon kunskap om ämnet. Så fall borde lämpliga uppskattningsintervall eller intervall på vad svaret borde ligga inom nämnas. Det är omöljigt att uppskatta om det är rätt eller fel. Det är som att navigera i mörker utan hjälpmedel. »
- Lägg inte en gästföreläsning samma dag som en deadline och kritisera oss för dålig närvaro. (*Jag var på gästföreläsningarna). Attityden från lärarna: vår klass har inget aktivt diskussionsklimat i föreläsningssalar, vi ställer inga frågor eller svarar inte heller på frågor, så har det alltid varit. Anpassa då föreläsningsformen snarare än att bli irriterade.»

16. Övriga kommentarer

- Sökte hjälp pga av problem i projektgruppen och examinatorn tog tag i det direkt. Fanns ingen bra lösning egentligen men blev bra bemött.»
- Olycklig schemakrock med gästföreläsningen samma dag som inlämning av praktikfallet. Till nästa år bör man kanske uppmärksamma gästföreläsningarna lite bättre samt att lägga deadline för praktikfallsinlämningen kvällen innan gästföreläsningen. Studenter tenderar ofta att göra klart inlämningar JIT.»
- 1. Jag, som maskinare, är inte van att "case:a", och hade lite svårt att komma in i "tänket". Hade gärna sett att man betonade detta, och utifrån vilket perspektiv rapporten skulle skrivas/presenteras.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.84

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.84
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från