ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Objektorienterad programvaruutveckling, Lp 2 Ht12, DIT011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-15 - 2013-01-29
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Åsa Samdell»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

2 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 50%
Cirka 30 timmar»1 50%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- This is including the Exercises.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

2 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 50%
75%»0 0%
100%»1 50%

Genomsnitt: 4

- I didn"t go to Jan"s lectures in the end, because i thought the whole thing was a joke. He didn"t have any structure at all, which is kind of sad, since there were times when he mumbled his way through a lecture. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

2 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 50%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 50%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 50%
Nej, målen är för högt ställda»1 50%

Genomsnitt: 2.5

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 50%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»1 50%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

2 svarande

Mycket liten»1 50%
Ganska liten»1 50%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- As i mentioned earlier, i didn"t actually learn anything from Jan. All he did was to promote his own book, and didnt give us any exercises at all.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

2 svarande

Mycket liten»1 50%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- The book isn"t worth buying since it (barely) teaches you Java (and even in Swedish which complicates things a lot) in a small basis. Very, very disappointing.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 50%
Ganska bra»1 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- We didn"t get anything at all from him that we needed for the exercises. He just referred to his book. He did put up the lecture pdf"s, and some example code, with Swedish variable names. :(» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

2 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 50%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 50%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

2 svarande

Mycket dåligt»1 50%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 2.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 50%
Hög»0 0%
För hög»1 50%

Genomsnitt: 4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 50%
Lagom»0 0%
Hög»0 0%
För hög»1 50%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

2 svarande

Mycket dåligt»1 50%
Dåligt»1 50%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I basically didn"t learn anything at all. The teacher, the example code, everything was , to be honest, just a joke. his code was in Swedish, his lectures didn"t cover the planned subject. » (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Nothing, to be honest :/»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- The teacher, the exercises, the book.»

16. Övriga kommentarer

- I"ve never ever experienced a course like this, not even in kinder garden. Everything about this course is just.. a joke. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.5
Beräknat jämförelseindex: 0.12


Kursutvärderingssystem från