ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Sjömanskap del A, SJO605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-12 - 2011-11-06
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»13 72%
Cirka 20 timmar»3 16%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»4 22%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 50%

Genomsnitt: 3.11

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 2.87

- många delar uteslöts, var ett väldigt lätt prov om man ser till hur omfattande kursen var.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade oss väl på det vi fått berättat om.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.44

- väldigt bra powerpoint och genomgångar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.88

- har inte ens köpt boken om sjömanskap. Det enda jag har kollat på är anteckaningar, powerpoints, och någon enstaka sida i kompendiet. » (Mycket liten)
- Lärobok i Sjömanskap var en bra bok, däremot kompendiet med rutiner i sjömanskap fann jag ej nödvändigt då boken fanns tillgänglig.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»7 38%

Genomsnitt: 3.27

- Instuderingsfrågorna hade varit bra att få i början» (Ganska bra)
- Hade önskat en övningstenta» (Ganska bra)
- första veckan dåligt» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»4 22%

Genomsnitt: 3.88

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 16%
Lagom»13 72%
Hög»2 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»11 61%
Hög»5 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 33%
Gott»4 22%
Mycket gott»8 44%

Genomsnitt: 4.11

- Detta är endast baserat på FREDRIK OLINDERSSONS föreläsningar, ej björn bergströms!» (Gott)
- Strukturerade och bra föreläsningar. Det var tydligt vad som vi behövde kunna och vad som var mindre viktigt inför tentan.» (Mycket gott)
- allt» (Mycket gott)
- En bra kurs för att få en liten inblick i vilka uppgifter livet som sjöman har att erbjuda.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var snabba med man hade inga problem att hänga med»
- Fredrik Olindersson!»
- Bra kursupplägg Sjömanskap-Manövrering. »
- Se ovan.»
- Besöket på Maritiman var väldigt givande, i alla fall för mig som inte seglat mer än 12 m båt.»
- bra powerpoints och studiebesök på maritiman! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En övn tenta som komplement till instuderingsfrågorna. Facit till instuderingsfrågorna. Så att man är säker på att man svarat rätt.»
- Mycket bra med besök på Maritiman, det borde finnas ytterligare såna praktiska moment i kursen eftersom mycket av kursens innehåll är av praktisk art.»
- Björn Bergström bör inte ha någon undervisning, han förstår sig inte på att lära ut och har uppenbarligen inget intresse för det. Hur sakkunnig han är i ämnet spelar i sammanhanget mycket liten roll. I denna tenterade delen har vi haft Olindersson, som är minst dubbelt så bra på att lära ut och 1000 gånger trevligare att ha att göra med. Han borde få ta över Bergströms del i undervisningen också, då Bergström bara rör till det för eleverna och svarar mycket otrevligt på våra frågor.»
- Man skulle kunna ha någon form av rollspel där någon får agera befälhavare, någon annan styrman etc och där order ges och ska utföras för att få en ännu större inblick i hur arbetet ser ut.»
- mer praktik! det går inte att lära sig allt vid skolbänken. hade varit kul om skolan styrde upp ett studiebesök på ett fartyg så att man får vara med och se hur det går till i verkliga livet. »

16. Övriga kommentarer

- Bra och engagerad lärare i Sjömanskap-Manövrering. Bra på att lära ut. Märks att läraren vill att alla ska få G.»
- tyckte det var en kul kurs som täckte många moment men trots det blev det aldrig för mycket.»


Kursutvärderingssystem från