ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Grundläggande säkerhet, SJO112

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-12
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»15 57%
Cirka 20 timmar»5 19%
Cirka 25 timmar»1 3%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»4 15%

Genomsnitt: 2

- Jag förstod inte att kursen var så kort, att det inte fanns någon tentamen, så jag hann aldrig börja plugga i det häfte vi skulle köpa. med andra ord har jag bara lagt tid som är schemalagd!» (Högst 15 timmar)
- Har spenderat tämligen lite tid till hemstudier mestadels beroende på goda förkunskaper.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 3%
100%»25 92%

Genomsnitt: 4.81

- Jag har Basic Safety från början, och behövde inte vara med på alla moment.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 29%

Genomsnitt: 2.7

- men det spelar mig absolut ingen roll! min erfarenhet från gymnasiet är att detta är helt värdelöst för mig, läraren gör kursen och bestämmer vad som ska vara med, varför ska jag veta det?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte klart för mig exakt vad det står i målen men det framgår ändå tydligt vad som är av vikt under lektioner och övningar.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 12%
Ja, målen verkar rimliga»22 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»14 56%
Ja, i hög grad»5 20%
Vet ej/har inte examinerats än»4 16%

Genomsnitt: 2.44

- det var bara ett fåtal multiple-choice frågor! löjligt!» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»18 69%

Genomsnitt: 3.65

- min inlärning har endast bestått av undervisning!» (Mycket stor)
- framför allt de praktiska momenten är minst sagt behövliga för att man ska kunna ta in den kunskap som förmedlas. Jag har därför uppskattat den vikt som lagts vid de praktiska momenten.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»8 30%
Ganska liten»12 46%
Ganska stor»3 11%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.03

- Allt som sades fanns redan i power piont-presentationer, så det kändes väldigt onödigt att lägga ut pengar på ett kompendium. Kurslitteraturen gör nog med hål i plånboken som det är.» (Mycket liten)
- det kan vara svårt att läsa sig till just denna sorts kunskap.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»16 66%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3.08

- ingen aning» (?)
- Tog aldrig del av utdelat material m.m.» (?)
- Fanns inte så mycket att dela ut, varpå det är svårt att ge ett konkret och entydigt svar. Kursen har mestadels varit praktisk. » (Ganska dåligt)
- Har inte haft användning för kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Bra uppdateringar på webbsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»17 65%
Har ej sökt hjälp»5 19%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 23%
Mycket bra»19 73%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.8

- Samarbete var ett ständigt återkommande moment i de olika övningar som förekom på kursen.» (Mycket bra)
- att ha dessa övningstillfällen i mindre grupper har bidragit mycket till att lära känna och lära sig samarbeta med sina kamrater.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»2 7%
Låg»7 26%
Lagom»16 61%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- Vissa praktiska övningar kunde gjorts mer utmanande, hellre öva svårt och få det lättare i verkligheten än tvärt om.. men för att ha en nivå där alla klarar av det var nog belastningen lagom.» (Låg)
- jag besitter dock förkunskaper i delar av kursen och detta kan ha bidragit till min uppfattning att belastningen var låg. Däremot är frågan om man som student hade klarat av en högre belastning då vi läser tre kurser samtidigt så här i början av programmet.» (Låg)
- Det kunde vara väldigt långa och ansträngande dagar, från klockan 08.00 - 17.00. Det kan anses som för långt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»3 11%
Låg»7 26%
Lagom»15 57%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.53


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 11%
Gott»12 46%
Mycket gott»11 42%

Genomsnitt: 4.3

- Att varva vanliga lektioner med praktiska moment var väldigt bra, man tar upp mer på lektionerna då.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- - Sjukvårdsläraren! Extremt engagerad och pedagogisk. Mycket bra utlärningsteknik - saker fastnade verkligen. - Brandkursen! Dock kan det satsas en extra dag på den och gå igenom mer vad gäller varma/kalla söktekniker samt genomföra riktiga varma dyk. »
- Det var kul att det var blandat när det gäller det praktiska och teoretiska.»
- all den praktiska utbildningen»
- Det praktiska momenten, kanske till och med fler helt tillämpade moment i MFA-utbildningen då det bekräftar hur bra man upfyllt kraven och vart eventuella brister finns. Det är en sak att skriva ner förloppet vid en olycka och en annan att vara där och genomföra det..»
- Allt»
- Alla övningar»
- övningarna ute på karholmen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- - Säkerhetsplattformen och utbildningen vid Sjösäkerhetscentrumet kan gott utvecklas lite mer. Att t.ex. inte alla får pröva att vända flotte etcetera. Mer tid helt enkelt.»
- Ingenting.»
- lite fler timmar så att det inte känns så kort! mer teoretisk undervisning när det gäller den medicinska delen.»
- Vissa moment gicks igenom väldigt fort t.ex. nödraketer/nödbloss då endast en person fick testskjuta, tillika var det bara några som fick genomföra vändning av livflotte och jag tycker att alla borde få genomföra detta då det är stor skillnad på att få pröva en gång och ingen gång.»
- Att ni blir lite hårdare vad gäller ett godkännande i grundläggande g säkerhet.»
- Ta bort kompendiet, det var inte till någon nytta.»
- det hade inte skadat att trycka lite på att man bör läsa igenom häftet i first aid. »

16. Övriga kommentarer

- Mycket nöjd med kursen, dock anser jag givetvis att det alltid går att utveckla innehållet. Men det är naturligtvis en kostnads- och schematekniskfråga. »
- den huvudansvarige läraren för kursen hade svårigheter att prata korrekt svenska! skönt att slippa honom, hoppas vi inte har honom mer!!!»
- Ni har en policy att ni inte vill tvinga ngn till att göra vissa saker. Jag tycker man ska tvingas göra visa saker som är obligatoriska som tex. rökdykning, välta flotte etc. Tyckte det var många som slapp undan en del moment pga olika ursäkter som jag inte anser hålla. Som det är nu kan man påstå att man har klaustrofobi, tål inte se blod, mm mm så slipper man undan massa moment i kursen. Jag skulle inte vilja ha dessa personer med mig på det fartyg jag befinner mig på. Var tuffare. Fixar man inte obligatoriska saker som är jättevikigtia för dig själv o dina kollegor på arbetsplatsen är man en riskfaktor...»
- Jag har tillgodoräknat mig kursen.»


Kursutvärderingssystem från