ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Läckstabilitet, SJO720

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-17
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»21 80%
Cirka 20 timmar»2 7%
Cirka 25 timmar»2 7%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.38

- Föreläsningarna och ”,övningstentan”, samt läst igenom litteraturen en gång –, det var det hela.» (Högst 15 timmar)
- hade inte många lektioner.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»4 15%
100%»20 76%

Genomsnitt: 4.65


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 65%

Genomsnitt: 3.34

- Kursen är nu och vi är de första som genomför den här kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Innehållet var bra och välbalanserat, hade dock förväntat mig mer läckberäkningar än mjuka kollisionskunskaper.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»18 72%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.96

- Tentan var på tok för lätt.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade om jag lärt mig det som jag kommer ha nytta av i framtiden, mycket bra!» (Ja, i hög grad)
- Bra nivå på tentamen.» (Ja, i hög grad)
- Verklighets baserad tenta där kunskapen från den kommer att användas i verkligheten.» (Ja, i hög grad)
- Var en bra tenta som tog upp allt vi lärt oss förutom GZ-kurvan.» (Ja, i hög grad)
- Perfekt tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»10 38%

Genomsnitt: 3.23

- Den del av undervisningen som behandlade formler, som för mig känns onödig, var helt oviktig för min inlärning. Föreläsaren var dock mycket bra på att förklara kopplingen mellan teori och praktik, men just beräkningsformlerna kunde vi skippat... när det är en så liten kurs. Satsa mer på den typ av beräkningar som vi faktiskt kommer använda oss av.» (Ganska liten)
- informationsnivån var i fas med kursens poängantal. Bra!» (Ganska liten)
- Jag anser att nivån bitvis var onödigt hög, Carl-Eriks lektions innehåll skulle kunna utformas på ett bättre sätt,bra med vatten "modellerna". Mindre avancerad räkning.» (Ganska stor)
- Teoripasset med Carls Erik var vimsigt och sömnigt. För mycket formler!» (Ganska stor)
- Jan är utan tvekan den mest sympatiska och pedagogiska läraren vi har.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»4 15%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»8 30%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 2.69

- Hade redan goda kunskaper inom stabilitet tack vare Filipsson.» (Mycket liten)
- informationsnivån var i fas med kursens poängantal. Bra!» (Ganska liten)
- Var inte så mycket att läsa in...» (Ganska stor)
- Vi saknade bra litteratur men fick väldigt mycket bra material via powerpoints och hopplock av kursadmin. Kanske ett kompendium skulle vara bra till nästa gång?» (Ganska stor)
- Mycket repetition då detta är en fortsättning av tidigare kunskap.» (Mycket stor)
- Bra räkneuppgifter utdelade via ping-pong» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»25 96%

Genomsnitt: 3.96

- Alltid i god tid och bra material» (Mycket bra)
- Jan klanderfri i vanlig ordning.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»24 92%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 4

- Jan gör vad han kan till eleverna är nöjda :)» (Mycket bra)
- Inga problem med någon och Jan känns ständigt närvarande på ett mycket positivt sätt. » (Mycket bra)
- Jan är mkt snabb på att svara på mail!» (Mycket bra)
- Jan fanns alltid tillgänglig. » (Mycket bra)
- Jan är alltid bra på att svara på mail.» (Mycket bra)
- Bra att ha en extralektion sista veckan för att summera det viktigaste i kursen» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»19 73%
Har ej sökt samarbete»6 23%

Genomsnitt: 4.19

- Men det är för mycket med tre på varje arbetsstation i COS på en sådan här övning. » (Mycket bra)
- bra studiegrupp! » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»10 38%
Lagom»14 53%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Kursen borde bli längre och mer omfattande» (Lagom)
- Det var ingen svår tenta, alla klarade sig, men det var ju så få tillfällen att det knappt kunde vara på annat sätt. Jag tror att trots att kraven kändes låga, så har vi alla fått en grundläggande kunskap som ju var meningen.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»10 38%
Hög»13 50%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.5

- Miljön tog nästan kål på mig» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 16%
Gott»11 44%
Mycket gott»10 40%

Genomsnitt: 4.24

- Hade gärna sett mer "egen lek" i COS för att experimentera och bygga sig en egen uppfattning och kanske lite känsla» (Gott)
- Kursen blir bra pga Jan Skoog!» (Gott)
- Hade fått högre betyg om det hade varit lite mer utmanande. Kursen var för lätt.» (Gott)
- Allt var relevant och bra avgränsat. » (Gott)
- Ämnet borde ges mer utrymme» (Mycket gott)
- Var en mkt rolig kurs, som gav en större inblick i just läckstabilitet, grundstötningar och åtgärder som bör göras. » (Mycket gott)
- Tycker att Jan gör ett mycket bra jobb och det är väldigt bra att få en uppfrächning av stabiliteten nu i 3:an så att man har det lite färskare när man skall ut. Tycker att det var en bra kurs kanske lite väl ingående på vissa föreläsningar men tentan tog med det som kändes viktigt.» (Mycket gott)
- Tyckte att det var en bra mix av det man måste kunna» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Nivån på tentamen. Carl-Eriks modeller. Jans kunskap om branschen. »
- Upplägget och Jans ambition om att vi ska få en övergripande förståelse för ämnet, vad man gör och hur man använder det. Inte sitta och räkna krångliga räkneuppgifter som vi ändå har glömt bort om 1 år och inte sitter med ändå sedan om olyckan är framme - utan som skeppsbyggare sitter med. Helt rätt inställning!»
- Jan Skoog»
- Jan Skoog. Om det finns någon på Chalmers som jobbar i något projekt som håller på med kloning, så tycker jag ni skall ta chansen att utöka Skoogen. Det tåls att sägas igen att han är en klippa.»
- Jan»
- Simulatorövningen.»
- Gästföreläsare och räknestugor. Repetitionen av stabiliteten»
- Jans genomgångar och tenta upplägget»
- Läraren och simulatorövningarna.»
- Räkneövningarna, det är en bra repetition av stabilitet som vi läste i ettan.»
- Lärarna :)»
- kör på»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske att man får sitta i små grupper och titta på läckstabilitets ritningar från fartyg i någon form. »
- Som sagt, gärna mer i COS.»
- Mindre avancerad beräkning (Carl-Eriks) och mer praktiska erfarenheter.»
- Kursen borde vara större i sin omfattning och mer tid i simulatorn.»
- Mer koncentrerade föreläsningar. Den med C-E var bra och basic, men, hade lätt kunnat dras ner till halva tiden eller kopplats ihop med en räkneövningen. Vilket nog var tanken.»
- Byt till 2,5poäng miljö och 7,5poäng läckstabb»
- Koncentrera kursen till en vecka, sprid inte ut den, låt gärna tentan ligga mitt i perioden!»
- N/A»
- Mer om vad vi kan göra ombord i händelse av läcka/grundstötning. »
- En lite mer utmanade uppgift i simulatorn kanske.»
- Mer avancerade uppgifter, svårare tenta.»
- Ingenting»
- Kanske ändra från 4-timmarspass till 2 timmars. Mer simulatortid. »
- kör på»

16. Övriga kommentarer

- Som vanligt är Jan klockren. Ödmjuk, trevlig och hjälpsam.»
- Bra och kunniga lärare!»
- Eftersom det var första gången kursen låg självständigt höll teoriföreläsningarn inte riktigt ihop med varann, men Jan var ju med även på de föreläsningarna han inte höll så det kommer nog bli bättre nästa år. Är inte det minsta bekymrad över nästa års kurs. Det kommer bli bra.»
- Bra kurs, bra lärare. betyg FEM!»
- Jan for president! »
- Jan är en engagerad och bra lärare som ständig vill förbättra sitt sätt att lära ut. Snabb med att svara på frågor och finns alltid som ett bra stöd.»
- Mycket bra och givande kurs och intressant att det fungerade så bra med så många olika lärare :)»
- Bra jobbat Jan!»
- nope.»


Kursutvärderingssystem från