ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-1 Sjöfartsekonomi, LNC341

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-18
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»8 38%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»4 19%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.9

- Svårt att veta exakt men de sista fyra veckorna i läsperioden lade jag ner betydligt mycket mer tid!» (Cirka 20 timmar)
- mycket tid till befraktningssimuleringen» (Cirka 30 timmar)
- Kom väldigt mycket på slutet med flera inlämningsuppgifter. Hade vart bra att sprida ut dessa lite. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 15%
100%»17 85%

Genomsnitt: 4.85

- Sjuk cirka 3 lektioner» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 33%

Genomsnitt: 3.14

- Kunde ha klar gjort att befraktningen var på 1,5 hp även i klassen på lektion.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Engelska kuren är väldigt luddig tycker jag. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursen är såpass spridd i sitt innehåll att det blir svårt att följa satta mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- För mig som kommer ifrån tidigare sjöstudier i gymnasieform var det väldigt enkelt i början» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Men anser att kursen inte utger vad den heter. Alldeles för lite ekonomi.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 28%
Ja, i hög grad»13 61%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.8

- Bred kurs med många blandade kunskaper, svårt att hålla isär de olika ämnerna i kursen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»9 42%

Genomsnitt: 3.33

- MArtin vill gärna att vi ska förstå, men undervisningen är rörig och saknar en röd tråd. Han kan dessutom inte alltide det han försöker lära ut vilket gör det mkt svårt för oss studenter att få en bra blick över det hela!» (Ganska liten)
- Var svårt att få en klar bild på vad som var viktigt att kunna och vad som var mindre viktigt. Så när man sedan pluggade så kändes det som ALLT var viktigt och det blev väldigt mycket att få in. » (Ganska liten)
- Tycker att inlämningsuppgifterna gjorde mest.» (Ganska stor)
- Det är upp till var och en men jag föredrar alltid lärarledda timmar framför egna studier. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.42

- enda gången jag använde kursliteraturen var då vi skulle svara på frågor som var baserade på den.» (Ganska liten)
- Dålig litteratur, bättre med pdf från föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Anser som föregående årskurser att ICS-boken var onödig endast behövlig till inlämningsuppgifterna men la ingen vikt vid den boken annars tycker att det räckte med sjöfartensbok.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»13 61%

Genomsnitt: 3.57

- Befraktningen var väldigt bra och man fick en tydlig bild på hur man skulle räkna och tänka inför resor, HJÄLPTE på tentan oerhört! Annars stod det inte tydligt nog hur man skulle lösa/tänka på olika uppgifter så man var lite förvirrad» (Ganska dåligt)
- Fungerande system med lektionsmaterial och övningsupg. på pingpong och stort engagemang från läraren vid problem (t.ex utbud/efterfrågan)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.8

- Har vart bra. jag har, de gånger det behövs alltid fått tag på Martin via telefon. » (Mycket bra)
- Alltid tillgänglig på telefon/mail, imponerande» (Mycket bra)
- Martin är som sagt mkt mån om att vi ska förstå!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»9 42%
Hög»10 47%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.52

- Bra!» (Lagom)
- var jobbigt då tentan närmade sig och när vi skulle avsluta projektet med både rapport och redovisning.» (Hög)
- Man fick lägga ner väldigt mycket tid till tentapluggningen!» (Hög)
- för mycket olika moment som inte riktigt hänger ihop. dessutom kommer allt på slutet. Absurt att ha inlämningsfrågor, grupparbete, artikel och tenta inom loppet av två veckor!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»12 57%
Hög»7 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Det gick periodvis, ibland ingenting och sedan allt på en gång (av förklarliga skäl). Inget oöverkomligt dock» (Hög)
- Ekonomin tog mycket tid och var svår att få en bild över vad som ingick eftersom det var typ en "alltiallo-kurs" med lite ekonomi, juridik, allmän sjöfart och en del kalkylering. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»9 42%
Gott»10 47%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- rörig, svårt att veta vad det är man ska lära sig!» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Befraktningssimuleringen»
- Den utmärkte läraren.»
- Bra med befraktningssimuleringen- ger en inblick i hur verkligheten fungerar samt att man lär sig mycket på arbetet. Kul med Donsötank på besök!»
- Frågor från föregående lektioner till nästa för att få ett break i föreläsningen och se fall det har fastnat något. Befraktningen.»
- Befraktningssimuleringen.»
- Det var mycket som var bra. Fortsätt med dom tydliga föreläsningar. Det är på dom som jag har lärt mig mest. »
- Instuderingsfrågor på olika delar av kursen.»
- Läraren»
- Befraktningssimmulering»
- Upplägget av föreläsningar, bortsätt ifrån befraktningen»
- Befraktningssimulering»
- Befraktningen. Den gjorde att man fick öva på flera olika resor och man fick en tydlig bild på hur en befraktning går till i verkligheten. »
- befraktningssimuleringen ska behållas»
- Engagerad lärare, gästföreläsare från näringslivet.»
- Lektionen och det med beröm lärarledda undervisandet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Undervisning med en ekonom när de gäller dom bitarna som är invecklad i ekonomi definitioner och uträkningar. Nu va de 3 olika altenativ till en o samma uträkning vilket förvirrade situationen för dom som inte hade läst något med ekonomi sen innan. »
- Att allt inte ska komma på en gång, då menar jag en bättre synk med parallella kurser.»
- Sprid ut inlämningsuppgifterna lite mer.»
- Bör vara mer ekonomi. Bör göra övningstillfällen på någon av lektionstillfällerna där vi skall räkna på ex, ekonomi uppgifter under lärarnärvaro.»
- Inte mycket. Att komma igång med simuleringen snabbare och avsluta lite snabbare för att ha mer tid till att plugga tentamen.»
- Dela upp kursen i tydligare moment. Börja med en dugga på fartygstyper, vad som fraktas och de stora handelsflödena. Sedan tycker jag man bör läsa ekonomi och fartygsfinansiering i en egen del och om aktörer,marknader och försäkringar i en egen. Kanske inte på det sättet men i alla fall göra kursen lite mera uppdelad. Kursen var inte särskilt svår men tenderar att bli lite rörig. »
- Gör om hela engelskan. Just nu matar läraren oss med grammatik, timma in timma ut. Väldigt svårt att ta in sig kunskapen efter som det inte är någon variation alls. Vi har inte lärt oss att prata de engelska språket vilket jag tycket är viktigt. »
- "Smalare" föreläsningar»
- intervallen av instuderingsfrågor»
- tydligare genomgång av moment ett i befraktningssimmuleringen»
- Bättre salar att ha föreläsningar i, försöka ändra kursplanen så inte kursen blir så bred, tex ha ett skriftlig prov eller annan inlämningsuppgift så läraren ser att vi uppfattat allt korrekt. Försäka ändra så befraktningssimuleringen blir under ett lite kortare tidsband och ha något tillfälle där man går igenom med läraren om arbetet i tex. halvtid»
- Att kursen ibland känts lite för bred, och att det är svårt att få ett sammanhang»
- tror martin behöver bli säkrare och mer "astute" ta en sak i taget!»
- Tydligare om vad kursen innehåller och vad som är viktigt/mindre viktigt att kunna för det var väldigt luddigt. »
- antingen fler lektioner eller mindre material, blev väldigt rörigt vissa gånger då bet blev för mycket information på väldigt kort tid. »
- Det som behöver bli bättre till nästa år är strukturen på lektionerna, det behöver finnas mer konsekvens samt tydlighet från läraren över vad det är som är viktigt. samt att föreläsningarna kunde utföras med lite mer tid till godo för att inte få lösa trådar till nästa lektion. »
- Vet inte»

16. Övriga kommentarer

- Kursen får både ris o ros för den har vart lärorik men borde bli lite djupare i hur man räknar på kapital, avskrivningar o på allt som har med ekonomi uträkningar att göra eftersom det är rätt invecklade saker att räkna på. »
- Läraren ställer alltid upp för frågor och är alltid tillgänglig på telefon om några funderingar skulle uppstå om kursen- bra!»
- Lektionerna var röriga och mentalt stressande då vi inte låg i fas redan från början. Detta var ett intryck som varade hela kursen. Tråkigt att beräkningar inte gick som de var tänkta gjorde elever förvirrade.»
- lite mer fria tygler avseende befraktninssimuleringen och tydligare krav. På så sätt få simuleringen mer verklighets lik.»
- Kursen tror jag är en bra grund men jag känner att den ändå kunde gå lite mer på djupet och ställa högre krav på oss elever.»
- tentan var rörig och luddigt formulerad. dessutom har han tagit upp en fråga rörande en gästföreläsning som inte var obligatorisk. KAn inte få den infon nånannanstans. Dåligt!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.52

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.52
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från