ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik H11, MTT070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-04
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»5 27%
Cirka 20 timmar»7 38%
Cirka 25 timmar»5 27%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Hade andra kurser som var mycket mer tidskrävande, vilket gjorde att materialtekniken blev lidande. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 16%
75%»4 22%
100%»11 61%

Genomsnitt: 4.44

- Det kändes inte som att det av något att gå på lektionerna. Jag fick ut mer på att läsa hemma ur boken och söka efter information på internet.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 50%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 22%

Genomsnitt: 2.16

- Det finns inga kursmål att se. Allt som finns är ett kurs-PM där vissa mål tas upp men väldigt luddigt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kenneth visade aldrig några mål så vitt jag vet, det vore bra att börja kursen med det.» (Jag har inte sett/läst målen)
- kenneth var tydlig. och bra på att repetera vad vi gått igenom innan.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2

- Vet ej» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Eftersom vi inte haft en hel kurs som är grunden för hela materialtekniken så var det mycket.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 2.92

- Förutom tentan?» (Nej, inte alls)
- Jag har pratat med många kurskamrater och vi tycker att det var riktigt låg nivå på frågorna. Formuleringen var luddig och missförstånd många. När läraren besökte rummet frågade ca 10 av 30 ngt. Jätte tråkigt!» (I viss utsträckning)
- Tentan motsvarade vad vi har lärt oss väldigt bra. Den var inte för svår och inte för lätt, den kändes rättvis. » (Ja, i hög grad)
- Har ej läst målen, och har inte fått tillbaka tentan, så ingen uppfattning. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.66

- Kenneth var mycket opedagogisk. Det var svårt att hänga med och förstå vart vi var och höll på med. Fanns ingen röd tråd och det kändes som att jag bara kastades in i olika delar utan sammanhang. Mycket gjordes svårare än det var bara för att förmågan att lära ut det inte finns. Mer struktur och tydligare undervisning hade varit bra tex. "Nu ska vi gå igen om det här... i kapitel... vi definierar det ordet som... "» (Mycket liten)
- Man blev bara förvirrad på föreläsningarna eftersom allt gick så snabbt och man hängde inte med från första början fortfarande för att designarna inte läst hållfen innan. Begrepp som var helt främmande för oss fick man aldrig förklarat och ibland kände man nästan att man inte ville ställa frågor på föreläsningarna för att dels inte ta maskinarnas tid på att ställa frågor som de redan visste vad det var. Jag menar båda klasserna var ju där för att lära oss materialteknik, inte ställa massa frågor om hållfastheten. » (Mycket liten)
- Alldeles för mycket lösryckta teorier presenteras som man inte får veta bakgrunden till. Känns hela tiden som att man har för dåliga förkunskaper.» (Ganska liten)
- Föreläsningar hjälpte mig väldigt lite. Övningstillfällena med Peter var bättre. » (Ganska liten)
- Kändes lite som att föreläsaren vände sig till personer med mer förkunskaper. Lite svårt iom att design inte har läst hållfasthetskursen innan.» (Ganska liten)
- Ibland lite utsvävande, i vissa svåra områden bör man försöka vara lite mer precis i förklaringar.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 3.11

- Lite jobbigt med engelsk bok, men framförallt att den inte använde samma betäckningar på variablerna som vi lärde oss från föreläsningarna, vilket gjorde det mycket förvirrande. Största delen av det jag lärde mig var från föreläsningar, samt studier tillsammans med andra elever. » (Ganska liten)
- VÄLDIGT mycket flufftext i boken (amerikansk bok) som är helt onödig. Dessutom används andra beteckningar än de Kenneth använder samt helt andra formler i vissa avsnitt vilket gjorde det näst intill omöjligt att läsa sig till vissa avsnitt.» (Ganska liten)
- Otroligt svamlig bok, där man kunde ha sparat in på 80% av orden, men så är det ju alltid med amerikansk litteratur. Finns det ingen europeisk litteratur?!?» (Ganska liten)
- Men jobbigt med engelsk bok.» (Ganska stor)
- Det var svårt att litteraturen var på engelska men boken var ändå bra. » (Ganska stor)
- Ja eftersom inte lektionerna gav speciellt mycket så var man ju tvungen att plugga in boken. Men övningslektionerna var bäst då man kunde få vettiga bra svar utav Peter. Så för min del och som jag vet många andras var det tack vare Peter man förstod saker och ting.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»7 38%

Genomsnitt: 3.33

- Ibland gick det inte att komma in på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Hade velat ha en extra tenta till att öva på.» (Ganska bra)
- Dagen innan tentan fungerade inte kurshemsidan. » (Ganska bra)
- Jag tycker dock att det är synd att några lösningar inte finns presenterade i facit utan bara svar.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»6 33%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.44

- Svårt att ställa frågor när man är en så stor grupp.» (Ganska dåliga)
- Som sagt ovan undvek man att ställa frågor på föreläsningen men vid övningstillfällena med Peter ställde man frågor.» (Ganska dåliga)
- Fanns bara en övningslektion i veckan som passar med vårt schema. Skulle vart bra om det fanns i alla fall 2 stycken.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»13 72%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.94

- Som sagt var en stor del av inlärningen tillsammans med andra studenter. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 77%
Hög»2 11%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.33

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 11%
Hög»8 44%
För hög»8 44%

Genomsnitt: 4.33

- Som tidigare nämnts hade vi en annan kurs som var mycket tidskrävande. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»3 16%
Godkänt»6 33%
Gott»6 33%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.27

- Främsta anledningen tilll det är opedagogisk lärare. Tentan var helt värdelös. Direkt översatt från boken till en svenska som inte ens gick att förstå. Tycker att man på den här nivån kan kräva tentafrågor som är så väl formulerade så att man förstår vad det frågas efter. Så var inte fallet. Tyckte inte att tentan gav en rättvis bild på mina kunskaper när jag inte fick chansen att ens förstå frågorna. » (Mycket dåligt)
- Jag tycker inte att kursen är anpassade till dem som läser den. Föreläsaren vet att Designingenjörerna inte har läst hålf.-kursen och då tycker jag att han får anpassa sina föreläsningar efter det.» (Dåligt)
- Föreläsningarna har inte varit systematiska Innehållet har varit bra men presenterats på ett luddigt sätt.M» (Dåligt)
- Dåligt att vi inte hade förkunskaperna till hållfen, det hade varit betydligt enklare att förstå då.» (Dåligt)
- Lite oseriös inställning till miljöpåverkan av materialval, den vecka som skulle ägnas åt miljöfrågor kortades ner till knappt 45 min. » (Gott)
- Kenneth är ibland lite väl kryptisk, även om jag förstår hans pedagogiska tanke med det, men han vet ju vad han pratar om.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra webbmaterial, pdf och repetionen var bra.»
- Labben var bra. Där lossnade det mycket.»
- Boken, tentan. »
- upplägget»
- Kursen som helhet.»
- Labben var jätte bra. Då lossna mycket.»
- Mycket bra övningar med möjlighet att få hjälp.»
- Övningstillfällena och repetitionen »
- Jag tycker det var bra, det var egentligen bara jag som inte kunde engagera mig tillräckligt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna var svåra att hänga med på då de ofta inte klargjordes vad det skulle leda till dvs att man inte förstod vad det var de vi räknade på. Många tycker även av det var väldigt obekvämt när föreläsaren slumpmässigt pekade ut vissa för att svara på frågor.»
- Föreläsningarna borde ändras på, det måste vara tydligt vad man skall gå igenom och varför. Vad man söker och så vidare.»
- nivån på föreläsningarna, räknade med att alla kunde mer än de kunde. riktade sig mycket till maskinarna.»
- Kenneth skulle kunna undervisa på ett mer pedagogiskt sätt, inte gå för fort fram med nya begrepp exempelvis. Annars är det väldigt bra att han repeterar kort innan varje ny föreläsning. »
- Definiera nya begrepp innan man föreläser om dem i svåra formler »
- Seriösare miljödel...»
- En annan lärare. »
- Försök att hitta en balans och respektera att design och maskin läst olika kurser, det var lite väl mycket som det förutsattes att man kunde som bara maskin läst.»
- Föreläsaren bör hänsyn till att alla inte har tidigare kunskaper om tex svettsning, valsning etc »
- Hållfen innan materialtekniken»
- Inte ta föregivet att viss grundskap finns utan förklara bakgrunden lite mer»

16. Övriga kommentarer

- Jag hoppas att det kommer fram att Kenneth behöver bli bättrre på att undervisa för att som det var nu så satt jag av lektioner utan att ha kunnat förstå nått. Mycket omotiverande för studierna.»
- en mycket bra kurs som tyvärr åsidosattes pga en alldeles för hög belastning i design kursen»


Kursutvärderingssystem från