ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIEPL Ingenjörsmetodik, TEK345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-17 - 2012-11-11
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»12 42%
Cirka 25 timmar»9 32%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.32

- Svårt att avgöra» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»9 32%
100%»18 64%

Genomsnitt: 4.6

- pga sjukdom» (75%)
- Läste en annan kurs samtidigt som krockade. » (75%)
- I princip alla.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»4 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 25%

Genomsnitt: 2.96

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 51%
Ja, i hög grad»12 44%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.51

- Svårt att veta vad som ville uppnås » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»10 35%
Ganska stor»16 57%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»6 21%

Genomsnitt: 2.82

- Det har varit viktigt eftersom jag inte hade några förkunskaper kring svarvning eller CNC och var därför min största informationskälla» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»9 32%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»4 14%

Genomsnitt: 2.75

- De utdelade materialet innehöll extremt mycket fel vilket resulterade i att vi gjorde grejer som inte skulle vara med vilket var extremt tidskrävande och gjorde att man tappade intresset för arbetet.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 14%
Ganska bra»18 64%
Mycket bra»5 17%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.1

- Det var svårt att få homogena svar från alla lärare, vilket kunde skapa missförstånd. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- I en kurs man har 1a läsperioden är det bra om läraren delar in i grupper så att man lär känna många, inte bara de man har börjat hänga med. Det ger bättre sammanhållning i en klass. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 78%
Hög»6 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Möjligt att den kunde höjas en aning, men samtidigt bra att nivån inte är för hög i första kursen.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 78%
Hög»6 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.21


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»11 39%
Godkänt»13 46%
Gott»4 14%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite för oklart i början. Föreläsarna visste ibland själv inte exakt hur vi skulle göra. Man var tvungen att interpretera mycket själv, det var inte klart utgjort hur djupt man skulle gå etc.» (Dåligt)
- man förstod inte hur de olika kursmomenten hängde ihop, och det var massa olika häften/PP hit och dit» (Dåligt)
- Jag tycker att det har varit en mycket luddig kurs. Man hade svårt att se vad det var vi skulle göra från början och det var inte många frågor som kunde besvaras i början. Vi hade svårt att börja på en gång då vi inte hade någon aning om vad vi skulle göra. Vi vet om att det har varit myckey klagomål på den här kursen från tidigare år. Är det inte dags att den byts ut eller justeras? Det var svårt att få en sammamhängande bild av projeketet med så pass många olika lärare. Lärarna verade inte ha någon koll på vad de andra har sagt eller kommer säga. » (Dåligt)
- Flummigt visste inte alltid vad man skulle göra.» (Dåligt)
- Jätteflummig kurs. Berodde mycket på att vi hade många lärare som inte visste vad de andra pysslade med. » (Dåligt)
- Mycket var under kursens gång oklart och jag fick intrycket att många av lärarna inte själva visste vad som gällde. Jag tycker därför att kommunikationen mellan lärarna kunde ha varit bättre, så att ett budskap ges och inte flera motsägelsefulla. » (Dåligt)
- Ganska bra introtuktion för vad som komma skall på programmet.» (Godkänt)
- som flera upptäckt och redan påpekat så förekom det många felaktiga uppgifter i materialet, som knappast kan anse ha någon lärande effekt hos eleven. Att däremot inte en fullständig information delas ut kan är okej.» (Godkänt)
- Rörigt med informationen om hur själva utförandet av projektet och information till projektet» (Godkänt)
- Det var svårt att komma igång p.g.a. otydliga instruktioner om vad man skulle göra vad gäller själva arbetet kring pumpaxeln. Vad gäller själva rit-tekniken så var den väldigt dåligt strukturerad i form av vad man bör kunna och vad som kommer tenteras av. Inga exempelduggor delades till exempel ut, vilket hade varit perfekt. » (Godkänt)
- Väldigt rörigt i början -som i början av varje nytt projekt. Men lite mer nervöst än vanligt denna gång eftersom det dessutom var ny klass, ny högskola med mera. Men det la sig under kursens gång. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studietekniksföreläsningarna.»
- Fokus på innovation och utveckling»
- Ritningstekniken»
- Att man ges en helhetsblick på hur ett projekt kan se ut.»
- Ide om att man får genomföra allt från början till slut»
- Susannes utlärningsmoment har varit mest givande. Hon är mest pedagogisk och tydlig.»
- Projektet var kul»
- Skrivövningarna och ekonomiföreläsningarna var mycket lärorika och hade ett bra upplägg. »
- Det som skall bevaras är produktkalkyleringen, dock kunde det ha tagit större plats i kursen. Däremot är kursens tanke god.»
- Projektets struktur i allmänhet bör bibehålls. »
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gästföreläsningen med Bengt var inte bra, jag vet inte riktigt vad vi skulle få ut av den? Den kändes inte målgruppsanpassad. I en annan utformning så kan den kanske bli bra. Dock så är idén med gästföreläsningar bra. En viktig sak med dessa tycker jag är att man känner sig inspirerad efteråt. Försök hitta folk som brinner för vad de gör, gärna från arbetslivet. Till nästa år borde det också finnas f.d EPI:are som är ute i arbetslivet för första gången. Även om de bara varit ute och jobbat ett år så tror jag det skulle kunna vara intressant att bjuda in någon/några av dessa för att ge en fingervisning om vart man kan hamna efter utbildningen. »
- Förtydligande över vilka uppgifter som skall genomföras under respektive moment, då detta varit väldigt luddigt. Även vilken typ av upplägg på redovisningen börs anpassas.»
- Klarare instruktioner och bättre samspel mellan föreläsarna. »
- Det är inte ok att flytta lektioner titt som tätt. Framför allt inte när det sker en hel ommöblering av schemat strax innan kursstart och ändå så var det flertalet lektionsändringar under kursens gång. Det blir svårt att planera sina studier och övriga liv när det hela tiden flyttas om på schemat. Projektkompendiet behöver förtydligas. Saker som inte är aktuella behöver inte skrivas så kryptiskt att de är lätta att misstolka som något som vore aktuellt. De behöver inte stå med öht.»
- Lärarna bör vara mer inlästa på sin del av kursen så att de inte bara "ärver" någons annans material och sedan ändrar bit för bit under kursens gång. De bör även vara mer synkade med varandra så att de inte ger olika direktiv.»
- Mer samlad information»
- Kursen var väldigt defus och det var svårt att veta vart man skulle börja och hur man kunde gå vidare steg för steg. Så detta skulle kunna bli tydligare till nästa år»
- bättre struktur»
- Jag och flera andra är missnöjda över "läraren" Gunnars pedagogik. Han har inte följt den givna kursplaneringen överhuvudtaget. Varje lektionstillfälle skulle enligt planering innehålla genomgång av läxa, vilket han aldrig följt. »
- Organisationen! Allt måste samlas på ett och samma ställe. Främst informationen om pumpaxel »
- Tydligare och klarare arbetsförklaringar. Det var inte så bra att allt kändes spretigt. Följde ingen röd tråd. Rittekniken var inte ett dugg lärorik. I stort sett bara röriga lektioner. »
- Klarare direktiv och utdelat material. Vi hade t ex en felaktig ritning.»
- Se kommentar från 13. »
- Väldigt spretig kurs, hade underlättat om man hade färre lärare i ämnet.»
- Det bör bli mer genomtänkt, jag tycker inte det är acceptabelt att man gör "copy and past" från föregående års projekt om man har bestämt att ändra kursen. »
- Projektarbetet behöver vara tydligare, vad som ska ingå. Vore också bra om man kunde få en bättre helhetsbild.»
- Jag tycker man borde förbättra pedagogiken rent allmänt under föreläsningar och ge något tydligare instruktioner. Mer exempel. »
- Bättre struktur och mer koll från lärarnas sida om vad som ska göras. »

16. Övriga kommentarer

- Susanne var mycket bra. :)»
- Tycker att kursen i helhet har varit väldigt "luddig". Det är svårt att se något sammanhang mellan lektioner med olika lärare. Kursen känns snarare som en kombination av flera olika kurser än som En kurs med Ett gemensamt mål.»
- Projektet krävde en lång startsträcka som var frustrerande. När kursen var slut kunde jag se tillbaka och förstå att kursen varit lärorik.»
- För att göra projektet roligare och mer varierat för studenterna (främst pressentationerna) så kunde ni gett ett problem inom ett visst område och så är uppgiften att lösa problemet. »
- Roligt projekt annars. Trots min kritik mot för luddiga instruktioner så anser jag även att det på något sätt var bra att vi blev tilldelade en uppgift som vi helt enkelt fick se till att "bara lösa". »
- Kursen kändes rörig. Många olika lärare och mycket var tveksamt när man frågade om hjälp. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.75
Beräknat jämförelseindex: 0.43


Kursutvärderingssystem från