ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 08/09 Matematik Intro & Envariabel, LMA033, 0199+0299

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-19
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 34%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 30%

Genomsnitt: 2.57

- Kommer inte ihåg om jag läst målen eller inte» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 73%
Nej, målen är för högt ställda»11 26%

Genomsnitt: 2.26

- Det är dom säkert» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen mkt oklara» (Nej, målen är för högt ställda)
- När ca 65% inte klarar tentan bör man ju börja fundera på vad man ska göra. Fler räkneövningar, mer hjälp etc. » (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»15 36%
Ja, i hög grad»22 53%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.58

- proven är för lika de prov som gjorts föregående år.» (I viss utsträckning)
- Men undervisningen var för dålig.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»14 28%
Ganska liten»20 40%
Ganska stor»12 24%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.08

- Boken och läraren kommer inte riktigt överens, en av de båda borde bytas ut.» (Mycket liten)
- Lärare interagerar inte med studenterna utan skriver bara på tavlan. Alltför ofta gör han exempel som redan står i boken istället för att göra uppgifter som är svåra. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna bestod i princip av att läraren i ett snabbt tempo skrev av boken, utan att titta upp från tavlan och utan att stanna upp för att se om några hade frågor. » (Mycket liten)
- Becker har bara stått framme vid tavlan och skrivit av ur boken utan något större engagemang.» (Mycket liten)
- Dåligt att Föreläsaren bara tagit exempel ur boken och skrivit av dem rakt av utan att förklara något ytterligare runt omkring. » (Ganska liten)
- Det har inte givit mig något att gå på föreläsningarna. Övningarna var bättre. » (Ganska liten)
- anledning till detta är att föreläsaren ej varit särskilt pedagogisk i sin undervisning.» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»10 20%
Ganska liten»17 34%
Ganska stor»16 32%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.36

- Värdelös bok utan bra exempel på svårare uppgifter och alldeles för dåligt utvecklade exempel.» (Mycket liten)
- Boken är inte bra! man måste kunna så mycket matte innan man får boken för att ens farstå exemplena och förklaringarna. Har man tex hållt uppe med skolan i några år är det mycket svårt att ta till sig matten genom kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Boken är dålig. Exemplen är dåliga och det är för stora hopp i svårighetsgrad mellan de lätta och svåra uppgiftera. Det sämsta är dock attfacit inte ger någon ledning med hur man ska läösa uppgifterna. » (Ganska liten)
- Vill ha exempel i boken som är mer förklarande och svårare, ofta hade man ingen användning för exemplen för de var för lätta, mot de andra talen man löste på kapitlet m.m.» (Ganska liten)
- Det är en väldigt opedagogisk bok med alldels för lite övningstal och för mycket text och exempel, som sen inte återfinns i övningarna. » (Ganska liten)
- Boken var totalt värdelös.» (Ganska liten)
- anledning till detta är att litteraturen är svårförstådd och bristfällig.» (Ganska liten)
- boken kunde varit BÄTTRE» (Ganska liten)
- Tycker boken har väldigt dåliga exempel.» (Ganska liten)
- använde mig mest av andra böcker eftersom den bok vi hade inte förklarade saker utförligt nog och på ett bra sätt. » (Ganska stor)
- Kunde varit bättre mattebok, inte så lätt att förstå alltid.» (Ganska stor)

6. Fanns det tillräckligt med övningsuppgifter i kurslitteraturen?

- ja men jag skulle vilja ha några jättelätta uppgifter i starten på varje kapitel, bara för att komma in tänket lättare.»
- skulle vara bra med lite mer på vissa områden»
- Lite dåligt med uppgifter.»
- Ja»
- nej Det behövs mer uppgifter så man kan lära sig principerna innan man kommer in på de sv¨,årare uppgifterna. »
- Ja, men dåliga lösningar och lite exempel.»
- Ja men stora brister i facit till gamla tentor.»
- Jag hade gärna sett fler enklare och mer grundläggande uppgifter i början av varje kapitel, som endast behandlar just vad det specifika kapitlet handlar om. Sedan kunde dessa uppgifter följas av ett par kluriga där kunskap från tidigare kapitel vävs in. »
- ja gott om»
- nej, tyvärr..»
- ja»
- Ja, det är exemplen och förklaringarna som är för dåliga.»
- ja»
- Nej»
- Nej. »
- nej, på en del kapitel kan det finnas fler övingar.»
- Nej»
- nej»
- nej. man skulle inte hunnit göra många fler uppgifter än de som fanns, men möjlighet ska ändå finnas att kunna öva mer på de delar man är osäker på. absolut för lite tal. »
- Ganska dåligt med övningsuppgifter och boken förklarar dåligt. Boken tar heller inte upp allt som den borde eftersom det kommer en del uppgifter som man ej kan lösa med hjälp av den förklarande texten i boken.»
- Ja, men för lite detaljerade lösningar.»
- både ja och nej. Det fanns nästan inga uppgifter som var på samma nivå som de på tentorna.»
- nej det fanns alldeles för få övningsuppgifter, skärpning.»
- Nja, hade gärna haft fler i lite mer varierad svårighetsgrad. »
- nej, dåligt med exempel»
- nej»
- ja»
- ja men kurslitteraruen i sinn helhet är kass»
- Ja»
- delvis»
- Nej, fler uppgifter på många utav områdena hade behövts då uppgifterna ofta är svåra och komplicerade och därför behöver man upprepa lösningsmetoderna.»
- Nej»
- ja»
- Ja.»
- Ja»
- Ja»

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»26 53%
Mycket bra»16 32%

Genomsnitt: 3.12

- Stora brister i facit till gamla tentor samt dålig information» (Mycket dåligt)
- jag hade gärna sett att läraren lägger upp lite lösningar på de svårare uppgifterna på hemsidan. » (Ganska dåligt)
- endast när det gäller matematik» (Ganska dåligt)
- Riktigt bra kurshemsida. Mycket bra att kunna se vilka uppgifter man borde ha gjort varje vecka och att tidigt kunna titta på gamla tentor. » (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»9 18%
Hög»32 65%
För hög»7 14%

Genomsnitt: 3.91

- Med en bättre och mer pedagogisk bok hade det varit lagom. » (Hög)
- Men det var inte oväntat» (Hög)
- kursen motsvarar inte dess poäng i arbetsbelastning. Kursen är för dom flesta betydligt mer tidskrävande än samtliga andra kurser under terminen.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»3 6%
Ganska dåliga»7 14%
Ganska bra»29 59%
Mycket bra»8 16%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 2.97

- 2 pass med matteövningar räcker inte. Fler tillfällen måste ges.» (Mycket dåliga)
- på övnings tillfällena var det alltid mycket folk och man fick oftast bara hjälp med några få uppgifter.» (Ganska dåliga)
- Bra på övningstillfällena. Inte så bra på själva föreläsningarna då läraren mest malde på och läste innantill fån boken.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 33%
Mycket bra»25 52%
Har ej sökt samarbete»5 10%

Genomsnitt: 3.64

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 30%
Hög»28 57%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.81

- Matten tar som sagt längre tid än resten av terminens kurser tillsammans, vilket är vansinne.» (För hög)
- dock läser jag denna kurs utöver annat så det har jag bara mig själv att skylla för.. » (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- många övningstillfällen»
- kurshemsidan»
- Allt»
- Föreläsningarna gav mycket»
- Kurshemsidan samt typtentorna»
- övningstillfällena»
- Kursen»
- Övningstillfällena.»
- Schemat»
- Övningsräkningstillfälle med samma person som håller i föreläsningen och som gör tentan. »
- Övningstillfällena»
- bättre kurslitteratur»
- övningstillfällena»
- Två övningstillfällen per vecka och grupp. Mycket bra!»
- övn. tillfällena»
- Allt»
- Upplägget på kursen var bra.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Läraren eller boken, de går inte ihop.»
- Inget»
- Kurslitteraturen och att få utdelat material för de svårare uppgifterna. »
- Facit till gamla tentor måste arbetas om. »
- Föreläsningarna. Bättre med ett långsammare tempo där huvudsyftet med varje kapitel (räknesätt, formel eller dy.) gås igenom noggrant. Och kanske inte lika viktigt att hinna med att gå igenom alla exempel då de trots allt står i boken. »
- tempot på föreläsningarna, alldeles för högt, svårt att förstå i samma takt som det ska antecknas»
- Becker och boken.»
- Kurslitteraturen»
- Kurslitteraturen! och duggor tror jag är en bra ide!»
- Kurslitteraturen. »
- Kurslitteraturen, det är svårt att läsa sig till förståelse ur den bok vi har haft.»
- Boken! »
- kurslitteraturen»
- Ny bok?! Bättre föreläsningar.»
- Fler räkneövningar!»
- Bättre kurslitteratur som har med lite grunder och lite svårare exempel än de som fanns i boken. Nu har man haft hjälp på det som är mittemellan lätt och svårt. »
- bättre kurslitteratur, föreläsningar som ej läses direkt ur boken»
- boken..»
- Mer tid till undervisaren.»
- Boken kan ersättas mot en annan om möjligt..»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Det känns som att nivån är för hög i förhållande till vad man behöver för att klara fortsatt utbildning och arbete framöver.»


Kursutvärderingssystem från