ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjära system, SSY020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»16 39%
Cirka 20 timmar»10 24%
Cirka 25 timmar»9 21%
Cirka 30 timmar»2 4%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 2.21

- mekaniken tog ALL tid!» (Högst 15 timmar)
- Genom gångar och övningstillfällen har varit så givande att inte mer behövts » (Högst 15 timmar)
- lätt kurs :)» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»6 14%
100%»32 78%

Genomsnitt: 4.63

- roliga föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 68%

Genomsnitt: 3.39

- I början var det svårt att se den röda tråden i vad kursen skulle förmedla. Men detta löste sig genom kursens gång och allt blev klarare. Mycket tack vare Bills exempel på tillämpningar.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»37 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 2%
Ja, i hög grad»23 60%
Vet ej/har inte examinerats än»14 36%

Genomsnitt: 3.34

- ..eftersom jag skrev G-tenta» (I viss utsträckning)
- Kändes dock som om tentan var lång och att många frågor var likadana eller testade samma saker. Blev nästan "långtråkigt"» (Ja, i hög grad)
- bra upplägg på tentorna» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»20 51%

Genomsnitt: 3.43

- Bra föreläsare och övningshandledare som förklarade mycket pedagogiskt» (Mycket stor)
- lätt att förstå allt du skrev på tavlan » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»10 25%
Ganska stor»23 58%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.74

- Föreläsningarna ger komplett förståelse, enda användning av kurslitteraturen var att göra övningsuppgifter» (Ganska liten)
- Boken är ganska bra, men felen i den borde rättas till.» (Ganska stor)
- Skulle behövas mer exempel tillgängliga. Det är en liten brist i boken.» (Ganska stor)
- Lätt att läsa ikapp om man missat en lektion» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»16 40%
Mycket bra»22 55%

Genomsnitt: 3.5

- Det vore bra om man även lade in lösningarna på de rekommenderade uppgifterna på hemsidan. Det händer att man missar nåt övningstillfälle!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»29 72%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.92

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»31 77%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 10%
Lagom»29 72%
Hög»7 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Vilket var tur, eftersom mekaniken tog all tid!» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»16 40%
Hög»17 42%
För hög»5 12%

Genomsnitt: 3.62

- Berodde dock inte på denna kurs» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 20%
Gott»19 47%
Mycket gott»13 32%

Genomsnitt: 4.12

- Kursen i sin helhet är bra. Övningar, föreläsningar mm är bra. Men, det var en hel del fel i utdelade facit till övningstentor och övningsduggor. Detta leder till en hel del onödigt bekymmer under studierna. Sen att det är fel på den riktiga tentan på tentadagen är inte acceptabelt. Att det dessutom var flera studenter som fick sitta och vänta ca 15 minuter för att tenta-tesen tog slut är inte alls bra.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningar, duggor»
- Skämten»
- Duggorna»
- 1:a duggan»
- duggorna. speciellt att man fick ut första duggan i förväg och räknade hemma, man tvingade sig att lära sig mycket då.»
- Göran Hult»
- läraren och boken !»
- Jag tycker kursen är bra som den är.»
- allt, du behöver inte ändra något»
- övningar»
- Föreläsaren samt övningsföreläsare. Boken också bra. Duggorna var bra med.»
- Duggan som lämnas ut i förtid men som är betydligt svårare än vanlig dugga. Den nya ordningen för de olika transformerna var bra med Fourier först. Den gemensamma projektuppgiften från mekaniken var bra!»
- Övningarna med Göran vart enormt bra»
- Övningstillfällen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bill borde lära sig torka tavlan bättre»
- Nämn "åj" varje föreläsning!!»
- Byta tentatid med Mekaniken! Flytta inlämningsdatum för projektuppgift,inte så nära dugga/tenta!»
- Svårare tentor samt inga G-tentor»
- Fler utdelade exempel på uppgiftslösning och fler gamla tentor»
- Fler gamla tentor med lösningar bör finnas ute.»
- Tentor och Duggor med MINDRE felskrivningar. Nuvarande tenta hade 4 ändringar i sig och Läraren beskrev VÄLDIGT dåligt vissa av dessa fel! Så inte ens efter en första ändring var uppgiften förståbar. För att poängtera: Ändring på uppgiften enligt läraren: "Stryck första raden i upggiften" men det var igentligen bara ettt ord som skulle strykas. »
- Rätta alla fel i facit till övningsduggorna och övningstenorna. Se till att ha en riktig tenta-tes utan fel i samt tillräckligt antal på tentadagen. Riktigt oproffsigt faktiskt. »
- inget som jag kommer på.»
- Kör ett lika svårt exempel på tavlan som det kom på tentan om tidsdiskreta blockscheman omvandlat till differensekvation, det gav ej tillräcklig kunskap från föreläsningarna. Man skulle vilja förstå Matlab när man gör projektuppgiften från mekaniken, förklara tex. i detalj ur en programmeras perspektiv hur ode45 används (programkoden) istället för hur den arbetar (det kan framgå i papprena du lämnar ut precis som nu).»
- Rätt svar och uträkningar i facit hade underlättat.»

16. Övriga kommentarer

- Bill är rolig»
- Är det verkligen bra med G-tentor och "Vanlig tenta"? Har det utvärderats på nåt sätt? Det är ju bra att studenter får godkänt på kursen, men har de testats på lika villkor? Sen kan jag undra om man verkligen skall nöja sig med att "bara" få godkänt. Skall inte Chalmers vara bäst?»
- Bill är en mycket kompetent lärare! Det var även bra att "Tomas" eller vad han hette kunde hoppa in 2 lektioner så att man fick en annas perspektiv!»
- inga»


Kursutvärderingssystem från